เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
      ข่าวกิจกรรม  
      ข่าวประกวดราคา  
      ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก  
      ข่าวประชาสัมพันธ์  
      อบรม และสัมมนา  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2558

ฉบับที่ -2558
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       

ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก
จำนวนหน้า : 1 (2) (3) (4) (5
  ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล (Basic Knowledge about Electrical and Mechanical Engineering) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร วสท. โดย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
          ...

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาวิศวกร ขอเชิญสมาชิกนิติบุคคล สมา...

 
  การติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ; บริเวณสถานพยาบาล (Requirements for special installations of location medical location) วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร วสท. โดย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
          ...

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย ขอเชิญ วิศวกรออกแบบ บุคคลากรทางการแพ...

 
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
          ...

 

 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) จ...

 
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีความประสงค์จะดำเนินการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน กกพ.พร้อมตกแต่งภายใน
          ...

 
  การเคหะแห่งชาติและสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดการประชุมแนวทางการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้แผนแม่บทฯ 23 ธันวาคม 2558 ๕ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
          ...

กำหนดยื่นซองเสนองานในวันที...

 
  สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่อง "ระเบิด ความเสียหาย การวิเคราะห์และการป้องกัน : กรณีศึกษา เหตุระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหม ราชประสงค์" วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          ...

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่อง "ระเบิด ความเสียหาย การวิเคราะห์...

 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2558
          ...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระด...

 
  ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ และอาคารพักอาศัยครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
          ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ได้ที่กองพัสดุและทรัพย์สิ...

 
  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน กกพ. พร้อมตกแต่งภายใน
          ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกาศสำนักงาน กกพ. ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานองค์กร สำนักง...

 
  สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย จัดการสัมมนาเรื่อง"ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Convention กับ Nonconvention" วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคาร วสท.
          ...

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย จัดการสัมมนาเรื่อง"ระบบป้องกันฟ...

 
  บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มีความประสงค์จ้างออกแบบและจัดทำแบบสำหรับก่อสร้างอาคาร AEROTHAI COMPLEX ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
          ...


          ...

ศูนย์พัฒนาการวิจัยและวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณ...

 
  การอบรม "โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก : การประยุกต์และองค์อาคารพิเศษ" 30-31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดย ศูนย์พัฒนาการวิจัยและวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
          ...

ศูนย์พัฒนาการวิจัยและวิชาการด้านวิศวกรรมศา...

 
  โครงการพัฒนาผู้นำวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 Young Professional Forum #2 (YPF #2)14 พฤศจิกายน 2558 - 11 มิถุนายน 2559 โดย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
          ...

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ...

 
  การสัมมนา"วิศวกรรมกับการป้องกันการก่อวินาศกรรม" 25 กันยายน 2558 ณ อาคาร วสท.
          ...

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ สภาวิศวกร กรุงเทพ...

 
  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเชิญร่วมประชุมประชาพิจารณ์ "ร่างพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ...." วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 ณ อาคาร วสท. กรุงเทพ
          ...

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดการประชุมประชาพิจ...

 
      จำนวนหน้า :  1 (2) (3) (4) (5  

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697