สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
การอบรมทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ
     
  สภาวิศวกรจัดอบรมและทดสอบความพร้อมแก่วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตทุกเดือน ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพเป็นเวลา 2 วัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาเป็นวิทยากรรับเชิญ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดและวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆอาทิ ทักษะทางวิศวกรรม กฎหมายและจรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกร ความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งแวดล้อม รวมถึงพระราชบัญญัติวิศวกร พศ.2542 กับการพัฒนาการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งวิศวกรผู้ที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตจากคณะกรรมการสภาวิศวกรแล้ว สามารถมาชำระเงินค่าอบรม จำนวน 3,000 บาท ได้ที่สำนักงานสภาวิศวกร โดยจะรับสมัครเพียงรุ่นละ 400 คน เท่านั้น !  
       
   
    ประกาศผลการอบรมฯ และรายชื่อผู้เข้าอบรม ดูด้านล่าง
 
   
 
 
เอกสารประกอบการอบรมฯ (Download)  
    1.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม
2. จรรยาบรรณ
3. ทักษะในวิชาชีพวิศวกรรม
4.สิ่งแวดล้อมในงานวิศวกรรม
 
    5.ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม  
    หมวดที่ 1 การบริหารความปลอดภัย
หมวดที่ 2 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมเครื่องกล
หมวดที่ 3 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
หมวดที่ 4 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา
หมวดที่ 5 ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน
หมวดที่ 6 กฎหมายความปลอดภัย
 
       
    - ความรู้ทางเคมีที่สำคัญสำหรับวิศวกรทั่วไป
- วัสดุวิศวกรรม
 
       
 
การขอเลื่อนอบรม แบบฟอร์มคำร้องขอเลื่อนการอบรม  
   
    การขอเลื่อนการอบรมสามารถเลื่อนได้ 2 วิธี ดังนี้
 
    1. เลื่อนอบรมผ่านเว็บไซต์  
    2. กรอกแบบฟอร์มขอเลื่อนการอบรมพร้อมระบุรอบที่ต้องการเลื่อนออกและรอบที่ต้องการเลื่อนเข้าพร้อมเหตุผลโดยแนบเอกสารประกอบการเลื่อน เช่น หนังสือรับรองจากหน่วยงาน /หรือใบรับรองแพทย์ อื่นๆ  
       

 
กำหนดการอบรมทดสอบความพร้อมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 
** สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการกำหนดการตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า **
 
  กำหนดการวันที่ 1 ของการจัดอบรม  
       
  07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร  
  08.00 - 08.15 น. พิธีเปิดการอบรม  
  08.15 - 09.00 น. พรบ.วิศวกร / ข้อบังคับ / ระเบียบ และแนวทางการประกอบวิชาชีพ  
  09.00 - 10.15 น. กฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรม  
  10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
  10.30 - 12.00 น. จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  
  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
  13.00 - 14.45 น. ทักษะในวิชาชีพวิศวกรรม  
  14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
  15.00 - 17.00 น. พื้นความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในงานวิศวกรรม  
       
  กำหนดการวันที่ 2 ของการจัดอบรม  
       
  07.30 - 08.00 น.  ลงทะเบียน / รับเอกสาร  
  08.00 - 09.00 น. การพัฒนาการประกอบวิชาชีพตามกรอบของวิศวกร  
  09.00 - 12.00 น.

ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม ( ไฟฟ้า / สารเคมีอันตราย / อัคคีภัย / งานก่อสร้าง / วิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องต้น )
( 10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง )

 
  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน / ลงทะเบียนภาคบ่าย  
  13.00 - 16.00 น. ทดสอบวิชากฎหมาย จรรยาบรรณ สิ่งแวดล้อม ทักษะและความ ปลอดภัย (อนุญาตให้เปิดหนังสือและใช้เครื่องคิดเลขได้)  
  16.00 - 16.15 น. รับประทานอาหารว่าง  
       
 
หมายเหตุ:
ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมครบทุกวิชามิฉะนั้นจะถือว่าขาดอบรมไม่มีสิทธ์สอบ
 
   
- ชาย แต่งกายเสื้อเชิ๊ตแขนยาว สุภาพ หญิง เสื้อกระโปรงสีสุภาพ รองเท้าคัทชู ห้ามใส่กางเกงยีน
- ในวันอบรม กรุณาเตรียมบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ หนังสือที่ได้รับเมื่อตอนชำระเงินค่าอบรมหรือที่ท่านDownloadจากเว็บไซต์สภาวิศวกร และดินสอ2B ปากกาและเครื่องคิดเลข
 

  ประกาศ - รอบการจัดอบรม และทดสอบความพร้อม
รอบอบรม
วันที่จัดอบรม
วันที่สอบซ่อม
สถานที่สอบ
รายชื่อผู้เข้าสอบ
 
25/2557 01/11/2557 - 01/11/2557 19/11/2557 จังหวัดอุดรธานี รายชื่อ
21/2557 13/09/2557 - 13/09/2557 24/09/2557 พระนครศรีอยุธยา รายชื่อ
17/2557 26/07/2557 - 26/07/2557 20/08/2557 จังหวัดเชียงราย รายชื่อ
12/2557 31/05/2557 - 31/05/2557 18/06/2557 จังหวัดนครราชสีมา รายชื่อ
11/2557 19/05/2557 - 19/05/2557 04/06/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ
10/2557 26/04/2557 - 26/04/2557 14/05/2557 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ รายชื่อ
9/2557 21/04/2557 - 21/04/2557 14/05/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ
8/2557 29/03/2557 - 29/03/2557 09/04/2557 จังหวัดระยอง รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
7/2557 24/03/2557 - 24/03/2557 02/04/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
6/2557 10/03/2557 - 10/03/2557 26/03/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
5/2557 28/02/2557 - 28/02/2557 12/03/2557 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
4/2557 17/02/2557 - 17/02/2557 12/03/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
3/2557 03/02/2557 - 03/02/2557 12/02/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
2/2557 20/01/2557 - 20/01/2557 12/02/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
1/2557 06/01/2557 - 06/01/2557 22/01/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
41/2556 23/11/2556 - 23/11/2556 11/12/2556 จังหวัดขอนแก่น รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
40/2556 14/09/2556 - 14/09/2556 02/10/2556 จังหวัดเชียงใหม่ รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
39/2556 26/10/2556 - 26/10/2556 13/11/2556 จังหวัดสงขลา รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
38/2556 11/05/2556 - 11/05/2556 29/05/2556 จังหวัดพิษณุโลก รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
37/2556 23/12/2556 - 23/12/2556 08/01/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
36/2556 16/12/2556 - 16/12/2556 08/01/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
35/2556 02/12/2556 - 02/12/2556 18/12/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
34/2556 25/11/2556 - 25/11/2556 04/12/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
33/2556 18/11/2556 - 18/11/2556 04/12/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
32/2556 11/11/2556 - 11/11/2556 20/11/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
31/2556 04/11/2556 - 04/11/2556 20/11/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
30/2556 28/10/2556 - 28/10/2556 06/11/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
29/2556 21/10/2556 - 21/10/2556 06/11/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
28/2556 14/10/2556 - 14/10/2556 30/10/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
27/2556 07/10/2556 - 07/10/2556 30/10/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
26/2556 23/09/2556 - 23/09/2556 09/10/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
25/2556 16/09/2556 - 16/09/2556 02/10/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
24/2556 09/09/2556 - 09/09/2556 18/09/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
23/2556 02/09/2556 - 02/09/2556 18/09/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
22/2556 26/08/2556 - 26/08/2556 04/09/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
21/2556 19/08/2556 - 19/08/2556 04/09/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
20/2556 05/08/2556 - 05/08/2556 14/08/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
19/2556 29/07/2556 - 29/07/2556 14/08/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
18/2556 15/07/2556 - 15/07/2556 31/07/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
17/2556 08/07/2556 - 08/07/2556 24/07/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
16/2556 24/06/2556 - 24/06/2556 10/07/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
15/2556 17/06/2556 - 17/06/2556 03/07/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
14/2556 10/06/2556 - 10/06/2556 26/06/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
13/2556 03/06/2556 - 03/06/2556 19/06/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
12/2556 27/05/2556 - 27/05/2556 12/06/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
11/2556 20/05/2556 - 20/05/2556 05/06/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
10/2556 13/05/2556 - 13/05/2556 29/05/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
9/2556 29/04/2556 - 29/04/2556 15/05/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
8/2556 22/04/2556 - 22/04/2556 08/05/2556 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
7/2556 28/03/2556 - 29/03/2556 17/04/2556 โรงแรมวินด์เซอร์สวีท รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
6/2556 21/03/2556 - 22/03/2556 03/04/2556 โรงแรมอินทรารีเจ้นท์ รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
5/2556 14/03/2556 - 15/03/2556 27/03/2556 โรงแรมอินทรารีเจ้นท์ รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
4/2556 21/02/2556 - 22/02/2556 06/03/2556 โรงแรมอินทรารีเจ้นท์ รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
3/2556 14/02/2556 - 15/02/2556 27/02/2556 โรงแรมอินทรารีเจ้นท์ รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
2/2556 24/01/2556 - 25/01/2556 06/02/2556 โรงแรมอินทรารีเจ้นท์ รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
1/2556 17/01/2556 - 18/01/2556 30/01/2556 โรงแรมอินทรารีเจ้นท์ รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
               

สำหรับสมาชิกที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดท่านสามารถติดต่อทางโรงแรมว่าเป็นผู้เข้ารับการอบรมทางโรงแรมจะให้ราคาห้องพักในอัตราพิเศษ

 
   
สำหรับผู้ที่สอบผ่านการอบรมสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าใบอนุญาตไปชำระเงินได้ที่ธนาคาร โดย คลิกที่นี่

     

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ