สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประจำปี :
       
  นายกสภาวิศวกรให้สัมภาษณ์สดทางวิทยุ ในรายการคุยข่าวอาเซียน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00-16.15 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5
  ประกาศปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 - 13.30น.
  สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทำ “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Call Center”
  ขอเชิญร่วมทดสอบระบบสัมมนาทางไกลผ่านระบบ webinar วันที่ 27-28 พ.ย. 57 | 1 ธ.ค.57 | 12 ธ.ค. 57| 15 ธ.ค. 57| คลิกเพื่อดูรายละเอียดหัวข้อสัมมนา
  เชิญติดตามชม ข่าวสารของสภาวิศวกร หรืองานด้านวิศวกรรม ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
  การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ตารางเวลาสอบ/ผังที่นั่งสอบ ของการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ 3/2557
  ประกาศผลการสอบของผู้เข้ารับการทดสอบวัดผลขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 5/2557
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครงานและกำหนดวันทดสอบตำแหน่งนิติกร วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557
  สรุปสาระสำคัญ ของการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/ 2557 วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 โดย นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร
  หลักเกณฑ์และวิธีการนำหน่วยความรู้มาใช้เป็นคะแนนเพิ่มพิเศษในการทดสอบความรู้โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร
  

ประกาศ สภาวิศวกรปิดปรับปรุงระบบโทรศัพท์ วันที่ 24 - 27 ต.ค. 2557

  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ที่อยู่และเบอร์ติดต่อสำนักงานสภาวิศวกร สำนักงานภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) และสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)
  ขอเชิญชวนสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมส่งข้อเสนอโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อขอการรับการสนับสนุนจากสภาวิศวกร
  การเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกรและร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ฉบับเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2557
  ปิดทำการวันศุกร์ 14 และวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 | ยกเลิกรอบสอบ 14-15 พฤศจิกายน 2557
  ประกาศ สภาวิศวกร ที่ 60/2557 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำารนำหน่วยความรู้มาใช้เป็นคะแนนเพิ่มพิเศษในการทดสอบความรู้โดนวิธีสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร
  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 กฟผ. บางกรวย จ.นนทบุรี
  สำนักงานสภาวิศวกร มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตรา
  แนวทางออกแบบและก่อสร้างเพื่อป้องกันตึกถล่มในพื้นไร้คาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 4/2557 วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557
  การทำรายละเอียดเหล็กเสริมเพื่อป้องกัน Progressive Collapse ในโครงสร้างพื้นไร้คาน โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
  สภาวิศวกรจัดแถลงข่าว “ตึกถล่ม สาเหตุ/แนวทางการป้องกันตึกถล่มและความรับผิดชอบของวิศวกร” ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 สำนักงานสภาวิศวกร อาคาร วสท.
  ประกาศ สภาวิศวกรปิดทำการในวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557
  สภาวิศวกรขยายเวลาประกาศประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทำ “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Call Center”
  ประกาศ ให้ผู้สมัครสอบภาคี จ.สงขลา รอบวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เข้าสอบในรอบวันที่ 9 สิงหาคม 2557 
  สภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนมิถุนายน
  ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการสำนักงานสภาวิศวกร สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 2 สิงหาคม 2557
  ประกาศสถานที่สอบสามัญวิศวกร ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท.
  ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค
  ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทำ “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Call Center”
  เปิดตัว'COE Thailand' แอพลิเคชั่นของสภาวิศวกร
  ประกาศ สภาวิศวกรปิดทำการในวันเสาร์ที่ 12 และ 26 กรกฎาคม 2557
  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2557 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมองแม่เมาะ) จ.ลำปาง
  ประกาศเลื่อนรอบสอบภาคี วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557
  ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2557 
  กำหนดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร สำหรับรอบสอบวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2557 ม.ขอนแก่น
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสภาวิศวกร ตำแหน่งพนักงานบริการสมาชิก และพนักงานสมาชิกสัมพันธ์ Call Center (หลายตำแหน่ง)
  PowerPoint พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร
  สภาวิศวกรเปิดรอบอบรมและทดสอบความรู้ฯ ส่วนภูมิภาค จ.สงขลา วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557
  เลื่อนสอบภาคี 23-24 พ.ค.2557 และอบรมความพร้อม 25 พ.ค. 2557 จ.ขอนแก่น
  คลิกเพื่อชม VDO ภาพยนต์ส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร ปี 1
  คลิกเพื่อชม VDO ภาพยนต์ส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร ปี 2
  ประเทศไทยเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวและสึนามิแค่ไหนและจะรับมืออย่างไร โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ
  ประกาศ สภาวิศวกรปิดปรับปรุงระบบโทรศัพท์ วันที่ 16 พ.ค. 2557 เวลา 13.00 - 17 พ.ค. 2557 เวลา 13.00 น.
  สภาวิศวกรร่วมเปิดบูธในงานวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค. 57 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น
  สภาวิศวกรเดินทางไปตรวจพื้นที่แผ่นดินไหว.จ.เชียงราย 7 พฤษภาคม 2556
  ยกเลิกจัดการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ส่วนภูมิภาค วันที่ 31 พ.ค.2557 จ.นครราชสีมา
  วิศวกร กับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ASEAN Economic Comunity โดย นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร
  ประกาศผังที่นั่งสอบสามัญ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 19 เมษายน 2557
  ขอยกเลิกจัดการอบรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ส่วนกลาง รอบ 10/2557 วันที่ 26 เม.ย. 2557
  ประกาศรับสมัครงาน(ลูกจ้างชั่วคราว) เพื่อประจำสาขาภาค ใน จ.ขอนแก่น และเชียงใหม่
  ประกาศหยุดบริการเว็บไซต์สภาวิศวกรชั่วคราว ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 18.00-20.00 น.  
  ขอยกเลิกจัดการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ส่วนภูมิภาค วันที่ 29 มี.ค. 2557 จ.ระยอง
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล Apple iPad mini Wi-Fi (16GB)ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2557
  VDO เรื่อง "การจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากดินถล่ม" วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต
  ประกาศสถานที่สอบสามัญวิศวกร ครั้งที่ 1/2557
  โครงการประกวดราคาก่อสร้าง งานตกแต่งภายในสำนักงานสภาวิศวกร ชั้น 2
  รายชื่อผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (รายละเอียดพร้อมเอกสารประกอบการประชุม)
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครงานตำแหน่งหัวหน้าสำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ
  สภาวิศวกรจัดการอบรมและทดสอบความรู้ฯ ส่วนภูมิภาค จ.ระยอง วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557
  COE Call Center 1303
  ยกเลิกการอบรมทดสอบความพร้อมฯ รอบที่ 5/2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จ.สุราษฎร์ธานี
  แบบสอบถามความเห็นในการจัดทำแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  สภาวิศวกรจัดพื้นที่รับรองการให้บริการสมาชิก ณ สำนักงานสภาวิศวกร ชั้น 5 อาคาร วสท.
  รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
  ขอยกเลิกการจัดการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารครั้งที่ 1/2557
  แบบสำรวจความเห็น เกี่ยวกับการใช้คำนำหน้าชื่อของวิศวกร
  สัมภาษณ์นายกสภาวิศวกร ในช่วงสนทนาพิเศษกับแขกพิเศษ ของรายการบันทึกสถานการณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 และสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนา สภาวิศวกร 30 พฤศจิกายน 2556
       
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ