ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ปี 2553
    ชุมชน
    เทศบาลตำบล
    เทศบาลนคร
    เทศบาลเมือง
    องค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบล็อคสายโคกสะท้อน (บ้านพร้าว-บ้านหลังเขา)หมู่ที่ 1-5 ต.เกาะลิบง อ.กันตรัง จ.กันตรัง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 4,100 เมตร ใช้งบประมาณ 19,710,000 บาท( ตรัง )
2.โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร( สกลนคร )
3.โครงการชาวหนองสำโรงร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน( อุดรธานี )
4.โครงการชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรง ร่วมใจ บ้านสวย น้ำใส ปลอดภัยปลอดอุบัติเหตุ( เชียงราย )
5.โครงการชุมชนเข้มแข็งป้องกันอุบัติเหตุแบบมีส่วนร่วม( ขอนแก่น )
6.โครงการชุมชนถนนปลอดภัยเรียนรู้ป้องกันอุบัติภัยจากการจราจร ปี 2553( เชียงราย )
7.โครงการชุมชนเทศบาลตำบลห้างฉัตร ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ปี 2553( ลำปาง )
8.โครงการชุมชนบ้านดอนนา นำพาพัฒนาจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน( มหาสารคาม )
9.โครงการชุมชนบ้านโนนใน ถนนปลอดภัย สร้างวินัยจราจร( กำแพงเพชร )
10.โครงการชุมชนปลอดอุบัติเหตุ( ขอนแก่น )
11.โครงการชุมชนพอเพียง( หนองคาย )
12.โครงการชุมชนแม่ลาดร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยบนท้องถนน( กำแพงเพชร )
13.โครงการชุมชนร่วมใจ เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ห่วงใย สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน( กาฬสินธุ์ )
14.โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน( อุบลราชธานี )
15.โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน( เชียงราย )
16.โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน( ชัยภูมิ )
17.โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน( ลำปาง )
18.โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน( จันทบุรี )
19.โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน( ชัยภูมิ )
20.โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน( กรุงเทพมหานคร )
21.โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนด้านวินัยจราจร( นครสวรรค์ )
22.โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนบ้านห้วยโจด( ขอนแก่น )
23.โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างวินัยจราจร พิชิตภัยอุบัติเหตุ( กระบี่ )
24.โครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน( กาฬสินธุ์ )
25.โครงการชุมชนห่วงใย เพื่อความปลอดภัยทางถนน( เชียงใหม่ )
26.โครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน( กาญจนบุรี )
27.โครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน( ร้อยเอ็ด )
28.โครงการเดิน-ขับขี่ อย่างปลอดภัย ในชุมชนบ้านพลับพลา( จันทบุรี )
29.โครงการตั้งด่านเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยต่อยอดความปลอดภัยบนท้องถนนในชุมชน( หนองคาย )
30.โครงการตำบลสันทรายร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน( เชียงใหม่ )
31.โครงการถนนกลางบ้านหนองใส( อุดรธานี )
32.โครงการถนนคนเดินในชุมชน( ชลบุรี )
33.โครงการถนนปลอดซากสัตว์ตายลดอุบัติเหตุ( พระนครศรีอยุธยา )
34.โครงการถนนปลอดภัย สู่ชุมชนปลอดภัย( สุราษฎร์ธานี )
35.โครงการถนนพูดได้( ลำพูน )
36.โครงการท้องถิ่น ชุมชน ประสานใจ ร่วมลดอุบัติภัยทางถนน( สระบุรี )
37.โครงการท่ากาศร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎ ลดอุบัติเหตุประจำปี 2553( ลำพูน )
38.โครงการท่าช้างร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน( จันทบุรี )
39.โครงการทำความสะอาดหมู่บ้านและพัฒนาทาง หมู่ที่ 5 บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบลเกาะช้างใต้( ตราด )
40.โครงการทิวทัศน์งามตา ชาวประชาร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน( นครปฐม )
41.โครงการเทศบาลชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล( อุดรธานี )
42.โครงการธารเกษมร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน( สระบุรี )
43.โครงการประชาร่วมใจ คมนาคมปลอดภัย ป้องกันลดอุบัติภัยทางถนน( ตรัง )
44.โครงการประชาร่วมใจ ชุมชนปลอดภัยทางถนน( กาญจนบุรี )
45.โครงการประชาร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน( เพชรบุรี )
46.โครงการประชาสังคม เรียนรู้ สู่ชุมชนปลอดภัยด้านอุบัติเหตุทางถนน( นครศรีธรรมราช )
47.โครงการประชาสังคม เรียนรู้ สู่ชุมชนปลอดภัยทางถนน( มหาสารคาม )
48.โครงการประชาสังคมเรียนรู้ สู่สังคมปลอดภัยด้านอุบัติเหตุจราจร( อุดรธานี )
49.โครงการประชาสังคมเรียนรู้สู่ตำบลปลอดภัยด้านอุบัติเหตุทางถนน( นครสวรรค์ )
50.โครงการประชาสังคมเรียนรู้สู่ตำบลปลอดภัยด้านอุบัติเหตุทางถนนตำบลหนองเมือง( อุบลราชธานี )
51.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7( ชัยนาท )
52.โครงการปรับปรุงด้านวิศวกรรมจราจร ประจำปี 2552( ขอนแก่น )
53.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชนร่วมใจเทศบาลตำบลแม่ริม( เชียงใหม่ )
54.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2553( เชียงราย )
55.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2553( ลำปาง )
56.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล( ตรัง )
57.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจจราจร ประจำโรงเรียนในเขตตำบลสำราญ ของสถานีตำรวจภูธรย่อยตำบลสำราญ( ขอนแก่น )
58.โครงการเฝ้าระวังสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย( ลำปาง )
59.โครงการพลับพลาไชยร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน( สุพรรณบุรี )
60.โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนร่วมลดอุบัติเหตุ youth for satety( ชัยภูมิ )
61.โครงการฟื้นฟูความรู้การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือบาดเจ็บหน่วย 1669( นครราชสีมา )
62.โครงการแม่คำร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน( เชียงราย )
63.โครงการเยาวชนคนดีมีวินัยใส่ใจลดอุบัติจราจร( เชียงราย )
64.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ขับขี่ปลอดภัย( เชียงใหม่ )
65.โครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยอุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลต่างๆประจำปี 2553( กระบี่ )
66.โครงการรณรงค์สร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันอุบัติเหตุ ลดปัญหายาเสพติด และลดอาชญากรรม( นครสวรรค์ )
67.โครงการโรงเรียนและชุมชนร่วมใจป้องกันอุบัติภัยจากถนน( นครสวรรค์ )
68.โครงการลดอุบัติเหตุ จราจรคล่องตัว( นนทบุรี )
69.โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ( พิษณุโลก )
70.โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น( สุราษฎร์ธานี )
71.โครงการวินัยจราจรแบบภูมิปัญญาไทย( ชัยภูมิ )
72.โครงการสร้างวินัยการจราจรในชุมชน( นครราชสีมา )
73.โครงการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง( สุราษฎร์ธานี )
74.โครงการสายตรวจเทศกิจเพื่อชุมชนเทศบาลเขารูปช้าง( สงขลา )
75.โครงการเสาสวย ถนนงาม( ลำปาง )
76.โครงการหมู่บ้าน/อบต.ร่วมใจตัดถนนเส้นใหม่สร้างวินัยเพื่อความปลอดภัยทางถนน( ลำปาง )
77.โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างรวมใจทุกส่วน สร้างความปลอดภัยทางถนน( อุบลราชธานี )
78.โครงการอบรมเสริมสร้างจราจร เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต( นครราชสีมา )
79.โครงการอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนน( บุรีรัมย์ )
80.โครงการออกแบบถนนเพื่อความปลอดภัย โครงการปรับปรุงทางเดินรถให้แคบลง โครงการปรับปรุงทางแยกวิกฤตให้เป็นพื้นที่ทางเดินข้าม( เชียงใหม่ )
81.ให้ความรู้ด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนและบริการขอใบอนุญาตขับรถ( นครสวรรค์ )
 
 
 


  
  
  
  
  
 
 
 
คู่มือการเข้าประกวด
Untitled Document