Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี (ปรับปรุงใหม่)  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
 
Coe
   
       
  รอบสอบ : 19/2554
  สถานที่สอบ : สภาวิศวกร
  วันที่จัดสอบ : 01-02-2554
     
สภาวิศวกรขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรอบสอบ กรณีที่มีเหตุจำเป็น
หลังจากชำระค่าสมัครสอบแล้ว 3 วันทำการ หากไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โปรดติดต่อสภาวิศวกร

    ชื่อ สกุล ที่นั่งสอบ
วิชาพื้นฐาน
ที่นั่งสอบ
วิชาเฉพาะ
แนวข้อสอบ
  1 กรนุกูล คำศิริ A1 - ###
  2 กฤษณ์ ไชไมโย A2 A1 ###
  3 กัษสุมา แซ่ปัง - A2 ###
  4 กิตติชัย ทรัพย์ทวีสิริชล A3 A3 ###
  5 กิตติศักดิ์ เมธีวณิชย์ - A4 ###
  6 เกรียงไกร พันกันทะ A4 A5 ###
  7 เกียรติศักดิ์ โพธินิล - A6 ###
  8 คมสัน ศิริชาติ - A7 ###
  9 คุโณดม ทองปัชโชติ A5 B1 ###
  10 จิติมา เทพพานิช - B2 ###
  11 จิรวัฒนา สัตบุตร A6 - ###
  12 จีรนันท์ เนื่องจำนงค์ A7 B3 ###
  13 เจริญ หนูทอง B1 - ###
  14 ชัชวาลย์ ทวดห้อย B2 B4 ###
  15 ชูศักดิ์ บัวเผื่อน - B5 ###
  16 ฐิติพงศ์ อัตตะนาถ B3 B6 ###
  17 ณัฐกร จอมขันเงิน B4 - ###
  18 ณัฐพงศ์ เนตรสว่าง B5 B7 ###
  19 ณัฐพงศ์ หมัดเป็นหลี B6 C1 ###
  20 ณัฐพล ชื่นรัมย์ B7 - ###
  21 เด่น พีระ C1 C2 ###
  22 ตะวัน ธิชา C2 C3 ###
  23 ทศพร ประเสริฐศรี C3 C4 ###
  24 ทศพล กรดแก้ว - C5 ###
  25 ทศพล ปั้นสุขสวัสดิ์ C4 C6 ###
  26 ธงชัย ป้องโส - C7 ###
  27 ธนชัย ถายะพิงค์ C5 D1 ###
  28 ธนดล สอาดเอี่ยม C6 - ###
  29 ธีรเมธ อุทัย C7 D2 ###
  30 ธีรวัฒน์ พรมมายะกุล D1 - ###
  31 นภาพร วินทไชย์ - D3 ###
  32 นเรศน์ แสงเทียน D2 D4 ###
  33 นิพนธ์ ปรึกไธสง - D5 ###
  34 นิรันดร์ รัตนสุข D3 - ###
  35 บัณฑิต จงวิไลเกษม - D6 ###
  36 ปกรณ์ กิตินันทวัฒน์ D4 D7 ###
  37 ปรีชา ไกรลักษณ์วราภา D5 E1 ###
  38 ปองชัย อินปัญญา D6 E2 ###
  39 ปัชญา มีเจริญ D7 E3 ###
  40 ปิยะสันต์ ปัญจขันธ์ E1 E4 ###
  41 พงศ์เทพ สิงพันนา - E5 ###
  42 พรชัย เมืองเป้า E2 E6 ###
  43 พิมประไพ แสนเมือง E3 - ###
  44 พีรพัฒน์ เศวตศิลป์ E4 E7 ###
  45 ภัทรชัย บุญช่วย E5 - ###
  46 ภาคภูมิ สมานพงษ์ E6 F1 ###
  47 ภาณุวัตร คูณกะทา - F2 ###
  48 ภานุวัฒน์ กาทอง - F3 ###
  49 ภาระวี วิบูลย์ E7 F4 ###
  50 ภาวิณีย์ ไกรสังเกตุ - F5 ###
  51 วชิระ สุริยะกอง F1 F6 ###
  52 วรรณพา ภมรดล F2 F7 ###
  53 วรวงศ์ อินทรัตน์ F3 G1 ###
  54 วรวุฒิ รักทรงธรรม - G2 ###
  55 วสันต์ สมัครรัฐกิจ - G3 ###
  56 วัชรพล โพนคำ F4 G4 ###
  57 วัชรินทร์ มั่งมูล F5 H1 ###
  58 วินัย เชิดโคกศรี F6 H2 ###
  59 วิศรุต สอนเนย F7 - ###
  60 ศตวรรษ ด้วงแป้น - H3 ###
  61 ศราวุธ พงศ์ภัณฑารักษ์ G1 H4 ###
  62 สมบูรณ์ เป้พุฒ G2 I1 ###
  63 สรทัศน์ การกระสัง G3 I2 ###
  64 สรวิศ เมฆสิน G4 I3 ###
  65 สิทธิศักดิ์ สังข์ศรี H1 I4 ###
  66 สิริยุพา ปัทมะศังข์ H2 I5 ###
  67 สุชาดา เกตุโชติ H3 I6 ###
  68 สุทธิพงษ์ พิมเสน H4 I7 ###
  69 สุธิเกียรติ์ จงอภิรัตนกุล I1 I8 ###
  70 สุเมธา ยังแสนภู I2 I9 ###
  71 สุรวัฒน์ โชติช่วง I3 I10 ###
  72 สุรศักดิ์ ทองสวัสดิ์ I4 J1 ###
  73 สุริยา ดงคำ - J2 ###
  74 สุวิทย์ พูลคล้าย I5 - ###
  75 อธิป พงศ์พิทักษ์ I6 J3 ###
  76 อนุสิทธิ์ อารัญ I7 J4 ###
  77 อรรจน์การ มณีปะวัด I8 - ###
  78 อิทธิพล โพธิพรม I9 J5 ###
             
  487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310
Tel. 0-2935-6868