สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
การอบรมทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ
     
  สภาวิศวกรจัดอบรมและทดสอบความพร้อมแก่วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตทุกเดือน ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพเป็นเวลา 2 วัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาเป็นวิทยากรรับเชิญ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดและวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆอาทิ ทักษะทางวิศวกรรม กฎหมายและจรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกร ความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งแวดล้อม รวมถึงพระราชบัญญัติวิศวกร พศ.2542 กับการพัฒนาการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งวิศวกรผู้ที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตจากคณะกรรมการสภาวิศวกรแล้ว สามารถมาชำระเงินค่าอบรม จำนวน 3,000 บาท ได้ที่สำนักงานสภาวิศวกร โดยจะรับสมัครเพียงรุ่นละ 400 คน เท่านั้น !  
       
   
    ประกาศผลการอบรมฯ และรายชื่อผู้เข้าอบรม ดูด้านล่าง
 
   
 
 
เอกสารประกอบการอบรมฯ (Download)  
    1.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม
2. จรรยาบรรณ
3. ทักษะในวิชาชีพวิศวกรรม
4.สิ่งแวดล้อมในงานวิศวกรรม
 
    5.ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม  
    หมวดที่ 1 การบริหารความปลอดภัย
หมวดที่ 2 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมเครื่องกล
หมวดที่ 3 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
หมวดที่ 4 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา
หมวดที่ 5 ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน
หมวดที่ 6 กฎหมายความปลอดภัย
 
       
    - ความรู้ทางเคมีที่สำคัญสำหรับวิศวกรทั่วไป
- วัสดุวิศวกรรม
 
       
 
การขอเลื่อนอบรม แบบฟอร์มคำร้องขอเลื่อนการอบรม  
   
    การขอเลื่อนการอบรมสามารถเลื่อนได้ 2 วิธี ดังนี้
 
    1. เลื่อนอบรมผ่านเว็บไซต์  
    2. กรอกแบบฟอร์มขอเลื่อนการอบรมพร้อมระบุรอบที่ต้องการเลื่อนออกและรอบที่ต้องการเลื่อนเข้าพร้อมเหตุผลโดยแนบเอกสารประกอบการเลื่อน เช่น หนังสือรับรองจากหน่วยงาน /หรือใบรับรองแพทย์ อื่นๆ  
       

 
กำหนดการอบรมทดสอบความพร้อมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 
** สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการกำหนดการตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า **
 
  กำหนดการวันที่ 1 ของการจัดอบรม  
       
  07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร  
  08.00 - 08.15 น. พิธีเปิดการอบรม  
  08.15 - 09.00 น. พรบ.วิศวกร / ข้อบังคับ / ระเบียบ และแนวทางการประกอบวิชาชีพ  
  09.00 - 10.15 น. กฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรม  
  10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
  10.30 - 12.00 น. จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  
  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
  13.00 - 14.45 น. ทักษะในวิชาชีพวิศวกรรม  
  14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
  15.00 - 17.00 น. พื้นความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในงานวิศวกรรม  
       
  กำหนดการวันที่ 2 ของการจัดอบรม  
       
  07.30 - 08.00 น.  ลงทะเบียน / รับเอกสาร  
  08.00 - 09.00 น. การพัฒนาการประกอบวิชาชีพตามกรอบของวิศวกร  
  09.00 - 12.00 น.

ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม ( ไฟฟ้า / สารเคมีอันตราย / อัคคีภัย / งานก่อสร้าง / วิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องต้น )
( 10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง )

 
  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน / ลงทะเบียนภาคบ่าย  
  13.00 - 16.00 น. ทดสอบวิชากฎหมาย จรรยาบรรณ สิ่งแวดล้อม ทักษะและความ ปลอดภัย (อนุญาตให้เปิดหนังสือและใช้เครื่องคิดเลขได้)  
  16.00 - 16.15 น. รับประทานอาหารว่าง  
       
 
หมายเหตุ:
ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมครบทุกวิชามิฉะนั้นจะถือว่าขาดอบรมไม่มีสิทธ์สอบ
 
   
- ชาย แต่งกายเสื้อเชิ๊ตแขนยาว สุภาพ หญิง เสื้อกระโปรงสีสุภาพ รองเท้าคัทชู ห้ามใส่กางเกงยีน
- ในวันอบรม กรุณาเตรียมบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ หนังสือที่ได้รับเมื่อตอนชำระเงินค่าอบรมหรือที่ท่านDownloadจากเว็บไซต์สภาวิศวกร และดินสอ2B ปากกาและเครื่องคิดเลข
 

  ประกาศ - รอบการจัดอบรม และทดสอบความพร้อม
รอบอบรม
วันที่จัดอบรม
วันที่สอบซ่อม
สถานที่สอบ
รายชื่อผู้เข้าสอบ
 
15/2558 27/04/2558 - 27/04/2558 27/05/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ
14/2558 21/06/2558 - 21/06/2558 22/06/2558 จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 ตึกคณะวิศวะ (สะพานเหล็ก) รายชื่อ
13/2558 08/06/2558 - 08/06/2558 24/06/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ
12/2558 25/05/2558 - 25/05/2558 26/05/2558 จังหวัดขอนแก่น รายชื่อ
11/2558 21/05/2558 - 21/05/2558 22/05/2558 จังหวัดสงขลา (ห้อง S103 ชั้น1 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) รายชื่อ
10/2558 18/05/2558 - 18/05/2558 27/05/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ
9/2558 20/04/2558 - 20/04/2558 29/04/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ
8/2558 16/03/2558 - 16/03/2558 25/03/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
7/2558 08/03/2558 - 08/03/2558 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
6/2558 02/03/2558 - 02/03/2558 25/03/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
5/2558 23/02/2558 - 23/02/2558 24/02/2558 จังหวัดขอนแก่น รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
4/2558 16/02/2558 - 16/02/2558 25/02/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
3/2558 02/02/2558 - 02/02/2558 25/02/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
2/2558 19/01/2558 - 19/01/2558 28/01/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
1/2558 05/01/2558 - 05/01/2558 28/01/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
37/2557 24/11/2557 - 24/11/2557 25/11/2557 จังหวัดขอนแก่น รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
36/2557 12/10/2557 - 12/10/2557 13/10/2557 จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 ตึกคณะวิศวะ (สะพานเหล็ก) รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
35/2557 15/12/2557 - 15/12/2557 24/12/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
34/2557 01/12/2557 - 01/12/2557 17/12/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
33/2557 17/11/2557 - 17/11/2557 26/11/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
32/2557 03/11/2557 - 03/11/2557 12/11/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
31/2557 20/10/2557 - 20/10/2557 29/10/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
30/2557 24/12/2557 - 24/12/2557 14/01/2558 จังหวัดสงขลา (ห้อง S103 ชั้น1 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
29/2557 28/12/2557 - 28/12/2557 14/01/2558 จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 ตึกคณะวิศวะ (สะพานเหล็ก) รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
28/2557 15/09/2557 - 15/09/2557 24/09/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
27/2557 06/10/2557 - 06/10/2557 29/10/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
26/2557 01/09/2557 - 01/09/2557 10/09/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
25/2557 01/11/2557 - 01/11/2557 19/11/2557 จังหวัดอุดรธานี รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
24/2557 18/08/2557 - 18/08/2557 03/09/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
23/2557 24/08/2557 - 24/08/2557 24/08/2557 จังหวัดขอนแก่น รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
21/2557 10/08/2557 - 10/08/2557 20/08/2557 จังหวัดสงขลา (ห้อง S103 ชั้น1 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
19/2557 04/08/2557 - 04/08/2557 20/08/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
18/2557 29/06/2557 - 29/06/2557 23/07/2557 จังหวัดพิษณุโลก รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
17/2557 01/06/2557 - 01/06/2557 18/06/2557 จังหวัดสงขลา (ห้อง S103 ชั้น1 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
16/2557 15/06/2557 - 15/06/2557 02/07/2557 จังหวัดขอนแก่น รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
15/2557 20/07/2557 - 20/07/2557 06/08/2557 จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 ตึกคณะวิศวะ (สะพานเหล็ก) รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
14/2557 07/07/2557 - 07/07/2557 30/07/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
13/2557 09/06/2557 - 09/06/2557 02/07/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
12/2557 31/05/2557 - 31/05/2557 18/06/2557 จังหวัดนครราชสีมา รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
11/2557 19/05/2557 - 19/05/2557 04/06/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
10/2557 26/04/2557 - 26/04/2557 14/05/2557 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
9/2557 21/04/2557 - 21/04/2557 14/05/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
8/2557 29/03/2557 - 29/03/2557 09/04/2557 จังหวัดระยอง รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
7/2557 24/03/2557 - 24/03/2557 02/04/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
6/2557 10/03/2557 - 10/03/2557 26/03/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
5/2557 28/02/2557 - 28/02/2557 12/03/2557 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
4/2557 17/02/2557 - 17/02/2557 12/03/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
3/2557 03/02/2557 - 03/02/2557 12/02/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
2/2557 20/01/2557 - 20/01/2557 12/02/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
1/2557 06/01/2557 - 06/01/2557 22/01/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 รายชื่อ/ผลสอบปกติ/สอบซ่อม
               

สำหรับสมาชิกที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดท่านสามารถติดต่อทางโรงแรมว่าเป็นผู้เข้ารับการอบรมทางโรงแรมจะให้ราคาห้องพักในอัตราพิเศษ

 
   
สำหรับผู้ที่สอบผ่านการอบรมสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าใบอนุญาตไปชำระเงินได้ที่ธนาคาร โดย คลิกที่นี่

     

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ