สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
  สภาวิ
สภาวิศวกรจัดเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง “ความพร้อมของไทยต่อสถานการณ์พลังงาน” วันที่ 28 ก.พ. 2556 เวลา 13.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. 


lime
นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
lime
นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
lime
สื่อมวลชนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
lime
นายภาณุ สุทธิรัตน์ ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
lime
นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร กล่าวเปิดการเสวนา
lime
สื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมมากมาย
lime
บรรยากาศภายในห้องเสวนา
lime
เสวนาเชิงวิชาการโดย นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์ ผู้แทน กฟผ. นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนพลังงาน นายภาณุ สุทธิรัตน์ ผู้แทน ปตท ดำเนินรายการโดย นายประสงค์ ธาราไชย อุป1 และประธานอนุฯประชาสัมพันธ์
lime
เสวนาเชิงวิชาการโดย นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์ ผู้แทน กฟผ. นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนพลังงาน นายภาณุ สุทธิรัตน์ ผู้แทน ปตท ดำเนินรายการโดย นายประสงค์ ธาราไชย อุป1 และประธานอนุฯประชาสัมพันธ์
lime
นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์ ผู้แทน กฟผ. บรรยายให้ความรู้
lime
ผู้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
lime
บรรยากาศภายในห้องเสวนา
lime
บรรยากาศภายในห้องเสวนา
lime
บรรยากาศภายในห้องเสวนา
lime
บรรยากาศภายในห้องเสวนา
lime
บรรยากาศภายในห้องเสวนา
lime
บรรยากาศภายในห้องเสวนา
lime
บรรยากาศภายในห้องเสวนา
lime
บรรยากาศภายในห้องเสวนา
lime
บรรยากาศภายในห้องเสวน
lime
ผู้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
lime
ผู้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
lime
ผู้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
lime
บรรยากาศภายในห้องเสวนา
lime
ผู้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
lime
ผู้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
lime
นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายก วสท.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
lime
บรรยากาศภายในห้องเสวนา
lime
นายกสภาวิศวกร มอบของที่ระลึกให้ นายภาณุ สุทธิรัตน์ ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด
lime
นายกสภาวิศวกร มอบของที่ระลึกให้นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน
lime
นายกสภาวิศวกร มอบของที่ระลึกให้นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์ ผอ.ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า กฟผ.
lime
นายกสภาวิศวกร มอบของที่ระลึกให้นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
lime
ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
 
         
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ