เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2558

ฉบับที่ -2558
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       
สภาวิศวกร

ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  การขอ เลื่อนระดับ

         
         
  คำแนะนำในการยื่นขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร  
         
    1. กรอกรายละเอียดในแบบดังต่อไปนี้  
      1.1 แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เลื่อนระดับ) (โปรดใส่เครื่องหมาย √ หน้าข้อที่อยู่ที่ท่านต้องการให้จัดส่งเอกสาร)
1.2 แบบประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
1.3 แบบบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงาน ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรไม่น้อยกว่าสามปี โดยมีผู้รับรองผลงานเป็นวิศวกรระดับสามัญวิศวกรหรือระดับวุฒิวิศวกร ในสาขาและแขนงเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอ พร้อมระบุที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และความเกี่ยวข้องกัน
 
         
    2. เอกสารประกอบ  
      2.1 สำเนาใบอนุญาตของผู้ยื่นคำขอและผู้รับรองผลงานลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
 
         
    3. ขั้นตอนการพิจารณา  
      3.1 เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรตรวจรับคำขอรับใบอนุญาต (เลื่อนระดับ) พร้อมเอกสารประกอบ
3.2 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาผลงานและปริมาณ
    - บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ (ถ้าผลงานปฏิเสธ ยื่นใหม่ได้อีกหลังจากปฏิเสธอย่างน้อย 1 ปี)
    - เมื่อผลงานผ่านตามเกณฑ์จึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้(สอบข้อเขียน) ทั้งนี้ต้องสมัครทดสอบภายใน 3 ครั้ง และต้องเก็บสะสมผลการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิชาให้ครบทุกวิชาโดยสิทธิ์สอบ และผลการสอบสะสมนับตั้งแต่ วันที่ประกาศผลการทดสอบ ครั้งที่ 1 ซึ่งสอบไม่ผ่านในรายวิชาใดมีสิทธิ์สอบแก้ตัวในรายวิชานั้นภายใน 3 ปี
    - เมื่อผ่านการทดสอบความรู้จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์ครั้งแรกไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 2 ภายใน 30 วัน หลังประกาศผล)
3.3 คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา
3.4 สำนักงานสภาวิศวกรแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร
 
         
  คำแนะนำในการยื่นขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร  
         
    1. กรอกรายละเอียดในแบบดังต่อไปนี้  
      1.1 แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เลื่อนระดับ) (โปรดใส่เครื่องหมาย √ หน้าข้อที่อยู่ที่ท่านต้องการให้จัดส่งเอกสาร)
1.2 แบบประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
1.3 แบบแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ไม่น้อยกว่าห้าปี โดยมีผู้รับรองผลงานเป็น วิศวกรระดับวุฒิวิศวกร ในสาขาและแขนงเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอพร้อมระบุที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และความเกี่ยวข้อง โดยจัดพิมพ์ขนาด A 4
1.4 เมื่อกรอกแบบในข้อ 1.1 – 1.3 เรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำ สำเนาเพิ่มอีก 3 ชุด (ไม่รวมต้นฉบับ)
 
         
    2. จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดโครงการที่มีผลงานดีเด่น ตั้งแต่ 2 โครงการ ไม่เกิน 5 โครงการ จัดพิมพ์ขนาด A 4 โครงการละ 4 เล่ม โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้  
      2.1 ชื่อโครงการ
2.2 วัตถุประสงค์โครงการ
2.3 ขั้นตอนในการดำเนินงานและการนำความรู้เชิงวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในงาน
2.4 ระยะเวลาปฏิบัติงาน
2.5 ปัญหาและอุปสรรคพร้อมการแก้ไขปัญหา
2.6 ผลสำเร็จในขั้นสุดท้ายของโครงการและจุดเด่นของโครงการ
 
         
    3. เอกสารประกอบ  
      3.1 สำเนาใบอนุญาตของผู้ยื่นคำขอและผู้รับรองผลงานลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (โดยจัดทำสำเนาเพิ่มอีก 3 ชุด)
3.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
3.3 รายละเอียดโครงการตามข้อ 2.
 
         
    4. ขั้นตอนการพิจารณา  
      4.1 เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรตรวจรับคำขอรับใบอนุญาต (เลื่อนระดับ) พร้อมเอกสารประกอบ
4.2 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาผลงานและปริมาณ พร้อมทั้งทดสอบความรู้ในประสบการณ์ และความสามารถในการประกอบวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์ครั้งแรกไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบครั้งที่ 2 ภายใน 30 วัน หลังประกาศผล)
4.3 คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา
4.4 สำนักงานสภาวิศวกรแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
 
         
  เอกสารประกอบ  
      แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  
      แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร  
      แบบประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
      แบบแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
      ตัวอย่างผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร ( Download , Download กรณีลดความละเอียดรูปภาพประกอบ )  
         
       
 
 
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697