สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 

ตารางสอบสัมภาษณ์
ผลสอบสัมภาษณ์


  ผลสอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญ
สาขาวิศวกรรม โยธา ครั้งที่ : 3/2554

สำหรับผู้มีผลการสอบสัมภาษณ์ผ่าน สามารถชำระเงินค่าใบอนุญาตได้ที่ สำนักงานสภาวิศวกร หรือนำใบแจ้งชำระเงินไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

ชำระเงินภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติ

 
         
 
ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ นามสกุล ใบอนุญาต ผลสอบสัมภาษณ์
1.   157046  นายมานพ  อัครวรรธนกิจ  ภย.38883 ผ่าน
2.   76493  นายอัศวิชัย  โอฬารปิติพันธ์  ภย.19305 ผ่าน
3.   154232  นายธนาวุฒิ  รักษ์ทอง  ภย.38123 ผ่าน
4.   155733  นายเศรษฐา  รังษีสุริยะชัย  ภย.38418 ผ่าน
5.   161020  นายเฉลิมพล  ว่องเกียรติคุณ  ภย.40473 ผ่าน
6.   139612  นายทรงศักดิ์  เทพา  ภย.33826 ผ่าน
7.   95809  นายศุภัช  วิเศษสิงห์  ภย.35040 ผ่าน
8.   160228  นายประพจน์  อัตตธรรมรัตน์  ภย.39899 ผ่าน
9.   154487  นายสุนทร  เกียรติคงศักดิ์  ภย.37703 ผ่าน
10.   90842  นายวิทวัส  บุญพร้อม  ภย.22318 ผ่าน
11.   84735  นายสมศักดิ์  รัตนสวัสดิ์  ภย.21010 ผ่าน
12.   127245  นายชราวุฒิ  ครองเมือง  ภย.31200 ผ่าน
13.   115714  นายเฉลิมศักดิ์  มุสิกะเจริญ  ภย.28050 ผ่าน
14.   120946  นายชัยวัฒน์  ภู่วรกุลชัย  ภย.29194 ผ่าน
15.   121009  นายกษิภณ  บุตรเพชร  ภย.28810 ผ่าน
16.   157167  นายอดิศัย  โล่ห์วชิรหัตถ์  ภย.40509 ผ่าน
17.   100022  นายพีรัช  นาคจั่น  ภย.23946 ผ่าน
18.   13119  นายวุฒิชัย  วิรัตน์ตนะ  ภย.12596 ผ่าน
19.   127933  นายอวยชัย  สมอาจ  ภย.32010 ผ่าน
20.   89791  นายปฐพน  วัชรพิมลพรรณ  ภย.21900 ผ่าน
21.   128250  นายสุรชัย  จันทร์ขาว  ภย.31740 ผ่าน
22.   156678  นายวิเชษฐ  พรามวงศ์  ภย.38880 ผ่าน
23.   141129  นายชาติชาย  พรวนพิทักษ์  ภย.34466 ผ่าน
24.   154363  นายกิตติศักดิ์  พิทักษ์วงศ์  ภย.37805 ผ่าน
25.   162216  นายเอกลักษณ์  ทากิระ  ภย.43180 ผ่าน
26.   119856  นายธนภูมิ  อัตตฤทธิ์  ภย.28903 ผ่าน
27.   64367  นายปฐมทัศน์  ศศิธร  ภย.19650 ผ่าน
28.   173222  นายชาคริตฬ์  ไม้พันธุ์  ภย.44132 ผ่าน
29.   171035  ว่าที่ร้อยตรีเมธา  ไชยโย  ภย.43585 ผ่าน
30.   154813  นายนิรุทธ์  เรืองเดช  ภย.38152 ผ่าน
31.   144132  นายนพพล  ไชยช่อฟ้า  ภย.35285 ผ่าน
32.   154272  นายศุภชัย  เอี้ยวชัยพิชิตกุล  ภย.43260 ผ่าน
33.   140383  นายยุทธภูมิ  สัตถาผล  ภย.33480 ผ่าน
34.   171529  นายพงษ์  ดิษฐแย้ม  ภย.43828 ผ่าน
35.   170412  นายสุธี  ชุ่มมณีกูล  ภย.43253 ผ่าน
36.   169333  นายเจฉันต์  คำเงิน  ภย.43020 ผ่าน
37.   162654  ว่าที่ร้อยตรีแสนสุข  แก้วคำ  ภย.40834 ผ่าน
38.   159300  นายฉันทพัฒน์  จารุวัฒน์ธนทิต  ภย.39626 ผ่าน
39.   110741  นายธีระยุทธ  ไชยธรรม  ภย.26618 ผ่าน
40.   110623  นายธวัชชัย  ศรีชัยมัธยมผล  ภย.26838 ผ่าน
41.   136584  นายพงศธร  เชาว์ขุนทด  ภย.32598 ผ่าน
42.   171525  นายสุรัตน์  อินนา  ภย.43827 ผ่าน
43.   153864  นายกฤช  เหลาสุภาพ  ภย.40795 ผ่าน
44.   138618  นายนครธม  ถึงเนียม  ภย.32985 ผ่าน
45.   114092  นายจตุรงค์  ธรรมโกศล  ภย.27235 ผ่าน
46.   126280  นายสักรินทร์  อินทราช  ภย.30310 ผ่าน
47.   64763  นายอนุพงศ์  ลิ้มศิริ  ภย.17436 ผ่าน
48.   156607  นายสมพล  ถนอมทรัพย์  ภย.38550 ผ่าน
 
         
         
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ