เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2558

ฉบับที่ -2558
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       
สภาวิศวกร

ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  แบบฟอร์ม และคำแนะนำ

         
  ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกของสภาวิศวกร  
      การสมัครสมาชิกและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้  
         
  ขั้นตอนการขอใบอนุญาต  
      การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร  
      การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
      การขอเลื่อนระดับสามัญ/วุฒิวิศวกร  
      การทบทวนการขอใบอนุญาตฯในระดับภาคีวิศวกร  
      การขอใบแทนใบอนุญาต / ใบแทนบัตร  
      ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
         
      ตัวอย่างผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร ** 10,468 KB  
      ตัวอย่างผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร ** 1,444 KB (รูปภาพมีการลดความชัดลง)  
         
  แบบคำขอรับใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล  
      คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล  
      คำขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล ที่ได้รับใบอนุญาตควบคุมประเภทนิติบุคคล  
         
  การต่ออายุใบอนุญาต  
      การต่อสมาชิก และใบอนุญาต (ก่อนหมดอายุ) Download  
      การต่อสมาชิก และใบอนุญาต (หลังหมดอายุ)  
         
  การอบรมและทดสอบความพร้อม  
      คำร้องขอเลื่อนการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ  
         
  แบบฟอร์มต่างๆ  
      หนังสือมอบอำนาจ  
      คำขอสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
      คำร้องขอต่ออายุสมาชิกและใบอนุญาต  
      คำร้องขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ( Download )  
      คำร้องเรื่องราวต่างๆ  
      แบบขอชำระค่าจดทะเบียนสมาชิกสภาวิศวกร(กรณีต่ออายุ)  
      คำขอต่ออายุใบอนุญาต  
      ชุดคำขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
      คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  
      บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงาน ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  
      ประวัติในการประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  
      คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เลื่อนระดับ) เฉพาะสาขาโยธา  
      คำร้องเพื่อขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ  
         
         
       
 
 
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697