เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
      ข่าวกิจกรรม  
      ข่าวประกวดราคา  
      ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก  
      ข่าวประชาสัมพันธ์  
      อบรม และสัมมนา  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2558

ฉบับที่ -2558
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       

ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก
จำนวนหน้า : 1 (2) (3) (4) (5
   องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินมีความประสงค์จะจ้างออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการ อบต.วังหิน และสำหรับใช้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ณ หมู่ที่ 2 บ้านไร่ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
          ...

 

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง มีความประสงค์จะจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง (แห่งใหม่) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
          ...

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2446-3434 ต่อ 114 ในวันและเวลาราชการ

 
  การเปิดธุรกิจงานวิศวกรรมสู่ ASEAN วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
          ...


          ...สัมมนาฟรี หัวข้อ การเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และการพัฒน...

 
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
          ...
 
  หลักสูตรอบรมผู้ประนอมข้อพิพากของสถาบันอนุญาโตตุลาการ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559 โดย THAC
          ...

สถาบันอนุญาโตตุลาการ เปิดหลักสูตรอบ...

 
  ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน
          ...

 
  การอบรม เรื่อง“ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล (Basic Knowledge about Electrical and Mechanical Engineering) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. โดย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)
          ...

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) จ...

 
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีความประสงค์จะดำเนินการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน กกพ.พร้อมตกแต่งภายใน
          ...

 
  การเคหะแห่งชาติและสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดการประชุมแนวทางการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้แผนแม่บทฯ 23 ธันวาคม 2558 ๕ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
          ...

      จำนวนหน้า :  1 (2) (3) (4) (5  

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697