สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประจำปี :
       
  ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม 2558 เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสภาวิศวกร โครงการละ 300,000 บาท
  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558  ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
  แบบสอบถามความคิดเห็น
  แจ้งการประกาศใช้ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
  ประกาศรับสมัครงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งพนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา 
  VDO การประชุมสัมมนา "กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสำรวจของอาเซียน" วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
  ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6)
  ประกาศสถานที่ กำหนดการ ผังที่นั่ง และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสามัญวิศวกร ครั้งที่ 1/2558 วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558
  เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
  ประกาศเรื่อง กำหนดวันรับสมัคร สถานที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และแบบฟอร์มการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6)
  กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6)
  สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทำ "โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาวิศวกร ประจำปี ๒๕๕๗"
       
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ