เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       ตารางสอบสัมภาษณ์  
       ผลสอบสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2558

ฉบับที่ -2558
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       

ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  สอบสัมภาณ์ ผลสอบสัมภาษณ์

  สอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญ สาขาวิศวกรรม โยธา ครั้งที่ : 2/2552
วันที่เริ่มรับใบอนุญาต : 03-11-2552
 
         
 
ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ นามสกุล ใบอนุญาต ผลสอบสัมภาษณ์
1.   144164  นายภาคภูมิ  มงคลสังข์  ภย.35287 ผ่าน
2.   142968  นางสาวเกวลิน  ตีรณะวาณิช  ภย.34602 ผ่าน
3.   123940  นายสุเมธ  ละอองธรรม  ภย.30357 ผ่าน
4.   104213  นายศัลย์  กนกศิขรินทร์  ภย.25031 ผ่าน
5.   14337  นายสุขสันติ์  แก้วสง่า  ภย.14192 ผ่าน
6.   12125  นายนิตินัย  เลิศวิราม  ภย.11496 ผ่าน
7.   92756  นายมงคล  คุ้มวงศ์  ภย.23215 ผ่าน
8.   98605  นายธนากร  อินทวงศ์  ภย.23651 ผ่าน
9.   100255  นายสุทธิชัย  ทองยศ  ภย.24662 ผ่าน
10.   119848  นายราชศักดิ์  สุทธินวล  ภย.28612 ผ่าน
11.   141937  นายณชล  ถาวร  ภย.38335 ผ่าน
12.   7025  นายสุกรี  ศรีนวล  ภย.11044 ผ่าน
13.   67573  นายวรรธนะ  ชัชวัชวิมล  ภย.18051 ผ่าน
14.   138779  นางสาวสุวินันท์  ตั้งสุวรรณวงศ์  ภย.33218 ผ่าน
15.   120413  นายไพโรจน์  ดีลิ  ภย.28733 ผ่าน
16.   159398  นายวรการ  อุตใจมา  ภย.39511 ผ่าน
17.   74748  นายธีระพล  สันหมุด  ภย.21906 ผ่าน
18.   126799  นางสาววรางคณา  สุดโต  ภย.30222 ผ่าน
19.   140256  นายสงกรานต์  ปัญญามูล  ภย.34149 ผ่าน
20.   155848  นายคณิน  รัตนสิงหา  ภย.38639 ผ่าน
21.   138569  นางสาวจิราพร  วงศ์กุลลักษณ์  ภย.33025 ผ่าน
22.   99611  นายชำนาญ  รุจิรเมธา  ภย.23829 ผ่าน
23.   145193  นายชนะทัศน์  นาคจั่น  ภย.35233 ผ่าน
24.   66905  นายพิชิต  หุ่นศิริ  ภย.17885 ผ่าน
25.   145563  นายต่อศักดิ์  สิงหวรกิจ  ภย.35399 ผ่าน
26.   104294  นายวุทธินันท์  ศิริพงศ์  ภย.26195 ผ่าน
27.   72114  นายบุรินทร์  นิเลิศรัมย์  ภย.18674 ผ่าน
28.   152660  นายเรืองศักดิ์  ไหวพริบ  ภย.37203 ผ่าน
29.   142027  นายปัญญา  คล่องอักษรกุล  ภย.33961 ผ่าน
30.   138999  นายนพดล  เจริญเนตรกุล  ภย.35631 ผ่าน
31.   92412  นายยืนยง  พุฒิชาติ  ภย.23002 ผ่าน
32.   147880  นายสมศักดิ์  สืบสาย  ภย.36262 ผ่าน
33.   160648  นายเกษมศักดิ์  ยิ้มละม้าย  ภย.40112 ผ่าน
34.   82990  นายมงคลกิตติ์  ทรัพย์จีระกุล  ภย.20971 ผ่าน
35.   113492  นายธนพล  สว่างวงศ์ไชย  ภย.27436 ผ่าน
36.   89794  นายเกียรติพงษ์  เจียรนัยธนะกิจ  ภย.21984 ผ่าน
37.   11697  นายสิริชัย  เหมาะชาติ  ภย.11176 ผ่าน
38.   147482  นายเสวก  กาวิละ  ภย.36238 ผ่าน
39.   106032  นายชยานนท์  ทิพย์วังเมฆ  ภย.30861 ผ่าน
40.   94415  นายอรุษ  เพชรเชิดชู  ภย.22966 ผ่าน
41.   157887  นายวิรุจน์  พรมมา  ภย.39175 ผ่าน
42.   67637  นายบัลลังก์  อุดมทรัพย์  ภย.17919 ผ่าน
43.   97076  นายชัยยุทธ  ยุทธนาวนิชย์  ภย.23123 ผ่าน
44.   161596  นายศุภมิตร  ภูเขม่า  ภย.40309 ผ่าน
45.   139121  นายจิรัฏฐ์  ฐากุลวีรนันท์  ภย.33242 ผ่าน
46.   140101  นายทรงเดช  แก่นปัดชา  ภย.33370 ผ่าน
47.   71768  นายวสุรุจ  แซ่เตียว  ภย.18626 ผ่าน
48.   65537  นายสัมพันธ์  สัญญา  ภย.17622 ผ่าน
49.   112760  นายชัยรัตน์  ระตีพูน  ภย.26975 ผ่าน
50.   164996  นายปรัชญ์  บุญกนิษฐ  ภย.41284 ผ่าน
51.   59079  นายเชาวลิต  อินอ้น  ภย.15853 ผ่าน
52.   113802  นายธยานันท์  บุณยรักษ์  ภย.28261 ผ่าน
53.   161500  นายวิษณุ  โฆษิตภูมิเวท  ภย.40425 ผ่าน
54.   144480  นายพรเทพ  ศรีสังสิทธิสันติ  ภย.34916 ผ่าน
55.   132550  นายอาทิตย์  เพชรศศิธร  ภย.31801 ผ่าน
56.   165682  นายศราวุฒิ  เจริญสุทธิกุล  ภย.41685 ผ่าน
 
         
       
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697