รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
การทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 1 ชั้น 4 อาคาร ว.ส.ท.
ลำดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ
สอบทั้ง 3 หมวดวิชา
1 A1 นาย กฤษณ์ แดงสว่าง  
2 B1 นาย ขจรศักดิ์ อนุกุลอนันต์ชัย  
3 C1 นาย ฉัตรวุฒิ จิรศรันยานนท์  
4 D1 นาย เฉลิมพล ทิสารักษ์  
5 E1 นาย ชวลิต จริยะยรรยง  
6 F1 นาย ชัชพงศ์ เหลืองจุฑากรณ์  
7 G1 นาย ชัยณรงค์ คงเจริญสุข  
8 H1 นาย ชัยณรงค์ บรรจงมณี  
9 A2 นาย ดำรง ปึ้งสุวรรณ  
10 B2 นาย ทรงสัจ แจ่มพงษา  
11 C2 นาย ทินกร บุนนาค  
12 D2 นาวาเอก ธงชัย ทองบริบูรณ์  
13 E2 นาย ธรรมนูญ ธีรพงศ์ปรัชญา  
14 F2 นางสาว นภาภรณ์ เทพไชย  
15 G2 นาย นริศ บุญญาวินิจ  
16 H2 นาย นำพล ออกฉิม  
17 A3 นาย บุญศักดิ์ ทรัพย์เชี่ยวชาญ  
18 B3 นาย บุญสิริ ไวยานนท์  
19 C3 นาย ปรารภ ผดุงไทย  
20 D3 นาย พรชัย อุยะนันทน์  
21 E3 นาย ไพฑูรย์ จันทร์พิทักษ์  
22 F3 นาย มงคล วรวิชญาวิวัฒน์  
23 G3 นาย รณภพ สุนทรโรหิต  
24 H3 นาย รณรงค์ กิติรักษ์  
25 A4 นาย รังสิต ยศศิริ  
26 B4 นาย วรรัฐ ฝอยทอง  
27 C4 นาย วสันต์ พิหาร  
28 D4 นาย วัฒนชัย สมบัติพูนทรัพย์  
29 E4 นาย วิษณุ พรสักษณพิมล  
30 F4 นาย วุฒิกร กมลโชติ  
31 G4 นางสาว ศรัญญา ลิ้มปานานนท์  
32 H4 นาย ศราวุฒิ ใจอดทน  
33 A5 นาย ศรีชัย รุจิรวัฒนกุล  
34 B5 นาย สันติพงษ์ เหลาหา  
35 C5 นาย สาธิต วิฑูรชาตรี  
36 D5 นาย สามารถ บุตรดี  
37 E5 นาย สำเริง ฮินท่าไม้  
38 F5 นาย สุนทร เสียงแจ้ว  
39 G5 นาย สุพร อัศวินนิมิตร  
40 H5 นาย สุรชัย วงษ์ฟูเกียรติ  
41 A6 นาย สุรศักดิ์ เจริญยุทธ  
42 B6 นาย สุวิช ชูสวัสดิ์  
43 C6 นาย อภิชาต ไชยณรงค์  
44 D6 นาย อรุณศักดิ์ ด่อนดี  
45 E6 นาย เอกชัย แคล้วกลาง  
สอบหมวดที่ 1 วิชาจรรยาบรรณและกฎหมาย
46 F6 นาย กิตติศักดิ์ เตียวฑเศรษฐ์  
สอบหมวดที่ 2 วิชาหลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร
ไม่มี
สอบหมวดที่ 3 วิชาแนวทางการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
47 G6 นาย กฤษณ์ เพ็ชรศิริ  
48 H6 นาย ฉัฐบุตร ชยอมร  
49 A7 นาย ธีรชัย วิไลลักษณ์ตระกูล  
50 B7 นาย ธีระเดช จริต้น  
51 C7 นาย พิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์  
52 D7 นาย ไพรัตน์ ชีวะวุฒิวัฒนวิทย์  
53 E7 นาง วรรณทิมา เรืองศรี  
54 F7 นาย วรรณะ จันทร์ทิน  
55 G7 นาย ศิลปชัย เพิ่มพูล  
56 H7 นาย สมเกียรติ เวชพฤกษ์พิทักษ์  
57 A8 นาย สมบูรณ์ ไพหารวิจิตรนุช  
58 B8 นาง สลิลลา เยรบุตร  
59 C8 นาย สิงหา อยู่เอม  
60 D8 นาย สิทธิชัย ปุจฉากาญจน์  
61 E8 นาย อิสระพงษ์ คำรังษี  
สอบหมวดที่ 1 และ 2
62 F8 นาง พูลสุข นิยมไทย  
สอบหมวดที่ 1 และ 3
63 G8 นาย กิตติกานต์ จอมดวง  
64 H8 นาย สุรเชษฐ เดชฟุ้ง  
65 A9 นาย อดุลรัตน์ เรืองศรี  
สอบหมวดที่ 2 และ 3
66 B9 นาย กิตติ สุจิตโต  
67 C9 นาย กิตติพงษ์ อยู่ใต้ร่มบุญ  
68 D9 นาย ตรัย อาจหาญ  
69 E9 นาย ประสาร บุญเจริญ  
70 F9 นาย สุรชัย แสงอรุณศิริ  
71 G9 นาย สุวิทย์ จงสงวน