สภาวิศวกร

Council of engineers

สมัครสอบ

 
Coe
   
  สาขา : อุตสาหการเคมี
  วิชา : Chemical Engineering Principles and Calculations
1.
2.
3. ถ้าระบบปิดประกอบด้วยอากาศและน้ำอยู่ในสภาวะสมดุล ที่อุณหภูมิ 75C ความดัน 1 บรรยากาศ จงคำนวณหาองค์ประกอบโดยโมลของน้ำในวัฏภาคก๊าซ กำหนดให้ความดันไอของน้ำที่ 75C มีค่าเท่ากับ 289 mmHg
4. จงคำนวณองศาความเป็นอิสระ (Degrees of freedom) ของระบบที่ประกอบด้วยน้ำบริสุทธิ์
5. จงคำนวณองศาความเป็นอิสระ (Degrees of freedom) ของระบบที่ประกอบด้วยไอน้ำ น้ำ และน้ำแข็ง
6. จงคำนวณองศาความเป็นอิสระ (Degrees of freedom) ของระบบที่ประกอบด้วยของผสมระหว่างอะซีโตนและเมทานอล โดยระบบดังกล่าวมีทั้งวัฏภาคของเหลวและก๊าซ
7. พลังงานภายใน (internal energy) ของของแข็ง มีค่าเท่ากับ
8.
9. ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย NaOH ที่มีความเข้มข้น 7.5 molar จะต้องใช้ NaOH กี่ปอนด์ต่อสารละลาย 1 ลิตร
10. จากสมการด้านล่าง ถ้า 100 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 50% ดังนั้นอัตราการเกิดน้ำในระบบมีค่าเท่าไร
11. จากสมการด้านล่าง ถ้า 40 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 40% ดังนั้นอัตราการเกิดน้ำในระบบมีค่าเท่าไร
12. จากสมการด้านล่าง ถ้า 100 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 40% ดังนั้นอัตราการเกิดน้ำในระบบมีค่าเท่าไร
13. ข้อใดไม่ใช่ความร้อนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัฏภาค
14. อุณหภูมิ 59 F มีค่าเท่ากับกี่องศาเซลเซียส
15. กำหนดให้สมการต่อไปนี้เป็นจริง D = 3t2 + 5  โดย D คือ ระยะทาง (ft) และ t คือ เวลา (s)  หน่วยของค่าคงที่ 3 และ 5 คืออะไร
16. จากสมการด้านล่าง ถ้า 150 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 60% ดังนั้นอัตราการเกิดน้ำในระบบมีค่าเท่าไร
17. พิจารณาปฏิกิริยาเคมี  A(g) + 2B(g)    <-------->    C(g) + D(g) 
กำหนดให้ ni เป็นจำนวนโมลของสาร i 
โดยที่ (nA)t=0 = 3 โมล  (nB)t=0 = 1 โมล  (nC)t=0 = 0 โมล และ (nD)t=0 = 3 โมล
เปอร์เซ็นต์สัดส่วนการเปลียนแปลง (%Fractional conversion) ของสาร B มีค่าเป็น 60% 
จงคำนวณหาค่าคงที่ (Equilibrium constant) ที่อุณหภูมิ 1000 K ขณะปฏิกิริยาเคมีเกิดสมดุลย์
18.
19.
20.
21. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 430 K ความดัน 9000 kPa มีค่าเท่าไร
22. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 430 K ความดัน 9000 kPa มีค่าเท่าไร
23. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 472 K ความดัน 8500 kPa มีค่าเท่าไร
24. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 472 K ความดัน 8500 kPa มีค่าเท่าไร
25. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 472 K ความดัน 8500 kPa มีค่าเท่าไร
26. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 480 K ความดัน 8500 kPa มีค่าเท่าไร
27. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 480 K ความดัน 8500 kPa มีค่าเท่าไร
28. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 480 K ความดัน 8500 kPa มีค่าเท่าไร
29. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 540 K ความดัน 8500 kPa มีค่าเท่าไร
30. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 540 K ความดัน 8500 kPa มีค่าเท่าไร
31. อุณหภูมิ 50 F มีค่าเท่ากับกี่องศาเซลเซียส
32. อุณหภูมิ 20 C มีค่าเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์
33. อุณหภูมิ 15 C มีค่าเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์
34. อุณหภูมิ 10 C มีค่าเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์
35. อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์
36. ข้อใดไม่ใช่ intensive variable
37. ข้อใดแสดงหน่วยของค่าความจุความร้อนจำเพาะ (specific heat capacity)
38. ข้อใดไม่ใช่หน่วยของพลังงาน
39. พลังงาน 1 หน่วยของกรณีใดที่มีค่าพลังงานสูงที่สุด
40. พลังงาน 1 กิโลแคลอรีหมายถึงข้อใด
41. ค่าพลังงานภายในของก๊าซอุดมคติไม่ขึ้นกับตัวแปรใด
42. ข้อใดคืองานเพลา (Shaft work)
43. ของไหลชนิดหนึ่งมีค่าพลังงานภายในจำเพาะ (specific internal energy) เท่ากับ ๑๐๐ แคลอรีต่อกรัม ถ้าของไหลนี้ไหลออกจากระบบด้วยอัตราการไหลเท่ากับ ๕ กรัมต่อนาที อัตราการถ่ายเทพลังงานภายในออกจากระบบมีค่าเท่าใด
44. จงคำนวณหาอัตราการไหลเชิงปริมาตร (volumetric flow rate: m3/h) ของก๊าซไนโตรเจน (MW = 28) ที่ 300 oC และ 3 atm โดยใช้หลักการของก๊าซอุดมคติ  หากอัตราการไหลเชิงน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 1,000 kg/h  กำหนดให้ R = 0.08205 L atm/(mol K)
45.
46. เมื่อหมักไวน์แล้วตรวจปริมาณแอลกอฮอล์พบว่ามีแอลกอฮอล์อยู่ 17% โดยน้ำหนัก แต่ถ้า ต้องการ กลั่น เราจำเป็นต้องคำนวณเป็นสัดส่วนเชิงโมล (mole fraction) ไวน์นี้มีสัดส่วน เชิงโมลเท่าไร
47. ความดันในข้อใดมีค่าสูงสุด
48.
49.
50.
51. ค่าความร้อนของการเผาไหม้ (standard heat of combustion) ของสารในข้อใดมีค่าไม่เท่ากับ ศูนย์
52.
53. ค่าความร้อนในการเกิดสาร (standard heat of formation) ของสารในข้อใดมีค่าเท่ากับศูนย์
54. สารละลายแคลเซียม ประกอบด้วยแคลเซียม 5% โดยโมล ไหลไปยังเครื่องกำจัดแคลเซียมด้วยอัตราการไหลเชิงมวล 100 kg/h เครื่องกำจัดแคลเซียมมีประสิทธิภาพในการกำจัดแคลเซียมได้ 80% ของมวลแคลเซียมที่เข้ามา จงคำนวณหา สัดส่วนมวลของแคลเซียมในสารละลายหลังผ่านเครื่องกำจัดแคลเซียมแล้ว ว่ามีค่าเป็นกี่ kg Ca/kg (มวลโมเลกุลของ Ca = 40)
55.
56.
57.
จากรูป จงคำนวณหาสัดส่วนมวลของ H2O ในกระแสที่ป้อนเข้าสู่ evaporator unit (xE1) ว่ามีค่าเป็นกี่ kg H2O/kg
58. ก๊าซโซลีน ความหนาแน่น50 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต ถูกถ่ายออกจากถังเก็บด้วยวิธกาลักน้ำดังรูป ต้องใช้เวลากี่นาทีในการถ่ายน้ำจำนวน 5 แกลลอน โดยไม่พิจารณาผลจากการเปลี่ยนความสูงของน้ำในถังทั้งสอง ค่าสูญเสียเนื่องจากความเสียดทานในระบบท่อมีค่าเท่ากับ 0.80 ฟุต ปอนด์ฟุต ต่อปอนด์มวล และความดันแตกต่างระหว่างจุดที่1 และ 2 เท่ากับ 1 บรรยากาศ
59. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 540 K ความดัน 8500 kPa มีค่าเท่าไร
60. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 420 K ความดัน 12000 kPa มีค่าเท่าไร
61. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 420 K ความดัน 12000 kPa มีค่าเท่าไร
62. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 420 K ความดัน 12000 kPa มีค่าเท่าไร
63. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 440 K ความดัน 12500 kPa มีค่าเท่าไร
64. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 440 K ความดัน 12500 kPa มีค่าเท่าไร
65. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 465 K ความดัน 12500 kPa มีค่าเท่าไร
66. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 465 K ความดัน 12500 kPa มีค่าเท่าไร
67. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 465 K ความดัน 12500 kPa มีค่าเท่าไร
68. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 484 K ความดัน 11500 kPa มีค่าเท่าไร
69. ของไหลชนิดหนึ่งมีค่าพลังงานภายในจำเพาะ (specific internal energy) เท่ากับ 200 แคลอรีต่อกรัม ค่าพลังงานภายในของของเหลวชนิดนี้ปริมาณ 30 กรัม มีค่าเท่าใด
70. ข้อมูลใดที่ต้องทราบในการคำนวณหาค่าเอนทาลปีจำเพาะ (specific enthalpy
71. น้ำมันดิบถูกปั๊มขึ้นจากบ่อน้ำมันลึก 220 เมตรสู่ถังเก็บน้ำมันสูงจากพื้นดิน 20 เมตร ด้วยอัตรา 15 กิโลกรัมต่อวินาที ค่าพลังงานศักย์ที่เพิ่มขึ้นของกระบวนการนี้มีค่าเท่าใด
72. ค่าใดมีค่าเป็นศูนย์สำหรับระบบปิด
73. ข้อมูลใดที่ไม่ต้องใช้ในการเลือกปั๊มสำหรับสูบน้ำเป็นอัตรา 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจากถังเก็บน้ำสู่กระบวนการผลิต
74.
75. ข้อใดไม่ถูกต้อง
76.
77.
78. เมื่อพิจารณาปฏิกิริยาเคมี     Hydrocarbon (g) + xO2  → yCO2 (g) + 4H2O (g)
ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง
79.
80.
81. จงคำนวณหาปริมาตรของก๊าซไนโตรเจน จำนวน 5 โมล ที่อุณหภูมิ 25 oC และความดัน 2 psia ซึ่งปริมาตรของก๊าซที่สภาวะนี้ จะมีความคลาดเคลื่อน 10% จากหลักการของก๊าซอุดมคติ (R = 0.08205 L atm/(mol K)
82.
83.
84.
85.
86.
87. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 484 K ความดัน 11500 kPa มีค่าเท่าไร
88. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 510 K ความดัน 11500 kPa มีค่าเท่าไร
89. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 510 K ความดัน 11500 kPa มีค่าเท่าไร
90. จงคำนวณหาจำนวนโมลของก๊าซไฮโดรเจน ที่อุณหภูมิ 25 oC และความดัน 3 psig จากหลักการของก๊าซอุดมคติ ที่ปริมาตร 70 L (R = 0.08205 L atm/(mol K)
91. จงคำนวณหาอัตราการไหลเชิงโมล (molar flow rate: kmol/h) ของก๊าซออกซิเจน (MW = 32) ที่อุณหภูมิ 300 oC และความดัน 1 atm ซึ่งมีอัตราการไหลเชิงน้ำหนักเท่ากับ 2,560 kg/h โดยใช้หลักการของก๊าซอุดมคติ (R = 8.314 J/(mol K)
92.
อากาศอุณหภูมิ 80 oF ความดัน 1 atm และปริมาตร 12 ft3  ถูกทำให้มีปริมาตรลดลงเป็น 10 ft ที่ความดัน 2.5 atm  จงคำนวณหาอุณหภูมิของอากาศขณะนั้น โดยใช้หลักการของก๊าซอุดมคติ
93.
94.
95. สารเคมีชนิดหนึ่งมีฉลากเขียนไว้ว่ามีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 13.6 ถ้าต้องการใช้สารเคมีนี้ 6.8 กิโลกรัม จะต้องตวงสารเคมีนี้กี่ลิตร
96. โรตามิเตอร์ใช้วัดอะไร
97. ต้องการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปริมาตร 100 มิลลิลิตร จากโซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดเกล็ด ต้องชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์กี่กรัม
98. ถ้าต้องการลดอุณหภูมิของอากาศร้อนที่มีอัตราการไหล 15 mol/min จาก 430 C เป็น 100 C จงคำนวณหาปริมาณความร้อนที่ต้องดึงออกจากอากาศ (kJ/min)
99. ชาย 4 คนกินอาหารกล่อง 30 กล่องในเวลา 7 วัน ถ้าชาย 7 คนกินอาหาร 2 วัน จะต้องใช้อาหารกี่กล่อง
100. การดำเนินงานในข้อใดถือเป็นการดำเนินงานแบบ adiabatic ก. กรณีที่ระบบและสิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิเท่ากัน ข. กรณีดำเนินงานแบบกะ (batch) ที่ระบบมีการหุ้มฉนวนอย่างดี ค. กรณีที่ดำเนินงานแบบต่อเนื่องโดยที่ระบบมีการหุ้มฉนวนอย่างดี
101. ข้อใดเป็นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการอบแห้ง (drying)
102. ข้อใดจัดเป็นกระบวนการลดความชื้นของอากาศ (dehumidification)
103. อากาศที่ป้อนเข้าหอทำความเย็น (cooling tower) ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
104. ภาชนะปิดบรรจุก๊าซไนโตรเจนที่ความดัน 10 bar อุณหภูมิ 30 C ถูกนำมาจุ่มในน้ำร้อนอุณหภูมิ 100 C ถ้าพิจารณาให้ก๊าซไนโตรเจนในภาชนะปิดเป็นระบบที่สนใจ จงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้อง ก. พลังงานจลน์ของระบบมีค่าสูงขึ้น ข. พลังงานภายในของระบบมีค่าสูงขึ้น ค. พลังงานศักย์ของระบบมีค่าสูงขึ้น
105. จงหาปริมาณความร้อนที่จำเป็นในการผลิตไอน้ำความดัน 10 บาร์ อุณหภูมิ 300 C จากน้ำ 23 C ความดัน 1 บาร์ โดยความร้อนที่ให้กับการผลิตไอน้ำนี้มีการสูญเสียสู่สิ่งแวดล้อม 10% กำหนดให้ค่าเอนทาลปีจำเพาะของไอน้ำร้อนยิ่งยวดที่อุณหภูมิ 300 C ความดัน 10 บาร์ มีค่าเท่ากับ 3,052 kJ/kg และค่าเอนทาลปีจำเพาะของน้ำที่ อุณหภูมิ 23 C ความดัน 1 บาร์ เท่ากับ 96.2 kJ/kg
106. แท่งเหล็กหนัก 25 กรัม มีอุณหภูมิ 175 oC ถูกจุ่มลงในน้ำปริมาตร 1 ลิตร ในภาชนะที่หุ้มฉนวนอย่างดี โดยน้ำมีอุณหภูมิ 20 oC ความดัน 1 บรรยากาศ ค่าเอนทาลปีจำเพาะของเหล็ก 173.7 J/g K จงหาอุณหภูมิสุดท้ายของระบบ กำหนดค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 4.2 J/g K
107.
108.
109. จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาอัตราการไหลสาย R
110. จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาอัตราการไหลสาย D
111. จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาอัตราการไหลสาย B
112. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 510 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 535 K เท่าไร
113. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ อุณหภูมิ 535 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 510 K เท่าไร
114. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 535 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 510 K เท่าไร
115. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 510 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 545 K เท่าไร
116. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ อุณหภูมิ 545 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 510 K เท่าไร
117. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 545 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 510 K เท่าไร
118. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 545 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 560 K เท่าไร
119. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ อุณหภูมิ 560 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 545 K เท่าไร
120. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 560 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 545 K เท่าไร
121. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 510 K ความดัน 11500 kPa มีค่าเท่าไร
122. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 535 K ความดัน 11500 kPa มีค่าเท่าไร
123. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 535 K ความดัน 11500 kPa มีค่าเท่าไร
124. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 535 K ความดัน 11500 kPa มีค่าเท่าไร
125. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 415 K ความดัน 16000 kPa มีค่าเท่าไร
126. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 415 K ความดัน 16000 kPa มีค่าเท่าไร
127. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 415 K ความดัน 16000 kPa มีค่าเท่าไร
128. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 440 K ความดัน 16000 kPa มีค่าเท่าไร
129. พลังงานภายในจำเพาะ (Specific internal energy) ของวัตถุขึ้นอยู่กับสิ่งใด
130.
131. ถ้าอ่านอุณหภูมิกระเปาะแห้งและกระเปาะเปียกได้เท่ากัน ข้อความต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องกี่ข้อ ก. เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้อ่านอุณหภูมิอาจเกิดความผิดพลาด ข. ค่าความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ 100% ค. อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (dew point) เท่ากับอุณหภูมิกระเปาะแห้ง
132. ที่ความดันเดียวกันไอน้ำอิ่มตัวกับไอน้ำร้อนยิ่งยวดจะมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร
133. ถ้าอากาศ 2 แห่งมีอุณหภูมิกระเปาะแห้ง (dry bulb temperature) เท่ากัน แต่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่างกัน คุณสมบัติของอากาศทั้ง 2 แห่งมีข้อใดเป็นจริง
ก. มีค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียก (wet bulb temperature) เท่ากัน
ข. มีค่าอุณหภูมิที่จุดน้ำค้าง (dew point) เท่ากัน
ค. มีค่าเอนทาลปีจำเพาะ (specific enthalpy) เท่ากัน
134. อากาศที่ความดัน 1 บรรยากาศ มีความชื้นสัมบูรณ์ (absolute humidity) เท่ากับ 0.005 kg/kg-dry air อากาศในกรณีใดที่มีค่าอุณหภูมิที่จุดน้ำค้าง (dew point) ต่ำที่สุด
135. อากาศที่ความดัน 1 บรรยากาศ มีอุณหภูมิกระเปาะแห้ง (dry bulb temperature) เท่ากับ 30 C อากาศที่วัดค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียก (wet bulb temperature, Tw) ในกรณีใดที่ปริมาณความชื้นในอากาศสูงที่สุด
136. สารในข้อใดให้พลังงานในการเผาไหม้สูงที่สุด เมื่อใช้ปริมาณเท่ากัน
137. แร่ของโลหะเช่น ทองแดง สังกะสี และอโลหะ เช่น กำมะถัน คาร์บอน ธาตุใดมีค่าความร้อน ในการเกิดสาร (standard heat of formation) สูงที่สุด
138. ถ้าในระบบมีไอของสารผสมกันอยู่ 4 ชนิดคือมีเทน อีเทน โพรเพน และน้ำ โดยทำการวัดและ คำนวณสัดส่วนโมลได้เป็น 0.23, 0.24, 1.26 และ 1.27 ตามลำดับ จงพิจารณาว่าข้อมูลเหล่านี้มี โอกาสเป็นไปได้หรือไม่
139. ถ้าระบบประกอบด้วยไอของสาร 4 ชนิด มีความดัน คือ 10 บรรยากาศ โดยสามารถวัดความดัน ย่อยของสารในระบบนั้นได้ 3 ชนิดคือ มีเทนมีความดันย่อย 4 บรรยากาศ อีเทนมีความดันย่อย 2 บรรยากาศ และโพรเพนมีความดันย่อย 1 บรรยากาศ สามารถคำนวณสัดส่วนโมล (mole fraction) ของสารอีก 1 ชนิดได้หรือไม่
140. ก๊าซ A และก๊าซ B เป็นก๊าซจริง (real หรือ non-ideal gas)  หากก๊าซ A มีสภาพอัด (compressibility) มากกว่าก๊าซ B  จงพิจารณาว่า ถ้าก๊าซทั้งสองอยู่สภาพที่มีอุณหภูมิและความดันเท่ากัน และมีจำนวนโมลเท่ากัน  ก๊าซใดจะมีปริมาตรมากกว่า กัน
141. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 532 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 570 K เท่าไร
142. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ อุณหภูมิ 570 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 532 K เท่าไร
143. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 570 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 532 K เท่าไร
144. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 570 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 580 K เท่าไร
145. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ อุณหภูมิ 580 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 570 K เท่าไร
146. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 580 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 570 K เท่าไร
147. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 570 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 596 K เท่าไร
148. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ อุณหภูมิ 596 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 570 K เท่าไร
149. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 596 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 570 K เท่าไร
150. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 420 K ความดัน 8000 kPa มีค่าเท่าไร
151. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 420 K ความดัน 8000 kPa มีค่าเท่าไร
152. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 440 K ความดัน 16000 kPa มีค่าเท่าไร
153. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 440 K ความดัน 16000 kPa มีค่าเท่าไร
154. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 496 K ความดัน 18000 kPa มีค่าเท่าไร
155. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 496 K ความดัน 18000 kPa มีค่าเท่าไร
156. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 496 K ความดัน 18000 kPa มีค่าเท่าไร
157. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 415 K ความดัน 22000 kPa มีค่าเท่าไร
158. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 415 K ความดัน 22000 kPa มีค่าเท่าไร
159. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 415 K ความดัน 22000 kPa มีค่าเท่าไร
160. จากรูป น้ำประปาไหลลงสู่อ่างน้ำ จงหาสมการดุลมวลที่สามารถอธิบายรูปนี้ได้เหมาะสมที่สุด
161. จากรูป น้ำประปาไหลลงสู่อ่างน้ำ จงหาสมการดุลมวลที่สามารถอธิบายรูปนี้ได้เหมาะสมที่สุด
162. 4. ที่สภาวะใดที่สารบริสุทธิ์ในสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ จะอยู่ในสมดุลร่วมกัน
163. อุณหภูมิวิกฤติ (critical temperature) ของน้ำคืออุณหภูมิใด
164. เครื่องทำกาแฟสดจากเมล็ดกาแฟบดในร้านกาแฟ ใช้หลักการของปฏิบัติการเฉพาะหน่วยอะไร
165. ข้อใดเป็น extensive variable
166. จากแผนภูมิวัฎภาค (phase diagrame) ที่ให้ แกน Y และแกน X คืออะไร
167. กระบวนการในข้อใดที่จะไม่ทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำ
168.
169.
170.
171. เปลวไฟสีใดมีอุณหภูมิสูงที่สุด
172.
173.
174.
175.
176. จากรูป จงคำนวณหาอัตราการไหลเชิงมวลของกระแสที่ไหลออกจาก evaporator unit (m2) ว่ามีค่าเป็นกี่ kg/h
177. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 420 K ความดัน 8000 kPa มีค่าเท่าไร
178. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 430 K ความดัน 9000 kPa มีค่าเท่าไร
179. ค่าเอนทาลปีของเหล็กสามารถคำนวณได้จากสมการ H (J/g) = 17.3T (oC)  จงคำนวณหาค่าเอนทาลปี ณ อุณหภูมิอ้างอิงของเหล็กว่ามีค่าเท่ากับเท่าใด

180. ค่าเอนทาลปีจำเพาะของเฮกเซนเหลว ที่ความดัน 1 บรรยากาศ มีค่าเปลี่ยนแปลงตามค่าอุณหภูมิ โดยมีความสัมพันธ์เป็นแบบเชิงเส้น โดยมีค่าเท่ากับ25.8 kJ/kg ที่อุณหภูมิ30 องศาเซลเซียส และมีค่าเท่ากับ 129.8 kJ/kg ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอ้างอิงของค่าเอนทาลปีจำเพาะเหล่านี้มีค่าเท่าใด
181.
182. น้ำไหลผ่านท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับ 7 เซนติเมตรและไหลด้วยอัตราเร็ว 42.0 เมตรต่อวินาที จงคำนวณพลังงานจลน์ของน้ำ(วัตต์) ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ1000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
183. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 530 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
184. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 530 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
185. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 530 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
186. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 540 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
187. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 540 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
188. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 445 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 472 K เท่าไร
189. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 472 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 445 K เท่าไร
190. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 472 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 445 K เท่าไร
191. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 472 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 483 K เท่าไร
192. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 483 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 472 K เท่าไร
193. จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาอัตราการไหลสาย R
194. จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาอัตราการไหลสาย B
195. จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาความเข้มข้นของเบนซีนในสาย D
196. จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาความเข้มข้นของโทลูอีนในสาย D
197. จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาความเข้มข้นของเบนซีนในสาย D
198. จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาความเข้มข้นของโทลูอีนในสาย D
199. จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาความเข้มข้นของเบนซีนในสาย B
200. จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาความเข้มข้นของโทลูอีนในสาย B
201. จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาความเข้มข้นของเบนซีนในสาย B
202. จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาความเข้มข้นของโทลูอีนในสาย B
203. 112.1100 มีจำนวนเลขนัยสำคัญเป็นเท่าไร
204. 1.000 มีจำนวนเลขนัยสำคัญเป็นเท่าไร
205. ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซออกซิเจนในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 756.7 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.2 atm
206. ข้อใดเป็นหน่วยของแรง
207. ถ้ามีก๊าซสองชนิดคือ A และ B บรรจุในกระบอกตวงที่ปริมาตร ความดันและอุณหภูมิเดียวกัน สมมติว่าก๊าซทั้งสองชนิดนี้มีพฤติกรรมเป็นแบบก๊าซอุดมคติ จงหาว่าก๊าซทั้งสองนี้มีคุณสมบัติอะไรที่แตกต่างกัน
208. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับปริมาตรของก๊าซที่มีพฤติกรรมเป็นแบบก๊าซอุดมคติ เมื่อก๊าซนั้นมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากของเดิม โดยที่ความดันไม่เปลี่ยนแปลง
209.
210. การดำเนินงานที่เป็นสภาวะ Isobaric คือ
211. ความหนาแน่นของก๊าซจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิโดยยังคงให้ปริมาตรคงที่ กำหนดให้ก๊าซนี้มีพฤติกรรมเป็นก๊าซแบบอุดมคติ
212. การดำเนินงานที่เป็นสภาวะ Isenthalpic คือ
213. ก๊าซผสมแบบอุดมคติที่ความดัน 10 บรรยากาศ (สัมบูรณ์) ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมของ 50% โดยน้ำหนักของไฮโดรเจน และ50% โดยน้ำหนักของไนโตรเจน จงหาค่าของความดันย่อยของไฮโดรเจน
214. ก๊าซจากโรงงานถ่านหินประกอบด้วย ก๊าซไฮโดรเจน (MW = 2) 10%,  มีเทน (MW = 16) 40%,  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (MW = 28) 30%,  และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (MW = 44) 20% โดยปริมาตร จงคำนวณหาน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยของก๊าซนี้
215. จงหาความหนาแน่นของอากาศที่ 100 oC ความดัน 2 บรรยากาศ กำหนดให้อากาศประกอบด้วยไนโตรเจน (MW = 28) 79% และออกซิเจน (MW = 32) 21% โดยปริมาตร  กำหนดให้ค่า R = 0.08205 L atm/(mol K)
216. จงคำนวณหาอัตราการไหลเชิงปริมาตรของบิวเทน ที่ 360 oF และ 3 บรรยากาศ (สัมบรูณ์) ไหลเข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์ด้วยอัตราการไหลเชิงมวล 1,100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง  กำหนดให้ค่า R = 0.08205 L atm/(mol K)
217. ก๊าซผสมสไตรีนที่ประกอบด้วยสไตรีน 10%โมล และที่เหลือเป็นสารที่ไม่สามารถควบแน่นได้ ถูกนำไปบรรจุในภาชนะที่มีอุณหภูมิ 100 F และความดัน1000 mmHg จงคำนวณหาค่าจุดน้ำค้างของก๊าซผสมนี้ กำหนดให้ความดันย่อยของสไตรีนเท่ากับ 100 mmHg ที่อุณหภูมิ 82 F และเท่ากับ 200 mmHg ที่อุณหภูมิ 100 F
218. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 420 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
219. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 430 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
220. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 430 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
221. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 430 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
222. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 435 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
223. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 435 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
224. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 435 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
225. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 540 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
226. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 545 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
227. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 545 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
228. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 545 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
229. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 565 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
230. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 565 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
231. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 440 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
232. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 440 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
233. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 440 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
234. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 445 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
235. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 445 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
236. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 445 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
237. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 455 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
238. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 455 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
239. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 455 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
240. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 460 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
241. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 460 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
242. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 460 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
243. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 565 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
244. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 570 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
245. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 570 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
246. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 570 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
247. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 560 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
248. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 560 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
249. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 560 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
250. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 580 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
251. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 580 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
252. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 580 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
253. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 590 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
254. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 590 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
255. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 465 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
256. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 465 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
257. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 465 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
258. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 480 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
259. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 480 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
260. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 590 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
261. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 595 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
262. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 595 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
263. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 595 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
264. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 410 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 445 K เท่าไร
265. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 420 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 430 K เท่าไร
266. การดำเนินงานที่เป็นสภาวะ Isentropic คือ
267. การดำเนินงานที่เป็นสภาวะ Isochoric คือ
268. กำหนดให้อากาศประกอบด้วย ไนโตรเจน (MW = 28) 79% และ ออกซิเจน (MW = 32) 21% โดยปริมาตร จงคำนวณหามวลโมเลกุลเฉลี่ยของอากาศ
269. ในน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบด้วย C (MW = 12) 80 wt% และ H (MW = 1) 20 wt% จงคำนวณหาอัตราส่วนโดยโมลของ C/H
270. ในน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบด้วย C (MW = 12) 85 wt% และ H (MW = 1) 15 wt% จงคำนวณหาอัตราส่วนโดยโมลของ C/H
271.
272. ข้อใดคือ extensive variable
273. จงคำนวณค่าความหนาแน่นของก๊าซโพรเพน (C3H8, MW = 44) ในหน่วย kg/m3  ถ้าก๊าซดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในถังที่มีความดัน 200 kPa และอุณหภูมิ 40 oC  กำหนดให้ค่า R = 8.314 J/(mol K)

274. ข้อใดไม่ใช่ extensive variable
275.
276. ข้อใดคือ intensive variable
277.
278.
279. 0.012 มีจำนวนเลขนัยสำคัญเป็นเท่าไร
280. 1500.0 มีจำนวนเลขนัยสำคัญเป็นเท่าไร
281. 12,010 มีจำนวนเลขนัยสำคัญเป็นเท่าไร
282. ก้อนหิน 1 กิโลกรัมถูกปล่อยออกจากก้นถังในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 2 m/sและตกลงไปในสระที่อยู่ต่ำลงไป 200 เมตร จงคำนวณหาความเร็วของก้อนหิน (m/s) ขณะที่ตกกระทบสระ
283. ก๊าซประกอบด้วย 10 % ของมีเทน และ 90 % ของอากาศ โดยปริมาตร ถูกทำให้ร้อนจาก 20 oC เป็น 300 oC  จงคำนวณหาค่าของอัตราการไหลเชิงโมลของก๊าซที่ถูกป้อนเข้า ถ้าอัตราการไหลเชิงปริมาตรของก๊าซเป็น 2000 L(STP)/นาที กำหนดให้ค่าคงที่ของก๊าซเท่ากับ 0.08205 L atm/(mol K)
284. ถ้าน้ำไหลในท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับ 2 ซม. เข้าไปในถังด้วยอัตราเป็น 2.00 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง จงคำนวณหาค่าอัตราของพลังงานจลน์
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291. จงหาการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในที่ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิของ 100 กิโลกรัมของไนตรัสออกไซด์จาก 20 C ไปยัง150 C ในหลอดทดลองที่ปริมาตรคงที่ โดยกำหนดให้ค่า ความจุความร้อนจำเพาะของไนตรัสออกไซด์เท่ากับ 0.855 + 0.000942 T ( kJ/kg C )
292. ก๊าซฮีเลียมประกอบด้วย ไอของเอทิลแอลกอฮอล์ ร้อยละ 12 โดยปริมาตร จงคำนวณหาความอิ่มตัวสัมพัทธ์ร้อยละของก๊าซผสมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสและความดัน 740 มม. ปรอท ถ้าความดันไออิ่มตัวของเอทิลแอลกอฮอล์ที่ 40 องศาเซลเซียสมีค่าเป็น 140 มม. ปรอท
293.
294. ก๊าซผสมสไตรีนที่ประกอบด้วยสไตรีน 10%โมล และที่เหลือเป็นสารที่ไม่สามารถควบแน่นได้ ถูกนำไปบรรจุในภาชนะที่มีอุณหภูมิ 100 C และความดัน 1000 mmHg จงคำนวณเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของก๊าซผสมนี้ กำหนดให้ความดันย่อยของสไตรีนเท่ากับ 100 mmHg ที่อุณหภูมิ 82 F และเท่ากับ 200 mmHg ที่อุณหภูมิ 100 F
295. ก๊าซผสมแบบอุดมคติที่ประกอบด้วย 50% โมลของไฮโดรเจน และ 50% โมลของไนโตรเจน ถูกบรรจุในภาชนะปิดปริมาตร 100 ลูกบาศก์เมตร ความดัน 10 บาร์ (สัมบูรณ์) อุณหภูมิ 200 oC จงหาปริมาตรบริสุทธิ์ของก๊าซไฮโดรเจน
296. จงคำนวณหาค่าจุดน้ำค้างของอากาศที่อุณหภูมิ 100 C ความดัน 5260 mm Hg และพบว่ามีน้ำประกอบอยู่ 10.0 % โดยปริมาตร โดยปริมาตร
297. จงคำนวณหาค่าองศาความยิ่งยวด (degree of superheat) ของอากาศที่อุณหภูมิ 100 C ความดัน 5260 mm Hg และพบว่ามีน้ำประกอบอยู่ 10.0 % โดยปริมาตร
298. ในท่อเบอร์1 มีก๊าซเอทิลีน (ethylene) ที่ 100 กรัมต่อชั่วโมงไหล ด้วยความดันเป็น 1.2 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 70 C นอกจากนี้ในท่อเบอร์2 มีก๊าซบิวเทน (butane) ที่ 100 กรัมต่อชั่วโมง ไหลด้วยความดันและอุณหภูมิเดียวกันกับท่อเบอร์1 จงหาว่าก๊าซทั้งสองชนิดมีคุณสมบัติใดที่มีความแตกต่างกัน ก. อัตราการไหลเชิงปริมาตร ข. ปริมาตรจำเพาะเชิงโมล ค. ความหนาแน่น
299. แร่ตะกั่วประกอบด้วยตะกั่วซัลไฟด์ 15% PbS โดยน้ำหนัก และที่เหลือเป็นซิลิกา ถ้านำแร่ดังกล่าวมา 200 กิโลกรัม ผสมกับน้ำ 1,000 กิโลกรัม จงหาความหนาแน่นของของผสม โดยที่ ความหนาแน่นของตะกั่วซัลไฟด์ 7.50 kg/L และความหนาแน่นของซิลิกา 2.65 kg/L
300. แร่ตะกั่วประกอบด้วยตะกั่วซัลไฟด์ (MW = 239) 15% โดยน้ำหนัก และที่เหลือเป็นซิลิกา (MW = 60) จงหาสัดส่วนโมล (mole fraction) ของตะกั่วซัลไฟด์ ในแร่ตะกั่วนี้
301. ความดันเกจของถังที่บรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีค่าเท่ากับ 60.0 psig ถ้าความดันบรรยากาศมีค่าเท่ากับ 720 mmHg จงคำนวณความดันของก๊าซในถังนี้ในหน่วย psia  กำหนดให้ 1 atm = 14.7 psi
302. จงคำนวณหาความถ่วงจำเพาะของก๊าซโพรเพน (MW = 44) ถ้าก๊าซดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในถังที่ความดัน 200 kPa และอุณหภูมิ 40 oC โดยที่ความถ่วงจำเพาะของก๊าซโพรเพน คือ ค่าความหนาแน่นของก๊าซโพรเพนเทียบกับความหนาแน่นของอากาศ  กำหนดให้ค่า R = 8.314 J/(mol K)
303. ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วย 87% มีเทน (MW = 16), 12% อีเทน (MW = 30),  และ 1% โพรเพน (MW = 44) โดยโมล จงหาความหนาแน่นของก๊าซนี้ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ STP  กำหนดให้ R = 8.314 J/(mol K)
304. ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วย 87% มีเทน (MW = 16), 12% อีเทน (MW = 30),  และ 1% โพรเพน (MW = 44) โดยโมล ถ้าก๊าซดังกล่าวมีน้ำหนัก 80 kg ที่ 9 oC และ 600 kPa จงหาปริมาตรของก๊าซนี้ในหน่วยลูกบาศก์เมตร  กำหนดให้ R = 8.314 J/(mol K)
305. จงคำนวณหามวลของก๊าซไฮโดรเจน (MW = 2) ในหน่วยกิโลกรัม ถ้าก๊าซดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในถังขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร ความดัน 110 kPa ที่ 5 oC  กำหนดให้ R = 8.314 J/(mol K)
306. Stack gas ประกอบด้วย 60 mol% N2,  15 mol% CO2,  10mol% O2,  และมีน้ำเป็นส่วนที่เหลือ  จงคำนวณหาสัดส่วนของก๊าซ N2 ในก๊าซผสมแบบแห้ง (dry basis)
307.
ค่าสัดส่วนของก๊าซ N2 ต่อก๊าซ O2 ในอากาศมีค่าเป็นเท่าใด
308. แร่ตะกั่วประกอบด้วยตะกั่วซัลไฟด์ 15% โดยน้ำหนัก และที่เหลือเป็นซิลิกา ถ้านำแร่ดังกล่าวมา 200 กิโลกรัม ผสมกับน้ำ 1,000 กิโลกรัม จงหาความเข้มข้นของตะกั่วซัลไฟด์ในของผสม โดยที่ ความหนาแน่นของตะกั่วซัลไฟด์ 7.50 kg/L และความหนาแน่นของซิลิกา 2.65 kg/L
309. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 410 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
310. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 410 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
311. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 410 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
312. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 415 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
313. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 415 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
314. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 415 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
315. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 480 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
316. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 470 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
317. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 470 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
318. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 470 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
319. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 490 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
320. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 490 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
321. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 490 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
322. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 430 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 420 K เท่าไร
323. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 430 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 420 K เท่าไร
324. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 430 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 465 K เท่าไร
325. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 465 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 430 K เท่าไร
326. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 465 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 430 K เท่าไร
327. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 420 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
328. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 495 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
329. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 495 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
330. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 495 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
331. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 510 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
332. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 510 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
333. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 510 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
334. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 520 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
335. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 520 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
336. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 520 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
337. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 515 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
338. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 515 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
339. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 515 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
340. ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซออกซิเจนในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 756.7 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.1 atm
341. ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซฮีเลียมในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 2865 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซฮีเลียมในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.2 atm
342. ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซฮีเลียมในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 2865 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซฮีเลียมในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.15 atm
343. ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซไนโตรเจนในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 1600 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซฮีเลียมในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.15 atm
344. ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซไนโตรเจนในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 1600 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซฮีเลียมในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.18 atm
345. ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซไฮโดรเจนในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 1228 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.2 atm
346. ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซไฮโดรเจนในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 1228 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.25 atm
347. ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 29.76 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.22 atm
348. ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 29.76 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.12 atm
349. ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซแอมโมเนียในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 56.9 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซแอมโมเนียในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.2 atm
350. ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซแอมโมเนียในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 56.9 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซแอมโมเนียในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.15 atm
351. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 445 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 410 K เท่าไร
352. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 445 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 410 K เท่าไร
353. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 483 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 472 K เท่าไร
354. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 468 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 499 K เท่าไร
355. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ อุณหภูมิ 499 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 468 K เท่าไร
356. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 499 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 468 K เท่าไร
357. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 499 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 515 K เท่าไร
358. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 515 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 499 K เท่าไร
359. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 515 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 499 K เท่าไร
360. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 485 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 520 K เท่าไร
361. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ อุณหภูมิ 520 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 485 K เท่าไร
362. ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 520 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 485 K เท่าไร
363. ถ้ากำหนดให้พลังงานที่สภาวะเริ่มต้นของระบบ (พลังงานภายใน+พลังงานจลน์+พลังงานศักย์) มีค่าเป็น Ei และพลังงานที่สภาวะสุดท้ายมีค่าเป็น Ef ค่าพลังงานความร้อนที่ถ่ายเทจากสิ่งแวดล้อมสู่ระบบมีค่าเท่ากับ +Q และงานที่สิ่งแวดล้อมทำต่อระบบมีค่าเท่ากับ +W จากกฏข้อที่ 1 ของ Thermodynamics ตัวแปรเหล่านี้มีความสัมพันธ์ตามข้อใด
364. ก๊าซจากโรงงานอุตสาหกรรมมีองค์ประกอบ ดังนี้  11.7 mol% CO2 (MW = 44),  5.8 mol% CO (MW = 28),  5.8 mol% O2 (MW = 32),  และ 76.7 mol% N2 (MW = 28)  จงคำนวณหาความหนาแน่นของก๊าซนี้ที่ 100 oC และความดันเกจ 30 psig (1 atm = 14.7 psi)  กำหนดให้ค่า R = 0.08205 L atm/(mol K)
365. ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วย 87% CH4 (MW = 16),  12% C2H6 (MW = 30),  และ 1% C3H8 (MW = 44) โดยโมล  จงคำนวณหาองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาตินี้ในรูปแบบ wt%
366.
พิจารณาปฏิกิริยาเคมี     A (g) → B (g) + C (g)

กำหนดให้

ni เป็นจำนวนโมลของสาร i
และ  (nA)t = 0 = 100 โมล     (nB)t = 0 = 0 โมล     และ (nC)t = 0 = 0 โมล

เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ) การเปลี่ยนแปลง (% conversion) = 40%

สัดส่วนการป้อนกลับ (recycle ratio) = 1 โมลของ A ที่ถูกป้อนกลับ/2 โมลของ A ที่ถูกป้อนเข้ามาใหม่


จากข้อมูลที่กำหนดให้  จงคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ) การเปลี่ยนแปลงรวม (% overall conversion) ในเครื่องปฏิกรณ์สำหรับกระบวนการป้อนกลับ (recycle process) นี้
367.
ในการผลิตแอมโมเนีย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างไนโตรเจนและไฮโดรเจน  โดยสารตั้งต้นทั้งสองมีอาร์กอนผสมอยู่ 0.2% โดยโมล  ดังนั้น ในกระบวนการป้อนกลับ (recycle process) อาร์กอนบางส่วนจะถูกขจัดออก (purge) เพื่อควบคุมจำนวนโมลของอาร์กอนที่ถูกป้อนกลับให้ต่ำกว่า 5% โดยโมล เมื่อเทียบกับจำนวนโมลทั้งหมดของสารที่ถูกป้อนเข้ามาใหม่

จงคำนวณหาจำนวนโมลของอาร์กอนที่ถูกกำจัดออก เมื่อจำนวนโมลทั้งหมดของสารที่ป้อนเข้ามาใหม่ เท่ากับ 100 โมล
368. พิจารณาปฏิกิริยาเคมี     A (g) → B (g)

กำหนดให้

ni เป็นจำนวนโมลของสาร i
และ  (nA)t = 0 = 75 โมล     และ (nB)t = 0 = 0 โมล

เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ) การเปลี่ยนแปลงรวม (% overall conversion) = 100%

สัดส่วนการป้อนกลับ (recycle ratio) = 1 โมลของ A ที่ถูกป้อนกลับ/3 โมลของ A ที่ถูกป้อนเข้ามาใหม่


จากข้อมูลที่กำหนดให้  จงคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ) การเปลี่ยนแปลงของสาร A (% conversion of A) ในเครื่องปฏิกรณ์สำหรับกระบวนการป้อนกลับ (recycle process) นี้
     
  487/1 ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วน 1303
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela 1) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310 Tel. 1303