เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2557

ฉบับที่ -2557
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       

ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  ภาพ เป็นข่าว


   ภาพเป็นข่าว


 [2015-03-24] : สภาวิศวกร จัดการสัมมนา เรื่องการวิเคราะห์ความพร้อมและความเสี่ยงของการใช้หม้อน้ำในภาคอุตสาหกรรมไทย วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30–16.15นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวสท.  


 [2015-03-18] : เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1. นายนพสิทธิ์ ลิชิตพิชิตชัย 2. นายโชคชัย ถนัดค้า 3. นางสาวสุกัญญา โพธิสุนทร 4.นายกิตติคุณ คะโยธา  


 [2015-03-11] : สภาวิศวกรจัดสัมมนา "ความจำเป็นในการมีระบบรับรองคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์" วันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร  


 [2015-03-09] : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 49/2558 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  


 [2015-03-07] : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น  


 [2015-02-26] : สภาวิศวกรจัดสัมมนา"หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง(PDU) มาใช้กับการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร" และ "การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค" วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร  


 [2015-02-21] : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จังหวัดสงขลา  


 [2015-03-05] : สภาวิศวกรจัดสัมมนา "หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง(PDU) มาใช้กับการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และ การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค" วันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา  


 [2015-03-05] : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง  


 [2015-03-19] : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพิจารณาการตรวจสอบอาคาร” ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  


 [2015-02-18] : เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนมกราคม 2558 จำนวน 2 คน ประกอบด้วย 1. นางสาวกมลเนตร แสงเรือง 2. นายเจษฎา เหล่าธนสถิตย์ชัย  


 [2015-02-24] : สภาวิศวกรจัดประชุมสัมมนา เรื่อง "กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสำรวจของอาเซียน" วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30-12.00 น ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร  


 [2015-02-20] : สภาวิศวกรร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดสัมมนาเรื่อง "บทบาทวิศวกรในการออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว" วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 –16.15 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.  


 [2015-02-16] : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่อง การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต:ข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.119 วันจันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30–17.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวสท.  


 [2015-02-11] : สภาวิศวกรเข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร  


 [2015-02-07] : การสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  


 [2015-02-04] : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จังหวัดสงขลา  


 [2015-01-23] : สภาวิศวกร จัดการสัมมนาเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (ตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.  


 [2015-01-20] : สภาวิศวกรจัดการสัมมนาเรื่อง “การประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่   


 [2014-12-17] : นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกรให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกผู้ทำคะแนนสูงสุดประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานสภาวิศวกร ถ.รามคำแหง   


 [2015-01-12] : สภาวิศวกร ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี วันที่ 12 มกราคม 2558  


 [2015-01-31] : สภาวิศวกรจัดการอบรมทดสอบพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ครั้งที่ 30/2557 วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   


 [2015-01-31] : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 124/2557 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   


 [2015-01-31] : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 123/2557 วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   


 [2014-12-12] : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารความปลอดภัย – มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00- 16.00 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 โรงแรม บุรีศรีภูบูติคโฮเต็ล จังหวัดสงขลา  


 [2014-11-28] : การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง MR 217 ชั้น 2 งานวิศวกรรม’57 ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  


 [2014-11-27] : การสัมมนา เรื่อง “วิศวกรไทย ก้าวไกลสู่วิศวกรอาชีพอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องสัมมนา MR 213-214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม   ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  


 [2014-11-25] : การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  


 [2014-11-22] : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น  


 [2014-11-19] : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา ณ จังหวัดระยอง  


 [2014-11-19] :  นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกรให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกผู้ทำคะแนนสูงสุดประจำเดือนตุลาคม 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานสภาวิศวกร ถ.รามคำแหง   


 [2014-11-13] : การสัมมนาการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของวิศวกรไทยในการรองรับการเปิด AEC วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร  


 [2014-10-22] : สภาวิศวกรประชุมร่วมกับสภาคณบดี 22 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอร์ริน  


 [2014-10-30] : การสัมมนาหลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้ (PDU) มาใช้กับการพัฒนาวิศวกรรมต่อเนื่อง และการบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง การเตรียมสอบอาคารและโรงงาน ด้านอัคคีภัย และแนวทางการตรวจสอบอาคาร ด้านโครงสร้าง วันที่ 30 ตุลาคม 2527 สภาวิศวกรจัด ณโรงแรม พูลแมน จ. ขอนแก่น   


 [2014-10-25] : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม” เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร   


 [2014-10-25] : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม” เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร   


 [2014-10-25] : การสัมมนาแนวทางการขอรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราบภัฎเชียงราย  


 [2014-10-29] : การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิศวกรอาเซียน” วันที่ 29 ตุลาคม 2557 รร.พูลแมน​ จังหวัดขอนแก่น  


 [2014-10-28] : การสัมมนาแนวทางการเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จ.สระบุรี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด จังหวัดสระบุรี  


 [2014-10-08] : คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาสถาปนิกเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศของสภาวิศวกร วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00-18.00 น. ณ.สำนักงานสภาวิศวกร ชั้น 6 อาคาร วสท.  


 [2014-10-12] : การอบรมทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ วันที่ 12 ตุลาคม 2557 ณ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  


 [2014-10-11] : การทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร วันที่ 11 ตุลาคม 2557 ณ  อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  


 [2014-10-10] : การเสวนาปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหา วิชาชีพเฉพาะ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 10 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ  


 [2014-10-06] : สภาวิศวกรจัดสัมมนา “รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกรและร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ฉบับเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2557” เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร  


 [2014-09-27] : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง " หลักเกณฑ์ ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา" เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  


 [2014-09-29] : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "การแก้ไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิศวกรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต" เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ  


 [2014-09-26] : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การบริหาร ความปลอดภัย – มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00- 16.00 ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 4 โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น  


 [2014-09-23] : การสัมมนาเรื่อง "คะแนนหน่วยความรู้ PDU"และ"การตรวจสอบอาคารด้านอัคคีภัย และโครงสร้าง" รวมทั้งประชาสัมพันธ์ COE Thailand แอพลิเคชั่นของสภาวิศวกร บน Smart Phone/Tablet และให้บริการสมาชิกนอกสถานที่ วันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องสร้อยทอง 2 รร.โกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง  


 [2014-09-20] : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่   


 [2014-09-19] : การสัมมนา เรื่อง “การประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร  


 [2014-09-18] : การสัมมนาเรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  


 [2014-09-17] : เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนสิงหาคม  


 [2014-09-13] : การประชุมระดมสมอง เรื่อง การติดตามผลสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย วันที่ 13 กันยายน 2557 รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่  


 [2014-09-13] : การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอเลื่อนระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 13 กันยายน 2557 รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่  


 [2014-09-13] : การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอเลื่อนระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 13 กันยายน 2557 รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่  


 [2014-09-13] : การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอเลื่อนระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วันที่ 13 กันยายน 2557 รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่  


 [2014-09-04] : การสัมมนาเรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา  


 [2014-09-03] : การสัมมนาเรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม  


 [2014-09-04] : การสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า หาดใหญ๋ จังหวัดสงขลา   


 [2014-09-04] : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง " การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา "
วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า หาดใหญ๋ จังหวัดสงขลา
 
 


 [2014-09-02] : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "เทคโนโลยีอาคารเขียว" วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 ณ ห้องเทพลีลา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร   


 [2014-08-30] : สภาวิศวกรจัดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ณ โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา  


 [2014-08-28] : สภาวิศวกร จัดสัมมนาหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  


 [2014-08-26] : สภาวิศวกรร่วมกับ วสท. จัดการสัมมนา เรื่อง "ตึกถล่ม สาเหตุและแนวทางป้องกัน" วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องเทพลีลา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร  


 [2014-08-25] : สภาวิศวกรจัดแถลงข่าว "หม้อไอน้ำระเบิด สาเหตุและแนวทางการป้องกัน" วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 สำนักงานสภาวิศวกร  


 [2014-08-25] : เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานสภาวิศวกร ประกอบด้วย นางสาวชิดชนก ภู่เกิด นายอมเรศ มธุรส และ นายดลวัฒน์ เกวี  


 [2014-08-19] : เลขาธิการสภาวิศวกร ลงตรวจพื้นที่ตรวจหม้อต้มน้ำขนาดใหญ่ระเบิด ภายในบริษัท วงศ์พสิษฐ์  การพิมพ์ จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 พร้อมด้วยนายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ นายอภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา อนุกรรมการสภาวิศวกร ในส่วนของรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  


 [2014-08-18] : สภาวิศวกรจัดแถลงข่าว ตึกถล่ม สาเหตุ/แนวทางการป้องกันตึกถล่มและความรับผิดชอบของวิศวกร วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานสภาวิศวกร ชั้น 6 อาคาร วสท. กรุงเทพฯ  


 [2014-08-16] : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเลื่อนระดับสามัญและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมทั้งออกบูธประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการผ่าน'COE Thailand' แอพลิเคชั่นของสภาวิศวกร บน Smart Phone/Tablet รวมทั้งให้บริการนอกสถานที่ เวลา 09.00-16.00 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น   


 [2014-08-15] : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ” วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา ณ รร.กรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  


 [2014-08-09] : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 120/2557 วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา  


 [2014-07-16] : นายอมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งประกอบด้วย นายอนุวัฒน์ จันทร์โฮม นายเอกกิตติ วิกยานนท์ และนายปุณณอเนก ศรีสุรินทร์ ณ สำนักงานสภาวิศวกร  


 [2014-07-29] : สภาวิศวกรจัดเสวนา Lunch Talk หัวข้อ “บทบาทของวิศวกรกับการปฏิรูปประเทศ” เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องกระดังงา 7-8 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน  


 [2014-07-25] : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารความปลอดภัย – มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00- 16.00 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่  


 [2014-08-02] : การสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ "แนวทางการตรวจสอบอาคารทางด้านโครงสร้าง” โดย รศ. ดร.อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร   ระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9  ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  


 [2014-08-02] : งานทำบุญเปิดที่ทำการสำนักงานสภาวิศวกร สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 07.30 – 12.00 นาฬิกา ณ สำนักงานสภาวิศวกร สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  


 [2014-07-23] : โครงการค่ายจิตอาสา การติดตั้งระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่จริง วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ชุมชนบางบัว กรุงเทพมหานคร  


 [2014-07-23] : โครงการค่ายจิตอาสา การติดตั้งระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่จริง วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ ชุมชนบางบัว กรุงเทพมหานคร  


 [2014-07-21] : สภาวิศวกรจัดอบรมทดสอบความพร้อม รอบที่ 15/2557 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557  


 [2014-07-18] : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  


 [2014-07-05] : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร   


 [2014-07-05] : สภาวิศวกร ร่วมกับ วสท.ภาคเหนือ 1 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเรื่อง "การออกแบบ การประเมิน และการเสริมความแข็งแรงสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับแผ่นดินไหวในภาคเหนือตอนบน" เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   


 [2014-06-30] : การสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิศวกรอาเซียน วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร  


 [2014-06-18] : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง อนาคตอาคารเขียวในประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร   


 [2014-06-14] : คณะทำงานเตรียมการระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกิจการสมาชิกสัมพันธ์ ประชุมหารือแนวทางการจัดทำระบบเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  


 [2014-06-14] : พิธีเปิดสำนักงานสภาวิศวกร สำนักงานสาขาเชียงใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ ลานรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  


 [2014-06-12] : การสัมมนาแนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง 206 กองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก  


 [2014-06-13] : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร วันที่ 13-14 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น  


 [2014-06-03] : คณะสภาวิศวกรแห่งปากีสถาน (Pakistan Engineering Council) เข้าพบหารือกับนายกสภาวิศวกรและคณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการรับรองวุฒิการศึกษาระหว่างกันในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557
 
 


 [2014-05-29] : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล" วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ  


 [2014-05-21] : นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ในการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนเมษายน 2557    


 [2014-05-30] : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่” เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมเมาะหลวง ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) จังหวัดลำปาง   


 [2014-05-31] : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา  


 [2014-05-30] : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา  


 [2014-05-26] : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการประเมินและเสริมกําลังอาคารเพื่อตานแผนดินไหว วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หองเชียงรุง โรงแรมเวียงอินทร      จ.เชียงราย  


 [2014-05-21] : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.30- 16.15 น. ณ ห้องสร้อยทอง 3-4 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง  


 [2014-05-17] : สภาวิศวกรร่วมกับ วสท. และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการวิศวกรอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  


 [2014-05-16] : สภาวิศวกรได้กำหนดจัดสัมมนา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เริ่มตั้งแต่ 8.30 น. – 12:00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร  


 [2014-05-16] : การประชุมระดมสมอง เพื่อจัดทำแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค  


 [2014-05-14] : วันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกคนที่ 2 ร่วมงานวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 19 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น พร้อมกันนี้ยังเป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงานดังกล่าวอีกด้วย  


 [2014-05-07] : นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 เดินทางไปร่วมตรวจพื้นที่แผ่นดินไหว.จ.เชียงราย 7 พฤษภาคม 2556 เพื่อขวัญและกำลังใจ เพื่อเกิดความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้อาคาร   


 [2014-04-23] : นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 มอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้าสอบภาคีที่ได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน มีนาคม 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานสภาวิศวกร   


 [2014-04-26] : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร 26 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่   


 [2014-04-25] : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร 25 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  


 [2014-04-10] : เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารสภาวิศวกรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ สำนักงานสภาวิศวกร ชั้น 5 อาคาร วสท.  


 [2014-04-04] : สมาคมนักบินไทย เข้าพบนายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร และ นายเกชา ธีระโกเมน เลขาธิการสภาวิศวกร เพื่อขอคำแนะนำแนวทางการจัดตั้งสมาคมนักบิน รวมทั้งนโยบาย แผนการดำเนินการและขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกของสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สำนักงานสภาวิศวกร  


 [2014-04-09] :
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช  ชั้น 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 
 


 [2014-04-03] : นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยคณะ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์มอบรางวัล IPad mini 16 GB wifi ให้แก่ นายวีระชัย บ่างมณีสกุล เลขที่สมาชิก 63101 ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสารสภาวิศวกร ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว ณ สำนักงานสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557  


 [2014-04-03] : นายประศาสน์ จันทราทิพย์ (ขวา) กรรมการสภาวิศวกร ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการสภาวิศวกรมอบช่อดอกไม้แสดงความยินกับ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล (ซ้าย) นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยคนใหม่ หลังจากที่ประชุมมีมติเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ ประจำปี 2557-2558 เมื่อวันที่ 27 มีนคม 2557 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร  


 [2014-03-27] : สัมมนา เรื่อง “ประกันภัยวิชาชีพ” (Professional Indemnity Insurance : PII) (ครั้งที่ 2) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร   


 [2014-03-25] : การประชุมโต๊ะกลม เพื่อหาข้อเสนอแนะทางวิศวกรรม เรื่อง "ภัยพิบัติไฟไหม้บ่อขยะกับแนวทางการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" และแถลงข่าว วันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.  


 [2014-03-24] : คณะผู้บริหารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าพบคณะผู้บริหารสภาวิศวกรเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์กร ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้เข็มแข็ง และเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเสรีทางการค้าในปี 2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ สำนักงานสภาวิศวกร  


 [2014-03-19] : นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 มอบวุฒิบัตรให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


 [2014-03-05] : การสัมมนา “การบริหารความปลอดภัย - มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” วันที่ 5 มี.ค.2557 ณ โรงแรม Grand Lord Boutique Hotel กรุงเทพมหานคร   


 [2014-02-28] : การสัมมนา “เตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับ สามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" วันที่ 28 ก.พ. 2557 ณ ห้องแก้วสมุย 1 โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี  


 [2014-02-22] : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร รอบที่ 22/2557 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) จ.ขอนแก่น  


 [2014-02-21] : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร รอบที่ 21/2557 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม)  จ.ขอนแก่น  


 [2014-02-07] : การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากดินถล่ม" วันศุกร์ที่ 7 กพ. 2557 ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต  


 [2014-02-06] : นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน นายกสภาสถาปนิก เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสถาปนิกปีที่ 14 ณ อาคารที่ทำการสภาสถาปนิก กรุงเทพฯ  


 [2014-01-22] : การสัมมนา“ประกันภัยวิชาชีพ” (Professional Indemnity Insurance : PII) 22 ม.ค.57 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ  


 [2014-01-22] : ผู้บริหารสภาวิศวกร มอบเกียรติบัตรให้นายวิชาธร กานต์ศิริกุล นายวิรุฬห์ แก้วเสน่ห์ใน และนายไวกูณฐ์ นวลย่อง ผู้ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ทำคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก  


 [2014-01-21] : สภาวิศวกรแสดงความยินดีกับคณะกรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยชุดใหม่ที่เข้ารับตำแหน่ง พร้อมประชุมหารือร่วมในการดำเนินงานร่วมกันของทั้ง 2 องค์กร  


 [2014-01-07] : เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรเข้าอวยพรปีใหม่อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และเลขาธิการสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 6 และ 7 มกราคม 2557  


 [2014-01-06] : สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 6 มกราคม 2557 ณ การเคหะแห่งชาติ  


 [2014-01-03] : เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรเข้าอวยพรปีใหม่นายกสภาวิศวกร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และเหรัญญิกสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557  


 [2014-01-26] : สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง“เหลียวหลัง...แลหน้าสภาวิศวกร” วันที่ 26 ธ.ค. 56 ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร  


 [2013-12-25] : คณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร เข้าพบนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  


 [2013-12-17] : สภาวิศวกรจัดโครงการศึกษาดูงานการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยายแบริ่ง-สมุทรปราการ) ให้กับสมาชิกและนักศึกษา เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 56 ณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จ.สมุทรปราการ  


 [2013-12-17] : นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มอบรางวัล IPad mini 16 GB wifi ให้แก่ นายธีระศักดิ์ หอประเสริฐวงศ์ เลขที่สมาชิก 233410 ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสารสภาวิศวกร ฉบับที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556  


 [2013-12-14] : สภาวิศวกรจัดโครงการ”แบ่งปันธารน้ำใจให้น้อง ๆ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์” โดยนำเงินและสิ่งของต่าง ๆ พร้อมจัดกิจกรรมร่วมกับน้อง ๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  


 [2013-11-29] : ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร จับรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับรางวัล Apple ipad mini Wi-Fi (16GB) จำนวน 1 เครื่อง ผู้โชคดีคือ นายธีระศักดิ์ หอประเสริฐวงศ์ เลขที่สมาชิก 233410 จากการตอบแบบสอบถามในสารสภาวิศวกร ฉบับที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556   


 [2013-11-29] : การสัมมนา “การบริหารความปลอดภัย - มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” 29 พ.ย.56 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี   


 [2013-12-03] : พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พระสงฆ์สวดธรรมจักร และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนาสภาวิศวกร วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพมหานคร   


 [2013-11-14] : เหรียญรางวัลและประกาศนียบัตร “ AFEO Honorary Fellow Award” ประจำปี 2556
ในวาระการประชุมของ จาก Asean Federation of Engineering Organisations (AFEO) ครั้งที่ 31 (CAFEO 31) ที่ Jakarta Hotel Convention Center กรุง Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2556
คณะกรรมการของ AFEO ได้คัดเลือกวิศวกรดีเด่น จากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ เพื่อมอบรางวัล “ AFEO Honorary Fellow Award” ประจำปี 2556          
 
 


 [2013-11-23] : สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสาร และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 23 พ.ย. 56 ณ ห้องอุดรธานี 2 โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี  


 [2013-11-22] : การสัมมนา “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ รู้ก่อน ป้องกันได้” พร้อมบริการตรวจสุขภาพฟรี วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 56 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ชั้น 4  


 [2013-11-20] : การสัมมนาเรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์ทำงานระดับสากล ประเทศในกลุ่ม ASEAN ด้านการก่อสร้าง กับเจ้าของงานต่างชาติ วันที่ 20 พ.ย. 56 เวลา 09.00- 12.00 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.  


 [2013-11-14] : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร 14 พ.ย. 56 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์)  


 [2013-11-13] : สภาวิศวกรออกบูธวันแรก (13 พ.ย. 56) ที่งานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี   


 [2013-11-13] : การเสวนา เรื่อง “ความคืบหน้าในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอาเซียน” ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:00-12:00 น ณ ห้อง Jupiter 12-13 อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี   


 [2013-11-07] :

ฟรีเสวนา ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 14 – 15 พ.ย. 56 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
 


 [2013-11-07] : การสัมมนาการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง และอบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง วันที่ 7 พ.ย. 56 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.
 
 


 [2013-11-06] : งานแถลงข่าวงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556 วันที่ 6 พ.ย. 56 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 7 โรงแรม Westin Grande Sukhumvit  


 [2013-11-06] : การสัมมนาเรื่อง “เรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์ทำงานระดับสากล ประเทศในกลุ่ม ASEAN ด้านการออกแบบ กับเจ้าของงานต่างชาติ” ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00- 12.00 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร  


 [2013-10-26] : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร 26 ต.ค.2556 ณ อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  


 [2013-10-25] : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร 25 ต.ค.2556 ณ อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  


 [2013-10-18] : สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 อาคารโรงแรม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร  


 [2013-10-18] : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ม.สงขลานคินทร์ จ.สงขลา  


 [2013-10-16] : สัมมนาการเตรียมความพร้อม เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญและวุฒิ สาขาเครื่องกล วันที่ 16 ต.ค.56 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  


 [2013-10-11] : สัมมนาการเตรียมความพร้อม เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญและวุฒิ สาขาสิ่งแวดล้อม วันที่ 11 ต.ค. 56 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   


 [2013-10-09] : สัมมนาการเตรียมความพร้อม เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญและวุฒิ สาขาเคมี วันที่ 9 ต.ค.56 จังหวัดระยอง  


 [2013-10-04] : สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการประเมินและเสริมกำลังอาคารเพื่อต้านแผ่นดินไหว 4 ตุลาคม 2556 ณ ห้องสันพระเนตร ชั้น 1 โรงอรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่  


 [2013-10-04] : สภาวิศวกรจัดอบรมและทดสอบความพร้อม ครั้งที่ 40/2556 ในส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ เมื่อ 14 ก.ย. 2556 ที่ผ่านมา  


 [2013-09-20] : เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารสภาวิศวกรได้เข้ารับมอบ เครื่องหมายความสามารถในการทำงานในอากาศ ประเภทสื่อสารเป็นกิตติมศักดิ์ ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 3 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

ในฐานะผู้ที่ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนภารกิจการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 132 ปี วันคล้ายวันประสูติของ นายพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน “พระบิดาเหล่าทหารสื่อสาร” และ “พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย” ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 3 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ โดย พลอากาศโท หม่อมหลวงชนากร วรวรรณ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถดังกล่าว
 
 


 [2013-09-21] : สภาวิศวกรจัดสัมมนาให้ความรู้เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรระดับบริหาร เรื่อง ภาวะผู้นำ วันที่ 21-22 กันยายน 2556 จ.เพชรบุรี เพื่อพัฒนา และเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดความสามัคคี และการทำงานร่วมกันเป็นทีม   


 [2013-09-18] : ภาพงานสัมมนา “ปัญหาและอุปสรรคในงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับกฎหมายที่นิติบุคคลและวิศวกรควรทราบ” ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คน

รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่
http://www.coe.or.th/coe/main/coeHome.php?aMenu=902&aNo=64&aYear=2556&aShow=2 
 


 [2013-09-10] : สภาวิศวกรได้รับเชิญให้บรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดสมรรถนะของนายช่างโยธา เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 10 กันยายน 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี   


 [2013-09-04] : "Engineering Mobility" Roundtable Discussion on ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS 75th) Bangkok, Thailand. 3rd September 2013, The Landmark Hotel, Bangkok  


 [2013-08-25] : สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 152/2556 - 153/2556 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  


 [2013-08-23] : การสัมมนาเรื่อง “การประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ" วันที่ 23 ส.ค. 2556  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร  


 [2013-08-20] : คณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร เข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ในฐานะดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนที่ 12  


 [2013-08-17] : การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร และการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมพีช (PEACH) โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี
 
 


 [2013-08-15] : การประชุมหารือร่วมระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสภาวิศวกร วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร  


 [2013-08-07] : อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ส.ค. 2556 เวลา 15:00-17:00 น ณ สำนักงานสภาวิศวกร  


 [2013-08-06] : อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ส.ค. 2556 เวลา 15:00-17:00 น ณ สำนักงานสภาวิศวกร  


 [2013-08-05] : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) ระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับสภาวิศวกร วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมดกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  


 [2013-08-02] : การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ อาคารโรงแรม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร   


 [2013-07-30] : อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ก.ค. 2556 เวลา 15:00-17:00 น ณ สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


 [2013-07-26] :
โครงการสัมมนา “ การบริหารความปลอดภัย - มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้ ” วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง โดย สภาวิศวกรได้มีการจัดชุดบริการเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการต่าง ๆ อาทิ การต่ออายุใบอนุญาต, ต่ออายุสมาชิก, แจ้งเปลี่ยนที่อยู่, ให้คำแนะนำการเลื่อนระดับใบอนุญาต ฯลฯ
 
 


 [2013-07-19] : การเสวนาเรื่อง"วิศวกร...กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งระบบราง" 19 ก.ค. 2556 โรงแรม แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ  


 [2013-07-19] : การสัมมนาเรื่อง "การประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ”  19 ก.ค. 2556 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  


 [2013-07-16] : งานสัมมนาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. .... 16 ก.ค. 2556 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  


 [2013-07-03] : กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์สัญจร "การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่วิชาชีพวิศวกร และการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกร" วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  


 [2013-07-02] : กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์สัญจร "การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่วิชาชีพวิศวกร" วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง 6450 ชั้น 4 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) จ.นครปฐม  


 [2013-06-16] : สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 119/2556 วันที่ 16 มิถุนายน 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  


 [2013-06-15] : สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 118/2556 วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  


 [2013-06-14] : สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 117/2556 วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  


 [2013-05-23] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมและขอคำปรึกษาเรื่อง แนวทางการขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) แขนงระบบควบคุมและการวัดและแมคคาทรอนิกส์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 5  


 [2013-05-21] : คณะอนุกรรมการสวัสดิการสภาวิศวกร จัดประชุมร่วมสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม และองค์กรแม่ข่าย ของสภาวิศวกร เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการอบรมสมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรม ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.  


 [2013-05-15] : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับผลกระทบที่สำคัญจาก AEC ในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมของประเทศไทย วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน  


 [2013-05-20] : สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย ภายใต้หัวข้อหลัก ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและความท้าทายการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำ มีผู้เข้าร่วมฟังประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร บุคลากรจากหน่วยงานรัฐภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 40 คน วิทยากรประกอบด้วย 1. นายสนั่น  ศิริอ่อน 2.นายธวัชชัย ติงสัญชลี 3. นายเชาวลิต จันทรรัตน์ และนายประสงค์  ธาราไชย  อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา  


 [2013-04-10] : ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2556 วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 7 อาคาร ท.102  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  


 [2013-03-27] : สัมมนายุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านต่างประเทศของสภาวิศวกร 27 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องวาสนา 6-7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า  


 [2013-03-26] : สัมมนาบทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of Engineers วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้องสร้อยทอง 1-2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง  


 [2013-03-14] : สัมมนาบทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of Engineers 14 มีนาคม 2556
ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 


 [2013-02-26] : สัมมนาบทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of Engineers 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร  


 [2013-03-12] : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เข้าพบนายกสภาวิศวกร เพื่อศึกษาระบบการจัดองค์กรของสภาวิศวกร  


 [2013-03-09] : สัมมนาคณะทำงานออกข้อสอบและปรับปรุงข้อสอบ ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 9 มีนาคม 2556 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ  


 [2013-03-07] : สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ในวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2556  


 [2013-02-28] : สภาวิศวกรจัดเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง “ความพร้อมของไทยต่อสถานการณ์พลังงาน” วันที่ 28 ก.พ. 2556 เวลา 13.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. 


 
 


 [2013-02-13] : 13 ก.พ. 2556 ประชุมร่วมคณะอนุกรรมการทุกสาขา เพื่อหาแนวทางการรับรองปริญญา ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท


 
 


 [2013-02-12] : นายกสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดี 40 ปี การเคหะแห่งชาติ 2556 วันที่ 12 ก.พ. 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 

 
 


 [2013-02-07] : นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 นายเกชา ธีระโกเมน เลขาธิการสภาวิศวกร และนายชัชวาลย์ คุณค้ำชู เหรัญญิกสภาวิศวกร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก  


 [2013-01-30] : การจัดเสวนา เรื่อง “ บทบาทการพัฒนาโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค” ณ ห้องสัมมนา กรมการขนส่งทางบก ชั้น 7 กรุงเทพฯ เวลา 08.00 - 12.00 น.  


 [2013-01-25] : สภาวิศวกรสัญจร "บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of Engineers" ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา  


 [2013-01-23] : คณะผู้แทนจากการเคหะแห่งชาติ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และกรรมการสภาวิศวกร  


 [2013-01-14] : ตัวแทนจากกองทัพอากาศ สวัสดีปีใหม่นายกสภาวิศวกร  


 [2013-01-10] : ตัวแทนจากฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการท่อจัดจำหน่ายก๊าซฯ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สวัสดีปีใหม่นายกสภาวิศวกร   


 [2012-12-27] : นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู เหรัญญิกสภาวิศวกร เป็นตัวแทนร่วมประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 โดยประธาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ประธานที่ประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีและต้อนรับสภาวิศวกรที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ทั้งนี้ นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล อดีตเลขาธิการสภาวิศวกรในฐานะเลขาธิการสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ได้ร่วมประชุมอยู่ด้วย  


 [2012-12-26] : นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกรอวยพรปีใหม่ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
 


 [2012-12-01] : การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ประจำปี 2555 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2555  


 [2012-11-30] : เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาวิศวกร ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายพานดอกไม้ และถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช   


 [2012-11-30] : พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปีวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร  วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.


 
 


 [2012-11-23] : สภาวิศวกรเข้าร่วมทัศนศึกษาดูงาน "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำบางโฉมศรี จ.สิงห์บุรี" [2012-11-23]

 
 


 [2012-11-17] : การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13:00 น. ณ ห้องพาโนรามา โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่  


 [2012-11-17] : บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of Engineers" เสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องพาโนรามา โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่   


 [2012-11-09] : สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เข้าพบนายกสภาวิศวกร เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัย 5 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9:45น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ชั้น 2   


 [2012-11-05] : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย เข้าพบนายกสภาวิศวกร เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัย 5
 
 


 [2012-11-02] : สภาสถาปนิกร่วมแสดงความยินดีกับนายกสภาวิศกวกรและคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น. ณ ห้องบุษราคัม สวนอาหารนาทอง  


 [2012-10-31] : สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสภาวิศวกร เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัย 5  


 [2012-10-24] : ผู้แทนสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยได้เข้าพบนายกสภาวิศวกร เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 วันพุทธที่ 24 ตุลาคม 2555  


 [2012-10-18] : สภาวิศวกรร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทดสอบความรู้ระดับภาคี ซึ่งได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดี ในการนี้ สภาวิศวกรยังเปิดให้บริการนอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก  


 [2012-10-17] : สภาวิศวกรขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียคุณแม่ของคุณภูเธียร พงศ์พิทยาภา ในการการนี้ สภาวิศวกรได้มอบให้นายชัชวาลย์ คุณค้ำชูเหรัญญิกสภาวิศวกรเป็นตัวแทนสภาวิศวกรไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ   


 [2012-10-12] : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 สภาวิศวกรจัดประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (วาระพิเศษ) เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ สภาวิศวกร ซึ่งมีวิสัยทัศน์โดยเน้นการปรับปรุงองค์กรให้มีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพ พัฒนาและสนับสนุนมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมและขีดความสามารถของวิศวกร เสริมสร้างความพร้อมสู่ระดับสากล   


 [2012-10-08] : การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง สภาวิศวกรและสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555 ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ปาร์ค ถ.สุวินทวงศ์ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และร่วมปรึกษาหารือ โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเลขาธิการสภาวิศวกร  


 [2012-10-01] : แถลงข่าว ความร่วมมือระหว่างสภาวิศวกรและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 29 กันยายน 2555  


 [2012-10-01] : ส่งมอบงานคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 4  


 [2012-07-03] : สภาวิศวกรได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 ที่ ทต.ยางชุมน้อย จังหวัดศรีษะเกษ  


 [2012-07-03] : สภาวิศวกรได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 ที่ ทอ.เมือง อำนาจเจริญ  


 [2012-07-03] : สภาวิศวกรได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 ที่ อบต.สว่าง จังหวัดอุบลราชธานี  


 [2012-07-03] : สภาวิศวกรได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 ที่จังหวัดอ่างทอง  


 [2012-07-03] : สภาวิศวกรได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 ที่จังหวัดนครสวรรค์  


 [2012-07-03] : สภาวิศวกรได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 ที่จังหวัดเชียงราย  


 [2012-02-06] : สภาวิศวกรจัดศึกษาดูงานให้แก่ผู้สมัครโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 โดยจัดศึกษาดูงานในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย จังหวัดสุพรรณบุรี  


 [2011-09-01] : สภาวิศวกรจัดสัมมนานิติบุคคลในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลในวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554  


 [2012-01-20] : สภาวิศวกรจัดอบรมทดสอบความพร้อมรอบที่ 2/2555 ในวันที่ 19-20 มกราคม 2555  


 [2011-12-15] : สภาวิศวกรแนะระบบวิศวกรรมป้องกันมหาอุทกภัยของชาติ   


 [2011-12-01] : สภาวิศวกรจัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานสภาวิศวกร กรรมการสภาวิศวกร อนุกรรมการ คณะทำงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554   


 [2011-10-18] : อบรมกฎหมายปกครอง ปี 2554  


 [2011-10-06] : ผู้บริหารสภาวิศวกรเข้าพบแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  


 [2011-09-21] : จรรยาบรรณสัญจร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 15 ก.ย. 54  


 [2011-08-29] : สภาวิศวกรจัดอบรมทดสอบความพร้อมผู้ที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมครั้งที่ 23/2554 ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 โรงแรมอินทรารีเจนท์  


 [2011-08-29] : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่องการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง CPD ที่จังหวัดภูเก็ต โดย อ.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ รองเลขาธิการสภาวิศวกร   


 [2011-08-29] : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่องการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง CPD ที่จังหวัดพิษณุโลก โดย อ.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ รองเลขาธิการสภาวิศวกร   


 [2011-08-29] : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่องการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง CPD ที่จังหวัดขอนแก่น โดย อ.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ รองเลขาธิการสภาวิศวกร   


 [2011-08-15] : สภาวิศวกรเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อรับรองปริญญา  


 [2011-08-15] : สภาวิศวกรเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อรับรองปริญญา  


 [2011-08-15] : สภาวิศวกรเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนปทุมวันเพื่อรับรองปริญญา  


 [2011-04-11] : สภาวิศวกรจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร   


 [2011-04-01] : สภาวิศวกรจัดบรรยายในหัวข้อเรื่องโลกทัศน์ใหม่เพื่อให้บริการสมาชิกของสภาวิศวกรเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม GH214 ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ประสบความสำเร็จอย่างดีซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นพิเศษ เอกสารประกอบด้วย 1. โลกทัศน์ใหม่เพื่อให้บริการสมาชิกของสภาวิศวกร โดย นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล เลขาธิการสภาวิศวกร 2. วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดย นายชัยฤทธิ์ สันยาประเสริฐ รองเลขาธิการสภาวิศวกร 3. กรอบความสามารถของสภาวิศวกร และแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ โดย นายเอสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 4. การรับรองปริญญา โดย นายศุลี บรรจงจิตร ประธานอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา 5. Call Center โดย นางสุรี ขาวเธียร เหรัญญิกสภาวิศวกร   


 [2010-04-21] : การจัดทดสอบข้อเขียนในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมแม๊กซ์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร  


 [2010-04-21] : สัมมนาโต๊ะกลม เรื่อง กรอบวัดความสามารถการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.   


 [2010-04-21] : คณะทำงานตรวจพิสูจน์เนื้อหา มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ เรื่อง การจัดการไซยาไนด์ในกระบวนการสกัดทองคำ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมเหมืองทองคำ เพื่อประกอบการตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของเนื้อหา วันที่ 26 27 กุมภาพันธ์ 2553 ณ เหมืองทองคำในพื้นที่สัมปทานของ บริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด จังหวัดพิจิตร  


 [2010-02-26] : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ เรื่อง ระบบหม้อไอน้ำ   


 [2010-01-13] : การสัมมนา การกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนการปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา สมัยที่ 4 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552  


 [2010-01-13] : สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมแมนดาริน  


 [2009-12-28] : เทคนิคพิจารณ์ (Technical Hearing) มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practice) เรื่อง “การตรวจสอบและการทดสอบระบบสายเคเบิลเพื่อการสื่อสาร”  


 [2009-12-01] : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practice)เรื่อง “ประสิทธิผลทางพลังงานและการติดตั้งของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า  


 [2009-11-03] : สภาวิศวกร จัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคี ณ สำนักงานสภาวิศวกร   


 [2009-09-08] : การอบรมการใช้โปรแกรมองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง  


 [2009-09-07] : จรรยาบรรณสัญจร ณ จังหวัดภูเก็ต   


 [2009-09-03] : สัมมนาการประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับใหม่ ณ โรงแรม มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ 2/9/2552  


 [2009-09-02] : สภาวิศวกร ได้จัดสัมมนาเทคนิคพิจารณ์เรื่องมาตรฐานการใช้แก๊สในรถยนต์  


 [2009-09-02] : สภาวิศวกรได้รับความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)  


 [2008-10-29] : การเสวนาน้ำท่วม วันที่ 28/10/2551 ที่สภาวิศวกร  


 [2008-10-16] : คณะทำงานศึกษาสถานภาพ Code of Practice จัดสัมมนาเพื่อขอความคิดเห็น  


 [2008-10-13] : แนวทางการสอบในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 11 ตุลาคม 2551  


 [2008-10-01] : การสะสมหน่วยความรู้เพื่อการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร จังหวัดพิษณุโลก   


 [2008-09-27] : อบรมชี้แนะระเบียบและวิธีปฏิบัติ และแนวทางการสอบในการเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา  


 [2008-09-27] : อบรมชี้แนะระเบียบและวิธีปฏิบัติ และแนวทาการสอบในการเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  


 [2008-09-27] : สัมมนาเรื่อง “โครงการจัดทำผังมาตรฐานไฟฟ้า ประเทศไทย”  


 [2008-09-23] : คณะกรรมการคุรุสภา ศึกษาดูงานสภาวิศวกร เมื่อ 23 ก.ย. 2551 ณ สำนักงานสภาวิศวกร  


 [2008-09-19] : การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2551  


 [2008-07-17] : จัดการบรรยายเรื่อง “ หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร  


 [2008-06-05] : ม.เมลเบิร์นเยี่ยมสภาวิศวกร  


 [2008-06-05] : สภาวิศวกร ร่วมบริจาก เหตุการณ์ นาร์กีส  


 [2008-05-27] : โยธาแห่งชาติ  


 [2008-05-27] : นายกไปบรรยายที่บางปู  


 [2008-04-08] : สภาวิศวกรจัดประชุมใหญ่สามัญฯ ประจำปี 2551  


 [2008-02-01] : สภาวิศวกรตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด  


 [2008-01-07] : สภาวิศวกร จับมือ 3 หน่วยงานจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พรรษา เมื่อวันเสาร์  


 [2007-12-03] : สภาวิศวกร จัดงานทำบุญครบรอบวันสภาปณา 30 พ.ย. 2550  


 [2007-11-08] : บรรยากาศสมอบภาคี วันที่ 27/10/2550  


 [2007-10-19] : ประชุมใหญ่วิสามัญ 2550  


 [2007-09-25] : ส่งมอบงานจรรยาบรรณ  


 [2007-10-04] : จัดนิทรรศการ และบรรยายเรื่อง ภาวะโลร้อน ในงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ จังหวัดระยอ  
       


 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697