สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.181 บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด 33 - รับจ้างออกแบบ
- ให้คำปรึกษา
- ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.182 บริษัท สหพรพรหม จำกัด 3 - ที่ปรึกษาด้านการบำบัดน้ำเสียและของเสียอุตสาหกรรม และของเสียชุมชน
- ออกแบบรวมก่อสร้างระบบควบคุมมลพิษทางน้ำ
- บริหารโครงการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ทดสอบและทดลองเดินระบบ
นต.183 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซีเอส คอนซัลแตนทส์ 3
นต.184 บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- การออกแบบเบื้องต้นและการออกแบบรายละเอียด
- การควบคุมและบริหารการก่อสร้าง
นต.185 บริษัท ซัน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด 1
นต.186 บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษา
- ให้คำแนะนำ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานวิศวกรรมต่างๆ
- การออกแบบรายละเอียด
นต.187 บริษัท แอล จี เอช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 12
นต.188 บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด 15 - จำหน่าย ติดตั้ง ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารทุกระบบ
- บริการซ่อมบำรุง บริหาร จัดการ ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
นต.189 บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด 9 - ทดสอบ/ตรวจสอบถังก๊าซ ถังเก็บ-จ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ อนุรักษ์พลังงาน
- ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
- ประกอบธุรกิจและให้บริการเกี่ยวกับสอบเทียบเครื่องมือและเครื่องวัดต่างๆ
นต.190 บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด 3 - เจาะสำรวจดิน ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม และพื้นดิน
- ออกแบบแก้ไขการทรุดเอียงของอาคารโรงงาน
- ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของอาคารและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
นต.191 บริษัท ซี โอ ยู จำกัด 15 - รับบริการออกแบบงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และงานสถาปัตยกรรม
- สำรวจ ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการออกแบบ
นต.192 บริษัท อินฟราเนท จำกัด 3 - การศึกษา ค้นคว้า วางแผน วิเคราะห์ วิจัย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
นต.193 บริษัท เอ็กซเพิร์ท ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง ลีดเดอร์ จำกัด 8 - ให้คำปรึกษา ออกแบบงานวิศวกรรมสุขาภิบาล โยธา เครื่องกล และไฟฟ้า
- ให้คำปรึกษาด้านการเริ่มเดินระบบและแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำประปา
นต.194 บริษัท โปรเจคส์เอเซีย จำกัด 70 - เป็นที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง
- ออกแบบ งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบวิศวกรรม
นต.195 บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด 8 - ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.196 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 6 - ให้บริการด้านวิศวกรรม
- การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง
- วิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การสำรวจ การสำรวจ การประมาณราคา
- ควบคุมการก่อสร้าง การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
- การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ การวางผังเมือง
- งานออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
- เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการให้บริการ
นต.197 บริษัท ซันยู คอนซัลแตนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด 9 - ให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษา
นต.198 บริษัท เพอรี่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 34 - ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- บริหารการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
- รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโรงงานต่างๆ
นต.199 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด 44 - รับออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมระบบ
- บริหารและควบคุมการก่อสร้างทุกชนิด
- รับบริการงานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค วิชาการ ในงานสำรวจ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
- ออกแบบประเมินผล ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง ชุมชนเมือง
- รวมทั้งงานด้านการพัฒนาเมือง ทุกแขนงและทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
นต.200 บริษัท พี ที อี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 8 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรมในสาขาคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรมก่อสร้าง
นต.201 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา พี.เอช. 2000 จำกัด 22 - บริการให้คำปรึกษาในการเตรียมและจัดระบบการบริหารงานโครงการก่อสร้าง
- ให้บริการควบคุมงานและบริหารก่อสร้าง
- ให้บริการออกแบบและจัดทำแบบก่อสร้างอาคาร งานวิศวกรรมโครงสร้าง
นต.202 บริษัท เสนา อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.203 บริษัท โปรเทคโนโลยี่ จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้างงานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อ อาคารต่างๆ
- ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ เช่น ปั๊มสูบสารเคมี เครื่องฉีดน้ำ
นต.204 บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ให้คำปรึกษา
- สำรวจ ศึกษา วิจัย วางแผน ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง
นต.205 บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด 15 - รับออกแบบ คำนวณ ประเมินราคา ประกอบติดตั้ง ซื้อ ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท
- รับเหมาก่อสร้าง ส่งสายไฟฟ้าแรงสูง สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย อาคารและโรงเรือนทุกชนิด
- ถนน สะพาน โรงงานทุกชนิด กับทางราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนทั่วไป
นต.206 บริษัท คอนซัลติ้ง เอนยิเนีย จำกัด 7
นต.207 บริษัท พีพีแอล เอ็นจิเนียร์ส จำกัด 3 - บริการด้านการออกแบบและที่ปรึกษาระบบวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
นต.208 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ เทสติ้ง จำกัด 4 - ตรวจสอบ/ทดสอบคุณลักษณะ การสร้าง การประกอบ คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพหรือความปลอดภัย
นต.209 บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด 1 - บริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรม
นต.210 บริษัท เวิร์ลไวด์ คอนซัลแต้นท์ ออฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ให้คำปรึกษางานวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า งานติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
- งานออกแบบวิศวกรรม งานวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม งานด้านพลังงาน
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ