เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
      ข่าวกิจกรรม  
      ข่าวประกวดราคา  
      ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก  
      ข่าวประชาสัมพันธ์  
      อบรม และสัมมนา  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2557

ฉบับที่ -2557
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       

ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

  อบรม และสัมมนา
จำนวนหน้า : 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และ...

 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และ...

 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่” วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร ...

 
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม 17 สาขา วันที่ 22 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร
          ...

ด้วยในปัจจุบันความรู้ทางวิชาการด้านวิศวกรรมมีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้...

 
  (ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน) การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร ...

 
  แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 28 เมษายน 2558  ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพ
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ...

 
  (สรุปงานสัมมนา) ความจำเป็นในการมีระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ในประเทศไทย วันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
          ...

(สรุปงานสัมมนา) ความจำเป็นในการมีระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสูตรว...

 
  (ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน(RFPE) วันที่ 21 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ (สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ ประเภทนิติบุคคล)
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิติบุคคลรับทราบแนวทางการขึ้นทะเบียนวิศ...

 
  การวิเคราะห์ความพร้อมและความเสี่ยงของการใช้หม้อน้ำในภาคอุตสาหกรรมไทย วันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ อาคาร วสท.
          ...

สภาวิศวกร กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง การวิเคราะห์ความพร้อมและความเสี่ยงของกา...

 
  (เอกสารประกอบการสัมมนา) การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา  วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
          ...


ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับวุฒิวิศ...

 
  (ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา) หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง(PDU) มาใช้กับการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และ การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค  วันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา
          ...

สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่อง "หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชา...

 
  หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง(PDU) มาใช้กับการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และ การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค วันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่
          ...สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่อง "หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศ...
 
  หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง(PDU) มาใช้กับการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และ การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
          ...

สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่อง "หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชา...

 
  (ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา) การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับว...
 
  (รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา) การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต : ข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.119 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท.
          ...สภาวิศวกร กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต : ข้อกำหนด ...
 
  บทบาทวิศวกรในการออกแบบและก่อสร้าง อาคารเขียว วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
          ...สภาวิศวกร กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง บทบาทวิศวกรในการออกแบบและก่อสร้าง อาคารเขียว ...
 
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพิจารณาการตรวจสอบอาคาร” ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี (ด่วน!! เปิดรับเพิ่ม 40 คน)
          ...สภาวิศวกร มีความประสงค์จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพิจารณา...
 
  (ประกาศรายชื่อ) การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับว...
 
  (เอกสารประกอบการสัมมนา) โอกาสและความท้าทายของวิศวกรไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศ วันที่ 28 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
          ...สภาวิศวกร กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง โอกาสและความท้าทายของวิศวกรไทยในการพัฒนาโครงส...
 
  หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (ตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) วันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท
          ...สภาวิศวกร กำหนดจัดการสัมมนาเผยแพร่มติ ครม. เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึก...
 
      จำนวนหน้า :  1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10  

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697