เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
      ข่าวกิจกรรม  
      ข่าวประกวดราคา  
      ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก  
      ข่าวประชาสัมพันธ์  
      อบรม และสัมมนา  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2556

ฉบับที่ -2556
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       

ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

  อบรม และสัมมนา
จำนวนหน้า : 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8
  ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำหน่วยความรู้มาใช้เป็นคะแนนเพิ่มพิเศษในการทดสอบความรู้โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควมคุม ระดับสามัญวิศวกร
          ...โดยประกาศดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร...
 
  เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่องวิศวกรไทย ก้าวไกลสู่วิศวกรวิชาชีพอาเซียน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา่ กรุงเทพมหานคร
          ...

สภาวิศวกรกำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “วิศวกรไทย ก้าวไกลสู่วิศวกรอาชีพอา...

 
  เชิญร่วมงานสัมมนาของสภาวิศวกร ใน “งานวิศวกรรม’ 57” (Engineering 14 ) ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
          ...ฟรี งานสัมมนาของสภาวิศวกร ใน “งานวิศวกรร...
 
  เชิญร่วมสัมมนาการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของวิศวกรไทยในการรองรับการเปิด AEC วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
          ...

สภาวิศวกรกำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ...

 
  เชิญร่วมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรสาขาสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมลำพูนวิล จ.ลำพูน
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร สาขาวิ...

 
  เชิญร่วมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรสาขาสิ่งแวดล้อม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศ...

 
  เชิญร่วมสัมมนา เรื่อง "หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้ (PDU) มาใช้กับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
          ...สภาวิศวกรจัดการสัมมนา เรื่อง "หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้ (PDU) มาใช้กั...
 
  เชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม” วันที่ 25 ตุลาคม 2557  รร.เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
          ...ด้วยสภาวิศวกรโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรร...
 
  เชิญประชุมระดมสมอง เรื่อง “การจัดทำองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางการเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำหลักเกณฑ์หรือองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางสำห...
 
  เชิญร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 รร.ทวินทาวเวอร์ 
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกร...
 
  เชิญร่วมสัมมนา“ทบทวนความรู้สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร” วันที่ 13 ตุลาคม 2557 อาคาร วสท. 
          ...สภาวิศวกรจัดการสัมมนา“ทบทวนควา...
 
  เชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่มติ ครม. เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 รร.บุรีศรีภูบูติคโฮเต็ล จ.สงขลา
          ...สภาวิศวกร กำหนดจัดการสัมมนาเผยแพร่มติ ครม. เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึก...
 
  เลื่อนการสัมมนาแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 รร. เซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
          ...ตามที่สภาวิศวกรกำหนดได้จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคี...
 
  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคาร วสท 
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศ...
 
  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิศวกรอาเซียน” วันที่ 29 ตุลาคม 2557 รร.พูลแมน​ จังหวัดขอนแก่น
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร สาขาวิ...
 
  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่” วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ ห้องวีไอพี ชั้น 2 ศูนย์พัฒนาท่าหลวง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด จังหวัดสระบุรี
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระด...
 
  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกรและร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ฉบับเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2557” วันที่ 6 ตุลาคม 2557 รร.เอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ
          ...สภาวิศวกรกำหนดจัดสัมมนา “รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกรและร่างระเ...
 
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การแก้ไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิศวกรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต" วันที่ 29 กันยายน 2557 รร.เอสซี ปาร์ค
          ...สภาวิศวกรขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การแก้ไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ...
 
  เชิญร่วมสัมมนาแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 7 ตุลาคม 2557 จ.ชลบุรี
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีควา...
 
  ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง " หลักเกณฑ์ ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา" วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
          ...สภาวิศวกร กำหนดจัดการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่มติ ครม. เรื่อง หลักเกณฑ์ ร...
 
      จำนวนหน้า :  1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8  

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697