สภาวิศวกร

Council of engineers

สมัครสอบ

 
Coe
   
       
  รอบสอบ : 113/2555
  สถานที่สอบ : สภาวิศวกร
  วันที่จัดสอบ : 30-07-2555
     
สภาวิศวกรขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรอบสอบ กรณีที่มีเหตุจำเป็น
หลังจากชำระค่าสมัครสอบแล้ว 3 วันทำการ หากไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โปรดติดต่อสภาวิศวกร

  เลขที่สมาชิก ชื่อ สกุล ที่นั่งสอบ
วิชาพื้นฐาน
ที่นั่งสอบ
วิชาเฉพาะ
1 225514 กนกวรรณ วังวล A1 A1
2 225619 กมลชนก ศรีสำราญ A2 A2
3 225378 กฤตทวี วงศ์งาม A3 A3
4 225481 กฤษฎา ถาวร A4 A4
5 225513 กฤษณะ ฤทธีตานนท์ A5 A5
6 225516 กฤษดา เลิศเพ็ญเมธา A6 A6
7 214243 กัจฐพงศ์ เมืองเกตุ A7 A7
8 225381 กัณฐลดา พุ่มเจริญ B1 B1
9 225453 กานต์เดช ปั่นเจริญ B2 B2
10 225529 กำธร ชัยกิจวิสุทธิกุล B3 B3
11 225431 กุลพงศ์ วัฒนาสถาพร B4 B4
12 95817 กุลวดี จิรประเสริฐวงศ์ B5 B5
13 225440 เกวลิน เขมทัสสี B6 B6
14 224101 เกียรติศักดิ์ เเสนพล B7 B7
15 225622 จตุพล ด้วงนิล C1 C1
16 225219 จักรพันธ์ มาฟู C2 C2
17 225351 เจนวิชญ์ วานิชพิพัฒน์ C3 C3
18 225678 เจษฎา เขียวมา C4 C4
19 219976 เจษฎา ตันตนันตา C5 -
20 225382 ฉัตรธิชนม์ หิรัญรัตนาพร C6 C5
21 223289 ชวิน ชี้ทางให้ C7 C6
22 225380 ชาคริต ทรัพย์เอนกนันต์ D1 C7
23 225756 ชิดพล หมวกพิกุล D2 D1
24 197826 ชิตณุพงศ์ พุทธนาวงค์ D3 D2
25 225613 เชิดศักดิ์ ยันตะบุศย์ D4 D3
26 225474 โชษิตา ภัทรวารินทร์ D5 D4
27 225512 ญาณิศา พลเยี่ยม D6 D5
28 225379 ฐาปนีย์ หมื่นศรีภูมิ D7 D6
29 225471 ฐิติพงษ์ ฟองวิทู E1 D7
30 225578 ณรงค์ศักดิ์ กรดมาก E2 E1
31 225646 ณัฐพงษ์ รัตนบุตร E3 E2
32 225337 ณัฐพล กิจเพิ่มเกียรติ E4 E3
33 225566 ณัฐพล ฉันชัยพัฒนา E5 E4
34 225679 ดาริณี บุญวิจิตร E6 E5
35 225900 ตรีเทพ ณ มหาไชย E7 E6
36 225570 ทศพล ถ้ำแก้ว F1 E7
37 225575 ธนภพ สุทธิโชคสถิต F2 F1
38 225642 ธวัชชัย ยุพโคตร F3 F2
39 225872 นพดล กลิ่นมณฑา F4 F3
40 225600 นภดล อุ่นใจเพื่อน F5 F4
41 134556 นิรัตน์ งามปลั่ง F6 F5
42 224375 ประภากร พูพวงจันทร์ F7 F6
43 225556 ปรัชญา วงค์เอ้ย G1 F7
44 225268 ปวีณวัช ยอดดำเนิน G2 G1
45 220101 ปิยวัฒน์ ธาระรูป G3 G2
46 225625 พิพัฒน์พงศ์ ฤทธิคง G4 G3
47 225373 พีรณัฐ ลีลาปัญญาชน H1 G4
48 225435 ไพรัตน์ ไล้สมบูรณ์ H2 H1
49 197159 ภาณุวัฒน์ แสนศรี - H2
50 225470 ภาวิต ซอฐานานุศักดิ์ H3 H3
51 225564 มณีรัตน์ ศาสตร์วัฒนโรจน์ H4 H4
52 225218 ยุทธภูมิ แก้วยอด I1 I1
53 225593 เยาวภา ชัยอิทธิพรวงศ์ I2 I2
54 225347 รักษฎา พงศ์ภัณฑารักษ์ I3 I3
55 218594 รุ่งทรัพย์ ผิวผา I4 I4
56 225418 ลภัสรดา นิลเจริญ I5 I5
57 225548 วรัญญู บุณยะโอภาส I6 I6
58 225808 วัชรพงษ์ ซื่อตรง I7 I7
59 220992 วัฒนกูล บุญวิจิตร I8 I8
60 223295 วีระ ทัศนะ I9 -
61 225744 ไวศิษฎ์ จิระโรจน์ประภา I10 I9
62 225454 ศยามล เมืองรอด J1 I10
63 225576 ศิริชัย มานะพัฒนเสถียร J2 J1
64 225640 ศิริรัตน์ ยุรยาตร J3 J2
65 225396 ศุภชัย โชตติยานนท์ J4 J3
66 225554 สธนัสถ์ บาตสุวรรณ J5 J4
67 225473 สมชาย ทองบ้านไทร J7 J6
68 119685 สมชาย พรหมณี J6 J5
69 136362 สรายุทธ์ คิดคำนวน J8 J7
70 225639 สราวุธ บุรีสิงห์ J10 J9
71 225400 สราวุธ สรุปพล J9 J8
72 225572 สฤษดิ์พล วรมากุล K1 J10
73 225248 สันติ มุนินทราพงษ์ K2 K1
74 225422 สาวิตรี ศิริสาร K3 K2
75 225579 สุนทร ทองสมบัติ K4 K3
76 225621 สุภลักษณ์ ฉัตรเวทิน K5 K4
77 225437 สุภาพร ศรีสวัสดิ์ K6 K5
78 225346 สุภาวดี แสนประสิทธิ์ K7 K6
79 119658 สุรเชษฐ์ สุขะกุล K8 K7
80 225447 สุวรรณี ปานแก้ว K9 K8
81 225345 อธิติยา หนูยงค์ K10 K9
82 225601 อนุลักษณ์ บุญชุบ L1 K10
83 225698 อนุวัฒน์ อำไพกูล L2 L1
84 225562 อัครวิชย์ ชุ่มเมืองปัก L3 L2
85 225697 อัญชลี บุญเลิศ L4 L3
86 225560 เอกลักษณ์ เสนคำสอน L5 L4
             
  487/1 ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วน 1303
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela 1) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310 Tel. 1303