Untitled Document
ลำดับที่
ชื่อโครงการ
จังหวัด
1
โครงการขับขี่ปลอดภัย ลำไทรเกิดสุข
กรุงเทพฯ
2
โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน
กรุงเทพฯ
3
โครงการประชาร่วมใจ ชุมชนปลอดภัยทางถนน
กาญจนบุรี
4
โครงการเดิน-ขับขี่ อย่างปลอดภัย ในชุมชนบ้านพลับพลา
กาญจนบุรี
5
โครงการเดิน-ขับขี่ อย่างปลอดภัย ในชุมชนบ้านพลับพลา
จันทบุรี
6
โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน
จันทบุรี
7
โครงการทำความสะอาดหมู่บ้านและพัฒนาทาง หมู่ที่ 5 บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบลเกาะช้างใต้
ตราด
8
โครงการโรงเรียนและชุมชนร่วมใจป้องกันอุบัติภัยจากถนน
นครสวรรค์
9
โครงการประชาสังคมเรียนรู้สู่ตำบลปลอดภัยด้านอุบัติเหตุทางถนน
นครสวรรค์
10
โครงการลดอุบัติเหตุ จราจรคล่องตัว
นนทบุรี
11
โครงการจัดระเบียบการจราจรในชุมชน
นนทบุรี
12
โครงการท้องถิ่น ชุมชน ประสานใจ ร่วมลดอุบัติภัยทางถนน
สระบุรี
13
โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนบ้านห้วยโจด
ขอนแก่น
14
โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน
ชัยภูมิ
15
โครงการวินัยจราจรแบบภูมิปัญญาไทย
ชัยภูมิ
16
โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน
ชัยภูมิ
17
โครงการ"สร้างวินัยการจราจรในชุมชน"
นครราชสีมา
18
โครงการอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนน
บุรีรัมย์
19
โครงการประชาสังคม เรียนรู้ สู่ชุมชนปลอดภัยทางถนน
มหาสารคาม
20
โครงการชุมชนบ้านดอนนา นำพาพัฒนาจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน
มหาสารคาม
21
โครงการชาวบ้านมะกอกร่วมใจ แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงทางถนนของหมู่บ้านอน่างมีส่วนร่วม
มหาสารคาม
22
โครงการตั้งด่านเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยต่อยอดความปลอดภัยบนท้องถนนในชุมชน
หนองคาย
23
โครงการชุมชนพอเพียง
หนองคาย
24
โครงการประชาสังคมเรียนรู้ สู่สังคมปลอดภัยด้านอุบัติเหตุจราจร
อุดรธานี
25
โครงการประชาสังคมเรียนรู้สู่ตำบลปลอดภัยด้านอุบัติเหตุทางถนนตำบลหนองเมือง
อุบลราชธานี
26
โครงการประชาสังคม เรียนรู้ สู่ชุมชนปลอดภัยด้านอุบัติเหตุทางถนน
นครศรีธรรมราช
27
โครงการถนนปลอดภัย สู่ชุมชนปลอดภัย
สุราษฎร์ธานี
28
โครงการชุมชนบ้านโนนใน ถนนปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
กำแพงเพชร
29
โครงการชุมชนถนนปลอดภัยเรียนรู้ป้องกันอุบัติภัยจากการจราจร ปี 2553
เชียงราย
30
โครงการชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรง ร่วมใจ บ้านสวย น้ำใส ปลอดภัยปลอดอุบัติเหตุ
เชียงราย
31
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ขับขี่ปลอดภัย
เชียงใหม่
32
โครงการจัดระเบียบชุมชน
พิษณุโลก
33
โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน

ลำปาง

34
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7
ชัยนาท
35
โครงการถนนปลอดซากสัตว์ตายลดอุบัติเหตุ
พระนครศรีอยุธยา
36
โครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน
กาฬสินธุ์
37
โครงการชุมชนร่วมใจ เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ห่วงใย สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
กาฬสินธุ์

38

โครงการปรับปรุงด้านวิศวกรรมจราจร ประจำปี 2552
ขอนแก่น
39
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจจราจร ประจำโรงเรียนในเขตตำบลสำราญ ของสถานีตำรวจภูธรย่อยตำบลสำราญ
ขอนแก่น
40
โครงการเทศบาลชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล
อุดรธานี
41
โครงการถนนกลางบ้านหนองใส
อุดรธานี
42
โครงการอาสาจราจรความปลอดภัยทางถนนตำบลปทุม
อุบลราชธานี
43
โครงการขับขี่มีวินัย ชุมชนปลอดภัย หยุดอุบัติภัยบนท้องถนน
สงขลา
44
โครงการสายตรวจเทศกิจเพื่อชุมชนเทศบาลเขารูปช้าง
สงขลา
45
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
สุราษฎร์ธานี
46
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2553
เชียงราย
47
โครงการแม่คำร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน
เชียงราย
48
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชนร่วมใจเทศบาลตำบลแม่ริม
เชียงใหม่
49
โครงการเสาสวย ถนนงาม
ลำปาง
50
โครงการชุมชนเทศบาลตำบลห้างฉัตร ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ปี 2553
ลำปาง
51
โครงการขับขี่ปลอดภัย
ลำปาง
52
โครงการท่ากาศร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎ ลดอุบัติเหตุประจำปี 2553
ลำพูน
53
โครงการถนนพูดได้
ลำพูน
54
โครงการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาล ประจำปี 2553
ลำพูน
55
โครงการออกแบบถนนเพื่อความปลอดภัย โครงการปรับปรุงทางเดินรถให้แคบลง โครงการปรับปรุงทางแยกวิกฤตให้เป็นพื้นที่ทางเดินข้าม
เชียงใหม่
56
โครงการท่าช้างร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน
จันทบุรี
57
โครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน
ร้อยเอ็ด
58
โครงการชาวหนองสำโรงร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อุดรธานี
59
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบล็อคสายโคกสะท้อน (บ้านพร้าว-บ้านหลังเขา)หมู่ที่ 1-5 ต.เกาะลิบง อ.กันตรัง จ.กันตรัง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 4,100 เมตร ใช้งบประมาณ 19,710,000 บาท
ตรัง
60
โครงการ"พลับพลาไชยร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน"
สุพรรณบุรี
61
โครงการถนนคนเดินในชุมชน
ชลบุรี
62
ให้ความรูด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนและบริการขอใบอนุญาตขับรถ
นครสวรรค์
63
โครงการรณรงค์สร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันอุบัติเหตุ ลดปัญหายาเสพติด และลดอาชญากรรม
นครสวรรค์
64
โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนด้านวินัยจราจร
นครสวรรค์
65
โครงการ 1 ตำบล 1 จุดตรวจร่วมบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2553
พระนครศรีอยุธยา
66
โครงการธารเกษมร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน
สระบุรี
67
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านละว้า หมู่ที่ 5,6,10,14
ขอนแก่น
68
โครงการชุมชนปลอดอุบัติเหตุ
ขอนแก่น
69
โครงการชุมชนเข้มแข็งป้องกันอุบัติเหตุแบบมีส่วนร่วม
ขอนแก่น
70
โครงการ อบต.ท่าใหญ่ ร่วมใจ ลดอุบัติเหตุทางถนน
ชัยภูมิ
71
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนร่วมลดอุบัติเหตุ youth for satety
ชัยภูมิ
72
โครงการอบรมเสริมสร้างจราจร เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
นครราชสีมา
73
โครงการความร่วมมือในการสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนนกับการพัฒนารายได้ ประจำปี 2553
นครราชสีมา
74
โครงการฟื้นฟูความรู้การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือบาดเจ็บหน่วย 1669
นครราชสีมา
75
โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร
สกลนคร
76
โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน
อุบลราชธานี
77
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างรวมใจทุกส่วน สร้างความปลอดภัยทางถนน
อุบลราชธานี
78
โครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยอุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลต่างๆประจำปี 2553
กระบี่
79
โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างวินัยจราจร พิชิตภัยอุบัติเหตุ
กระบี่
80
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล
ตรัง
81
โครงการประชาร่วมใจ คมนาคมปลอดภัย ป้องกันลดอุบัติภัยทางถนน
ตรัง
82
โครงการทิวทัศน์งามตา ชาวประชาร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
นครปฐม
83
โครงการประชาร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน
เพชรบุรี
84
โครงการขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซด์ เปิดไฟ-ใส่หมวกกันน็อค ล๊อคสายรัดคาง
สุราษฎร์ธานี
85
โครงการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง
สุราษฎร์ธานี
86
โครงการชุมชนแม่ลาดร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยบนท้องถนน
กำแพงเพชร
87
โครงการเยาวชนคนดีมีวินัยใส่ใจลดอุบัติจราจร
เชียงราย
88
โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน
เชียงราย
89
โครงการชุมชนห่วงใย เพื่อความปลอดภัยทางถนน
เชียงใหม่
90
โครงการตำบลสันทรายร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน
เชียงใหม่
91
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ
พิษณุโลก
92
โครงการเครือข่ายอาสารณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ตำบลมะต้อง
พิษณุโลก
93
โครงการหมู่บ้าน/อบต.ร่วมใจตัดถนนเส้นใหม่สร้างวินัยเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ลำปาง
94
โครงการเฝ้าระวังสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ลำปาง
95
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2553
ลำปาง
96
1)โครงการอบรมจริยธรรม ยาเสพติด และวินัยจราจร นักเรียนในเขตพื้นที่ ประจำปี 2552 2)การอำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงการนต์
สุโขทัย
     
     
 


  
  
  
  
  
 
 
 
คู่มือการเข้าประกวด
Untitled Document