สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
การอบรมทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ
     
  สภาวิศวกรจัดอบรมและทดสอบความพร้อมแก่วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตทุกเดือน ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพเป็นเวลา 2 วัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาเป็นวิทยากรรับเชิญ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดและวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆอาทิ ทักษะทางวิศวกรรม กฎหมายและจรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกร ความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งแวดล้อม รวมถึงพระราชบัญญัติวิศวกร พศ.2542 กับการพัฒนาการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งวิศวกรผู้ที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตจากคณะกรรมการสภาวิศวกรแล้ว สามารถมาชำระเงินค่าอบรม จำนวน 3,000 บาท ได้ที่สำนักงานสภาวิศวกร โดยจะรับสมัครเพียงรุ่นละ 400 คน เท่านั้น !  
       
   
    ประกาศผลการอบรมฯ และรายชื่อผู้เข้าอบรม ดูด้านล่าง
 
   
 
 
เอกสารประกอบการอบรมฯ (Download)  
    1.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม
2. จรรยาบรรณ
3. ทักษะในวิชาชีพวิศวกรรม
4.สิ่งแวดล้อมในงานวิศวกรรม
 
    5.ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม  
    หมวดที่ 1 การบริหารความปลอดภัย
หมวดที่ 2 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมเครื่องกล
หมวดที่ 3 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
หมวดที่ 4 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา
หมวดที่ 5 ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน
หมวดที่ 6 กฎหมายความปลอดภัย
 
       
    - ความรู้ทางเคมีที่สำคัญสำหรับวิศวกรทั่วไป
- วัสดุวิศวกรรม
 
       
 
การขอเลื่อนอบรม แบบฟอร์มคำร้องขอเลื่อนการอบรม  
   
    การขอเลื่อนการอบรมสามารถเลื่อนได้ 2 วิธี ดังนี้
 
    1. เลื่อนอบรมผ่านเว็บไซต์  
    2. กรอกแบบฟอร์มขอเลื่อนการอบรมพร้อมระบุรอบที่ต้องการเลื่อนออกและรอบที่ต้องการเลื่อนเข้าพร้อมเหตุผลโดยแนบเอกสารประกอบการเลื่อน เช่น หนังสือรับรองจากหน่วยงาน /หรือใบรับรองแพทย์ อื่นๆ  
       

 
กำหนดการอบรมทดสอบความพร้อมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 
** สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการกำหนดการตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า **
 
  กำหนดการวันที่ 1 ของการจัดอบรม  
       
  07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร  
  08.00 - 08.15 น. พิธีเปิดการอบรม  
  08.15 - 09.00 น. พรบ.วิศวกร / ข้อบังคับ / ระเบียบ และแนวทางการประกอบวิชาชีพ  
  09.00 - 10.15 น. กฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรม  
  10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
  10.30 - 12.00 น. จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  
  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
  13.00 - 14.45 น. ทักษะในวิชาชีพวิศวกรรม  
  14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
  15.00 - 17.00 น. พื้นความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในงานวิศวกรรม  
       
  กำหนดการวันที่ 2 ของการจัดอบรม  
       
  07.30 - 08.00 น.  ลงทะเบียน / รับเอกสาร  
  08.00 - 09.00 น. การพัฒนาการประกอบวิชาชีพตามกรอบของวิศวกร  
  09.00 - 12.00 น.

ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม ( ไฟฟ้า / สารเคมีอันตราย / อัคคีภัย / งานก่อสร้าง / วิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องต้น )
( 10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง )

 
  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน / ลงทะเบียนภาคบ่าย  
  13.00 - 16.00 น. ทดสอบวิชากฎหมาย จรรยาบรรณ สิ่งแวดล้อม ทักษะและความ ปลอดภัย (อนุญาตให้เปิดหนังสือและใช้เครื่องคิดเลขได้)  
  16.00 - 16.15 น. รับประทานอาหารว่าง  
       
 
หมายเหตุ:
ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมครบทุกวิชามิฉะนั้นจะถือว่าขาดอบรมไม่มีสิทธ์สอบ
 
   
- ชาย แต่งกายเสื้อเชิ๊ตแขนยาว สุภาพ หญิง เสื้อกระโปรงสีสุภาพ รองเท้าคัทชู ห้ามใส่กางเกงยีน
- ในวันอบรม กรุณาเตรียมบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ หนังสือที่ได้รับเมื่อตอนชำระเงินค่าอบรมหรือที่ท่านDownloadจากเว็บไซต์สภาวิศวกร และดินสอ2B ปากกาและเครื่องคิดเลข
 

  ประกาศ - รอบการจัดอบรม และทดสอบความพร้อม
รอบอบรม
วันที่จัดอบรม
วันที่สอบซ่อม
สถานที่สอบ
รายชื่อผู้เข้าสอบ
 
22/2559 08/08/2559 - 08/08/2559 31/08/2559 โรงแรมเอเชีย รายชื่อ
21/2559 07/08/2559 - 07/08/2559 08/08/2559 จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 ตึกคณะวิศวะ (สะพานเหล็ก) รายชื่อ
20/2559 31/07/2559 - 31/07/2559 01/08/2559 ม.สงขลานครินทร์ (คณะวิศวะฯ) จ.สงขลา รายชื่อ
19/2559 25/07/2559 - 25/07/2559 03/08/2559 โรงแรมเอเชีย รายชื่อ
18/2559 11/07/2559 - 11/07/2559 03/08/2559 โรงแรมเอเชีย รายชื่อ
17/2559 03/07/2559 - 03/07/2559 04/07/2559 จังหวัดขอนแก่น รายชื่อ
16/2559 27/06/2559 - 27/06/2559 06/07/2559 โรงแรมเอเชีย รายชื่อ
15/2559 13/06/2559 - 13/06/2559 06/07/2559 โรงแรมเอเชีย รายชื่อ
14/2559 05/06/2559 - 05/06/2559 06/06/2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) รายชื่อ
13/2559 30/05/2559 - 30/05/2559 08/06/2559 โรงแรมเอเชีย รายชื่อ
12/2559 29/05/2559 - 29/05/2559 30/05/2559 ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) รายชื่อ
11/2559 16/05/2559 - 16/05/2559 08/06/2559 โรงแรมเอเชีย รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
10/2559 15/05/2559 - 15/05/2559 16/05/2559 จังหวัดสงขลา (ห้อง S103 ชั้น1 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
9/2559 18/04/2559 - 18/04/2559 27/04/2559 โรงแรมเอเชีย รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
8/2559 04/04/2559 - 04/04/2559 27/04/2559 โรงแรมเอเชีย รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
7/2559 21/03/2559 - 21/03/2559 30/03/2559 โรงแรมเอเชีย รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
6/2559 07/03/2559 - 07/03/2559 30/03/2559 โรงแรมเอเชีย รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
5/2559 06/03/2559 - 06/03/2559 07/03/2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
4/2559 15/02/2559 - 15/02/2559 24/02/2559 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
3/2559 01/02/2559 - 01/02/2559 24/02/2559 โรงแรมเอเชีย รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
2/2559 18/01/2559 - 18/01/2559 27/01/2559 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
1/2559 04/01/2559 - 04/01/2559 13/01/2559 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
               

สำหรับสมาชิกที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดท่านสามารถติดต่อทางโรงแรมว่าเป็นผู้เข้ารับการอบรมทางโรงแรมจะให้ราคาห้องพักในอัตราพิเศษ

 
   
สำหรับผู้ที่สอบผ่านการอบรมสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าใบอนุญาตไปชำระเงินได้ที่ธนาคาร โดย คลิกที่นี่

     

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ