สภาวิศวกร

Council of engineers

สมัครสอบ

 
Coe
   
  สาขา : โยธา
  วิชา : Water Supply Engineering and Design
1. สำหรับการสูบจ่ายน้ำประปาเข้าสู่ระบบท่อจ่ายน้ำโดยใช้เครื่องสูบจ่ายน้ำโดยตรง ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
2. ข้อใดไม่ใช่วัสดุที่ทำหน้าที่ในการกรองความขุ่น สำหรับถังกรองน้ำในระบบผลิตน้ำประปา
3. จงหาความสูญเสียเฮด (headloss) เมื่อน้ำไหลผ่านตะแกรงแบบหยาบที่มีขยะอุดตันอยู่คิดเป็นพื้นที่ 50 % ของช่องตะแกรง โดยที่ความเร็วในรางก่อนถึงตะแกรงเท่ากับ 0.6 เมตรต่อวินาที ความเร็วไหลผ่านช่องตะแกรงเมื่อไม่มีขยะตกค้างเท่ากับ 0.8 เมตรต่อวินาที และสัมประสิทธิ์สูญเสียเฮด (headloss coefficient) เมื่อมีขยะตกค้างเท่ากับ 0.6
4. ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
5. สารใดต่อไปนี้ ไม่ใช้ ในกระบวนการปรับพีเอชของน้ำในกระบวนการผลิตน้ำประปา
6. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ กลไกที่เกิดขึ้นจากการใช้สารส้มในการทำ Coagulation
7. ในการออกแบบ ถังกวนช้า ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
8. สำหรับถังกรองทรายแบบกรองเร็ว (Rapid sand filter) ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
9. สำหรับถังตกตะกอนแบบโซลิดคอนแทคท์ (Solid contact clarifier) ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
10. โรงบำบัดน้ำเสียแห่งหนึ่งมีเครื่องเติมอากาศสำหรับใช้งาน 2 ตัวและเครื่องเติมอากาศสำรอง 1 ตัว ตัวละ 15 แรงม้า ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท โรงบำบัดจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด
11. หากต้องการใช้น้ำจากแม่น้ำเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา ข้อใดมีความสำคัญในการออกแบบสถานีสูบน้ำ (Water Intake) น้อยที่สุด
12. ข้อใดคือเหตุผลหลักในการใช้คลอรีนสำหรับการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้โอโซนและแสงอุลตร้าไวโอเลต
13. ใช้ค่า G 24 S^-1 ใช้สารส้ม 25 มก./ล. อัตราไหลน้ำดิบ 100 ลบ.ม./ชม. จากสูตร G^2.8 x T = 44x10^5 / C ถ้าออกแบบถังกวนช้าเป็นแบบแผ่นกั้นน้ำ (baffle) ไหลวนไปมา ต้องการให้มีความเร็วน้ำไหลในถัง 0.2 ม./วิ. ระยะกว้างของราง 0.5 ม. น้ำในถังจะลึกกี่ซม.
14. ถังตกตะกอนกลมขนาด 31 เมตร น้ำลึก 4 เมตร ใช้กับอัตราไหลน้ำ 30000 ลบ.ม./วัน เดินระบบ 24 ชั่วโมง หากถังตกตะกอนสี่เหลี่ยมยาว 48 เมตร จะมีเวลากักน้ำกี่ชั่วโมง
15. ในระบบประปาที่ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบ ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการสูบน้ำขึ้นมาฉีดพ่นผ่านถาดหลายๆ ชั้น
16. ในระบบท่อส่งน้ำภายใต้แรงดัน ที่มีทิศทางการไหลของน้ำ (ดังรูป) จะติดตั้งวาล์วระบายอากาศ (Air Released Valve) ที่จุดใด
17. ให้หาความกว้างและความยาวของถังผสมช้าเมื่อให้อัตราการไหลเข้าของน้ำเท่ากับ 25000 ลบ.ม.ต่อวัน เวลาเก็บกัก 30 นาที ความลึกของน้ำในถัง 5 ม. และความกว้าง : ความยาว = 2:1
18. การออกแบบระบบวางท่อจ่ายนำ้ในรูปแบบใดมีจุด Dead end
19. ให้หาความกว้างและความยาวของถังผสมช้าเมื่อให้อัตราการไหลเข้าของน้ำเท่ากับ 25000 ลบ.ม.ต่อวัน เวลาเก็บกัก 30 นาที ความลึกของน้ำในถัง 5 ม. และความกว้าง : ความยาว = 2:1
20. เครื่องสูบน้ำชนิดใดเหมาะสำหรับใช้สูบน้ำจากบ่อบาดาลที่มีความลึกมากๆ
21. จากหลักการออกแบบท่อโดยวิธีท่อสมมูลย์ ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
22. ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
23. ท่อชนิดใดที่ไม่ใช้เป็นท่อน้ำประปา
24. ค่าศักย์รวมของน้ำ (Total Head) ณ จุดใดๆ จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
25. การเลือกแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา จะต้องพิจารณาอะไรบ้าง
26. แรงดันน้ำขนาด 1 บาร์ เทียบเท่ากับความสูงของน้ำกี่เมตร
27. ข้อใดเรียงลำดับอัตราการใช้น้ำจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้อย่างถูกต้อง
1. อัตราการใช้น้ำสูงสุดในรอบชั่วโมง
2. อัตราการใช้น้ำสูงสุดในรอบวัน
3. อัตราการใช้น้ำสูงสุดในรอบสัปดาห์
4. อัตราการใช้น้ำเฉลี่ยในรอบวัน
28. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการทำให้อัตราการใช้น้ำต่อคนต่อวันสูงขึ้น
29. น้ำพุร้อนเป็นแหล่งน้ำประเภทใด
30. ท่อกรุคืออะไร
31. บ่อสังเกตการณ์คืออะไร
32. ท่อจ่ายน้ำแบบใดที่ปัจจุบันเลิกใช้เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้
33. ประตูน้ำแบบใดที่เปิด-ปิดน้ำได้โดยหมุนได้รอบแกนและสามารถปรับอัตราการไหลได้ดี
34. ข้อเสียของการนำน้ำใต้ดินมาใช้เพื่อการประปาคือ
35. ความกระด้างชั่วคราวในน้ำเกิดจากสารประกอบใด
36. แรงดันของน้ำประปาในท่อจ่าย บริเวณเขตบ้านพักอาศัยควรมีค่าเท่าใด
37. ท่อเมนประปาที่ต้องการออกแบบให้รับน้ำสำหรับการดับเพลิงด้วย ต้องมีขนาดอย่างต่ำเท่าใด
38. ข้อใดคือไม่ใช่วัตถุประสงค์ของถังเก็บน้ำในระบบจ่ายน้ำประปา
39. การติดตั้งปั๊มน้ำ 2 ตัวแบบอนุกรม จะทำให้เกิดผลอย่างไร เมื่อเทียบกับการติดตั้งปั๊มแบบเดียวกันเพียงตัวเดียว
40. ปั๊มที่นิยมใช้ในงานประปาจากน้ำผิวดินได้แก่
41. ความเร็วของการไหลของน้ำในท่อ โดยปรกติไม่ควรเกิน
42. จากคุณลักษณะของปั๊มตามที่บริษัทผู้ผลิตให้มา ดังรูป ถ้าต้องการสูบน้ำปริมาณ 150 gpm ให้ได้ความสูง 35 เมตร ควรเลือกใช้ปั๊มรุ่นใด
43. ทฤษฎีทางชลศาสตร์ที่ใช้ในการคำนวณหา ท่อสมมูลย์ได้แก่
44. ท่อสมมูลย์เป็นท่อสมมติท่อหนึ่งที่ใช้แทนชุดของท่อจ่ายน้ำในระบบประปา หมายถึง
45. ลักษณะสมบัติของน้ำตัวใดที่มีความสำคัญสำหรับการพิจารณาคุณภาพของน้ำดิบที่มาจากใต้ดิน
46. การทดสอบเพื่อดูความเพียงพอในการให้น้ำของน้ำใต้ดินคือ
47. บ่อน้ำตื้น คือบ่อที่ขุดถึงชั้นน้ำใด
48. สารก่อมะเร็งที่มีโอกาสพบในแหล่งน้ำเกิดจาก
49. หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งคาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะมีจำนวนประชากรอยู่อาศัยประมาณ 15000 คน มีอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย 150 ลิตร/คน/วัน และการใช้น้ำสำหรับกิจกรรมอื่นๆ อีกจำนวน 20 ลิตร/วินาที กำหนดให้อัตราการใช้น้ำสูงสุดในรอบวันเป็น 1.5 เท่าของอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย ให้หาอัตราการใช้น้ำสูงสุดในรอบวันของหมู่บ้านแห่งนี้
50.
51. กระบวนการใดไม่จำเป็นที่ต้องใช้ในการผลิตน้ำประปาที่มาจากอ่างเก็บน้ำ
52. ข้อใดกล่าวถึงบ่อสูบ (Sump Tank) ไม่ถูกต้อง
53. ในกระบวนการก่อตะกอนโดยใช้สารส้มของโรงประปาแห่งหนึ่ง จะเกิดตะกอนตกอยู่ด้านล่างปริมาณมาก อยากทราบว่าตะกอนเหล่านี้เป็นการตกตะกอนในลักษณะใด
54. การผสมในถังกวนข้อใดที่ทำให้การผสมเกิดขึ้นได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือถ้าจะให้ประสิทธิภาพดีต้องใช้พลังงานมาก
55. ข้อใดไม่ใช่ Static mixer
56. Aqueduct คืออะไร
57. ชุมชนแห่งหนึ่งมีการเพิ่มของประชากรด้วยการเพิ่มอย่างคงที่ของอัตราการเพิ่มของประชากร จะต้องใช้วิธีการคาดคะเนแบบใดในการคาดคะเนจำนวนประชากรในอนาคต
58. จงคำนวณหาอัตราการสูบน้ำที่ต้องใช้เพื่อการออกแบบเครื่องสูบน้ำ ที่จะสูบน้ำจากแหล่งน้ำสู่โรงกรองประปาโดยให้ทำงาน 8 ชั่วโมง เมื่อจำนวนประชากรในปัจจุบัน = 50000 คน อัตราการเพิ่มคงที่ 1% ต่อปี อัตราการใช้น้ำ 300 ลิตร/คน/วัน และให้ Design Period ของเครื่องสูบน้ำเป็น 10 ปี
59. ปัจจัยที่ ไม่มี ผลต่ออัตราการใช้น้ำของประชากรในชุมชนคือ
60. หน่วยปฏิบัติการใดมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตะกอนความขุ่นให้จับเป็นก้อนใหญ่ให้ตกตะกอนง่ายขึ้น
61. วิธีใดเป็นการกำจัดความกระด้างถาวรในน้ำ
62. การใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป อาจก่อให้เกิดปัญหาใด
63. Backwash Water หมายถึงอะไร
64. วิธีการที่นิยมในการใช้หาปริมาณที่เหมาะสมของสารส้มเพื่อให้การจับตะกอนที่ดีคือ
65. เหล็กในน้ำสามารถถูกกำจัดด้วยวิธีใด
66. วิธีที่นิยมใช้ในการกำจัดสีและกลิ่นในน้ำได้แก่
67. จงเลือกกระบวนการที่ดีที่สุดในการออกแบบระบบบำบัดน้ำผิวดิน ที่มีความขุ่น
68. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตกตะกอน
69. ในการตกตะกอนของอนุภาคแบบโดด (Discrete particle) จะไม่มีแรงใดมาเกี่ยวข้อง
70. สารเจือปนใดในน้ำดิบที่โรงประปาทั่วไปกำจัดไม่ได้
71. สารเจือปนใดในน้ำดิบที่อาจไม่จำเป็นต้องบำบัด
72. จงเลือกกระบวนการที่ดีที่สุดในการออกแบบระบบบำบัดน้ำใต้ดิน ที่มีธาตุเหล็กสูง
73. ในการกรองน้ำโดยใช้ทรายกรอง การที่มีอนุภาคความขุ่นถูกกักอยู่ตามช่องว่างของสารกรองเรียกว่าอะไร
74. การใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคของโรงประปานิยมใช้คลอรีนในรูปแบบใด
75. วัตถุประสงค์ของการทำจาร์เทสต์ (Jar Test) เพื่ออะไร
76. ต้องการสูบน้ำจากถังเก็บน้ำ A ไปยังถังเก็บน้ำ B ด้วยอัตราการสูบน้ำเท่ากับ 35 ลิตร/วินาที ถ้าเฮดสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการไหลของน้ำผ่านท่อและอุปกรณ์ต่างๆ มีค่ารวมเท่ากับ 7.5 เมตร กำหนดให้ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำเป็น 70% ให้คำนวณหาขนาดแรงม้าของเครื่องสูบน้ำ
77. ชุมชนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ควรสร้างระบบประปาแบบใดเหมาะสมที่สุด
78. การเติมอากาศเหมาะกับการบำบัดน้ำดิบประเภทใด
79. ระบบท่อจ่ายน้ำวิธีใดจึงเหมาะที่สุดสำหรับชุมชนที่อยู่กันหนาแน่นมากในใจกลางเมือง และอยู่กันเบาบางมากที่บริเวณชานเมือง
80. ชุมชนแห่งหนึ่งมีความต้องการใช้น้ำสะสมในรอบ 24 ชั่วโมงเป็น 3000 ลูกบาศก์เมตร หากระบบผลิตน้ำประปาต้องการเดินระบบผลิตน้ำเพียงวันละ 10 ชั่วโมง ระบบประปานี้จะต้องมีอัตราการผลิตน้ำประปาเท่าใด
81. ข้อใดไม่ใช่วิธีที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อท่อพลาสติกชนิด HDPE
82. ข้อใดเป็นลำดับการต่ออุปกรณ์ท่อเข้ากับเครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง
83. ข้อใดคือระบบที่เหมาะสมในการผลิตน้ำประปาจากน้ำบาดาล
84. ถังตกตะกอนแบบสี่เหลี่ยมสำหรับอัตราการไหล 16400 ลบ.ม./วัน ที่ระยะเวลาเก็บกัก 30 นาที จงออกแบบขนาดของถังตกตะกอน (ก*ย*ล) เมื่อกำหนดให้ ความลึกเป็น 2 เท่าของความกว้าง และความยาวเป็น 1.75 เท่าของความลึก
85. ชุมชนแห่งหนึ่งมีบ้านพักอาศัย 100 หลังคาเรือน คอนโดมิเนียม 2 หลังๆละ 80 ห้องมีอัตราการใช้น้ำ 250 ลิตร/คน/วัน อยากทราบว่าใน 1 เดือนจะมีอัตราการใช้น้ำกี่ลูกบาศก์เมตร โดยกำหนดให้บ้านพักอาศัยมีประชากรเฉลี่ย 5 คน/หลัง คอนโดมิเนียม 3 คน/ห้อง
86. น้ำจากโรงประปาถูกส่งไปให้ชุมชนหนึ่งด้วยอัตราการไหล 25 MGD ซึ่งใช้ท่อคอนกรีตระยะทาง 1.5 กิโลเมตร จงหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ เมื่อกำหนดให้ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของท่อเท่ากับ 0.02 และค่าเฮดสูญเสียเท่ากับ 100 เมตร
87. พื้นที่รับน้ำฝนขนาด 10 ไร่ เมื่อฝนตกจะมีความสูงของระดับน้ำเท่ากับ 927 มม. ในระยะเวลา 1 ปี จะมีการสูญเสียน้ำโดยการระเหย 290 มม. ซึมเข้าสู่ใต้ดิน 90 มม. จงประมาณปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในพื้นที่รับน้ำฝนนี้
88. จงหาปริมาณการไหลของน้ำใต้ดินแบบชั้นหินไม่ถูกกดทับเข้าสู่บ่อบาดาล ถ้าระดับน้ำสถิตย์อยู่ที่ 10.7 เมตร และระดับน้ำในบ่อลดลงภายหลังสูบเท่ากับ 4.6 เมตร กำหนดให้สัมประสิทธิ์การซึมผ่าน(K) 2.273 เมตร/วัน และรัศมีกรวยน้ำยุบ (R) 30.5 เมตร ให้เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่อสูบ 0.76 เมตร
89. ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
90. มีเครื่องสูบน้ำขนาดเดียวกัน 2 เครื่อง สำหรับสูบน้ำเข้าสู่ระบบท่อจ่ายน้ำประปา คำตอบในข้อใดที่ถูกต้อง
91. ข้อใดที่ใช้อัตราการใช้น้ำในการออกแบบขนาดของระบบประปาที่ไม่เหมาะสม
92. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการทำ Jar Test ในงานวิศวกรรมการประปา
93. ในการประเมินปริมาณน้ำดิบที่จะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ โดยวิธี Rational Method หากเลือกใช้ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนอง (C) สูงเกินไปจะมีผลต่อปริมาณน้ำที่คำนวณได้อย่างไร
94. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการผลิตน้ำประปา
95. มลสารใดในน้ำบาดาลที่ไม่สามารถกำจัดออกด้วยวิธีการพื้นฐาน
96. หน่วยที่ใช้วัดความขุ่นในน้ำที่ใช้ในปัจจุบันคืออะไร
97. ข้อใดไม่ใช่ผลของความขุ่น
98. การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยา ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการใช้โคลิฟอร์มแบคทีเรียเป็นตัวชี้วัด
99. สารเคมีตัวใดที่ใช้เป็นสารปรุงแต่งในน้ำประปา
100. ในการคาดคะเนประชากรเพื่อออกแบบโรงผลิตน้ำประปา จังหวัดใดที่จะผิดพลาดได้มากที่สุด
101. จงบอกถึงความเหมาะสมในการใช้น้ำประปาของอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อต้ม (Boiler)
102. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
103. สารใดที่ใช้กำจัดเชื้อโรคออกจากน้ำแล้วอาจเกิดสิ่งตกค้างในน้ำ
104. ได้มีการประยุกต์การทำจาร์เทสท์ (jar test) ในการบำบัดน้ำหลายประการ ยกเว้นกระบวนการใด
105. ข้อใดไม่ใช่วิธีกำจัดเหล็กในน้ำ
106. Powder Activated Carbon ใช้เติมในถังใด
107. กระบวนการที่ใช้เรซินในการกำจัดแคลเซียมในน้ำเรียกว่าอะไร
108. กระบวนการที่ใช้สารดูดจับสารปนเปื้อนออกจากน้ำเรียกว่าอะไร
109. ค่ามาตรฐานของน้ำดื่มทั่วไปควรมีค่าความขุ่นไม่เกินเท่าใด
110. ถ้า [H+] = 10^-2 จะมีค่าพีเอชเท่าใด
111. ถ้าน้ำมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เจือปนอยู่จะทำให้ค่าพีเอชของน้ำมีแนวโน้มเป็นอย่างไร
112. ฝนกรดเกิดจากสาเหตุใด
113. ข้อใดคุณลักษณะที่สำคัญของน้ำใต้ดินที่แตกต่างจากน้ำผิวดิน
114. สารเคมีในข้อใดเมื่อเติมลงในน้ำจะทำให้น้ำมีพีเอชเพิ่มขึ้น
115. หากพบความกระด้างของน้ำมีค่า 400 มก./ล. as CaCO3 จัดเป็นน้ำกระด้างประเภทใด
116. ความกระด้างของน้ำทำให้เกิดปัญหาต่างๆ "ยกเว้น"ข้อใด
117. ค่ามาตรฐานความกระด้างของน้ำของการประปานครหลวงมีค่าไม่เกินเท่าใด
118. ปริมาณฟลูออไรด์ที่อยู่ในน้ำประปาควรมีปริมาณเท่าใด
119. สำหรับชุมชนที่มีพลเมืองน้อยกว่า 2500 คน จะต้องออกแบบปริมาณน้ำสำหรับดับเพลิง ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง
120. แหล่งน้ำดิบต้องการสารส้มในการเกิด Coagulation Flocculation ประมาณ 25 มกง/ล. น้ำดิบ 5000 ลบ.ม./วัน จงคำนวนหาปริมาณสารส้มที่ต้องการใช้เป็นกิโลกรัม/วัน
121. การออกแบบถังผสมช้าควรมีระยะเวลาเก็บกักไม่เกินเท่าใด
122. จงคำนวณจำนวนถังก๊าซคลอรีนที่ต้องการเก็บไว้ใช้ใน 2 สัปดาห์ เมื่อมีปริมาณคลอรีนที่ต้องการใช้ 500 กิโลกรัม/วัน ขนาดความจุของถังก๊าซคลอรีน 1000 กิโลกรัม/ถัง
123. ชุมชนแห่งหนึ่งต้องการสร้างระบบประปา คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 10000 คน อัตราการใช้น้ำ 200 ลิตร/คน/วัน น้ำใช้ในการอุตสาหกรรมประมาณวันละ 1000 ลบ.ม. อัตราการรั่วไหลในเส้นท่อจ่ายน้ำประมาณ 15 % ของน้ำที่จ่ายทั้งหมด จะมีอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยเท่าใด
124. ข้อใดคือส่วนประกอบของกระบวนการ Coagulation Flocculation ที่ถูกต้อง
125. การตกตะกอนของกรวด ทราย หรืออนุภาคที่มีน้ำหนักมากจัดเป็นการตกตะกอนประเภทใด
126. การตกตะกอนที่มีความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยปานกลาง มีการตกตะกอนเห็นเด่นชัดระหว่างชั้นน้ำใสส่วนบนกับตะกอนส่วนล่างอย่างชัดเจน จัดเป็นการตกตะกอนแบบใด
127. ธาตุที่ก่อปัญหาให้กับผู้ใช้น้ำประปา โดยทำให้น้ำมีสีแดงและมีกลิ่น
128. สารใดที่เมื่อพบในน้ำแล้ว สามารถตีความได้ว่าเป็นน้ำที่สัมผัสกับน้ำเสียที่มีความสกปรก และอาจมีเชื้อโรค
129. น้ำกระด้างทำให้สบู่เกิดฟองได้ยาก จึงทำให้สิ้นเปลืองสบู่ในงานซักล้างธาตุที่เป็นต้นเหตุของน้ำกระด้าง ได้แก่
130. สารใดเมื่ออยู่ในระบบจ่ายน้ำประปาแบบที่มีปลายตัน (dead end) แล้วอาจทำให้เกิดก๊าซไข่เน่า
131. ลักษณะสมบัติทางกายภาพของน้ำเกิดขึ้นจากสารบางอย่าง ซึ่งเราสามารถทราบได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ ได้แก่
132. แบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้คนและสัตว์มากที่สุด มีชื่อเรียกว่า
133. แบคทีเรียชนิดไหนที่ใช้เป็นดัชนีในการตรวจคุณภาพน้ำ
134. กระบวนการใดถือว่าจำเป็นและขาดไม่ได้ในระบบทำความสะอาดน้ำ
135. แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาควรเป็นน้ำใต้ดินมากกว่าน้ำผิวดินเพราะ
136. ในการทำความสะอาดน้ำใต้ดินที่มีธาตุเหล็กอยู่ จำเป็นต้องผ่านขบวนการ
137. ในเมืองแห่งหนึ่งทำนายประชากรล่วงหน้าไว้ที่ 34,600 คน มีความต้องการใช้น้ำ 200 ลิตรต่อคนต่อวัน ถ้าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำสูงสุดรายชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 1.50 รายวัน 1.15 รายเดือน 1.20 จงคำนวณปริมาณน้ำที่จะใช้ในการออกแบบระบบขนส่งน้ำจากแหล่งน้ำไปยังระบบทำความสะอาดน้ำ
138. ปั๊มมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดแต่มีเพียง 2 ชนิดที่วิศวกรชลศาสตร์มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
139. กราฟเฮดของระบบ (system head curve) คือ
140. การเลือกตำแหน่งที่ติดตั้งปั๊มควรพิจารณาที่
141. ในกรณีที่ต้องให้ปั๊มทำงานร่วมกันแบบขนานควรเลือกปั๊มอย่างไร
142. กราฟลักษณะการทำงานของปั๊มที่ผลิตมาแต่ละรุ่นได้โดยการทดลองให้ปั๊มซึ่งมีใบพัดขนาดหนึ่งทำงานด้วยรอบความเร็วคงที่ การแก้ปัญหาเมื่อลักษณะการทำงานของปั๊มแตกต่างไปจากมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตทดลองไว้ ทำได้โดยใช้กฎเกณฑ์อะไร
143. การออกแบบถังจ่ายน้ำ (distribution reservoir) ใช้ข้อมูลอัตราการใช้น้ำ
144. การหาความจุของถังจ่ายน้ำที่เหมาะสมสามารถใช้เทคนิคของการสร้างกราฟอะไร
145. ตำแหน่งของถังกระจายน้ำควรจะอยู่ที่ใด ในระบบ
146. การออกแบบระบบกระจายน้ำประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ในที่นี้ข้อใดที่ไม่ใช่ขั้นตอนการออกแบบ ระบบกระจายน้ำ
147. ความดันที่ปลายก๊อกน้ำอย่างน้อยเท่าไร เพื่อสนองความพอใจของผู้ใช้น้ำ
148. ในระบบท่อความเร็วในเส้นท่อที่ไม่ทำให้ขนาดท่อใหญ่จนเกินไป และไม่ทำให้เกิดความฝืดมากเกินไป ควรเป็นเช่นไร
149. สิ่งสำคัญในการวางท่อควรจะต้องวางท่อให้อยู่ต่ำกว่าเส้นลาดชลศาสตร์ (hydraulic grade line) เพื่อ
150. ในระบบกระจายน้ำสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ ความดันสูงสุดข้อจำกัดนี้กำหนดจากอะไร
151. ในระบบกระจายน้ำการออกแบบที่ดีจะต้องตรวจเช็คความดันในท่อแต่ละจุดและจะต้องเขียนเส้นชั้นระดับความดันที่เท่ากันบนโครงข่ายของระบบ เพื่อดู
152. การไหลในท่อภายใต้ความดัน ค่าความสูญเสียความดัน (head loss) สามารถแสดงอยู่ในรูป h = k.(Q^x) ค่า x จะมีค่าเท่ากับเท่าไร เมื่อใช้สูตรของ Hazen – William
153. ในโครงข่ายท่อที่เป็นแบบวงรอบอาศัยวิธีของ Hardy Cross อาศัยหลักการอะไร
154. ประชากรในอำเภอหนึ่งมีจำนวน 130000 คน ในปีพศ. 2540 และมีจำนวน 180000 คน ในปี พศ. 2548 หากคำนวณแบบ arithmetic จะมีประชากรประมาณเท่าใดในปี พศ. 2551
155. ประชากรในอำเภอหนึ่งมีจำนวน 130000 คน ในปีพศ. 2540 และมีจำนวน 180000 คน ในปี พศ. 2548 หากคำนวณแบบ Geometric จะมีประชากรประมาณเท่าใดในปี 2551
156. ที่สภาวะความดันและอุณหภูมิปกติ (1 atm และ 25 C) ออกซิเจนละลายน้ำได้ประมาณกี่ มก./ล.
157. เครื่องเติมอากาศแบบใดที่มีการสูญเสียเฮดน้ำต่ำสุด
158. สารเคมีใดที่ไม่นิยมใช้ปรับพีเอชในน้ำ
159. สารใดที่ไม่ใช้กำจัดความกระด้างในน้ำ
160. สารใดที่ไม่ใช้กำจัดความขุ่นในน้ำ
161. จงระบุค่า velocity gradient (G s^-1) ที่เหมาะสมสำหรับถังกวนเร็วและถังกวนช้า
162. สิ่งใดที่ไม่ควรทำในการออกแบบถังกวนเร็ว
163. ถ้าใช้สารส้ม 28.2 มก./ล. เวลากวน 45 วินาที จากสูตร GT = 5.9 x 10^6/C^1.46 ใช้อัตราไหลน้ำ 2000 ลบ.ม./วัน เดินระบบ 24 ชม.จะต้องใช้มอเตอร์กวนขนาดกี่แรงม้า ถ้ามอเตอร์มีประสิทธิภาพ 75% จากสูตร G = (P(watt) /2x10^-5 x V(cu.ft.))^0.5
164. สิ่งใดที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ที่ใช้ออกแบบถังตกตะกอน
165. หากพบว่าน้ำดิบมีความกระด้างที่ประกอบด้วย Ca++ และ Mg++ รวมกับพวกไออนลบที่เป็นพวก alklinity จะมีวิธีการกำจัดอย่างไร
166. น้ำหนึ่งลิตรมีปริมาณของแข็งทั้งหมดอยู่ 600 มิลลิกรัม ถ้าน้ำมีปริมาตร 400 ลบ.ม. จะมีปริมาณของแข็งทั้งหมดเท่าใด
167. มาตรฐานน้ำดื่มองค์การอนามัยโลกยอมให้มีเหล็กได้สูงสุดเท่าใด
168. ลักษณะเด่นของระบบ Slow Sand Filter
169. ถังตกตะกอนในระบบประปาทั่วไปมักออกแบบให้มีเวลากักเก็บน้ำในถังประมาณกี่ชั่วโมง
170. สิ่งใดที่ไม่ควรมีในถังตกตะกอน
171. ข้อใดไม่ใช่การทำงานของถังกรองแบบไหลขึ้น (upflow)
172. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของถังกรองแบบมีชั้นกรอง 2 ชั้น
173. ข้อใดไม่ใช่การทำงานของระบบทรายกรองช้า
174. การล้างย้อนถังกรอง อาจทำได้หลายวิธี ยกเว้นวิธีใด
175. องค์ประกอบของระบบประปาชุมชน ประกอบด้วย 1. ระบบส่งน้ำ 2. ระบบทำความสะอาดน้ำ 3. แหล่งน้ำ 4. ถังกระจายน้ำ 5. ระบบกระจายน้ำ 6. อ่างเก็บน้ำ จงเลือกข้อที่จัดลำดับขององค์ประกอบระบบประปาชุมชนอย่างถูกต้อง
176. จงประเมินจำนวนประชากรในปี พ.ศ. 2550 โดยวิธีอนุกรมเรขาคณิต (Geometric progression method) โดยข้อมูลสำมะโนประชากรของเมืองแห่งหนึ่งเป็นดังนี้
177. จงประมาณการช่วงทำงานของปั๊มที่อัตราการสูบเท่าไร ถ้าจำกัดว่าประสิทธิภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 79% โดยค่าในตารางเป็นผลที่ได้จากการทดสอบปั๊มเครื่องหนึ่ง
178. จงประมาณอัตราการสูบจุดที่ปั๊มทำงานได้ดีที่สุด โดยอาศัยตารางผลการทดสอบปั๊มเครื่องหนึ่ง
179. ระบบประปาของเมืองอาศัยการสูบน้ำจากบ่อบาดาลขึ้นสู่ถังจ่ายน้ำ โดยมีข้อมูลอัตราการใช้น้ำของวันที่มีการใช้น้ำสูงสุด เป็นรายชั่วโมง ดังตาราง จงหาอัตราการสูบน้ำเฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมง เป็น ลบ.ม.ต่อชั่วโมง
180. ระบบท่อกระจายน้ำตามรูป ถ้าการสูญเสียความดันจาก A ไป B เท่ากับ 0.17 ฟุต และจาก A ไป C เท่ากับ 0.05 ฟุต ดังนั้นค่าการสูญเสียความดันจาก B ไป C จะเป็นเท่าไร
181. จงหาสัมประสิทธิ์การใช้น้ำสูงสุดรายเดือน (coefficient of monthly demand) โดยมีความต้องการใช้น้ำรายเดือนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการใช้น้ำตลอดปีดังนี้
182. ในระบบประปาอย่างง่ายซึ่งประกอบด้วยสถานีสูบน้ำ ระบบท่อ และถังจ่ายน้ำ โดยมีศูนย์กลางการใช้น้ำดังรูป จงหาอัตราการไหลในท่อ AB โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ C ของท่อเท่ากับ 100 โดยมีสูตรของ Hazgen William
V(m/sec) = 0.85C(R^0.65).(S^0.54)
183. ตามรูปลักษณะการติดตั้งปั๊ม หมายเลข 1 คืออะไร
184. น้ำใต้ดินและน้ำผิวดินเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของน้ำผิวดิน
185. นิยามของ Velocity Gradient คืออะไร
186. ข้อใดคือส่วนประกอบของกระบวนการ Coagulation Flocculation ที่ถูกต้อง
     
  487/1 ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วน 1303
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela 1) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310 Tel. 1303