สภาวิศวกร

Council of engineers

สมัครสอบ

 
Coe
   
  สาขา : ไฟฟ้าแขนงไฟฟ้าสื่อสาร
  วิชา : Computer Programming
1. จงหาผลลัพธ์จากขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 เริ่มการทำงาน
ให้ตัวแปร x , y เป็น integer
ขั้นที่ 2 ให้ตัวแปร x = 10 ; y =40 ;
ขั้นที่ 3 ให้ตัวแปร x = x + 2 ; y = y - 5 ;
ขั้นที่ 4 ให้ตัวแปร x = x + 2 ; y = y - 5 ;
ขั้นที่ 5 ให้ตัวแปร x = x + 2 ; y = y - 5 ;
ขั้นที่ 6 พิมพ์ค่า x,y จบ
2. ถ้าท่านต้องเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลคูณของเมตริกซ์ ตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเมตริกซ์ที่เหมาะสมมากที่สุดควรเป็นประเภทใด
3. -(-15+(2*4-2))+((6+3)*5+7)/4 มีค่าเท่าใด
4. ในการหาค่าของ n ตัวแรกที่ทำให้ผลบวกของอนุกรม 1 + 2 +3 +..+ n > 15 เป็นจริง ถ้าตรวจสอบเงื่อนไข ผลบวก > 15 ในการออกจากวงวนหลังจากที่ทำการบวกสะสมค่าของพจน์ โปรแกรมนี้จะวนอยู่ในวงวนกี่เที่ยว
5.
6.
7. n=6
8. ให้ n เป็นตัวแปรแบบจำนวนเต็ม และ % แทน modulus operator
จะทำอย่างไรจึงจะได้ตัวเลขสองตัว ณ ตำแหน่งหลักพันและหลักร้อยของจำนวนเต็มในตัวแปร n (เช่นถ้า n = 12345 สิ่งที่ต้องการคือ 23)
9. จงหาผลลัพธ์จากขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 เริ่มการทำงาน
ให้ตัวแปร x , y เป็น integer
ขั้นที่ 2 ให้ตัวแปร x =20 ; y =25 ;
ขั้นที่ 3 ให้ตัวแปร x = x + 10 ; y =25 ;
ขั้นที่ 4 ให้ตัวแปร x น้อยกว่า y ให้ ตัวแปร = x + 20
มิฉะนั้นแล้ว ให้ตัวแปร x = x- 5 ;
ขั้นที่ 5 พิมพ์ค่าตัวแปร x และตัวแปร y
ขั้นที่ 6 จบการทำงาน
10. การตั้งชื่อในข้อใดถูกต้องในโปรแกรมภาษาซี
11. ข้อใดต่อไปนี้คือคำสั่งแสดงผลทีละอักขระ
12. การดำเนินการโดยใช้เครื่องหมาย && จะให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร เมื่อ i = 2 และ j = 5 ในการดำเนินการ (i>3) && (j>4)
13. การบริการโอนย้ายข้อมูลได้แก่บริการใด
14. value1 , value2 ที่แสดงโดยชุดคำสั่งต่อไปนี้มีค่าเท่าใด

n = 20;
value1 = n++;
value2 = ++n;
printf(“%d , %d ”,value1,value2);
15. ฟังก์ชันใดเป็นการแสดงผลออกทางหน้าจอ
16. ฟังก์ชันใดเป็นการรับข้อมูลเป็นข้อความ
17. ให้ตัวแปรทุกตัวเป็นชนิดจำนวนเต็ม
หลังจากส่วนของโปรแกรมข้างล่างนี้ทำงานเสร็จ x1 และ x2 มีค่าเท่าใด?
 x2 = 1;
 x4 = 5;
 x2 = (x4 + x2 % 2 - 3);
 x4 = x2;
 x3 = x4;
 x1 = x3;
18. ให้ตัวแปรทุกตัวเป็นชนิดจำนวนเต็ม
หลังจากส่วนของโปรแกรมข้างล่างนี้ทำงานเสร็จ ตัวแปร ans มีค่าเท่าใด
 x2 = 1;
 x4 = 5;
 x2 = (x4 + x2 % 2 - 3);
 x4 = x2;
 x3 = x4;
 x1 = x3;
 ans = x4 + x3 + x3 + x2 + x1;
19. ชื่อตัวแปรใดต่อไปนี้ไม่สามารถนำไปใช้ในการประกาศตัวแปรในภาษาโปรแกรมทั่ว ๆ ไปได้
20. ค่าที่เก็บในตัวแปรชุด a[ ][ ] หลังจากการทำงานของโปรแกรมคือข้อใด
int a[3][4];
int i,j;
for(i=0; i<3; i++)
for(j=0; j<4; j++)
a[i][j] = i*j;
21. ถ้าเราต้องการเก็บค่าของเลขจำนวนเต็มบวกซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 32767 เก็บไว้ที่ตัวแปร n เราควรกำหนดอย่างไร?
22. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
23. 16.07 ควรกำหนดเป็นข้อมูลชนิดใด
24. ช้อมูลชนิดตัวอักษร 1 ตัว มีความกว้างกี่บิต
25. ข้อใดต่อไปนี้ผิด
26. การประกาศตัวแปรต่อไปนี้ ข้อใดใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำมากที่สุด?
27. กำหนดให้ char ch = ’A’; ผลของการใช้คำสั่ง printf ในข้อใดกล่าวถูก? (รหัส ASCII ของ A = 65)
28. ข้อใดคือหน้าที่ของ Compiler
29. กำหนดให้ int data[6][5][4];
ถ้าต้องการให้ตัวแปรตัวที่ 20 เก็บค่า 100 เราต้องใช้คำสั่งอย่างไร?
30. จาก algorithm ด้านล่า่ง โปรแกรมจะทำงานวน loop ทั้งหมดกี่รอบ
--------------------------------------------------------------------------
กำหนด x=0, y = 1, z = 5
while(x < 6) {
y = z + x
if (y < 11) {
x = y + x
}
}
31. จาก algorithm ต่อไปนี้ เมื่อสิ้นสุดการทำงาน x,y,z จะมีค่าเป็นเท่าใด เครื่องหมาย ! คือ not operator
-----------------------------------------------------------------------------
1: int x=6, y = 1, z = 2;
2: if (!x) {
3: x = y + 1;
4: z = x - y;
5: } else
6: y = x - z;
32. กำหนดให้ A=1, B=2, C=3, D=4 เงื่อนไขใดต่อไปนี้ ได้ค่าตรรกะเป็นเท็จ
33. จากคำสั่งต่อไปนี้ ค่า n[3][3] มีค่าเท่ากับเท่าใด
for (i=0; i<3; i++) {
for (j=0; j<3; j++) {
n[j][i] = i;
}
}
34. จากโปรแกรม main() { int a,b,c,d; printf(“Enter three number ”); scanf(“%d%d%d”,&a,&b,&c); d =c; if(a>d) d = a; if(b > d) d = b; printf(“value of D = %.2f”,); } เป็นโปรแกรมใด
35. กำหนดให้ a = 5, b = 3 , c = 2 , d = 0.5 ถ้า v = a*a+b*b+c*c; v =
36. กำหนดให้ a = 5, b = 3 , c = 2 , d = 0.5 ถ้า x = a%5; x =
37. กำหนดให้ a = 5, b = 3 , c = 2 , d = 0.5 ถ้า y = a/c; y =
38. กำหนดให้ a = 5, b = 3 , c = 2 , d = 0.5 ถ้า z = a/d; z =
39. ถ้า ส่วน for(x = 2; x <20; x+=3) อยู่ในโปรแกรมที่แสดงค่า x ทุกค่าจนจบโปรแกรม ค่าของ x ในข้อใดไม่ถูกต้อง
40. สัญลักษณ์ดังรูป หมายถึงสัญลักษณ์ในผังงานข้อใด
41. สัญลักษณ์ดังรูปหมายถึงสัญลักษณ์ในผังงานข้อใด
42. สัญลักษณ์ดังรูปหมายถึงสัญลักษณ์ในผังงานข้อใด
43. โปรแกรมที่แสดง x = 2; while(x<=100) x++; ให้ผลลัพธ์อย่างไร
44. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของผังงานการตัดสินใจหรือเปรียบเทียบ
45. การตั้งชื่อในข้อใดถูกต้องในโปรแกรมภาษาซี
46. ข้อมูลของน้ำหนักคนจัดเป็นข้อมูลประเภทใด
47. ข้อมูลประเภท Date ควรจัดอยู่ในข้อมูลประเภทใด
48. Tool ตัวใดที่ช่วยในการลดขนาดของแฟ้มข้อมูล
49. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานช้าลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานของเครื่องเมื่อเพิ่งซื้อมาใหม่ ท่านคิดว่าควรใช้ Tool ใดในการแก้ไขปัญหานี้
50. ข้อใดคือมาตรฐานของระบบเครือข่ายท้องถิ่นที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน
51. คอมพิวเตอร์ไม่เหมาะกับงานประเภทใด
52. หน่วยวัดความจุใด มีค่าเท่ากับ 1024 Byte
53. สมาชิกที่เล็กที่สุด หรือค่าที่น้อยที่สุด ซึ่งแทนได้เพียงค่าศูนย์ หรือค่าหนึ่งเท่านั้น เรียกว่า
54. ภาษาสั่งงานใดที่คล้ายภาษาเครื่องมากที่สุด
55. ข้อใดเป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้องที่สุด
56. คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้คำพูดของมนุษย์ โดยไม่คำนึงว่าใครเป็นผู้พูดเราเรียกว่า
57. ข้อใดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์
58. ข้อใดคือฟังก์ชันที่รับข้อมูลที่ละตัวอักขระ
59. ข้อใดคือรหัสควบคุมรูปแบบสำหรับการแสดงผลตัวเลขจำนวนเต็ม
60. ข้อมูลชนิดตัวเลข Float ตรงกับข้อใด
61. ให้ y เป็นตัวแปรจำนวนเต็ม และ % คือ modulus operator
ข้อใดเป็นค่าของ y เมื่อ y = 1 – 5 / 3 + 9 % 4;
62. จากคำสั่งต่อไปนี้เมื่อทำจนจบคำสั่ง ข้อความที่เก็บในC[ ] คืออะไร
str[ ] = “Hello World”;
i = 0;
for (k=10; k>=0; k--){
C[k] = str[i];
i = i + 1;
}
63. จงพิจารณาว่าข้อความใดกล่าวถูกต้องสำหรับการทำงานของคำสั่งต่อไปนี้
double d = 9.9;
int i = 2;
i = (int)d;
64. ข้อใดต่อไปนี้คือคำสั่งรับข้อมูล
65. ผลจากการทำงานของโปรแกรม ค่า x, y, z มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
int x = 8;
double y = 3;
int z = 2;
x++;
y = y / z;
z = (int)y;
x - 1;
66. คำสั่งใดที่ทำการเปลี่ยนแปลงค่าที่จัดเก็บในตัวแปร x
67. แสดงค่าในตัวแปร x ที่เกิดจากผลการทำงานของโปรแกรมนี้
int x=50;
if (x > 50)
x=x+10;
else if (x < 30)
x=x+20;
else x=x+30;
x=x+10;
68. ให้ตัวแปร wet, cold, และ windy เป็นตัวแปรที่เก็บค่าจริงเท็จได้
ถ้า wet=true , cold=false, windy=false
(cold AND (NOT wet)) OR NOT(windy OR cold) มีค่าความจริงคืออะไร
69. ทำไมคอมพิวเตอร์จึงใช้เลขฐานสองในการเก็บข้อมูล
70. ข้อใดไม่ใช่หน่วยความจำคอมพิวเตอร์
71. คอมพิวเตอร์ประเภทใดมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
72. ข้อใดคือส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์
73. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเขียนโฟลว์ชาร์ต
74. ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับการกำหนดค่าตัวแปร
75. รหัสบังคับการพิมพ์ใดในโปรแกรมภาษา C ที่ใช้สำหรับการพิมพ์เลขจำนวนเต็มที่ไม่มีเครื่องหมาย
76. ข้อใดคือหลักการตั้งชื่อตัวแปรในโปรแกรมภาษาซี
77. โครงสร้างแบบใดมีลักษณะการทำงานการวนรอบเพื่อทำงานซ้ำจะเริ่มต้นจากการทำงานตามคำสั่งของ do ก่อน หนึ่งรอบ แล้วจึงเริ่มตรวจสอบ เงื่อนไขที่คำสั่ง while
78. Var A : Array [0..10] of integer; B : Array [1..10] of real; C : Array [1..2,-1..3,1..3,0..3] of integer; ตัวแปร C เป็นตัวแปร Array แบบกี่มิติ (Dimension) และสมาชิก (Element) ทั้งหมดกี่จำนวน
79. จากการประกาศ Array ต่อไปนี้ A : Array[’A’..’F’,’5’..’7’] of Real ; Array A มีเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลเลขจำนวนจริงสูงสุดเท่าใด
80. ให้ (x1, y1) และ (x2, y2) เป็นจุดสองจุดบนระนาบสองมิติ
และ sqrt(d) คือฟังก์ชันที่คืนค่ารากที่สองของ d

ข้อใดคือนิพจน์ที่คำนวณหาระยะห่างที่สั้นสุดระหว่างจุดสองจุดนี้
81. ให้ n คือตัวแปรจำนวนเต็ม
ข้อใดให้ค่าจริง ก็ต่อเมื่อ n เก็บค่าที่เป็นจำนวนคู่
82. ให้ n คือตัวแปรจำนวนเต็ม
ข้อใดให้ค่าจริง ก็ต่อเมื่อ n เก็บค่าที่เป็นจำนวนคู่
83. ให้ n คือตัวแปรจำนวนเต็ม
ข้อใดให้ค่าจริง ก็ต่อเมื่อ n เก็บค่าที่เป็นจำนวนคี่
84. วันสงกรานต์ตรงกับวันอะไร สามารถคำนวณได้ดังนี้
1. เปลี่ยน ปี พ.ศ. เป็น ค.ศ.
2. นำสองหลักทางขวาของปี ค.ศ คูณด้วย 1.2 แล้วบวกด้วย 11
3. นำผลในข้อ 2 ปัดเศษหลังจุดทศนิยมทิ้ง (ใช้ฟังก์ชัน floor) แล้วหารด้วย 7
4. เศษของการหาร 7 ถ้าเป็น 0 คืออาทิตย์ 1 คือจันทร์, ..., 6 คือเสาร์
การคำนวณนี้ใช้ได้ตั้งแต่ปี 2543 ไปประมาณร้อยปี
ถ้า y เก็บปีพ.ศ. ข้อใดคำนวณผลในข้อ 4
85. ให้ random() เป็นฟังก์ชันที่คืนจำนวนจริงที่สุ่มจากค่าในช่วง [0, 1) คือตั้งแต่ 0 ไปจนถึงเกือบ ๆ 1 (ไม่รวม 1)
ข้อใดเป็นการสุ่มค่าจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 จนถึง 50 (กำหนดให้ floor(x) เป็นฟังก์ชันคืนจำนวนเต็มที่ได้จากการปัดเศษหลังจุดทศนิยมของ x ออกหมด)
86. ให้ random() เป็นฟังก์ชันที่คืนจำนวนจริงที่สุ่มจากค่าในช่วง [0, 1) คือตั้งแต่ 0 ไปจนถึงเกือบ ๆ 1 (ไม่รวม 1)
ข้อใดเป็นการสุ่มค่าจำนวนเต็มในช่วง [-10, 10] คือตั้งแต่ -10 จนถึง 10
(กำหนดให้ floor(x) เป็นฟังก์ชันคืนจำนวนเต็มที่ได้จากการปัดเศษหลังจุดทศนิยมของ x ออกหมด)
87. พอร์ท(Port)ชนิดใดของคอมพิวเตอร์สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบPnP(Plug and Play)
88. x = 1 + 2 + 3 + 4 + 5;
x = x + x;
x = x + x;
x = x + x;

เมื่อส่วนของโปรแกรมข้างบนนี้ทำงานเสร็จ x มีค่าเท่าใด
89. อุปกรณ์ใดไม่สามารถนำมาใช้เป็นหน่วยความจำหลัก(main memory)ของคอมพิวเตอร์
90. คอมพิวเตอร์ 32 บิต คือ คอมพิวเตอร์ที่มี
91. ชุดคำสั่งเทียม DO X = X + 1; WHILE (X < 10); เทียบเท่ากับคำสั่งในข้อใด
92. คำสั่งในภาษา C,C++ ที่ใช้สำหรับบังคับการพิมพ์ให้ทำการเลื่อนแท็บในแนวตั้ง
93. (1 + 2 * 3 - 4) มีค่าเท่าใด
94. ให้ a และ b เป็นตัวแปรจำนวนเต็ม และ % แทน modulus operator
อยากทราบว่า a และ b มีค่าเท่าใด ที่ทำให้
 a % b มีค่าเท่ากับ 1
 b % a มีค่าเท่ากับ 2
95. x เป็นข้อมูลชนิด Real
y เป็นข้อมูลชนิด Integer

คำสั่งข้อใดที่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการ compile หรือ run โปรแกรม
96. ในการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการหาระยะขจัดของวัตถุที่ตกลงสู่พื้นจากสูตร s = 0.5 * g * t^2 ควรมีการสร้างค่าคงที่กี่ตัวในโปรแกรม
97. ถ้าในมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาเรียนได้ไม่เกิน 8 ปี ในการเขียนโปรแกรมเพื่อทำการหาค่าเฉลี่ยของจำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี(โดยเขียนให้สั้นที่สุดและใช้ตัวแปรและค่าคงที่น้อยที่สุด) จะต้องใช้ตัวแปรและค่าคงที่ประเภทใดบ้าง ประเภทละกี่ตัวจึงจะเหมาะสมที่สุด
98. Assignment Statement ใช้ในการทำอะไร
99. คอมพิวเตอร์มีบทบาทกับการศึกษาอย่างไร
100. หน่วยใดมีลักษณะการทำงานคล้ายกับสมองของมนุษย์
101. คอมพิวเตอร์ยุคใด ใช้วงจรไอซี (Integrated Circuit) เป็นหลัก
102. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเบื้องต้น
103. หน่วยความจำในข้อใด มีความจุมากที่สุด
104. อุปกรณ์ในข้อใด ถือว่าเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง
105. ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เรียกว่าอะไร
106. ในการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการคูณ matrix ขนาด m x n จำนวน 2 matrix จะต้องใช้การวนลูปกี่ชั้นในการแก้ปัญหานี้
107. ในการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการหาค่าน้อยที่สุดของเลขจำนวนเต็ม ถ้ามีเลขจำนวนเต็มอยู่ 10 ตัว จะต้องมีการวนลูปลึกกี่ชั้น และเกิดการเปรียบเทียบขึ้นกี่ครั้ง
108. ให้ C คือตัวแปรจำนวนจริงที่แทนอุณหภูมิเป็นองศาเชลเชียส
ข้อใดข้างล่างนี้ไม่แทนการแปลงอุณหภมิใน C ให้เป็นองศาฟาเรนไฮต์เพื่อเก็บใส่ตัวแปร F
หมายเหตุ : 0 องศาเซลเซียสเทียบได้กับ 32 องศาฟาเรนไฮต์ และ 100 องศาเซลเซียสเทียบได้กับ 212 องศา ฟาเรนไฮต์
109. ให้ % แทน modulus operator
((201 % (11 % 8)) % (9 % 5)) มีค่าเท่าใด
110. ให้ m คือตัวแปรจำนวนเต็ม
ข้อใดที่ไม่ใช่นิพจน์ที่แทนการทดสอบ 1 <= m <= 12
111. ให้ n คือตัวแปรจำนวนเต็ม
ข้อใดให้ค่าจริง ก็ต่อเมื่อ n เก็บค่าที่เป็นจำนวนคี่
112. ให้ n เป็นตัวแปรจำนวนเต็มที่เก็บรหัสไปรษณีย์ที่มีขนาด 5 หลักที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน (เช่น 10600 แถวคลองสาน 10300 แถวปทุมวัน กรุงเทพฯ)

ถ้าเป็นรหัสไปรษณีย์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะขึ้นต้นด้วย 77 เช่น 77000 คืออำเภอเมือง 77130 คืออำเภอทับสะแก

ข้อใดให้ค่าจริงเมื่อ n เก็บรหัสไปรษณีย์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
113. ให้ random() เป็นฟังก์ชันที่คืนจำนวนจริงที่สุ่มจากค่าในช่วง [0, 1) คือตั้งแต่ 0 ไปจนถึงเกือบ ๆ 1 (ไม่รวม 1)
ข้อใดเป็นการสุ่มค่าจำนวนเต็มในช่วง [a, b] คือตั้งแต่ a จนถึง b (a และ b เป็นตัวแปรจำนวนเต็ม โดยที่ a < b)
(กำหนดให้ floor(x) เป็นฟังก์ชันคืนจำนวนเต็มที่ได้จากการปัดเศษหลังจุดทศนิยมของ x ออกหมด)
114. ให้ a เป็นตัวแปรจำนวนเต็ม
สมมติว่า a เก็บจำนวนตั้งแต่ 0 ถึง 99 ข้อใดข้างล่างนี้ทำให้ b มีค่าเป็นจำนวนที่เขียนสลับหลักสิบกับหลักหน่วยของ a (เช่น a เก็บ 21 จะได้ b เก็บค่า 12 เป็นต้น)
115. MO (Magneto-Optical) disk เป็นหน่วยความจำที่มีพื้นฐานบนเทคโนโลยีใด
116. Unicode คืออะไร
117. หากกำหนดตัวแปรสามตัวดังนี้คือ char a,b,c; หาก b มีค่าเท่ากับ 100 และ c มีค่าเท่ากับ 100 แล้ว a=b*c; จะให้ผลอย่างไร
118. ถ้า b = 10 และ c = 5 ผลการทำงานหลังจากบรรทัดที่ 4 แล้ว c จะมีค่าเท่าใด
บรรทัดที่ 1 b = b + c;
บรรทัดที่ 2 a = b - 5;
บรรทัดที่ 3 b = a -c;
บรรทัดที่ 4 c = b + a;
119. ถ้าต้องการวนรับอายุของผู้ใช้จนกว่าจะใส่ค่าที่มากกว่าศูนย์ น่าจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนหรือหลังจากรับค่าอายุเก็บไว้ในตัวแปร
120. ในการเขียนโปรแกรมภาษา C,C++ คำตอบข้อใดเป็นข้อมูลของเลขฐาน 16
121. ตัวแปรชนิดใดที่ใช้พื้นที่หน่วยความจำน้อยที่สุด
122. ให้ตัวแปรทุกตัวเป็นตัวแปรจำนวนเต็ม
a = 2, b = 4, c = 8, d = 16;

อยากทราบว่า a + (c + d) / a * b + d / a มีค่าเท่าใด
123. ให้ตัวแปรทุกตัวเป็นตัวแปรจำนวนเต็ม
a = 2, b = 4, c = 8, d = 16

อยากทราบว่า b * a + d / b / a + b * c มีค่าเท่าใด
124. ให้ a เป็นตัวแปรจำนวนจริง, && แทนการ AND, || แทนการ OR

ข้อใดให้ผลเป็นเท็จตลอด ไม่ขึ้นกับค่าของ a
125. ให้ % แทน modulus operator

(201 % (11 % (8 % (7 % 4)))) มีค่าเท่าใด
126. หากกำหนดตัวแปรดังนี้ x,y เป็นชนิดจำนวนเต็ม z เป็นชนิดจำนวนจริง c เป็นชนิดอักขระ ข้อใดเป็นนิพจน์(expression)ที่ไม่ถูกต้อง
127. กำหนดให้ a,b,c เป็นตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม ซึ่งมีค่าดังนี้
a=10,b=20,c=30
จงหาค่าของนิพจน์ a + b * c / a + 10
128. ตัวแปรชนิดใดที่ใช้พื้นที่ในหน่วยความจำขนาด 4 bytes
129. ผลลัพธ์ของนิพจน์ 1 + 4 / 2 คือข้อใด
130. จงหาคำตอบของ 2 + 3 * 4 - 1
131. มาตรฐานรหัสใดที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน
132. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้มีการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลแบบลำดับ
133. ระบบเครือข่ายใดมีขนาดใหญ่ที่สุด
134. ความหมายของคำว่าขั้นตอนวิธี (Algorithm) คือข้อใด
135. เมื่อเปรียบเทียบกับร่างกายมนุษย์ ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เปรียบเทียบได้กับการทำงานของสมอง
136. อุปกรณ์ชิ้นใดที่สามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้ง Input และ Output
137. ให้ a เป็นตัวแปรจำนวนจริง, && แทนการ AND, || แทนการ OR

ข้อใดให้ผลเป็นจริงตลอด ไม่ขึ้นกับค่าที่เก็บใน a
138. เส้นตรงเส้นหนึ่งผ่านจุด (x1, y1) และ (x2, y2) บนระนาบสองมิติ
ข้อใดเป็นนิพจน์ที่คำนวณหา slope ของเส้นตรงเส้นนี้
139. หน่วยใดไม่ใช่หน่วยวัดการทำงานของคอมพิวเตอร์
140. ให้ตัวแปรทุกตัวเป็นตัวแปรจำนวนจริง
โดยที่ X1 = 1, X2 = 2, X3 = 3, X4 = 4
อยากทราบว่า X1 / X2 * X3 / X4 มีค่าเท่าใด
141. หน่วยของข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่เล็กที่สุดคืออะไร?
142.
143. กำหนดให้ / คือ operator หารแบบจำนวนเต็ม ซึ่งจะปัดเศษทิ้งเสมอ

นิพจน์ใดข้างล่างนี้ที่ไม่ได้ค่าเป็น 23
144. ให้ && แทน AND, || แทน OR
operator ใดทำงานก่อนเป็นอันดับแรก ในการหาค่าของนิพจน์ตรรกศาสตร์ข้างล่างนี้

(x > y + 80) && (z > 100) || (x > 500)
145. ตัวแปรชนิดใดเหมาะสมที่สุด สำหรับเก็บค่าเฉลี่ย
146. ข้อใดถูกต้อง
147. ข้อใดถือว่าถูกต้องในการตังชื่อตัวแปร
148. จาก pseudocode:
a: array of 2*10;
b: array of 5*2;
for a_x=1 to 2
b(a_x,a_x)=a_x;
for a_y=1 to 10;
a(a_x,a_y)=a_x*a_y;
end
end
c=a(5,2)+b(2,2);
ผลลัพธ์ของ c คือ
149. ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร
150. ข้อใดผิด
151. ข้อใดไม่ใช่ชื่อ operating systems
152. ข้อใดไม่ใช่ชึ่อภาษาคอมพิวเตอร์
153. จงแปลงเลข 4286 เป็นเลขฐานสอง
154. ค่า X จากโปรแกรมนี้คืออะไร
Y = 11
X = Y
Y = Y + 3
END
155. ข้อใดไม่ใช่ OS (ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์)
156. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด
157. Hard Disk จัดเป็นหน่วยความจำประเภทใด
158. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ Pseudo code และ flow chart
159. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ OS (Operating System)
160. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้ครั้งแรกที่ประเทศใด
161. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
162. ข้อใดจัดเป็นหน่วยความจำหลักในระบบคอมพิวเตอร์
163. หากต้องการให้ประสิทธิภาพของการทำงานของไดร์ฟมีประสิทธิภาพที่สูง คำกล่าวในข้อใดถูกต้องที่สุด
164. พื้นที่ที่เล็กที่สุดในการอ่าน หรือ เขียนข้อมูลลงไปในแผ่นดิสก์ หรือ ฮาร์ดดิสก์เรียกว่าอะไร
165. เวลาในการเคลื่อนที่ของหัวอ่านไปยังตำแหน่งที่ต้องการอ่านเขียนข้อมูล เรียกว่า
166. ความสามารถของระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้งานโปรแกรมหลายๆ ตัวพร้อมกันได้เรียกว่า
167. ข้อใดกล่าวถึงคำว่า Hierarchical File System ได้ถูกต้องที่สุด
168. ต้องการประกาศตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูลชนิดตัวอักขระตัวเดียวควรประกาศตัวแปรเป็นชนิดข้อมูลใดต่อไปนี้
169. กำหนดให้
a = {3,5,7,2};
b = {1,9,9,1};
จงหาค่าของ b[a[3]] + a[b[3]]
170. ต่อไปนี้ข้อใดต้องใช้ตัวแปรเป็นอาเรย์ 2 มิติ
171. ให้ %แทน modulus operator และมีลำดับการทำงานจากซ้ายไปขวา
(203 % 10 % 9 % 7 % 5) มีค่าเท่าใด
172. ค่าเลขฐาน 16 ต่อไปนี้ คือ 123 จะมีค่าเท่ากับเลขฐานสองเท่าใด
173. ถ้า b = 5 และ c = 8 ผลการทำงานหลังจากบรรทัดที่ 3 แล้ว a จะมีค่าเท่าใด
บรรทัดที่ 1 b = b * 2;
บรรทัดที่ 2 c = c + b ;
บรรทัดที่ 3 a = b * c;
174. 3 + 5 * 5 -1 มีค่าเท่าใด
175. int ใช้ระบุถึงตัวแปรประเภทใด
176. float ใช้ระบุชนิดตัวแปรประเภทใด
177. 3+4*6/2+1 มีค่าเท่ากับ
178. ข้อใดเป็นจริงเมื่อ q=10,r=5,s=10
179. ข้อใดไม่ใช่หน่วยเก็บข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้
180. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบภายใน CPU ของไมโครคอมพิวเตอร์
181. ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) ตัวใดไม่ได้ถูกพัฒนาสำหรับเครื่องพีซี
182. จาก pseudocode:
a=0;
for i=1 to 10
a=a+3;
end
show_the_value_of(a);
ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร
183. แป้นพิมพ์กลุ่มใดใช้สร้างคำสั่งลัดในการสั่งงานคอมพิวเตอร์
184. หน่วยวัดความละเอียดในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์มีหน่วยเป็น
185. จงบอกว่าอุปกรณ์ใดต่อไปนี้ เป็นอุปกรณ์ประเภท standard output
186. จงบอกว่าอุปกรณ์ใดต่อไปนี้ เป็นอุปกรณ์ประเภท standard input
187. ตัวแปร X ในข้อใดสามารถกำหนดชนิดตัวแปรประเภท int
188. ข้อใดถูกต้องที่สุด
189. ข้อความ “Hello-World” ต้องใช้ตัวแปรอะเรย์ชนิด char จำนวนกี่ตำแหน่ง
190. ถ้าต้องการเก็บข้อมูลค่าตัวเลข 7.82 ต้องใช้ตัวแปรประเภทใด
191. ถ้าข้อมูลมีค่า 3.54 ถ้าเก็บค่าในตัวแปร int จะให้ค่าผลลัพธ์เป็นอย่างไร
192. ให้ตัวแปรทุกตัวเป็นชนิดจำนวนเต็ม
จงหาค่าของ x,a, และ b หลังจากส่วนของโปรแกรมข้างล่างนี้ทำงานเสร็จ
 x = 0; a = -2; b = 5;
 x = x + a; a = a + b; b = b - 6;
 x = b + a; a = a + 1; b = b + 1;
 x = b + a; a = a + 1; b = b + 1;
 x = b + a; a = a + 1; b = b + 1;
193. ข้อใดบรรยายคุณลักษณะของ Random Access Memory (RAM) ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เหมาะสมที่สุด
194. จาก char fruit [5] [20] = {“apple”, “banana”, “cherry”, “orange”, “strawberry”}; ข้อใดคือค่าของ fruit [3] [0]
195. ถ้า int num[5] = {8,12,20,5,40}; ข้อใดเป็นคำตอบของ y เมื่อ int y = num[1]*num[3]–num[4];
196. ในการประมวลผลการทำงานของฟังก์ชันแบบเรียกซ้ำ สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องทราบคือข้อใด
197. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดที่มีลักษณะคล้ายโปรแกรมภาษาเครื่อง
198. ข้อใดถูกต้องสำหรับการหาผลลัพธ์ในการประผวลผลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
199. การแปลภาษาเครื่องทีละลำดับหมายถึง
200. โฟลว์ชาร์ทตามรูปข้างล่างนี้หมายถึง
201. กำหนดให้ตัวแปร x และ y เป็นแถวลำดับ (array) ที่มี 1 มิติและมีค่าดังนี้
x[n] = y[n]
โดยที่ n เป็นเลขจำนวนเต็ม ถ้า n มีค่า 3 และ y[3] มีค่า 4 แล้ว x[3] จะมีค่าเท่าใด
202. Recursive Function มีความหมายว่าอย่างไร
203. ข้อใดคือความหมายของตัวแปรท้องถิ่น (Local Variable) และตัวแปรภายนอก (Global Variable)
204. Nested Loops มีความหมายอย่างไร
205. ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของโปรแกรม
206. เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 2 ใช้เทคโนโลยีใด
207. การประมวลคำสั่งในลักษณะการทำงานแบบสายท่อ (pipelining) สอดคล้องกับข้อใด
208.
if(raining)
  if(window_open)
     puts("Close the window");

ส่วนของโปรแกรมด้านล่างข้อใดต่อไปนี้มีความหมายเหมือนกับส่วนของโปรแกรมด้านบน
209. กำหนดค่าของตัวแปรจำนวนเต็มต่อไปนี้
count = 16, num = 4;

และค่าของตัวแปรจำนวนจริงต่อไปนี้
value = 31.0, many = 2.0;

เมื่อกระทำตามคำสั่งต่อไปนี้
value = (value - count)*(count - num)/many + num/many;
ตัวแปร value มีค่าเท่าไร
210. ถ้าต้องการให้ตัวแปร x เก็บค่า -123456
จะต้องประกาศให้ตัวแปร x เป็นชนิดอะไร
211. ต้องประกาศตัวแปรเป็นชนิดอะไร
จึงจะเก็บค่า 12345 ได้อย่างประหยัดหน่วยความจำที่สุด
212. กำหนดให้ % แทน modulus operator

ถ้า 22 % x มีค่าเท่ากับ 4;

x มีค่าเท่าไร
213. ในการประกาศตัวแปร char str[ ] = ”I love \”ABC\”.”;
str จะถูกกำหนดขนาดในหน่วยความจำเท่าไร?
214. หลังจากส่วนของโปรแกรมข้างล่างนี้ทำงานเสร็จ answer มีค่าเท่าใด (% คือ modulus operator)
 int a = 1, b = 2, c = 3:
 double f = 1.75, g = 1.0, h = 5
 double answer;
 answer = a + g – b * f – c % b – h * 2;
215. กำหนดให้
1. fmod(x,y) คืนค่าเศษหลังจุดทศนิยมของผลหาร x/y
2. floor(x) คืนค่าจำนวนเต็มที่ได้จากการปัดเศษหลังจุดทศนิยมของค่าในตัวแปร x ทิ้งไป

หลังจากทำงานสองบรรทัดข้างล่างนี้แล้ว x มีค่าเป็นเท่าไร (ให้ x เป็นตัวแปรจำนวนจริง)
 x = 19.75;
 x = fmod(x, floor(x));
216. ให้ a และ b เป็นตัวแปรจำนวนเต็ม
ถ้า a = 5, b = 2 ผลลัพธ์ของ a / b มีค่าเท่าใด
217. ให้ a และ b เป็นตัวแปรจำนวนเต็ม และ % คือ modulus operator
ถ้า a = 5, b = 2 ผลลัพธ์ของ a % b มีค่าเท่าใด
218. ข้อใดให้ผลลัพธ์เท่ากับ (a+b/c-d)*e
219. จาก Flow chart ที่กำหนด จงหาค่า val , n และวนรอบกี่ครั้ง หลังจากจบโปรแกรม ให้ค่า y=0 ,x = 1 , k=2 ,b=9
220. จงเขียนผลตอบสนองของโปรแกรมดังต่อไปนี้
#include
int main(void){
function(5);
}
void function(int i){
printf("%d ", i);
if(i==0) return;
else function(i-1);
}
221. ลำดับขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์มีอย่างไร
222. จงเขียนสมการทางคอมพิวตอร์จากสมการทางคณิตศาสตร์ที่กำหนดมาให้
223. กำหนดให้ตัวแปรทุกตัวเป็นชนิดจำนวนเต็ม
ถ้า a = 100 ; b = 200 ; c = 50 ; d = 2 ;
a/c/d*b + b /(a+c) + a/d*c*b/1000 ; มีค่าเท่าไร
224. กำหนดให้โปรแกรมมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

เริ่มต้นโปรแกรม
รับค่า i
ทำซ้ำ โดยให้ count = 1 ถึง i
x[i] = i + 1
จบทำซ้ำ
จบโปรแกรม

ถ้าคอมพิวเตอร์ทำโปรแกรมนี้จนจบ โดยผู้ใช้ใส่ค่า 7 แล้วข้อใดเป็นจริง
225. กำหนดให้โปรแกรมมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

เริ่มต้นโปรแกรม
i = 8 ;
x[1] = 1 ; x[2] = 1 ;
ทำซ้ำโดยให้ count = 3 ถึง i
x[i] = x[i – 1] + x[i - 2]
จบทำซ้ำ
จบโปรแกรม

ถ้าคอมพิวเตอร์ทำโปรแกรมนี้จนจบ แล้วทำให้ข้อใดเป็นจริง
226. คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลทุกชนิดในรูปแบบใด
227. เราควรระบุชนิดของตัวแปรให้สอดคล้องกับช่วงการเก็บข้อมูลที่เป็นไปได้ เหตุผลข้อใดสำคัญที่สุด
228. ในการเก็บค่าเลขจำนวนเต็มด้วยวิธี Sign-Magnitude จะต้องใช้เนื้อที่กี่บิตในการเก็บค่า Magnitude ของเวิร์ดที่มี n บิต
229. ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่าง Compiler และ Interpreter ที่ถูกต้อง
230. หลังจากที่ทำการเขียนโปรแกรมจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องคัดลอกไฟล์ใดหากต้องการนำโปรแกรมไปให้ผู้อื่นใช้งาน
231. ถ้า y = { 1, 9, 2, 6, 7 };
y[3] จะมีค่าเท่าไร
232. ถ้า y[3][3] = {{7, 4, 5}, {6, 1, 8}, {2, 3, 4}};
y[2][1] มีค่าเท่าไร
233. int function_x(int x[] int len) { int temp = x[0]; for(int i=1; i
     
  487/1 ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วน 1303
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela 1) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310 Tel. 1303