Untitled Document
  หน้าหลัก เกี่ยวกับ CPD กิจกรรม CPD องค์กรแม่ข่าย Download ติดต่อ CPD
   ข่าวสาร
 
การนำหน่วยความรู้มาใช้เพื่อเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร
           โครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CPD) ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้โดยวิธีสอบข้อเขียนสามารถนำหน่วยความรู้มาใช้เป็นตัวคูณคะแนนในกลุ่มวิชาบังคับหรือในกลุ่มวิชาเลือก กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามที่ได้เลือกและแจ้งความประสงค์ไว้ต่อสภาวิศวกร ขณะยื่นคำขอทดสอบความรู้ในแต่ละครั้ง รายละเอียดดังนี้..

 
 
ขณะนี้หน่วยงานต่างๆ สามารถสมัครองค์กรแม่ข่ายได้
           องค์กรแม่ข่าย มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้การรับรองกิจกรรม และจำนวนหน่วยพัฒนา(PDU)ของกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถออกประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องได้ โดยที่หน่วยงานต่างๆ ต้องได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร
          
คำแนะนำในการสมัครเป็นองค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร
1. Download แบบฟอร์มการสมัคร Download
2. กรอกใบสมัครองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. กรอกหัวข้อกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องย้อนหลัง 3 ปีนับจากปีที่สมัคร
4. กรอกรายละเอียดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องย้อนหลัง 3 ปีนับจากปีที่สมัคร
5. เสนอแผนการดำเนินงานประจำปีที่สมัคร
6. กรณีบริษัทเอกชน มีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
           - แผนผังองค์กร
           - สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
7. รายละเอียดอื่น ๆ เช่น โบว์ชัวร์ รูปถ่ายการจัดกิจกรรม เป็นต้น

 
 
องค์กรที่สมัครเป็นแม่ข่าย ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่
           ตรวจสอบรายชื่อองค์ที่ได้รับการรับรองเป็นองค์แม่ข่ายCPD

 
 
CPD Logbook ( Download )
ตารางบันทึกกิจกรรม ( Download )

 
 
ระบบทดสอบตนเองผ่านเว็บ

 
 
โปรแกรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง

 
 
โปรแกรม E-learning เพื่อให้วิศวกรเรียนรู้ด้วยตนเอง

 
     
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซ.รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697