สภาวิศวกร

Council of engineers

สมัครสอบ

 
Coe
   
  สาขา : สิ่งแวดล้อม
  วิชา : Hazardous Waste Engineering
1. แหล่งกำเนิดสำคัญที่สุดของสารไดอ๊อกซินคือข้อใด
2. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นของเสียอันตรายประเภทสารพิษ (Toxicity)
3. แหล่งใดที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของแคดเมียมสู่สิ่งแวดล้อมมากที่สุด
4. สารเคมีใดที่มักจะพบในยาฆ่าแมลง
5. ถ้ามีการสัมผัสสารอันตรายที่มีฤทธิ์เป็นกรดสูงควรปฏิบัติเช่นไร
6. ลักษณะของเสียแบบ carcinogenicity คือ อย่างไร
7. ไดออกซิน มีองค์ประกอบของอะไรบ้าง
8. ยาฆ่าแมลงที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ คือสารเคมีกลุ่มใด
9. สารก่อมะเร็งที่มักพบในน้ำประปาที่มีการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารคลอรีน คือข้อใด
10. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อร่างกายมนุษย์เนื่องจากสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
11. โรคอิไต-อิไต (Itai-itai disease) เกิดจากการได้รับสารใด
12. ควรเก็บสารเคมีที่เป็นของเหลวและไวไฟด้วยวิธีใด
13. อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน คืออะไร
14. ข้อใดสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma Spectrometer (ICPs)
15. น้ำเสียจากอุตสาหกรรมชุบโลหะพบสารชนิดใดปนเปื้อน
16. น้ำเสียปนเปื้อนด้วยฟอร์มาดีไฮด์ พบได้ในแหล่งน้ำเสียใด
17. โรคมินามาตะ (Minamata disease) เกิดจากการได้รับสารใด
18. ข้อใดต่อไปนี้เป็นผลกระทบจากของเสียอันตราย
19. สารใดที่ทำให้เกิดโรค Beryllicosis
20. ของเสียอันตรายใดที่สามารถกำจัดด้วยวิธีไล่ด้วยอากาศ
21. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของการกรองแบบออสโมซิสผันกลับ
22. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการย่อยสลายทางชีวภาพ
23. น้ำเสียใดเหมาะที่จะบำบัดด้วยระบบบำบัดทางชีวภาพ
24. ข้อใดไม่ใช่ผลของการใช้กระบวนการปรับเสถียรภาพ(stabilizer)
25. การบำบัดโดยกองดินไม่เหมาะสมกับกรณีใด
26. พื้นที่ใดที่เราสามารถตรวจพบสาร BTEX
27. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นการบำบัดของเสียอันตรายทางกายภาพ (Physical Treatment)
28. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นการบำบัดของเสียอันตรายทางเคมี (Chemical Treatment)
29. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการกำจัดขยะอันตราย
30. โดยปกติแล้วเตาเผาขยะพิษหรือขยะอันตรายจะต้องมีอุณหภูมิเท่าใด
31. ข้อใดไม่ใช่วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
32. ข้อใดเป็นการกำจัดขยะอันตรายที่ไม่ควรกระทำมากที่สุด
33. ข้อใดจัดเป็นสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
34. ข้อใดเป็นวิธีสกัดสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2548)
35. น้ำเสียที่เกิดจากการวิเคราะห์ค่าซีโอดี ในห้องปฏิบัติการมีโลหะชนิดใดปนเปื้อน
36. การบำบัดน้ำเสียที่มีไซยาไนด์ปนเปื้อนไม่สามารถกำจัดโดยสารเคมีชนิดใด
37. ตะกอนโลหะหนักชนิดใดที่ต้องเปลี่ยนรูปให้เป็นโลหะซัลไฟด์ก่อนเข้าสู่กระบวนการทำให้เป็นก้อนต่อไป
38. สารเคมีชนิดใดนิยมใช้ในกระบวนการปรับเสถียรของเสียอันตราย
39. การกำจัดตะกอนที่มีแคดเมียมปนเปื้อนต้องเติมสารเคมีชนิดใด เพื่อให้อยู่ในรูปตะกอนที่ไม่ละลายน้ำ
40. สารประกอบของโลหะหนักชนิดใดมีสถานะที่เสถียร เมื่อหล่อให้เป็นก้อนแข็งก่อนนำไปฝังกลบ
41. ของเสียอันตรายที่หล่อให้เป็นก้อนแข็งก่อนนำไปฝังกลบต้องมีลักษณะสมบัติเช่นใด
42. ค่าสัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (w/c) ที่นิยมใช้ในการหล่อของเสียอันตรายให้เป็นก้อนแข็งมีค่าเท่าใด
43. ของเสียชนิดใดใช้ผสมกับของเสียอันตรายในกระบวนการหล่อให้เป็นก้อนแข็งได้
44. ปฏิกิริยาที่เกิดในกระบวนการหล่อของเสียอุตสาหกรรมด้วยซีเมนต์ คือข้อใด
45. แผ่นพลาสติกที่ใช้ปูดาดในหลุมฝังกลบของเสียอันตรายทำจากวัสดุในข้อใด
46. สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามเขตแดนคือข้อใด
47. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อดีของการกำจัดขยะด้วยเตาเผา
48. ของเสียอันตรายในข้อใดต่อไปนี้ที่สามารถทำการกำจัดด้วยวิธีไล่ด้วยอากาศ
49. กระบวนการหลังการเผาโดยเตาเผา (Incinerator) เศษเถ้าที่เหลือต่างๆจากกระบวนการเผาควรมีการจัดการอย่างไร
50. การทำลายเชื้อด้วยสารเคมีในมูลฝอยติดเชื้อควรราดด้วยสารใด
51. อุปกรณ์ในข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในระบบ Air pollution control ของเตาเผาขยะอันตราย
52. ข้อใดไม่ใช่มลพิษที่เกิดจากการเตาเผาขยะ
53. จงคำนวณเวลาครึ่งชีวิต (Half life) ของเมทิลเมอคิวรี ในร่างกายของคนที่ได้รับ โดยการสลายตัวของเมทิลเมอคิวรี่เป็นไปตามปฏิกิริยาอันดับ 1 โดยมีค่าคงที่เท่ากับ 0.0175/วัน
54. ความเป็นพิษ (Toxicity) ของสารใดๆ ต่อร่างกายมนุษย์ ไม่ขึ้นกับข้อใด
55. ค่า TLV (Threshold Limit Values) เป็นค่าที่กำหนดระดับการได้รับการได้รับสารอันตรายในทางใด
56. ไซยาไนด์ก่อให้เกิดพิษแบบเฉียบพลันต่อร่างกายแบบใด
57. รังสีหรืออนุภาคใดต่อไปนี้มีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงสุด
58. Secure Landfill เหมาะกับขยะประเภทใด
59. ในการสกัดสารระเหยง่ายออกจากดินสิ่งที่ขาดไม่ได้คือข้อใด
60. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการนำขึ้นมากำจัด
61. ข้อใดไม่ใช่ตะกอนผลึกอนินทรีย์ที่เกิดจากกระบวนการตกตะกอน(precipitation)
62. ในประเทศไทย พบของเสียอันตรายประเภทใดมากที่สุด
63. ในการบำบัดของเสียอันตรายด้วยวิธีทางชีวภาพ (Bioremediation) ที่ปนเปื้อนในชั้นดินถ้าหาก พบว่าค่า permeability ของชั้นดินมีค่าสูงควรจะเลือกการบำบัดอย่างไร
64. ในแง่ของการคัดแยกของเสียอันตราย ข้อปฏิบัติใดไม่ควรกระทำ
65. รถขนขยะประเภทใดไม่เหมาะที่จะใช้กับขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล
66. สารอันตรายที่พบมากในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม มักเป็นพวกสารป้องกันศัตรูพืชและสัตว์ ข้อใดต่อไปนี้เป็นกลุ่มสารอันตรายที่พบมากที่สุด
67. การเก็บไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ควรทำอย่างไร เพื่อป้องอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้
68. การเก็บอีเทอร์ควรทำอย่างไร เพื่อป้องอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้
69. สิ่งที่ต้องมีการกำหนดสำหรับการขนส่งกากของเสียอันตราย คือข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
70. สัญลักษณ์นี้แสดงของเสียอันตรายประเภทใด
71. สัญลักษณ์นี้แสดงของเสียอันตรายประเภทใด
72. สัญลักษณ์นี้แสดงของเสียอันตรายประเภทใด
73. การคัดแยกกระป๋องสเปรย์ที่ใช้แล้วให้ทำดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
74. Poly Chlorinated Biphenyls (PCBs) เป็นสารอันตรายและไม่มีการนำเข้ามาตั้งแต่ ปี 2518 แล้ว แต่ยังพบได้ในกากของเสียประเภทไหน
75. ข้อใดคือปัญหาของของเสียอันตราย
76. สาเหตุของปัญหาของเสียอันตรายคือข้อใด
77. Chronic Effect คือ
78. Acute Effect มีความหมายตามข้อใด
79. การสูดไอปรอทเข้าไปทีละน้อย แต่เป็นเวลานาน ๆ ทำให้เกิดผลต่อระบบใด
80. Off-Site Treatment หมายถึงข้อใด
81. สารที่ใช้ในการตกผลึกตะกอนของโครเมียมในน้ำเสียคือข้อใด
82. การบำบัดของเสียจากโรงงานชุบโลหะที่มีไซยาไนด์เจือปน ด้วยการเติมสารละลายไฮโปคลอไรท์เป็นการบำบัดด้วยวิธีใด
83. การบำบัดวิธีใด ที่ไม่ใช่การบำบัดทางเคมี
84. Manifest คือข้อใด
85. MSDS – Material Safety Data Sheet คือข้อใด
86. ให้เรียงลำดับแนวคิดในการจัดการของเสียอันตรายต่อไปนี้ โดยเรียงจากที่พึงประสงค์มากที่สุดลงไป 1) การแลกเปลี่ยน หรือขาย ให้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานอื่น 2) การเผาเพื่อนำพลังงานความร้อน และ/หรือ ไฟฟ้ามาใช้ 3) การแยก และลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น 4) การบำบัด 5) รีไซเคิลเพื่อใช้ซ้ำในกระบานการผลิต 6) การลดการเกิด 7) การกำจัด
87. ของเสียอันตรายที่หล่อให้เป็นก้อนแข็งก่อนนำไปฝังกลบไม่จำเป็นต้องทดสอบลักษณะสมบัติข้อใด
88. กระบวนการบำบัดและกำจัดของเสียที่มีโลหะหนักละลายปนเปื้อนอยู่ได้แก่
89. สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุดในการฝังกลบของเสียอันตรายคือข้อใด
90. ข้อใดคือคุณสมบัติสำคัญของ Secure Landfill
91. ถ้ามีการปนเปื้อนของโทลูอีน (Toluene) ลงในน้ำใต้ดิน จงหาว่าโทลูอีนจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรในน้ำโดยให้ค่าความสามารถในการละลายน้ำ (water solubility) ของโทลูอีน เท่ากับ 546 มก./ล. และค่าความถ่วงจำเพาะ (specific gravity)เป็น 0.867
92. ถ้ามีการปนเปื้อนของโดยแนพธาลีน (Naphthalene) ลงในน้ำใต้ดิน จงหาว่าแนพธาลีนจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรในน้ำ ให้ค่าความสามารถในการละลายน้ำ (water solubility) ของแนพธาลีนเท่ากับ 31.9 มก./ล. และค่าความถ่วงจำเพาะ (specific gravity)เป็น 1.145
93. ในการเก็บสารไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) ซึ่งมีจุดวาบไฟ (Flash point) ที่อุณหภูมิ 32.2 องศาเซลเซียส บรรจุในถังเหล็กในอาคารเก็บสารเคมีแห่งหนึ่ง พบว่าสารเคมีในถังมีอุณหภูมิร้อนถึง 138 องศาฟาเรนไฮต์ ถามว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้ที่อาคารแห่งนั้นหรือไม่
94. สารเคมีใดต่อไปนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เกิดปัญหาหรืออุบัติภัยตามมา
95. สารใดต่อไปนี้ห้ามสัมผัสกับน้ำโดยเด็ดขาด
96. รถบรรทุกสารเคมีทำสารเอนดริน (endrin) หกรั่วไหลลงสู่ถนนดิน ถ้าความเข้มข้นเริ่มต้นของเอนดรินที่เกิดการปนเปื้อนในดินเป็น 7190 มก./ล. และมีค่า k = 0.00229 ต่อวัน จงหาว่าเมื่อไรความเข้มข้นของเอนดรินในดินจะเหลือเป็น 0.001 มก./ล. เมื่อสมการการสลายตัวของเอนดริน คือ ln (c/c0) = -kt
97. ข้อใดไม่จัดเป็นการกำจัดแบบ Land Disposal
98. ของเสียจากโรงงานปิโตรเลียมไม่เหมาะจะจัดการด้วยวิธีใด
99. Superfund เป็นกองทุนที่จัดตั้งในสหรัฐอเมริกามีวัตถุประสงค์เพื่อข้อใด
100. In-Situ Treatment หมายถึงข้อใด
101. การทำ Containment หมายถึงข้อใด
102. ข้อใด ไม่ใช่การทำ Bioremediation
103. Extraction Well หมายถึงข้อใด
104. สมบัติหรือลักษณะในข้อใดดังต่อไปนี้ของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่พบในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)
105. ข้อใดถูกที่สุดสำหรับสารอินทรีย์ที่มี flash point ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง
106. ข้อใดถูกที่สุดสำหรับสารอินทรีย์ที่มีความสามารถในการละลายน้ำมาก
107. ใดถูกที่สุดสำหรับสารอินทรีย์ที่มีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่าหนึ่ง (เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำ)
108. ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับสารอินทรีย์ที่มีคลอรีน (Chlorine) เป็นองค์ประกอบอยู่มาก
109. ข้อใดถูกสำหรับสารกำจัดวัชพืชและแมลง
110. ของผสมในข้อใดอาจจะเกิดระเบิดหรือติดไฟได้เองง่ายที่สุด
111. การกระทำในข้อใดเป็นสิ่งที่ไม่สมควร เนื่องจากอาจมีอันตรายหรือสารพิษเกิดขึ้น
112. สารที่ใช้ในการกำจัดแมลงสารใดที่ไม่จัดว่าเป็นสารในกลุ่มของ Organochlorine Insecticide
113. ข้อพิจารณาในการเลือกใช้วิธีการในการบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
114. ของเสียอันตรายชนิดใดสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ดีที่สุด
115. ของเสียอันตรายใดต่อไปนี้สามารถกำจัดด้วยวิธี reduction ได้ดีที่สุด
116. ข้อพิจารณาในการเลือกใช้วิธีการในการบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
117. สารเคมีใดต่อไปนี้มีระดับความเป็นพิษสูงสุด โดยพิจารณาจากค่า LD50
118. จงพิจารณาค่า Kow ของสารต่อไปนี้ และบอกว่าสารใดถูกดูดซับด้วยดินได้มากที่สุด
119. ถังบรรจุสาร Chlorobenzene (ความหนาแน่น 1.106 กก./ลิตร) มีสารนี้อยู่ในถัง 30 ลิตร หกรั่วปนกับน้ำใต้ดินในถังที่มีปริมาตร 10,000 ลบม. จงคำนวณหาค่าความเข้มข้นของสารนี้ในน้ำใต้ดิน
120. ความเข้มข้นของโครเมียมในน้ำเสีย 200 มก./ลิตร ถ้าน้ำเสียมีปริมาตร 30 ลิตร และเกิดการหกปนเปื้อนลงบนดินที่มีน้ำหนัก 2,000 กก. จงหาความเข้มข้นของโครเมียมในดิน
121. จงคำนวณหาค่าคงที่ของเฮนรี่สำหรับสาร Perchloroetylene ที่ความดันไอ 90 มม.ปรอทเมื่อค่าคงที่เฮนรี่ = ความดันไอ (บรรยากาศ) / ค่าการละลาย (โมลต่อลบ.ม.) (ค่า water solubility 275 มก./ลิตร และน้ำหนักโมเลกุล 166 กรัม/โมล)
122. สารใดต่อไปนี้เมื่อปนเปื้อนในดินแล้วผ่านไปอีก 10 ปี จะยังคงค้างเหลืออยู่ในดินมากที่สุด
123. หากพิจารณาว่าสารใดจะปนเปื้อนในน้ำได้มากหรือน้อย ควรพิจารณาลักษณะสมบัติใดของสาร
124. หากพิจารณาว่าสารใดจะถูกดูดซับในดินได้มากหรือน้อย ลักษณะสมบัติใดของสารบอกคุณสมบัติได้ดีที่สุด
125. ค่าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานจะได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมงทำงานติดต่อกันใน 1 วันเป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์คือข้อใด
126. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับค่า LC50
127. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับค่า No Observed Adverse Effect Level (NOAEL)
128. ข้อใดเป็นระบบที่ไม่เหมาะสมในการกำจัดสารอินทรีย์ระเหยออกจากน้ำ
129. สารเคมีใดไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา Oxidation
130. ข้อใดเป็นเป็นกระบวนการหลักที่มีประสิทธิภาพและง่ายที่สุดในการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ที่ความเข้มข้นสูงๆ
131. ข้อใดเป็นข้อจำกัดของระบบ Air Stripping
132. ข้อใดไม่ไช่วัตถุประสงค์ในการนำกากอุตสาหกรรมอันตรายมาปรับเสถียรและทำเป็นก้อนแข็ง
133. หากพิจารณาถึงระดับความเข้มข้นของสารเคมีต่อวันที่สามารถรับเข้าสู่ร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นจากการกิน หรือการหายใจ โดยไม่ทำอันตรายใดๆกับร่างกาย ต้องพิจารณาค่าใด
134. ค่าใดต่อไปนี้ใช้ในการหาความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง
135. หากพิจารณาตาม carcinogen class ต่อไปนี้ Bromoform : class B2 1,1,1-Trichloroethane: class D Chromium(VI) : class A 1,2- Dichlrobenzene: class D Formaldehyde: class B1 Hexachloroethane: class C ข้อใดที่บอกถึงสารที่มีโอกาสทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ ไม่ว่าจะด้วยจากหลักฐานหรือผลการทดสอบของสารนั้นจากคนหรือสัตว์ก็ตาม
136. ข้อใดต่อไปนี้ถูก
137. ชื่อสารที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในข้อใดต่อไปนี้ มีชื่อวิทยาศาสตร์ของสารนั้นผิด
138. หน่วยงานใดของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับของเสียอันตรายโดยตรง
139. คำศัพท์ใดต่อไปนี้ที่ใช้ในการเรียก การพบความเข้มข้นของสารปนเปื้อน ที่สะสมในปลาหรือสิ่งมีชีวิตในน้ำในปริมาณที่สูงกว่าความเข้มข้นของสารปนเปื้อนในน้ำนั้นเอง
140. ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของการเผาไหม้ที่ดีของไฟ ที่อยู่ในสามเหลี่ยมของการเกิดไฟ (Fire triangle)
141. ข้อใดกล่าวผิด
142. ข้อใดไม่จัดเป็นกลไกการปรับเสถียรและทำเป็นก้อนแข็ง
143. สารในข้อใดเหมาะสำหรับการปรับเสถียรและทำเป็นก้อนแข็งกากปนเปื้อนน้ำมันที่สุด
144. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการปรับเสถียรและทำเป็นก้อนแข็งโดยใช้ซีเมนต์
145. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการฝังกลบของเสียอันตราย
146. มีความเสี่ยงของการปนเปื้อนของสารอันตรายชนิดใดในน้ำทิ้งจากโรงงานหลอมแบตเตอรี่
147. ข้อไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากการผสมกันของของเสียที่ปนกันไม่ได้
148. การใช้สารออกซิไดส์เป็นแนวทางหนึ่งในการกำจัดสารพิษจงบอกว่าสารใดไม่ใช่สารออกซิไดส์
149. ข้อใดไม่ใช่ตะกอนผลึกอนินทรีย์ที่เกิดจากกระบวนการตกตะกอน(precipitation)
150. ในการจัดแบ่งประเภทของเสียอันตราย ข้อใดไม่ใช่ของเสียที่เป็นก๊าซติดไฟได้ง่าย
151. เมื่อแคลเซียมคาร์ไบด์โดนน้ำหรือความชื้นในบรรยากาศ จะเกิดสารลุกติดไฟได้ คือสารอะไร
152. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของกากของเสียอันตราย
153. สารประเภทตัวทำละลายจะพบในกากของเสียจากโรงงานประเภทไหน
154. ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีการรั่วไหลของของเสียอันตรายลงในแม่น้ำแห่งหนึ่ง ค่าคงที่ใดดังต่อไปนี้ ที่สามารถใช้ในการประมาณว่าจะมีการสะสมของของเสียนั้น ในดินตะกอนแม่น้ำหรือสิ่งมีชีวิตในน้ำในปริมาณมากน้อยเพียงใด
155. การทดสอบการชะละลายเพื่อตรวจสอบสมบัติหรือลักษณะการเป็นของเสียอันตราย (TCLP) ตามข้อกำหนดของ US EPA โดยใช้กรดอะซิติก (Acetic acid) เป็นน้ำชะละลาย นั้นเป็นการจำลองสถานการณ์ใด
156. กระบวนการบำบัดและฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกปนเปื้อนในข้อใด ที่สามารถทำในดิน ณ จุดที่ถูกปนเปื้อนนั้นเลยได้ (in-situ remediation)
157. สาร CFC เป็นสารที่ต้องควบคุม เนื่องจากจัดอยู่ในประเภทใด
158. สารไดออกซินเป็นสารอันตรายในประเภทใด
159. สาร Carcinogen คือสารที่มีคุณสมบัติอย่างไร
160. แหล่งกำเนิดของเสียอันตรายประเภทใดที่จัดเป็น Non-Point Source
161. ข้อใดไม่ใช่ Incompatible Waste
162. ผู้ครอบครองของเสียอันตรายในข้อใดต่อไปนี้ ที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเสียอันตราย
163. ในการ กระบวนการใดต่อไปนี้ที่เป็นการเป่าอากาศลงไปในชั้นน้ำบาดาล เพื่อไล่ให้สารเคมีระเหยง่ายหรือกึ่งระเหยง่ายออกจากน้ำบาดาลนั้น
164. ในการบำบัดของเสียอันตราย กระบวนการใดต่อไปนี้ที่ไม่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนัก
165. ในการบำบัดของเสียอันตรายที่มีสารอินทรีย์คลอรีน (chlorinated organics) กระบวนการใดต่อไปนี้ที่ไม่เหมาะสมในการบำบัดของเสียนั้น
166. ในการบำบัดของเสียที่มีโลหะหนักด้วยการตกตะกอนนั้น โลหะหนักใดที่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการทำเสถียรโดยใช้สารเคมีก่อน
167. ข้อใดต่อไปนี้ที่กำหนดให้ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ส่งไปจำหน่ายในประเทศในกลุ่ม EU รับซากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นกลับมาบำบัดเอง
168. ข้อใดต่อไปนี้มีการกำหนดปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ ส่งไปจำหน่ายในประเทศในกลุ่ม EU
169. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2548)
170. ข้อใดไม่ใช่การบำบัดด้วยวิธี advanced oxidation
171. ข้อใดไม่ใช่การบำบัดของเสียอันตรายด้วยกระบวนการที่ใช้ membrane
172. สารเคมีชนิดหนึ่งมีค่าคงที่อัตราเร็วปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง 0.02 /วัน สารนี้จะมีเวลาครึ่งชีวิตเป็นเท่าไร
173. กระบวนการบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทางชีวภาพ (bioremediation) ในข้อใดที่เป็นการให้สารอาหาร และออกซิเจนแก่จุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการย่อยสลายได้
174. ถ้าชายผู้หนึ่งมีน้ำหนักตัว 70 กก. รับประทานปลาโดยเฉลี่ย 6.5 กรัมต่อวัน ปลาที่รับประทานนี้ถูกจับมาจากแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนด้วยไตรคลอโรเอธิลีน (TCE) ที่มีความเข้มข้น 100 ppb ถ้าค่า bioconcentration factor (BCF) ของ TCE มีค่าเป็น 10.6 ลิตรต่อกก. ค่า Chronic daily intake (CDI) มีค่าเป็นเท่าไร
175. การทดสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยนำมาสกัดด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET) จะทำขึ้นก็ต่อเมื่อ ค่าความเข้มข้นทั้งหมด (Total Concentration) ของสารอันตรายใดๆ เป็นไปตามข้อใด
176. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2548) กำหนดให้แผนป้องกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉิน ต้องประกอบด้วยรายละเอียดในข้อใดต่อไปนี้
177. น้ำสกัดที่ใช้ในวิธี Waste Extraction Test (WET) เป็นสารใด
178. โรงงานที่จะประกอบกิจการปรับสภาพของเสียรวม ที่เป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องขอใบอนุญาตเป็นโรงงานประเภทใดกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
179. โรงงานที่จะประกอบกิจการคัดแยก และ/หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องขอใบอนุญาตเป็นโรงงานประเภทใดกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
180. โรงงานที่จะประกอบกิจการนำกลับมาใช้ประโยชน์สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องขอใบอนุญาตเป็นโรงงานประเภทใดกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
181. การปฏิบัติในข้อใด ไม่ จัดเป็นการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด
182. สารในข้อใดก่อให้เกิดโรค methemoglobinemia หรือ blue baby ในเด็กที่ได้รับในปริมาณมาก
183. เครื่องมือวิเคราะห์ในข้อใด ใช้วิเคราะห์โลหะหนักในตัวอย่างน้ำ
184. เครื่องมือวิเคราะห์ในข้อใด ใช้วิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่าย
185. ข้อใดคือคำจำกัดความของ Material safety data sheet (MSDS)
186. ระดับของเครื่องป้องกันภัยส่วนบุคคล ตามข้อกำหนดของ USEPA ทีมีการป้องกันสูงสุด มีทางผิวหนัง ระบบการหายใจ และตา คือระดับในข้อใด
187. กระบวนการในข้อใดต่อไปนี้ ที่เป็นการให้ความร้อนที่ไม่สูงแก่ ดิน สลัดจ์ ตะกอนที่ปนเปื้อน เพื่อระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic compound) ออกโดยไม่ทำให้เกิดการเผาไหม้
188. ข้อใดเป็นกระบวนการบำบัดฟื้นฟูที่ปนเปื้อน โดยใช้กระบวนการทางธรรมชาติในการเก็บกักและลดปริมาณความปนเปื้อนลง
189. ในการบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนเมื่อต้องเข้าไปสำรวจอาคารที่เก็บถังสารเคมีที่ไม่ทราบชนิด ผู้ปฏิบัติงานต้องใส่ชุดป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ระดับใด
190. วิธีการบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนในข้อใด ที่เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับ ใช้มานานและมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมาก (Established technology)
191. การบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ในพื้นที่ที่ปนเปื้อนด้วย Benzene ที่มีดินเป็นดินร่วนปนทราย ในข้อใดเหมาะสมที่สุด
192. ในการบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน การขุดดินปนเปื้อนขึ้นมาเพื่อทำการบำบัดแบบ ex-situ จะก่อให้เกิดผลกระทบในข้อใด
193. ชั้นดินที่ชุ่มด้วยน้ำบาดาล เรียกว่าอย่างไร
194. ชั้นดินที่อยู่เหนือระดับน้ำบาดาลและไม่อิ่มตัวหรือชุ่มน้ำบาดาล เรียกว่าอย่างไร
195. ดินชนิดใดต่อไปนี้มี Hydraulic conductivity ต่ำสุด
196. จงเรียงลำดับความสำคัญในการบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน จากมากไปน้อย
197. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของของเสียอันตราย
198. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสมบัติของพีซีบี (PCB)
199. Arochlor 1242 หมายถึงสารที่ประกอบด้วยคลอรีนกี่เปอร์เซ็นต์
200. ดีดีที(DDT) เป็นยาฆ่าแมลงจำพวกใด
201. สารอันตรายซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมชุบโลหะ หรือถลุงแร่ ได้แก่ข้อใด
202. การปฏิบัติในข้อใดเป็นการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด
203. ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
204. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นลักษณะสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารไวไฟ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
205. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นลักษณะสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
206. ข้อใดเป็นหน่วยของค่าความเป็นพิษ LD50 (Lethal Dose 50)
207. ข้อใดเป็นหน่วยของค่าความเป็นพิษ LC50 (Lethal Concentration 50)
208. สาร PCB สามารถพบได้ในข้อใด
209. ข้อใดไม่อยู่ในขั้นตอนในการบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตราย
210. ข้อใดเป็นการบำบัดดินปนเปื้อน โดยใช้ความร้อนในการเผาไหม้สารอินทรีย์ระเหยง่ายและกึ่งระเหยง่าย
211. ข้อใดเป็นการบำบัดดินปนเปื้อน โดยใช้ความร้อนในการระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและกึ่งระเหยง่ายออกจากดินที่ปนเปื้อนนั้น
212. สารในข้อใดเมื่อปนเปื้อนในดินและน้ำบาดาลจะเกิด Light Aqueous Phase Liquid (LNAPL)
213. สารในข้อใดเมื่อปนเปื้อนในดินและน้ำบาดาลจะเกิด Dense Aqueous Phase Liquid (DNAPL)
214. ข้อใดต่อไปนี้ผิด เกี่ยวกับการบำบัดดินที่ปนเปื้อนแบบ ex-situ bioremediation
215. การทำเสถียรหลอดฟลูออเรสเซนส์ที่ใช้แล้ว ต้องใช้สารเคมีประเภทใด
216. สารในข้อใดจะเกิดขึ้นในการย่อยสลายเตตตระคลอโรอีธีน (PCE)
217. การขนย้ายของเสียอันตรายต้องขออนุญาตองค์กรใด
218. มลพิษกลุ่มใดที่ไม่ได้มีแหล่งกำเนิดมาจาก Anthropogenic source
219. HA (Hazardous waste – Absolute entry) ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) คืออะไร
220. HM (Hazardous waste – Mirror entry) ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) คืออะไร
221. คุณสมบัติข้อใดสามารถบอกได้ว่าของเสียอันตรายนั้นสามารถปนเปื้อนสู่บรรยากาศได้
222. ข้อใดเป็นการป้องกันการเกิดสารกลุ่มไดออกซิน (Dioxin) และฟูราน (Furan) ในระหว่างการเผา
223. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะอันตราย
224. ของเสียอันตรายในข้อใดไม่เหมาะสมในการบำบัดด้วยกระบวนการ Chemical oxidation- reduction?
225. ข้อใดไม่ใช่วิธีการควบคุม NOx
226. ข้อใดคือวิธีการควบคุมการเกิดแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ในการเผา
227. วิธีการที่เหมาะสมในการกำจัดและบำบัดกากสารกัมมันตภาพรังสี ได้แก่ข้อใด
228. มาตรฐานกำลังรับแรงอัดของสิ่งปฏิกูลที่ผ่านกระบวนการทำให้เป็นก้อนแข็งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)
229. มาตรฐานความหนาแน่นของสิ่งปฏิกูลที่ผ่านกระบวนการทำให้เป็นก้อนแข็งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)
230. อนุสัญญาใดเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
231. ผลิตภัณฑ์ทางการค้าของสารพีซีบี (PCB) มีหมายเลข 4 ตัวตามหลังชื่อทางการค้าซึ่งหมายเลข 2 ตัวหลังหมายถึงข้อใด
232. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2548)
233. ตามกฎหมาย ผู้ประกอบการต้องไม่ครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ภายในโรงงานเกินระยะเวลาเท่าใด
234. สิ่งใดที่ผู้ประกอบกิจการบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องมีตามกฎหมาย
235. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารฆ่าแมลงประเภทออร์แกโนคลอรีน (organochlorine)
236. ผลจากการได้รับสารเคมีในข้อใด เป็นการเกิดเนื้องอกในร่างกายของผู้ได้รับสารเคมีนั้น
237. ผลจากการได้รับสารเคมีในข้อใด เป็นการเกิดการกลายพันธุ์ในเซลล์ในร่างกายของผู้ได้รับสารเคมีนั้น
238. ผลจากการได้รับสารเคมีในข้อใด เป็นการเกิดการผิดปกติในตัวอ่อนในร่างกายของผู้ได้รับสารเคมีนั้น
239. การบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนแบบใดต่อไปนี้ เป็นการบำบัดโดยใช้พืช
240. สารในข้อใดต่อไปนี้ ที่ไม่สามารถใช้เป็นตัวประสาน (binder) ในการทำเสถียรและทำให้เป็นก้อน (stabilization/solidification) ได้
241. การบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนแบบใดต่อไปนี้ เป็นการบำบัดโดยใช้ไฟฟ้าความต่างศักย์สูง ทำให้สิ่งที่ถูกปนเปื้อน เช่น ดิน กลายเป็นแก้ว ซึ่งจะคลุมทับสิ่งปนเปื้อนไว้
242. ในการทำเสถียรและทำให้เป็นก้อนโดยใช้ปูนซีเมนต์นั้น สารประกอบใดในซีเมนต์ที่สร้างความแข็งแรง เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ
243. ในการทำเสถียรและทำให้เป็นก้อนโดยใช้ปูนซีเมนต์นั้น วัสดุใดที่สามารถช่วยสร้างความแข็งแรง เมื่อทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์กับน้ำ
244. ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลควรกำจัดด้วยวิธีการใด
245. โลหะหนักควรกำจัดอย่างไร
246. วิธีใดใช้ในการแยกเถ้าลอยออกจากก๊าซจากการเตาเผา
247. อะไรคือข้อเสียของการบำบัดแบบ Solidification
248. วัสดุข้อใดที่มักใช้ในการจัดการขยะอันตรายให้อยู่ในสภาวะเสถียรมากที่สุด
249. ข้อใดที่ไม่ควรพบในหลุมฝังกลบขยะอันตราย
250. เมื่อมีรั่วไหลของสาร DNAPL (Dense Non Aqueous Phase Liquid) ลงสู่น้ำใต้ดิน มีวิธีการจัดการอย่างไร
251. ถ้าพบว่า soil distribution coefficient (Kd) ของ Cr(VI) ในหน้าดินที่ปนเปื้อนด้วยกรดโครมิกมีค่า 0.63 mL/g หน้าดินนี้จะเป็นแหล่งที่ทำให้น้ำบาดาลปนเปื้อนจากการซึมชะของน้ำฝนหรือไม่
252. ดินที่ปนเปื้อนด้วยไซลีน (xylene) ในปริมาณ 3500 mg/kg จะต้องใช้เวลาบำบัดอย่างน้อยเท่าใด เพื่อให้เหลือความปนเปื้อนของไซลีนในดิน 100 mg/kg เมื่อการย่อยสลายทางชีวภาพมีค่าคงที่อัตราเร็วของปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่ง เท่ากับ 0.032 /วัน
253. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Phytoremediation
254. สาเหตุใดจึงจำเป็นต้องมีปิดทับหลุมฝังกลบ
255. ข้อใดไม่ใช่การบำบัดแบบ Phytoremediation
256. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบหลักของระบบฝังกลบกากอุตสาหกรรม
257. ข้อใดไม่ใช่ระบบป้องกันและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมในหลุมฝังกลบ
258. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการปิดทับหลุมฝังกลบ
259. ข้อใดเป็น การทำ Bioremediation
260. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องมากที่สุดในการปรับเสถียรและทำก้อนแข็งกากอุตสาหกรรม
261. สารปนเปื้อนชนิดใดยังไม่สามารถใช้ Phytoremediation ประยุกต์ในการบำบัดได้
262. การวิเคราะห์ตัวอย่างแก๊สโซลีนต้องใช้เครื่องมือชนิดใด
263. ข้อใดไม่ใช่ผลประโยชน์จากการที่ไทยได้เข้าร่วมลงนามกับอนุสัญญาบาเซล (Basel Convention)
264. สีทาบ้านที่ใช้อยู่ทั่วไปมีสารใดเป็นองค์ประกอบ ที่เมื่อเหลือใช้จัดเป็นของเสียอันตราย
265. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่กลืนกินกรดไฮโดรคลอริก
266. สารนิกเกิลคลอไรด์เป็นสารอันตรายเนื่องจากจัดอยู่ในประเภทใด
267. ข้อใดไม่ใช่ กฎหมายหลัก 3 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารอันตรายในประเทศไทย 
268. ข้อใดไม่ใช่สารอินทรีย์ระเหยง่ายที่เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen)
269. ข้อใดคือคุณสมบัติของสารที่มีหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ
270.  ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับสารกลุ่มโลหะหนัก
271. Butadiene จัดเป็นของเสียอันตรายประเภทใด
272. โซเดียมไฮดรอกไซด์ จัดเป็นสารประเภทใด
273. ข้อใดไม่ใช่ของเสียจากโรงพยาบาล
274. ข้อใดไม่ใช่ คุณสมบัติของไดออกซิน
275. กองทุนประเภท Superfund เป็นกองทุนที่จัดตั้งในที่ใด และเพื่อจุดประสงค์ใด
276. วิธีการบำบัดแบบ In-Situ Treatment หมายถึงข้อใด
277. บ่อที่ใช้อัดน้ำเสียอันตรายที่บำบัดแล้วสู่ชั้นใต้ดิน หมายถึงบ่อใด
278. Density, Leachability, Compressive Strength เป็นคุณสมบัติจำเป็นของของเสียที่ต้องทดสอบก่อนนำไปกำจัดแบบใด
279. ข้อใดคือวิธีในการบำบัด Cr (VI)
280. การจัดการแบบวิธีใดไม่เหมาะกับขยะประเภทอินทรีย์ที่สุด
281. ตะกอนปรอทเป็นโลหะหนักที่ต้องเปลี่ยนรูปให้อยู่ในรูปใดก่อนเข้าสู่กระบวนการทำให้เป็นก้อนต่อไป
282. วิธีการ Chemical Fixation ใช้กำจัดของเสียประเภทใด
283. การทำให้เตาเผามีปริมาณออกซิเจนเพียงพออยู่ตลอดเวลามีจุดประสงค์เพื่ออะไร
284. การบำบัดน้ำเสียที่มีไซยาไนด์ปนเปื้อนสามารถกำจัดได้ด้วยสารเคมีชนิดใด
285. สารเคมีใดนิยมใช้ในการตกตะกอนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมชุบโลหะ
286. การทดสอบในข้อใดที่ไม่ได้แสดงประสิทธิภาพในการปรับเสถียร
     
  487/1 ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วน 1303
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela 1) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310 Tel. 1303