สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประจำปี :
       
  วิศวกร กับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ASEAN Economic Comunity โดย นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร
  ประกาศผังที่นั่งสอบสามัญ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 19 เมษายน 2557
  ขอยกเลิกจัดการอบรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ส่วนกลาง รอบ 10/2557 วันที่ 26 เม.ย. 2557
  ประกาศรับสมัครงาน(ลูกจ้างชั่วคราว) เพื่อประจำสาขาภาค ใน จ.ขอนแก่น และเชียงใหม่
  ประกาศหยุดบริการเว็บไซต์สภาวิศวกรชั่วคราว ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 18.00-20.00 น.  
  ขอยกเลิกจัดการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ส่วนภูมิภาค วันที่ 29 มี.ค. 2557 จ.ระยอง
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล Apple iPad mini Wi-Fi (16GB)ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2557
  VDO เรื่อง "การจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากดินถล่ม" วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต
  ประกาศสถานที่สอบสามัญวิศวกร ครั้งที่ 1/2557
  โครงการประกวดราคาก่อสร้าง งานตกแต่งภายในสำนักงานสภาวิศวกร ชั้น 2
  รายชื่อผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (รายละเอียดพร้อมเอกสารประกอบการประชุม)
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครงานตำแหน่งหัวหน้าสำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ
  สภาวิศวกรจัดการอบรมและทดสอบความรู้ฯ ส่วนภูมิภาค จ.ระยอง วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557
  COE Call Center 1303
  ยกเลิกการอบรมทดสอบความพร้อมฯ รอบที่ 5/2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จ.สุราษฎร์ธานี
  แบบสอบถามความเห็นในการจัดทำแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  สภาวิศวกรจัดพื้นที่รับรองการให้บริการสมาชิก ณ สำนักงานสภาวิศวกร ชั้น 5 อาคาร วสท.
  รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
  ขอยกเลิกการจัดการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารครั้งที่ 1/2557
  แบบสำรวจความเห็น เกี่ยวกับการใช้คำนำหน้าชื่อของวิศวกร
  สัมภาษณ์นายกสภาวิศวกร ในช่วงสนทนาพิเศษกับแขกพิเศษ ของรายการบันทึกสถานการณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 และสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนา สภาวิศวกร 30 พฤศจิกายน 2556
       
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ