Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
 
Coe
   
       
  รอบสอบ : 113/2555
  สถานที่สอบ : สภาวิศวกร
  วันที่จัดสอบ : 30-07-2555
     
สภาวิศวกรขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรอบสอบ กรณีที่มีเหตุจำเป็น
หลังจากชำระค่าสมัครสอบแล้ว 3 วันทำการ หากไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โปรดติดต่อสภาวิศวกร

    ชื่อ สกุล ที่นั่งสอบ
วิชาพื้นฐาน
ที่นั่งสอบ
วิชาเฉพาะ
แนวข้อสอบ
  1 กนกวรรณ วังวล A1 A1 ###
  2 กมลชนก ศรีสำราญ A2 A2 ###
  3 กฤตทวี วงศ์งาม A3 A3 ###
  4 กฤษฎา ถาวร A4 A4 ###
  5 กฤษณะ ฤทธีตานนท์ A5 A5 ###
  6 กฤษดา เลิศเพ็ญเมธา A6 A6 ###
  7 กัจฐพงศ์ เมืองเกตุ A7 A7 ###
  8 กัณฐลดา พุ่มเจริญ B1 B1 ###
  9 กานต์เดช ปั่นเจริญ B2 B2 ###
  10 กำธร ชัยกิจวิสุทธิกุล B3 B3 ###
  11 กุลพงศ์ วัฒนาสถาพร B4 B4 ###
  12 กุลวดี จิรประเสริฐวงศ์ B5 B5 ###
  13 เกวลิน เขมทัสสี B6 B6 ###
  14 เกียรติศักดิ์ เเสนพล B7 B7 ###
  15 จตุพล ด้วงนิล C1 C1 ###
  16 จักรพันธ์ มาฟู C2 C2 ###
  17 เจนวิชญ์ วานิชพิพัฒน์ C3 C3 ###
  18 เจษฎา เขียวมา C4 C4 ###
  19 เจษฎา ตันตนันตา C5 - ###
  20 ฉัตรธิชนม์ หิรัญรัตนาพร C6 C5 ###
  21 ชวิน ชี้ทางให้ C7 C6 ###
  22 ชาคริต ทรัพย์เอนกนันต์ D1 C7 ###
  23 ชิดพล หมวกพิกุล D2 D1 ###
  24 ชิตณุพงศ์ พุทธนาวงค์ D3 D2 ###
  25 เชิดศักดิ์ ยันตะบุศย์ D4 D3 ###
  26 โชษิตา ภัทรวารินทร์ D5 D4 ###
  27 ญาณิศา พลเยี่ยม D6 D5 ###
  28 ฐาปนีย์ หมื่นศรีภูมิ D7 D6 ###
  29 ฐิติพงษ์ ฟองวิทู E1 D7 ###
  30 ณรงค์ศักดิ์ กรดมาก E2 E1 ###
  31 ณัฐพงษ์ รัตนบุตร E3 E2 ###
  32 ณัฐพล กิจเพิ่มเกียรติ E4 E3 ###
  33 ณัฐพล ฉันชัยพัฒนา E5 E4 ###
  34 ดาริณี บุญวิจิตร E6 E5 ###
  35 ตรีเทพ ณ มหาไชย E7 E6 ###
  36 ทศพล ถ้ำแก้ว F1 E7 ###
  37 ธนภพ สุทธิโชคสถิต F2 F1 ###
  38 ธวัชชัย ยุพโคตร F3 F2 ###
  39 นพดล กลิ่นมณฑา F4 F3 ###
  40 นภดล อุ่นใจเพื่อน F5 F4 ###
  41 นิรัตน์ งามปลั่ง F6 F5 ###
  42 ประภากร พูพวงจันทร์ F7 F6 ###
  43 ปรัชญา วงค์เอ้ย G1 F7 ###
  44 ปวีณวัช ยอดดำเนิน G2 G1 ###
  45 ปิยวัฒน์ ธาระรูป G3 G2 ###
  46 พิพัฒน์พงศ์ ฤทธิคง G4 G3 ###
  47 พีรณัฐ ลีลาปัญญาชน H1 G4 ###
  48 ไพรัตน์ ไล้สมบูรณ์ H2 H1 ###
  49 ภาณุวัฒน์ แสนศรี - H2 ###
  50 ภาวิต ซอฐานานุศักดิ์ H3 H3 ###
  51 มณีรัตน์ ศาสตร์วัฒนโรจน์ H4 H4 ###
  52 ยุทธภูมิ แก้วยอด I1 I1 ###
  53 เยาวภา ชัยอิทธิพรวงศ์ I2 I2 ###
  54 รักษฎา พงศ์ภัณฑารักษ์ I3 I3 ###
  55 รุ่งทรัพย์ ผิวผา I4 I4 ###
  56 ลภัสรดา นิลเจริญ I5 I5 ###
  57 วรัญญู บุณยะโอภาส I6 I6 ###
  58 วัชรพงษ์ ซื่อตรง I7 I7 ###
  59 วัฒนกูล บุญวิจิตร I8 I8 ###
  60 วีระ ทัศนะ I9 - ###
  61 ไวศิษฎ์ จิระโรจน์ประภา I10 I9 ###
  62 ศยามล เมืองรอด J1 I10 ###
  63 ศิริชัย มานะพัฒนเสถียร J2 J1 ###
  64 ศิริรัตน์ ยุรยาตร J3 J2 ###
  65 ศุภชัย โชตติยานนท์ J4 J3 ###
  66 สธนัสถ์ บาตสุวรรณ J5 J4 ###
  67 สมชาย ทองบ้านไทร J7 J6 ###
  68 สมชาย พรหมณี J6 J5 ###
  69 สรายุทธ์ คิดคำนวน J8 J7 ###
  70 สราวุธ บุรีสิงห์ J10 J9 ###
  71 สราวุธ สรุปพล J9 J8 ###
  72 สฤษดิ์พล วรมากุล K1 J10 ###
  73 สันติ มุนินทราพงษ์ K2 K1 ###
  74 สาวิตรี ศิริสาร K3 K2 ###
  75 สุนทร ทองสมบัติ K4 K3 ###
  76 สุภลักษณ์ ฉัตรเวทิน K5 K4 ###
  77 สุภาพร ศรีสวัสดิ์ K6 K5 ###
  78 สุภาวดี แสนประสิทธิ์ K7 K6 ###
  79 สุรเชษฐ์ สุขะกุล K8 K7 ###
  80 สุวรรณี ปานแก้ว K9 K8 ###
  81 อธิติยา หนูยงค์ K10 K9 ###
  82 อนุลักษณ์ บุญชุบ L1 K10 ###
  83 อนุวัฒน์ อำไพกูล L2 L1 ###
  84 อัครวิชย์ ชุ่มเมืองปัก L3 L2 ###
  85 อัญชลี บุญเลิศ L4 L3 ###
  86 เอกลักษณ์ เสนคำสอน L5 L4 ###
             
  487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310
Tel. 0-2935-6868