Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี (ปรับปรุงใหม่)  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
     
  Q & A การสมัครทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
 
Coe
   
       
  รอบสอบ : /
  สถานที่สอบ :
  วันที่จัดสอบ : --543
     
สภาวิศวกรขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรอบสอบ กรณีที่มีเหตุจำเป็น
หลังจากชำระค่าสมัครสอบแล้ว 3 วันทำการ หากไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โปรดติดต่อสภาวิศวกร

    ชื่อ สกุล ที่นั่งสอบ
วิชาพื้นฐาน
ที่นั่งสอบ
วิชาเฉพาะ
  1 - -