สภาวิศวกร

Council of engineers

สมัครสอบ

 
Coe
   
       
  รอบสอบ : 195/2555
  สถานที่สอบ : สภาวิศวกร
  วันที่จัดสอบ : 06-12-2555
     
สภาวิศวกรขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรอบสอบ กรณีที่มีเหตุจำเป็น
หลังจากชำระค่าสมัครสอบแล้ว 3 วันทำการ หากไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โปรดติดต่อสภาวิศวกร

  เลขที่สมาชิก ชื่อ สกุล ที่นั่งสอบ
วิชาพื้นฐาน
ที่นั่งสอบ
วิชาเฉพาะ
1 229520 กฤชนันท์ เจริญสุข A1 A1
2 181290 กฤติเดช ดวงใจบุญ A2 A2
3 229334 กล้องเกียรติ ธิสากร A3 A3
4 229479 กิ่งกาญจน์ พร้อมชินสมบัติ A4 A4
5 229278 กิตติพงษ์ ฟักนาคิน A5 A5
6 229257 เกียรติศักดิ์ เจริญอาจ - A6
7 229345 คงฤทธิ์ เชื้อสะอาด A6 A7
8 229601 จำรัส เกยมาศ A7 B1
9 225540 เจษฎา ปัทมาพรพรรณ - B2
10 227551 ฉัตรชัย สีฟ้า B1 B3
11 229447 ชนินทร์ ศรบุญทอง B2 B4
12 221401 ชัดชาญ วัฒนะ - B5
13 229563 ฐิวดี พละศึก B3 B6
14 229604 ณัฐพล ข่ายทอง B4 B7
15 229602 ณัฐวุฒิ เทอดกิติวรางค์ B5 C1
16 229555 ดำรงค์ สุขกล้า B6 C2
17 229505 ต่อศักดิ์ สุวรรณเสาร์ B7 C3
18 229371 ทินกร อรุณรัตน์ C1 C4
19 229251 ธนวัฒน์ เก้ากิตติ์ C2 C5
20 229605 ธนากรณ์ รักคบ C3 C6
21 229274 ธนาคาร จั่วแจ่มใส C4 C7
22 229451 ธีระยุทธ กลับวุ่น C5 D1
23 229565 นายอนันต์ ถาวรกีรติกุล C6 D2
24 229424 นิธิ สุขวิสิฏฐ์ C7 D3
25 229504 นิรันดร์ โพธิ์มี D1 D4
26 229559 ปวิชาติ ศรีโฉมงาม D2 D5
27 229556 พงศ์ธัช ตันสกุล D3 D6
28 229525 พัฒน์ เจนประวิทย์ D4 D7
29 229553 ไพฑูรย์ อ่อนสันเทียะ D5 E1
30 229439 ไพลิน สุวรรณรัตน์ D6 E2
31 229370 มาลินี จันทผลึก D7 E3
32 226639 ระพีพงษ์ ปัญญาคม E1 E4
33 229487 วรรษ วงษ์พันธ์ E2 E5
34 225548 วรัญญู บุณยะโอภาส E3 E6
35 229483 วิศรุฒน์ พลีบัตร์ E4 E7
36 229625 ศักดิ์ดา อินทปาระ E5 F1
37 229509 ศุภชัย อนุสถิตย์วัฒนา E6 F2
38 229503 สัณวรัชญ์ มากทรัพย์ E7 F3
39 229000 สาธิต นูมหันต์ F1 F4
40 223152 สุปรีดี บานเย็น F2 F5
41 229488 สุรวิชญ์ ปาณะวีระ F3 F6
42 229360 อธินันท์ เอกทัศน์ F4 F7
43 225559 อภินันท์ จันทเวช F6 G1
44 226232 อภินันท์ ประทีป ณ ถลาง F5 -
45 229431 อัคพล ปานทอง F7 G2
46 229276 เอกไท ประทุมขันธ์ G1 G3
             
  487/1 ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วน 1303
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela 1) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310 Tel. 1303