เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2558

ฉบับที่ -2558
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       

ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  สาร สภาวิศวกร


ประจำปี :
      สารสภาประจำปี    
สารสภาฉบับที่ 3-2552

- บทความ เรื่อง “ปตท. กับกิจกรรม CSR”
- บทความ เรื่อง “อาคารเขียว” โดย คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ
- คอลัมน์พิเศษ “สรุปการศึกษาดูงานการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว ณ ประเทศจีน” โดย อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และ 2
- คุยกับวิศวกร สัมภาษณ์ ทีมผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี เรื่อง “โครงการออกแบบและสร้างกล้องดูดาว ROTAR 1 และ ROTAR 2”


 
สารสภาฉบับที่ 2-2552

- บทเรียนความสูญเสียจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ซานติก้าผับ
- การผลิตวิศวกรไทยกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
- สรุปเสวนา "สู้วิกฤติแก้เศรฐกิจด้วยผลผลิตของคนไทย"
- กิจกรรม CSR จากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
- เรื่องจากคณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


 
สารสภาฉบับที่ 1-2552

- กรณีศึกษา จรรยาบรรณ
- การประชุม CAFEO 26
- วิธีลดปัญหาภาวะโลกร้อน
- CSR เพื่ออนาคตโลกไม่ร้อน
- เรื่องจากคณะอนุกรรมการ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ


 
สารสภาฉบับที่ 6-2551

- สารนายกสภาวิศวกร
- กรณีศึกษา...จรรยาบรรณวิศวกร
- พระราชบัญญัติวิศวกร บังคับใช้กับผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล
- จะเป็นวุฒิวิศวกร (โยธา) ได้อย่างไร
...


 
สารสภาฉบับที่ 5-2551

วิศวกรกับภาวะโลกร้อนและอาคารเขียว
การใช้เชื้อเพลิงทดแทนในรถยนต์
การขอใบอนุญาตฯในปี 2552
ความสำคัญของใบอนุญาตฯ


 
สารสภาฉบับที่ 4-2551

สารจากผู้ตรวจสภาวิศวกร
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและข้อแนะนำที่วิศวกรควรรู้
รายงานจากเลขานุการคณะอนุกรรมการนโนบายและแผน

เรื่องอื่นๆๆๆ


 
สารสภาฉบับที่ 3-2551

1.อนาคตพลังงานทดแทนในประเทศไทย
2.เลื่อนระดับเป็น สย.ในส่วนของขั้นตอนการสอบข้อเขียน
...


 
สารสภาฉบับที่ 2-2551

ความทรงจำของการจัดการมาตรฐานเล่มแรกฯ โดย ศ.อรุณ ชัยเสรี
วิศวกรกับการแก้ไขภาวะโลกร้อน โดย ดร.วีระวรรณ สมบัติศิริ
สัมภาษณ์ประธานกรรมการจรรยาบรรณ รศ.ดร.การุณ จันทรางศุ


 
สารสภาฉบับที่ 1-2551

"พลังงานทางเลือก"
บทความพิเศษ..ทางเลือกพลังงานนิวเครียร์
สภาวิศวกรนำสมาชิกร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยานนานาชาติสิรินธร


 
      ทั้งหมด..

 
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697