Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี (ปรับปรุงใหม่)  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
     
  Q & A การสมัครทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
 
Coe
   
       
  รอบสอบ : 113/2555
  สถานที่สอบ : สภาวิศวกร
  วันที่จัดสอบ : 30-07-2555
     
สภาวิศวกรขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรอบสอบ กรณีที่มีเหตุจำเป็น
หลังจากชำระค่าสมัครสอบแล้ว 3 วันทำการ หากไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โปรดติดต่อสภาวิศวกร

    ชื่อ สกุล ที่นั่งสอบ
วิชาพื้นฐาน
ที่นั่งสอบ
วิชาเฉพาะ
  1 กนกวรรณ วังวล A1 A1
  2 กมลชนก ศรีสำราญ A2 A2
  3 กฤตทวี วงศ์งาม A3 A3
  4 กฤษฎา ถาวร A4 A4
  5 กฤษณะ ฤทธีตานนท์ A5 A5
  6 กฤษดา เลิศเพ็ญเมธา A6 A6
  7 กัจฐพงศ์ เมืองเกตุ A7 A7
  8 กัณฐลดา พุ่มเจริญ B1 B1
  9 กานต์เดช ปั่นเจริญ B2 B2
  10 กำธร ชัยกิจวิสุทธิกุล B3 B3
  11 กุลพงศ์ วัฒนาสถาพร B4 B4
  12 กุลวดี จิรประเสริฐวงศ์ B5 B5
  13 เกวลิน เขมทัสสี B6 B6
  14 เกียรติศักดิ์ เเสนพล B7 B7
  15 จตุพล ด้วงนิล C1 C1
  16 จักรพันธ์ มาฟู C2 C2
  17 เจนวิชญ์ วานิชพิพัฒน์ C3 C3
  18 เจษฎา เขียวมา C4 C4
  19 เจษฎา ตันตนันตา C5 -
  20 ฉัตรธิชนม์ หิรัญรัตนาพร C6 C5
  21 ชวิน ชี้ทางให้ C7 C6
  22 ชาคริต ทรัพย์เอนกนันต์ D1 C7
  23 ชิดพล หมวกพิกุล D2 D1
  24 ชิตณุพงศ์ พุทธนาวงค์ D3 D2
  25 เชิดศักดิ์ ยันตะบุศย์ D4 D3
  26 โชษิตา ภัทรวารินทร์ D5 D4
  27 ญาณิศา พลเยี่ยม D6 D5
  28 ฐาปนีย์ หมื่นศรีภูมิ D7 D6
  29 ฐิติพงษ์ ฟองวิทู E1 D7
  30 ณรงค์ศักดิ์ กรดมาก E2 E1
  31 ณัฐพงษ์ รัตนบุตร E3 E2
  32 ณัฐพล กิจเพิ่มเกียรติ E4 E3
  33 ณัฐพล ฉันชัยพัฒนา E5 E4
  34 ดาริณี บุญวิจิตร E6 E5
  35 ตรีเทพ ณ มหาไชย E7 E6
  36 ทศพล ถ้ำแก้ว F1 E7
  37 ธนภพ สุทธิโชคสถิต F2 F1
  38 ธวัชชัย ยุพโคตร F3 F2
  39 นพดล กลิ่นมณฑา F4 F3
  40 นภดล อุ่นใจเพื่อน F5 F4
  41 นิรัตน์ งามปลั่ง F6 F5
  42 ประภากร พูพวงจันทร์ F7 F6
  43 ปรัชญา วงค์เอ้ย G1 F7
  44 ปวีณวัช ยอดดำเนิน G2 G1
  45 ปิยวัฒน์ ธาระรูป G3 G2
  46 พิพัฒน์พงศ์ ฤทธิคง G4 G3
  47 พีรณัฐ ลีลาปัญญาชน H1 G4
  48 ไพรัตน์ ไล้สมบูรณ์ H2 H1
  49 ภาณุวัฒน์ แสนศรี - H2
  50 ภาวิต ซอฐานานุศักดิ์ H3 H3
  51 มณีรัตน์ ศาสตร์วัฒนโรจน์ H4 H4
  52 ยุทธภูมิ แก้วยอด I1 I1
  53 เยาวภา ชัยอิทธิพรวงศ์ I2 I2
  54 รักษฎา พงศ์ภัณฑารักษ์ I3 I3
  55 รุ่งทรัพย์ ผิวผา I4 I4
  56 ลภัสรดา นิลเจริญ I5 I5
  57 วรัญญู บุณยะโอภาส I6 I6
  58 วัชรพงษ์ ซื่อตรง I7 I7
  59 วัฒนกูล บุญวิจิตร I8 I8
  60 วีระ ทัศนะ I9 -
  61 ไวศิษฎ์ จิระโรจน์ประภา I10 I9
  62 ศยามล เมืองรอด J1 I10
  63 ศิริชัย มานะพัฒนเสถียร J2 J1
  64 ศิริรัตน์ ยุรยาตร J3 J2
  65 ศุภชัย โชตติยานนท์ J4 J3
  66 สธนัสถ์ บาตสุวรรณ J5 J4
  67 สมชาย ทองบ้านไทร J7 J6
  68 สมชาย พรหมณี J6 J5
  69 สรายุทธ์ คิดคำนวน J8 J7
  70 สราวุธ บุรีสิงห์ J10 J9
  71 สราวุธ สรุปพล J9 J8
  72 สฤษดิ์พล วรมากุล K1 J10
  73 สันติ มุนินทราพงษ์ K2 K1
  74 สาวิตรี ศิริสาร K3 K2
  75 สุนทร ทองสมบัติ K4 K3
  76 สุภลักษณ์ ฉัตรเวทิน K5 K4
  77 สุภาพร ศรีสวัสดิ์ K6 K5
  78 สุภาวดี แสนประสิทธิ์ K7 K6
  79 สุรเชษฐ์ สุขะกุล K8 K7
  80 สุวรรณี ปานแก้ว K9 K8
  81 อธิติยา หนูยงค์ K10 K9
  82 อนุลักษณ์ บุญชุบ L1 K10
  83 อนุวัฒน์ อำไพกูล L2 L1
  84 อัครวิชย์ ชุ่มเมืองปัก L3 L2
  85 อัญชลี บุญเลิศ L4 L3
  86 เอกลักษณ์ เสนคำสอน L5 L4
             
  487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310
Tel. 0-2935-6868