เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
      ข่าวกิจกรรม  
      ข่าวประกวดราคา  
      ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก  
      ข่าวประชาสัมพันธ์  
      อบรม และสัมมนา  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2556

ฉบับที่ -2556
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       

ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

  อบรม และสัมมนา
จำนวนหน้า : 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8
  เชิญร่วมสัมมนาแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 รร. เซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีควา...
 
  ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคาร วสท 
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศ...
 
  ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิศวกรอาเซียน” วันที่ 29 ตุลาคม 2557 รร.พูลแมน​ จังหวัดขอนแก่น
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร สาขาวิ...
 
  เชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่” วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด จังหวัดสระบุรี
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระด...
 
  เชิญร่วมสัมมนา “รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกรและร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ฉบับเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2557” วันที่ 6 ตุลาคม 2557 รร.เอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ
          ...สภาวิศวกรกำหนดจัดสัมมนา “รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกรและร่างระเ...
 
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การแก้ไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิศวกรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต" วันที่ 29 กันยายน 2557 รร.เอสซี ปาร์ค
          ...สภาวิศวกรขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การแก้ไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ...
 
  เชิญร่วมสัมมนาแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 7 ตุลาคม 2557 จ.ชลบุรี
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีควา...
 
  ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง " หลักเกณฑ์ ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา" วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
          ...สภาวิศวกร กำหนดจัดการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่มติ ครม. เรื่อง หลักเกณฑ์ ร...
 
  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม “การจัดทำแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา”  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 16.00 นาฬิกา  ณ ห้องคอนเวนชั่น ซี ชั้น 1  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ ถ.สุขุมวิท
          ...ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม “การจัดทำแนวทางการสอบเลื่อนระดั...
 
  ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอเลื่อนระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 20 กันยายน 2557 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับว...
 
  เอกสารประกอบการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอเลื่อนระดับสามัญ สาขาวิศวกรรมโยธา และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิศวกรอาเซียน วันที่ 13 กันยายน 2557 รร.โลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร สาขาวิ...
 
  ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การนำคะแนนหน่วยความรู้ PDU" และบรรยายเชิงวิชาการ "ตึกถล่ม สาเหตุและแนวทางป้องกัน และการตรวจสอบอาคารและโรงงานด้านอัคคีภัย" วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 รร.เซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา
          ...

การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์การนำคะแน...

 
  ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การนำคะแนนหน่วยความรู้ PDU" และ "การตรวจสอบอาคารด้านอัคคีภัย และเทคนิคการเสริมแกร่งของอาคารเก่า" วันที่ 30 ตุลาคม 2557 รร.พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น
          ...

การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้ (PDU) 

 
  เชิญร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอเลื่อนระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 13 กันยายน 2557 รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับว...
 
  เชิญประชุมระดมสมอง เรื่อง “การจัดทำแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันที่ 11 กันยายน 2557 รร.แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำหลักเกณฑ์หรือองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางสำห...
 
  ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "คะแนนหน่วยความรู้ PDU" และ "การตรวจสอบอาคารด้านอัคคีภัย และโครงสร้าง" วันที่ 23 กันยายน 2557 รร.โกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง
          ...สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่อง "หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้ (PDU) มาใช้กับการ...
 
  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา"การบริหาร ความปลอดภัย – มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” วันที่ 26 กันยายน 2557 รร.พลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วิศวกรทุกคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิ...
 
  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 19 กันยายน 2557 รร.เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีควา...
 
  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอเลื่อนระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วันที่ 13 กันยายน 2557 รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระด...
 
  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ตึกถล่ม สาเหตุและแนวทางป้องกัน" วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องเทพลีลา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค
          ...ตามที่มีเหตุการตึก 6 ชั้น บริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี คลอง 6 อ.คลองหล...
 
      จำนวนหน้า :  1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8  

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697