เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
      ข่าวกิจกรรม  
      ข่าวประกวดราคา  
      ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก  
      ข่าวประชาสัมพันธ์  
      อบรม และสัมมนา  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2557

ฉบับที่ -2557
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       

ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

  อบรม และสัมมนา
จำนวนหน้า : 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10>> หน้าสุดท้าย 
  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา "การปรับปรุงข้อสอบและออกข้อสอบ ระดับภาคีวิศวกร" วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
          ...(เลื่อนมาจากวันที่ 22 กันยายน) (6 PDU) 
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มี...

 
  

การประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น (6 PDU)


          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มี...

 
  (เอกสารประกอบการสัมมนา) การบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท.
          ...

สภาวิศวกร กำหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาปั...

 
  งานเสวนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคม เรื่อง “วิศวกรพบประชาชน” วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ กรุงเทพมหานคร (4 PDU) 
          ...

สภาวิศวกร กำหนดจัดงานเสวนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคม เรื่อง “วิศวก...

 
  (ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน) แนวทางองค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ (7 PDU)
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทาง...

 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (3 PDU)
          ...


ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญว...

 
   (ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน)การเลือกใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อน ให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. (7 PDU)
          ...


สภาวิศวกร กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง การเลือกใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อน...

 
  ยืนยันการจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเจบี จ.สงขลา (3 PDU)
          ...

ด้วยสภาวิศวกร...

 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โรงแรมเมโทรโปล จ.ภูเก็ต (3 PDU)
          ...


ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญว...

 
  

(ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน)การประเมินความเสี่ยงของการใช้หม้อน้ำในภาคอุตสาหกรรมไทย วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง ประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (7 PDU)


          ...


จากการใช้หม้อน้ำที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุอันนำไปสู่การบาดเจ็บ เสียชีวิต ...

 
  (ยกเลิก) การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี จ.สงขลา (3 PDU)
          ...

      จำนวนหน้า :  1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11>> หน้าสุดท้าย   

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697