สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประจำปี :
       
  สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเจ้าหน้าที่
  ผลการเลือกนายกสภาวิศวกร และ อุปนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2558-2561)
  ประกาศสถานที่สำหรับจัดสอบข้อเขียนเลื่อนระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ 4/2558 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
  จำนวนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคลที่สภาวิศวกรได้ออกใบอนุญาตฯ ให้ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2558 มีจำนวน 1,000 ราย
  ประกาศ งดรับใบอนุญาตฯ(ใบอนุญาตใหม่/ต่ออายุ) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
  สภาวิศวกรจัดการทดสอบวัดผลขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร 26 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเจ้าหน้าที่
  สภาวิศวกรประกาศปิดทำการในวันที่ 24 ตุลาคม 2558
   สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทำ “วีดีโออาคารเขียว”
  สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อไมโครโฟนห้องประชุม
  ห้ามพลาด ! นายกสภาวิศวกรให้สัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับวิศวกรกับงานป้องกันการก่อวินาศกรรม ทางรายการวิทยุ FM 99.5 MHz วันนี้เวลา 14.30 -14.50 น.
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ จากการตอบคำถามท้ายรายการ ”จุดประกายความสุข” ททบ.5
  การปรับปรุงข้อสอบระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชา Electrical System Design
  สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์บัตรสมาชิกและใบอนุญาต
  คำร้องเพื่อขอหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ตามมาตรา 39 ทวิ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร)
  สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX)
  สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม License Windows จำนวน ๒๕ เครื่อง
  สภาวิศวกรรับบริการสมาชิกนอกสถานที่ในงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2015 PATTAYA 21-22 สิงหาคม 2558 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
  ประกาศสถานที่สอบ รายชื่อและเลขประจำตัวสอบ ของการสอบสามัญวิศวกร ครั้งที่ 3/2558
  ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... และร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....
  ประกาศสภาวิศวกรปิดทำการวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม - เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558
  สภาวิศวกรร่วมออกบูธในงานสัมมนาเปิดประสบการณ์ เทคนิคการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  สภาวิศวกรรับบริการสมาชิกนอกสถานที่ ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ ชลบุรี 
  ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานว่าจ้างตามสัญญา ฝ่ายต่างประเทศ (จำนวน 3 อัตรา)
  Download เนื้อหาองค์ความรู้ เอกสารการบรรยายประกอบการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาสิ่งแวดล้อม
  ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2558 วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณชิ ช้ัน 9 อาคาร ต.040 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวดนนทบุรี
  ประกาศสภาวิศวกรปิดทำการในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558
  การนำบัตรเลือกตั้งที่ส่งมายังตู้ไปรษณีย์ก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 มาใช้ในการนับคะแนน
  สภาวิศวกรเปิดรับสมัครพนักงานการเงิน 1 ตำแหน่ง และพนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง
  ประกาศสถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ รายชื่อและเลขประจำตัวสอบ ของการสอบสามัญวิศวกร ครั้งที่ 2/2558
  ประกาศสภาวิศวกรปิดทำการในวันที่ 1- 5 พฤษภาคม 2558
  โครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2558
  การประชุม “EASEC-14 Structural Engineering and Construction” วันที่ 6-8 มกราคม 2559 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
  ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม 17 สาขา
  ประกาศ ผลการสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบสอบอาคาร ครั้งที่ 2/2558
  ประกาศปิดทำการวันที่ 11 เมษายน 2558 - 15 เมษายน 2558 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
  ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม 2558 เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสภาวิศวกร โครงการละ 300,000 บาท
  (ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน) ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558  ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
  แบบสอบถามความคิดเห็น
  แจ้งการประกาศใช้ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
  ประกาศรับสมัครงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งพนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา 
  VDO การประชุมสัมมนา "กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสำรวจของอาเซียน" วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
  ประกาศบัญชีรายชื่อ หมายเลขประจำตัว และประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6)
  ประกาศสถานที่ กำหนดการ ผังที่นั่ง และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสามัญวิศวกร ครั้งที่ 1/2558 วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558
  เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
  ประกาศเรื่อง กำหนดวันรับสมัคร สถานที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และแบบฟอร์มการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6)
  กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6) 
  สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทำ "โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาวิศวกร ประจำปี ๒๕๕๗"
       
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ