สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
 ภาพเป็นข่าว


    [2016-05-27]
       : เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สภาวิศวกรได้จัดสัมมนา " แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายอุทัย คำเสนาะ รองประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ และนายชายชาญ โพธิสาร นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล นายอิสรา ประภาสวัสดิ์ อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
 
 


    [2016-05-27]
       : วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สภาวิศวกร สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร กรมโยธาธิการ และ วสท ลงพื้นที่โรงเรียนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในจังหวัดเชียงรายที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 19 คน
 
 


    [2016-05-23]
       : เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการนำร่องเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค On May 23rd, 2016 Council of Engineers by the Sub-committee of Thailand Accreditation Board for Engineering Education (TABEE) organized “The 1st Batch of Accreditation Pilot Project Workshop 2” at the SC Park Hotel
 
 


    [2016-05-19]
       : เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สภาวิศวกรจัดงานสัมมนาเรื่อง “ข้อตกลงระหว่างประเทศกับการเคลื่อนย้ายวิศวกรไปต่างประเทศ” ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ และอาจารย์มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ อนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee) Last May 19th, 2016 Council of Engineers arranged “The International Recognized Agreements for Engineering Profession Mobility” seminar at the SC Park Hotel. The honored speakers were Mr. Sarithdej Pathanasethpong and Mr. Manit Koothanapath APEC Engineer and ASEAN Chartered Professional Engineer Monitoring Committee
 
 


    [2016-05-19]
       : เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สภาวิศวกรได้จัดสัมมนา " การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และนายณรงค์ ประภายนต์ และนายอภิชิต ล้ำเลิศพงษ์พนา อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 
 


    [2016-05-15]
       : พิธีเปิดศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร นายประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ พร้อมคณะ ร่วมด้วย รศ.ดร.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมคณะ ร่วมในพิธีทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสเปิดศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้ ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา โดยศูนย์บริการภาคใต้จะเปิดให้บริการแก่สมาชิก ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
 
 


    [2016-05-17]
       : เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 อาเซียนได้จัดการประชุม ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee (ACPECC) หรือคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย คณะกรรมการสภาวิศวกรได้มอบหมายผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ นายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1, นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ กรรมการสภาวิศวกร และนายวิชา จิวาลัย อนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีวิศวกรวิชาชีพอาเซียนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 1,983 คน ในจำนวนนี้มีวิศวกรไทย จำนวน 123 คน นอกจากนี้ ยังมีวิศวกรไทยคนแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียนของประเทศมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
 


    [2016-05-14]
       : เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 สภาวิศวกรได้จัดสัมมนา “หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้” ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ โดยมี รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง และผศ. ชายชาญ โพธิสาร อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
 
 


    [2016-05-14]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง(CPD) ไปใช้” วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
 


    [2016-05-14]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่” วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
 


    [2016-05-11]
       : วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สภาวิศวกรประชุมหารือร่วมกับสภาสถาปนิก ในประเด็นการดำเนินงานร่วมกันของสภาวิชาชีพทั้งสอง ณ สำนักงานสภาสถาปนิก นำโดย ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร นายพิชญะ จันทราณุวัฒน์ เหรัญญิกสภาวิศวกร และคณะกรรมการสภาวิศวกร ร่วมด้วยนายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก นายวีระ ถนอมศักดิ์ อุปนายกสภาสถาปนิก คนที่สอง นายสุทธิพงษ์ ลิมปิษเฐียร เลขาธิการสภาสถาปนิก และคณะกรรมการสภาสถาปนิก
 
 


    [2016-05-10]
       : เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 สภาวิศวกรได้จัดสัมมนา “ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... และสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน” ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร เป็นประธานเปิดงาน และผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมทรัพยากรน้ำให้เกียรติเป็นวิทยากร จำนวน 2 ท่าน คือ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนายสาธิต สี่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ
 
 


    [2016-04-28]
       : เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 สภาวิศวกร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี ศ. ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เป็นหัวหน้าโครงการเผยแพร่ความรู้งานวิจัยเรื่อง “การออกแบบ ก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนต้านแผ่นดินไหวสู่วิศวกรและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว” จัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัญจรและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ย้อนรอย 2 ปี แผ่นดินไหวเชียงราย: การก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนต้านแผ่นดินไหว” ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2559 ในพื้นที่ อ.แม่ลาว และ อ.พาน จังหวัดเชียงราย ในโอกาสครบรอบ 2 ปี เหตุการณ์แผ่นดินไหวเชียงราย
 
 


    [2016-04-29]
       : วันที่ 29 เมษายน 2559 สภาวิศวกรร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)โดยมี ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและฝึกปฏิบัติการ เพื่อสร้างความพร้อมเชิงวิศวกรรมโครงสร้างในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมประมาณ 100 คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องบทเรียนจากแผ่นดินไหวแม่ลาว เนปาล ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเอกวาดอร์ สู่การเตรียมความพร้อมรับมือสำหรับอาคารบ้านเรือนในประเทศไทย โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ และการบรรยายเรื่อง การเสริมผนังบ้านเรือนเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป รวมถึงการฝึกปฏิบัติการเสริมเหล็กในคาน เสา จุดต่อและผนัง เพื่อให้ต้านทานแผ่นดินไหวได้อย่างเหมาะสมโดย ผศ.ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน และ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด นักวิจัยโครงการฯ ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ให้แก่ วิศวกร และ ช่างท้องถิ่นในพื้นที่ ตลอดจนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ
 
 


    [2016-04-27]
       : เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ศ. ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกร ที่ทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนมีนาคม 2559 ณ สำนักงานสภาวิศวกร ประกอบด้วย 1. พจน์นนท์ พิชัยจุมพล 2. นายเกษตร แก้วแหวน 3. นายประพัฒน์ ภูมิวัชรพล 4. นายเอกพันธ์ นันเขียว
 
 


    [2016-04-27]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 27 เมษายน 2559 โรงแรมเอสซีปาร์ค
 
 


    [2016-04-27]
       : สภาวิศวกรได้จัดสัมมนาเรื่อง "ข้อตกลงระหว่างประเทศกับการเคลื่อนย้ายวิศวกรไปต่างประเทศ" (International Recognized Agreements for Engineering Profession Mobility) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ และอาจารย์มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ อนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee) ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมวิศวกรไทยให้มีความเข้าใจและเล็งเห็นถึงโอกาสในการเคลื่อนย้ายวิศวกรไทยให้สามารถไปประกอบวิชาชีพวิศวกรรมภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านบริการวิศวกรรมที่สภาวิศวกรได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีระดับนานาชาติ
 
 


    [2016-04-23]
       : สภาวิศวกร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และกรมอุตุนิยมวิทยา จัดเวทีแถลงข่าว"จากแผ่นดินไหวญี่ปุ่นและเอกวาดอร์ สู่การรับมือในประเทศไทย" เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์สนามเป้า โดยมีรศ. ดร.ชนาธิป ผาริโน ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดเวทีแถลงข่าว ศ. ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย หัวหน้าชุดโครงการวิจัยลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย สกว. จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย วิเคราะห์ภาพรวมและผลกระทบ ขณะที่ ผศ. ดร.ภาสกร ปนานนท์ นักวิจัยโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงรูปแบบรอยเลื่อน นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวถึงความพร้อมในการตรวจวัดและเฝ้าระวังแผ่นดินไหวในประเทศไทย และ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ในฐานะนักวิจัยโครงการฯ กล่าวถึงลักษณะโครงสร้างเสี่ยงแผ่นดินไหวและการออกกฎหมายวิศวกรรมควบคุมโครงสร้างเสี่ยงแผ่นดินไหว
 
 


    [2016-04-01]
       : เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 9.30 - 12.00 น. สภาวิศวกรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรม เรื่อง “จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและกรณีศึกษาการกระทำความผิดจรรยาบรรณ” ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 300 คน ทั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายเกษม กุหลาบแก้ว ประธานกรรมการจรรยาบรรณ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม” และนายสุวิช ลิ่มทอง กรรมการจรรยาบรรณ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “กรณีศึกษาการกระทำผิดจรรยาบรรณ”
 
 


    [2016-03-30]
       : ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 สภาวิศวกรร่วมกับสำนักงานส่งเสริมกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดสัมมนาการออกแบบ ก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนต้านแผ่นดินไหว ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับวิศวกรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีการเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างโครงสร้างอาคารและบ้านเรือนเพื่อรับมือกับแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย ดร.กมล ตรรกบุตรนายกสภาวิศวกร และ รศ.ดร. จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ร่วมกันเป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ศ.ดร. เป็นหนึ่ง วานิชชัย ผศ.ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน และ ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
 
 


    [2016-03-28]
       : เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 สภาวิศวกรจัดสัมมนาหัวข้อ "การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรับฟังพยานหลักฐานในการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง" ให้กับคณะกรรมการสภาวิศวกร คณะกรรมการจรรยาบรรณ ผู้ตรวจสภาวิศวกร อนุกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ โดยสภาวิศวกรได้รับความอนุเคราะห์จากอธิบดีศาลปกครองกลางในการมอบหมายให้ นายฉัตรชัย นิติภักดิ์ ตุลาการหัวหน้า คณะศาลปกครองกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกฎหมายปกครอง ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ซึ่งจะสามารถนำหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครองไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม และคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของประชาชน รวมถึงเพื่อเป็นการป้องกันการออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้
 
 


    [2016-03-28]
       : สภาวิศวกรลงพื้นที่เกิดเหตุและแถลงข่าว “กรณี โรงฝึกกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ถล่มระหว่างการก่อสร้าง”
 
 


    [2016-03-26]
       : สภาวิศวกรจัดการสัมมนาแนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมประภากร 3 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
 
 


    [2016-03-25]
       : เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ศ. ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกร ที่ทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานสภาวิศวกร ประกอบด้วย 1. นายอุทิศ เดชบุรัมย์ 2. นายโภคิน หุ่นดี 3. นายวิษณุพงศ์ เลิศไกร และ4. นายทินกร ประสาวาท
 
 


    [2016-03-23]
       : สภาวิศวกรร่วมออกบูธ ( J 09) งาน “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559” ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนิทรรศการนานาชาติไบเทค พร้อมกันนี้ ได้เปิดให้บริการแก่สมาชิกสภาวิศวกร ในเรื่องการต่ออายุใบอนุญาต การเลื่อนระดับ ฯลฯ
 
 


    [2016-03-23]
       : เนื่องในวันอุตุวิทยาโลก กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับสภาวิศวกร จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "เผชิญ วิกฤต ร้อน แล้ง ฝน ในอนาคต" Hotter Drier wetter Face The Future ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดย ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร บรรยายในหัวข้อ "บทบาทของสภาวิศวกร" ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกรบรรยายในหัวข้อ " ผลกระทบของวิกฤตภูมิอากาศต่อความมั่นคงของโครงสร้างทรงวิศวกรรม"
 
 


    [2016-03-19]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่อง แนวทางการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง จ.นครพนม
 
 


    [2016-03-20]
       : เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 สภาวิศวกรและสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม จัดการแถลงข่าว "บทเรียนระบบดับเพลิง Aerosol กับสาเหตุการเสียชีวิตที่ SCB ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร กล่าวเปิดแถลงข่าว ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร สรุปประเด็นที่สำคัญ ร่วมด้วยร้อยโทวโรดม สุจริตกุล จากสถาบันป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NFPA) นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (BSA) นายอนุชา ฉิมเชิด เลขาธิการ สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน นายอายุธพร บูรณะกุล นายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA) และนายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ เลขาธิการ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
 
 


    [2016-03-18]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา หัวข้อ "แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม" วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ตาก
 
 


    [2016-03-14]
       : นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะประกอบด้วย ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล นางสาวรสิตา วงษ์ภักดี นางสาวอภิสณา บำรุงสวัสดิ์ และนายกมล กฤปานันท์ เข้าพบคณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม เช่น ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาวิศวกรไทย ด้านการเปิด AEC และด้านการดำเนินโครงการทางวิศวกรรมของรัฐ ณ สำนักงานสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
 
 


    [2016-03-11]
       : หลังการประชุมใหญ่ สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC” วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร/ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา บรรยายเรื่อง "แนวทางการเลื่อนระดับจากภาคีเป็นสามัญวิศวกร และ ดร.การุญ จันทรางศุ อดีตอุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 (สมัยที่ 5) / ที่ปรึกษาอนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee) บรรยายเรื่อง "วิศวกรกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC "
 
 


    [2016-03-11]
       : สภาวิศวกรจัดงานประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2016-03-08]
       : สภาวิศวกร ร่วมกับสถาบันอาคารเขียวไทย จัดสัมมนาแก่สมาชิก เรื่อง เกณฑ์อาคารเขียวไทย ที่วิศวกรควรรู้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เป็นประธานเปิดงาน และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอาคารเขียวไทย เป็นวิทยากร 2 ท่าน คือ 1.ผศ.ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์ 2.คุณประพุธ พงษ์เลาหพันธ์
 
 


    [2016-02-27]
       : สภาวิศวกรจัดการสัมมนาเรื่อง "การแลกเปลี่ยนเทคนิคการตรวจสอบอาคาร" ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นซีดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ซอยสุขุมวิท 11
 
 


    [2016-02-19]
       : เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนมกราคม 2559 จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1. นายวงศธร โกศานต์ 2. นายจรัล รักษี 3. นายนฤพันธ์ จันกิ่งทอง
 
 


    [2016-02-27]
       : สภาวิศวกรร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโดย สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร และ National Fire Protection Association จัดสัมมนา "บทเรียนจากเหตุเพลิงไหม้อาคาร 9 ชั้น สู่แนวทางการปรับปรุงอาคารเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย" วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
 
 


    [2016-02-09]
       : สภาวิศวกร ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารและ National Fire Protection Association (NFPA) จัดแถลงข่าว "บทเรียน กรณีเหตุเพลิงไหม้อาคาร 9 ชั้น บริเวณถนนนราธิวาสฯ ซอย 18" วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่อนฟ้า โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2016-02-06]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น
 
 


    [2016-01-25]
       : ภาพบรรยากาศการประชุม The ASEAN Coordinating Committee on Services ครั้งที่ 83 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2016-02-01]
       : เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนธันวาคม 2558 จำนวน 8 คน ประกอบด้วย 1. นางสาวพลอยพรรณ ยงประเสริฐสุข 2. นายกำธร ม่วงเทศ 3. นายณรงค์ศักดิ์ จุลวิทัศน์ 4. นายนราธิป วงศ์สามารถ 5. นายภัคธร มัศยาสกุลวงศ์ 6. นายบุญเสริม อินทร์สุข 7. นายดุลวินิจ สัมมนาชีววัฒน์ 8. นายธีรนันท์ ปรีเปรม
 
 


    [2016-01-26]
       : สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ จัดสัมมนาหัวข้อ“แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1- 4 การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างกำลังศึกษาและกำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าใจในระเบียบขั้นตอนและความจำเป็นต้องยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ.2542 ซึ่งในกระบวนการจะต้องมีการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร และการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ โครงการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC) และการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาเซียน (ACPE) โดยมีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 105 คน
 
 


    [2016-01-25]
       : สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ จัดสัมมนาหัวข้อ“แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 1- 4 การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างกำลังศึกษาและกำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าใจในระเบียบขั้นตอนและความจำเป็นต้องยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ.2542 ซึ่งในกระบวนการจะต้องมีการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร และการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ โครงการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC) และการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาเซียน (ACPE) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 98 คน
 
 


    [2016-01-22]
       : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารความปลอดภัยในสถานประกอบการและการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลกระทบการเกิดแผ่นดินไหวและการป้องกัน” (ครั้งที่ 3) ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
 
 


    [2016-01-25]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “กรณีศึกษา เครน Launching Truss ถล่มในระหว่างก่อสร้างสะพานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดย สภาวิศวกร ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 


    [2016-01-22]
       : สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ จัดสัมมนาหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 1-4 การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างกำลังศึกษาและกำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าใจในระเบียบขั้นตอน และความจำเป็นต้องยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ.2542 ซึ่งในกระบวนการจะต้องมีการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร และการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ โครงการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC) และการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาเซียน (ACPE) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 192 คน
 
 


    [2015-12-24]
       : เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 จำนวน 7 คน ประกอบด้วย 1. นายณัฐพล จันทร์ไกรวัล 2. นายคุณากร จริยาจิรวัฒนา 3. นายบุระ ศรีแสงอ่อน 4.นายรพีพัฒน์ ชุ่มนวล 5. นายวัชรพงศ์ สีนวล 6. นายพฤฒิโชติ สังฆะภิบาล 7. นายสันติชัย อู่อรุณ
 
 


    [2016-01-11]
       : สภาวิศวกรร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว เรื่อง “กรณี...เครน (Launching Truss) ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถล่ม” เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. บรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสภาวิศวกรเมื่อเกิดปัญหาทางวิศวกรรม โดยนายกมล ตรรกบุตร การวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นและการดำเนินการของสภาวิศวกร นายอมร พิมานมาศ ขั้นตอนการตรวจสอบหาสาเหตุในรายละเอียดและข้อเสนอแนะเพื่อการตรวจสอบความมั่นคงของสะพานที่เหลืออยู่ นายเอนก ศิริพานิชกร มาตรการในการกำหนดความปลอดภัยในการก่อสร้าง นายสิริวัฒน์ ไชยชนะ และงานในวันนั้นมีสื่อมวลชนให้ความสนใจจำนวน 12 หน่วยงาน
 
 


    [2016-01-06]
       : เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 นายอมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกรพร้อมคณะผู้ชำนาญการ ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท) ลงพื้นที่ตรวจสอบเครน (Launching Truss) สำหรับยกชิ้นส่วนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่กำลังก่อสร้างถล่ม บริเวณช่วงข้ามแม่น้ำระยะ 800 เมตร จากฝั่งคอสะพานตำบลเกาะเรียน ไปฝั่งตำบลสำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยของสะพาน
 
 


    [2015-12-23]
       : กรรมการสภาวิศวกรเดินทางเข้าพบผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2559 และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ของสภาวิศวกรด้วยดีเสมอมา
 
 


    [2015-12-22]
       : เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกรได้เดินทางไปบรรยายในหัวข้อ “วิศวกร กับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในงานประชุมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ชมรมวิศวกร กฟผ. ซึ่งงานในวันนั้นมีสมาชิกชมรมวิศวกร กฟผ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องดังกล่าวกว่า 200 คน
 
 


    [2015-12-22]
       : บรรยาย เรื่อง “วิศวกร กับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกรได้เดินทางไปบรรยายในหัวข้อ “วิศวกร กับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในงานประชุมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ชมรมวิศวกร กฟผ. ซึ่งงานในวันนั้นมีสมาชิกชมรมวิศวกร กฟผ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องดังกล่าวกว่า 200 คน
 
 


    [2015-12-23]
       : กรรมการสภาวิศวกรเดินทางเข้าพบผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เนื่องในโอกาส วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2559 และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ของสภาวิศวกรด้วยดีเสมอมา
 
 


    [2015-11-30]
       : สภาวิศวกรจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร
 
 


    [2015-11-24]
       : เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สมาคมวิชาชีพ 3 สมาคมได้แก่ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร และสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย เข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กมล ตรรกบุตร ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 6 ณ ห้องรับรอง ชั้น 5อาคาร วสท.
 
 


    [2015-11-23]
       : เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กมล ตรรกบุตร ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 6 ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2015-11-12]
       : ผลการเลือกนายกสภาวิศวกร และ อุปนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2558-2561)
 
 


    [2015-10-28]
       : เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนกันยายน 2558 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1. นายอภิชิต นาคำ 2. นายธนุตม์ กล่อมระนก 3. นายอภิมุข ขัมพานนท์ 4.นายสุรศักดิ์ พิมพ์บุตร
 
 


    [2015-10-16]
       : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารความปลอดภัย – มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้ (ครั้งที่ 2)” ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
 
 


    [2015-10-16]
       : สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ จัดการสัมมนา เรื่่องแนะแนวทางการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันศกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
 


    [2015-10-03]
       : เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ได้ไปร่วมงานครบรอบ 13 ปี วันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง และได้ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธินริศรานุวัตติวงศ์ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย และศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ที่มารอรับการบริจาคในงานดังกล่าว
 
 


    [2015-10-02]
       : เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ในงานฉลองครบรอบ 10 ปี สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ในโอกาสนี้สมาคมคอนกรีตฯ ได้มอบโล่ TCA Best friend ให้กับสภาวิศวกร ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมด้วยดี
 
 


    [2015-10-09]
       : สภาวิศวกร จัดทดสอบความรู้ผู้จอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ครั้ง 143/2558 และครั้งที่ 144/2558 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2558 ณ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
 


    [2015-10-06]
       : คณะกรรมการสภาสถาปนิก เข้าร่วมหารือกับคณะกรรมการสภาวิศวกร เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2015-09-16]
       : เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 สภาวิศวกรได้จัดสัมมนาเทคนิคพิจารณ์การแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้ากำลังและงานไฟฟ้าสื่อสาร) ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2015-09-26]
       : สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ จัดการสัมมนาเรื่อง “แนะแนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา ณ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
 
 


    [2015-09-23]
       : เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นายเกชา ธีระโกเมน เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกที่ทำคะแนนในการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรโดยทำคะแนนสอบสูงสุดใน 10 อันดับแรก ในหมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ประกอบด้วย 1.นางสาวพรายกนก เลิศวณิชโรจน์ 2.นายนิตินัย สังข์แก้ว 3.นายธนพนธ์ จิระพิบูลย์พันธ์ 4.นายธนาวุฒิ เหล่ามาลา 5.นายสิทธิศักดิ์ ตันเจริญ
 
 


    [2015-09-16]
       : สภาวิศวกรจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 ณ อาคาร วสท.
 
 


    [2015-09-16]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
 


    [2015-09-03]
       : เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 คณะผู้บริหารของสภาสถาปนิกและสภาวิศวกรได้มีการประชุมหารือแนวทางร่วมกัน เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
 
 


    [2015-09-04]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี
 
 


    [2015-09-02]
       : เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ผศ.ปรีชา การสุทธิ์ ผศ.ดร.สมพร ทองคำ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ และรศ.โรจน์ คุณอเนก เข้าพบคณะกรรมการสภาวิศวกร และผู้ตรวจสภาวิศวกร เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ และสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ.2557
 
 


    [2015-08-26]
       : เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 นายเกชา ธีระโกเมน เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1.นายนนทวัฒน์ เกษร 2. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ยศ ปรีดาศักดิ์ 3. นายณัฐวัฒน์ แสงเมือง
 
 


    [2015-08-31]
       : เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ได้รับเชิญจากชมรมวิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ชวศ.กฟภ.) ให้เป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง “พลังงานทดแทนกับสังคมและสิ่งแวดล้อม-ความยั่งยืนสู่อนาคต” รวมถึงได้ร่วมออกบูธบริการสมาชิกนอกสถานที่ในงานดังกล่าวด้วย
 
 


    [2015-08-29]
       : เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 นายประสงค์ ธาราไชย พร้อมคณะอนุกรรมการฯ และผู้ชำนาญการพิเศษทดสอบความรู้ความชำนาญ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานระบบตรวจสอบความปลอดภัย จากแผ่นดินไหวของเขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) จ.กาญจนบุรี
 
 


    [2015-08-26]
       : สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติ จัดสัมมนาเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำเพื่อลดปัญหาภัยแล้ง" วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท.
 
 


    [2015-09-03]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา"แนวทางองค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค
 
 


    [2015-08-31]
       : สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ จัดการสัมมนาเรื่อง “แนะนำแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
 
 


    [2015-08-27]
       : สภาวิศวกร จัดงานเสวนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคม เรื่อง “วิศวกรพบประชาชน” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00–20.00 นาฬิกา ณ ลานกิจกรรม ชั้น3 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในเรื่องอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และการกำจัดขยะชุมชนที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกสภาวิศวกรและประชาชนทั่วไป รวมถึงการให้บริการสมาชิกนอกสถานที่ รวมทั้งการร่วมออกบูธของสมาคมวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 
 


    [2015-08-18]
       : สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ จัดการสัมมนาแนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสมัครเป็นสมาชิกและทราบขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 พร้อมทั้งได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานมอ.วิชาการประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 
 


    [2015-08-14]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาใหญ่สภาวิศวกร ประจำปี 2558 (COE Annual Seminar 2015) ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2015-08-14]
       :
สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 119/2558 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 


    [2015-08-13]
       : วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร และหัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร ได้เข้าพบอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานของสภาวิศวกร และแจ้งผลของการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ว่าได้กรรมการครบตามมาตรา 24(1) และ 24(2) จำนวน 15 คนแล้ว ทั้งนี้สภาวิศวกรได้มีหนังสือเรียนสภานายกพิเศษ (ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) เพื่อนำเสนอรายชื่อกรรมการตามมาตรา 24(3) จำนวน 5 คน ต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 จะหมดวาระการบริหารงานในวันที่19 กันยายน 2558
 
 


    [2015-08-06]
       : สภาวิศวกรร่วมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2558 (IE NETWORK CONFERENCE 2015) ภายใต้หัวข้อ “Academics-Industrail Research Collaborations in order to be Excellence in ASEAN” รวมทั้งส่งผู้แทนวิทยากรบรรยายแนะแนวทางในการเลื่อนระดับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 ท่าน คือนายวันชัย ริจิรวณิช และ นายมานพ ศรีตุลยโชติภายในงานสภาวิศวกรยังได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์และให้บริการนอกสถานที่ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2015-07-29]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
 
 


    [2015-07-24]
       : เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 สภาวิศวกรจัดงานแถลงข่าวเรื่อง “สภาวิศวกรกับการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม” ช่วงแรกเป็นการเสวนา “บทบาทของสภาวิศวกรต่อ วิศวกรไทยกับการก้าวต่อไปในอาเซียน” ต่อด้วยแถลงข่าว “สภาวิศวกรกับการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม” โดยนายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 2 นายเกชา ธีระโกเมน เลขาธิการสภาวิศวกร และ นายอมร  พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน จำนวน 20 หน่วยงาน
 
 


    [2015-07-20]
       : สภาวิศวกรจัดการการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โรงแรมเมโทรโปล จ.ภูเก็ต
 
 


    [2015-06-15]
       : นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนมิถุนายน 2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานสภาวิศวกร ถ.รามคำแหง 
 
 


    [2015-07-17]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางองค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับสมาชิกระดับภาคีวิศวกรที่ประสงค์จะขอเลื่อนระดับใบอนุญาตได้รับทราบหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร และเป็นการพัฒนาวิชาชีพของวิศวกร วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 17.00 นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์นันทาบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ.เชียงใหม่
 
 


    [2015-07-08]
       : สภาวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของถนนที่ทรุดตัวจำนวน 2 จุด คือ 1.ถนนหน้ามัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 2. ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ หมู่ 10 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี จากการตรวจพบการวิบัติของลาดดินแบบเลื่อนหมุน (Rotational slope failure) ดินทรุดตัวและไถลลงไปในทิศทางของคลองหรือลำน้ำ เนื่องจากคันดินไม่สามารถรักษาเสถียรภาพของลาดดินไว้ได้การวิบัติลักษณะนี้จะเห็นพื้นถนนทรุดตัวต่างระดับอย่างชัดเจน โดยจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในปีที่น้ำท่วมหรือแล้งจัด
 
 


    [2015-06-30]
       : วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 สัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” โรงแรม เคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
 
 


    [2015-06-20]
       : วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 สัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” โรงแรม Royal Diamond จังหวัดเพชรบุรี
 
 


    [2015-07-04]
       : การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเมโทโปล จังหวัดภูเก็ต
 
 


    [2015-07-03]
       : การบริหารความปลอดภัยในโรงงานและสถานประกอบการ และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่วิศวกรควรรู้” (ครั้งที่ 1) วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 โรงแรมเมโทโปล จ.ภูเก็ต
 
 


    [2015-07-01]
       : การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2015-07-02]
       : สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ จัดสัมมนาเรื่อง แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
 
 


    [2015-07-02]
       : สภาวิศวกรร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “กรณีแผ่นดินไหวประเทศไทย-เนปาล และการออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กต้านแรงแผ่นดินไหว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านภัยพิบัติแผ่นดินไหวให้กับวิศวกรและประชาชนในพื้นที่ได้เพิ่มพูนความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ กำหนดจัดสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องสักทอง โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 
 


    [2015-06-19]
       : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 68/2558 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 


    [2015-06-18]
       : การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2015-06-17]
       : เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
 
 


    [2015-06-13]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่องการเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมฮอล์ลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่
 
 


    [2015-06-11]
       : การสัมมนาแนวทางองค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
 
 


    [2015-06-05]
       : การสัมมนาระดมสมอง การปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาวิชา ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำหรับสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
 
 


    [2015-06-04]
       : การสัมมนาหลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง(PDU) มาใช้กับการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และ การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค” วันที่ 4 มิถุนายน2558 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น
 
 


    [2015-06-03]
       : เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 2 ได้เข้าร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี ของการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 


    [2015-06-03]
       : สภาวิศวกร โดย นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ประชุมหารือแลกเปลี่ยนการทำงานกับสภาสถาปนิก ซึ่งนำโดย นายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิกพร้อมคณะกรรมการบริหาร เพื่อสร้างความเข้มแข็งการทำงานร่วมกันในทุกๆ ด้าน เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558
 
 


    [2015-05-26]
       : หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง(PDU) มาใช้กับการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และ การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณโรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง
 
 


    [2015-05-05]
       : การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่
 
 


    [2015-06-29]
       : การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพ
 
 


    [2015-06-28]
       : การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
 
 


    [2015-05-19]
       : การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่” วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา
 
 


    [2015-05-20]
       : นายกสภาวิศวกร  มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นายปิยวัฒน์  วงศ์หล่อ สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนเมษายน 2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
 
 


    [2015-05-07]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาแนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 


    [2015-04-26]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาแนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วันที่ 26 เมษายน 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 


    [2015-04-23]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาแนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วันที่ 23 เมษายน 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 


    [2015-04-22]
       : เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 นายประสงค์  ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนมีนาคม 2558 จำนวน 2 คน ประกอบด้วย 1. นายธนาวุฒิ  จงกำโชค 2. นายอภิรักษ์  ทอนชัย
 
 


    [2015-05-15]
       : สภาวิศวกรจัดงานแถลงข่าว “สถานการณ์แผ่นดินไหวไทยและบทบาทของสภาวิศวกรในการเตรียมรับมือ” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท.
 
 


    [2015-05-15]
       : นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร นายเกชา ธีระโกเมน เลขาธิการสภาวิศวกร และนายเกียรติศักดิ์ จันทรา กรรมการสภาวิศวกร เป็นตัวแทนสภาวิศวกร มอบเงินบริจาคผ่านรัฐบาลไทย ในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวประเทศเนปาล โดยมีท่านพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษ แห่งสภาวิศวกร ให้เกียรติในการรับมอบเงินบริจาค ในวันที่15 พฤษภาคม 2558 กระทรวงมหาดไทย
 
 


    [2015-04-29]
       : สภาวิศวกรจัดโครงการแนะแนวทางความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วันที่ 29 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี
 
 


    [2015-05-08]
       : สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ จัดโครงการแนะแนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
 


    [2015-05-07]
       : การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2015-04-29]
       : สภาวิศวกรร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนา"สรุปบทเรียนแผ่นดินไหว หลักการซ่อม และแนวคิดออกแบบอาคารเพื่อต้านแผ่นดินไหว" เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย
 
 


    [2015-04-27]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง”การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2015-04-22]
       : การสัมมนาเรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม 17 สาขา” ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2015-04-21]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่อง "ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน(RFPE)" วันที่ 21 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
 
 


    [2015-04-10]
       : ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558  ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 
 


    [2015-03-31]
       : การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2015-03-24]
       : สภาวิศวกร จัดการสัมมนา เรื่องการวิเคราะห์ความพร้อมและความเสี่ยงของการใช้หม้อน้ำในภาคอุตสาหกรรมไทย วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30–16.15นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวสท.
 
 


    [2015-03-18]
       : เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1. นายนพสิทธิ์ ลิชิตพิชิตชัย 2. นายโชคชัย ถนัดค้า 3. นางสาวสุกัญญา โพธิสุนทร 4.นายกิตติคุณ คะโยธา
 
 


    [2015-03-11]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา "ความจำเป็นในการมีระบบรับรองคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์" วันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2015-03-09]
       : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 49/2558 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
 


    [2015-03-07]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
 
 


    [2015-02-26]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา"หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง(PDU) มาใช้กับการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร" และ "การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค" วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2015-02-21]
       : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จังหวัดสงขลา
 
 


    [2015-03-05]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา "หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง(PDU) มาใช้กับการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และ การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค" วันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา
 
 


    [2015-03-05]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง
 
 


    [2015-03-19]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพิจารณาการตรวจสอบอาคาร” ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
 
 


    [2015-02-18]
       : เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนมกราคม 2558 จำนวน 2 คน ประกอบด้วย 1. นางสาวกมลเนตร แสงเรือง 2. นายเจษฎา เหล่าธนสถิตย์ชัย
 
 


    [2015-02-24]
       : สภาวิศวกรจัดประชุมสัมมนา เรื่อง "กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสำรวจของอาเซียน" วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30-12.00 น ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2015-02-20]
       : สภาวิศวกรร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดสัมมนาเรื่อง "บทบาทวิศวกรในการออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว" วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 –16.15 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
 
 


    [2015-02-16]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่อง การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต:ข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.119 วันจันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30–17.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวสท.
 
 


    [2015-02-11]
       : สภาวิศวกรเข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
 
 


    [2015-02-07]
       : การสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 
 


    [2015-02-04]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จังหวัดสงขลา
 
 


    [2015-01-23]
       : สภาวิศวกร จัดการสัมมนาเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (ตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
 
 


    [2015-01-20]
       : สภาวิศวกรจัดการสัมมนาเรื่อง “การประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
 
 


    [2014-12-17]
       : นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกรให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกผู้ทำคะแนนสูงสุดประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานสภาวิศวกร ถ.รามคำแหง
 
 


    [2015-01-12]
       : สภาวิศวกร ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี วันที่ 12 มกราคม 2558
 
 


    [2015-01-31]
       : สภาวิศวกรจัดการอบรมทดสอบพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ครั้งที่ 30/2557 วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 


    [2015-01-31]
       : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 124/2557 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 


    [2015-01-31]
       : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 123/2557 วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 


    [2014-12-12]
       : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารความปลอดภัย – มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00- 16.00 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 โรงแรม บุรีศรีภูบูติคโฮเต็ล จังหวัดสงขลา
 
 


    [2014-11-28]
       : การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง MR 217 ชั้น 2 งานวิศวกรรม’57 ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-11-27]
       : การสัมมนา เรื่อง “วิศวกรไทย ก้าวไกลสู่วิศวกรอาชีพอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องสัมมนา MR 213-214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม   ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-11-25]
       : การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-11-22]
       : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
 
 


    [2014-11-19]
       : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา ณ จังหวัดระยอง
 
 


    [2014-11-19]
       :  นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกรให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกผู้ทำคะแนนสูงสุดประจำเดือนตุลาคม 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานสภาวิศวกร ถ.รามคำแหง
 
 


    [2014-11-13]
       : การสัมมนาการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของวิศวกรไทยในการรองรับการเปิด AEC วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-10-22]
       : สภาวิศวกรประชุมร่วมกับสภาคณบดี 22 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอร์ริน
 
 


    [2014-10-30]
       : การสัมมนาหลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้ (PDU) มาใช้กับการพัฒนาวิศวกรรมต่อเนื่อง และการบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง การเตรียมสอบอาคารและโรงงาน ด้านอัคคีภัย และแนวทางการตรวจสอบอาคาร ด้านโครงสร้าง วันที่ 30 ตุลาคม 2527 สภาวิศวกรจัด ณโรงแรม พูลแมน จ. ขอนแก่น
 
 


    [2014-10-25]
       : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม” เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-10-25]
       : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม” เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-10-25]
       : การสัมมนาแนวทางการขอรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราบภัฎเชียงราย
 
 


    [2014-10-29]
       : การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิศวกรอาเซียน” วันที่ 29 ตุลาคม 2557 รร.พูลแมน​ จังหวัดขอนแก่น
 
 


    [2014-10-28]
       : การสัมมนาแนวทางการเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จ.สระบุรี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด จังหวัดสระบุรี
 
 


    [2014-10-08]
       : คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาสถาปนิกเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศของสภาวิศวกร วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00-18.00 น. ณ.สำนักงานสภาวิศวกร ชั้น 6 อาคาร วสท.
 
 


    [2014-10-12]
       : การอบรมทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ วันที่ 12 ตุลาคม 2557 ณ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 


    [2014-10-11]
       : การทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร วันที่ 11 ตุลาคม 2557 ณ  อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 


    [2014-10-10]
       : การเสวนาปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหา วิชาชีพเฉพาะ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 10 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
 
 


    [2014-10-06]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา “รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกรและร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ฉบับเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2557” เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-09-27]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง " หลักเกณฑ์ ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา" เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 
 


    [2014-09-29]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "การแก้ไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิศวกรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต" เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
 
 


    [2014-09-26]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การบริหาร ความปลอดภัย – มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00- 16.00 ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 4 โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
 
 


    [2014-09-23]
       : การสัมมนาเรื่อง "คะแนนหน่วยความรู้ PDU"และ"การตรวจสอบอาคารด้านอัคคีภัย และโครงสร้าง" รวมทั้งประชาสัมพันธ์ COE Thailand แอพลิเคชั่นของสภาวิศวกร บน Smart Phone/Tablet และให้บริการสมาชิกนอกสถานที่ วันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องสร้อยทอง 2 รร.โกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง
 
 


    [2014-09-20]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 


    [2014-09-19]
       : การสัมมนา เรื่อง “การประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-09-18]
       : การสัมมนาเรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
 
 


    [2014-09-17]
       : เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนสิงหาคม
 
 


    [2014-09-13]
       : การประชุมระดมสมอง เรื่อง การติดตามผลสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย วันที่ 13 กันยายน 2557 รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 
 


    [2014-09-13]
       : การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอเลื่อนระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 13 กันยายน 2557 รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 
 


    [2014-09-13]
       : การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอเลื่อนระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 13 กันยายน 2557 รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 
 


    [2014-09-13]
       : การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอเลื่อนระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วันที่ 13 กันยายน 2557 รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 
 


    [2014-09-04]
       : การสัมมนาเรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
 
 


    [2014-09-03]
       : การสัมมนาเรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
 


    [2014-09-04]
       : การสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า หาดใหญ๋ จังหวัดสงขลา
 
 


    [2014-09-04]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง " การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา "
วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า หาดใหญ๋ จังหวัดสงขลา
 
 


    [2014-09-02]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "เทคโนโลยีอาคารเขียว" วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 ณ ห้องเทพลีลา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-08-30]
       : สภาวิศวกรจัดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ณ โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา
 
 


    [2014-08-28]
       : สภาวิศวกร จัดสัมมนาหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 


    [2014-08-26]
       : สภาวิศวกรร่วมกับ วสท. จัดการสัมมนา เรื่อง "ตึกถล่ม สาเหตุและแนวทางป้องกัน" วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องเทพลีลา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-08-25]
       : สภาวิศวกรจัดแถลงข่าว "หม้อไอน้ำระเบิด สาเหตุและแนวทางการป้องกัน" วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2014-08-25]
       : เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานสภาวิศวกร ประกอบด้วย นางสาวชิดชนก ภู่เกิด นายอมเรศ มธุรส และ นายดลวัฒน์ เกวี
 
 


    [2014-08-19]
       : เลขาธิการสภาวิศวกร ลงตรวจพื้นที่ตรวจหม้อต้มน้ำขนาดใหญ่ระเบิด ภายในบริษัท วงศ์พสิษฐ์  การพิมพ์ จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 พร้อมด้วยนายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ นายอภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา อนุกรรมการสภาวิศวกร ในส่วนของรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 
 


    [2014-08-18]
       : สภาวิศวกรจัดแถลงข่าว ตึกถล่ม สาเหตุ/แนวทางการป้องกันตึกถล่มและความรับผิดชอบของวิศวกร วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานสภาวิศวกร ชั้น 6 อาคาร วสท. กรุงเทพฯ
 
 


    [2014-08-16]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเลื่อนระดับสามัญและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมทั้งออกบูธประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการผ่าน'COE Thailand' แอพลิเคชั่นของสภาวิศวกร บน Smart Phone/Tablet รวมทั้งให้บริการนอกสถานที่ เวลา 09.00-16.00 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น
 
 


    [2014-08-15]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ” วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา ณ รร.กรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 


    [2014-08-09]
       : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 120/2557 วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 
 


    [2014-07-16]
       : นายอมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งประกอบด้วย นายอนุวัฒน์ จันทร์โฮม นายเอกกิตติ วิกยานนท์ และนายปุณณอเนก ศรีสุรินทร์ ณ สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2014-07-29]
       : สภาวิศวกรจัดเสวนา Lunch Talk หัวข้อ “บทบาทของวิศวกรกับการปฏิรูปประเทศ” เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องกระดังงา 7-8 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
 
 


    [2014-07-25]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารความปลอดภัย – มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00- 16.00 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่
 
 


    [2014-08-02]
       : การสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ "แนวทางการตรวจสอบอาคารทางด้านโครงสร้าง” โดย รศ. ดร.อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร   ระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9  ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 


    [2014-08-02]
       : งานทำบุญเปิดที่ทำการสำนักงานสภาวิศวกร สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 07.30 – 12.00 นาฬิกา ณ สำนักงานสภาวิศวกร สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 


    [2014-07-23]
       : โครงการค่ายจิตอาสา การติดตั้งระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่จริง วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ชุมชนบางบัว กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-07-23]
       : โครงการค่ายจิตอาสา การติดตั้งระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่จริง วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ ชุมชนบางบัว กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-07-21]
       : สภาวิศวกรจัดอบรมทดสอบความพร้อม รอบที่ 15/2557 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557
 
 


    [2014-07-18]
       : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 
 


    [2014-07-05]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-07-05]
       : สภาวิศวกร ร่วมกับ วสท.ภาคเหนือ 1 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเรื่อง "การออกแบบ การประเมิน และการเสริมความแข็งแรงสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับแผ่นดินไหวในภาคเหนือตอนบน" เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 


    [2014-06-30]
       : การสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิศวกรอาเซียน วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-06-18]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง อนาคตอาคารเขียวในประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-06-14]
       : คณะทำงานเตรียมการระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกิจการสมาชิกสัมพันธ์ ประชุมหารือแนวทางการจัดทำระบบเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 


    [2014-06-14]
       : พิธีเปิดสำนักงานสภาวิศวกร สำนักงานสาขาเชียงใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ ลานรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 


    [2014-06-12]
       : การสัมมนาแนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง 206 กองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
 
 


    [2014-06-13]
       : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร วันที่ 13-14 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 
 


    [2014-06-03]
       : คณะสภาวิศวกรแห่งปากีสถาน (Pakistan Engineering Council) เข้าพบหารือกับนายกสภาวิศวกรและคณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการรับรองวุฒิการศึกษาระหว่างกันในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557
 
 


    [2014-05-29]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล" วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ
 
 


    [2014-05-21]
       : นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ในการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนเมษายน 2557  
 
 


    [2014-05-30]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่” เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมเมาะหลวง ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) จังหวัดลำปาง
 
 


    [2014-05-31]
       : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 
 


    [2014-05-30]
       : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 
 


    [2014-05-26]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการประเมินและเสริมกําลังอาคารเพื่อตานแผนดินไหว วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หองเชียงรุง โรงแรมเวียงอินทร      จ.เชียงราย
 
 


    [2014-05-21]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.30- 16.15 น. ณ ห้องสร้อยทอง 3-4 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
 
 


    [2014-05-17]
       : สภาวิศวกรร่วมกับ วสท. และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการวิศวกรอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
 
 


    [2014-05-16]
       : สภาวิศวกรได้กำหนดจัดสัมมนา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เริ่มตั้งแต่ 8.30 น. – 12:00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-05-16]
       : การประชุมระดมสมอง เพื่อจัดทำแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
 
 


    [2014-05-14]
       : วันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกคนที่ 2 ร่วมงานวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 19 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น พร้อมกันนี้ยังเป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงานดังกล่าวอีกด้วย
 
 


    [2014-05-07]
       : นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 เดินทางไปร่วมตรวจพื้นที่แผ่นดินไหว.จ.เชียงราย 7 พฤษภาคม 2556 เพื่อขวัญและกำลังใจ เพื่อเกิดความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้อาคาร 
 
 


    [2014-04-23]
       : นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 มอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้าสอบภาคีที่ได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน มีนาคม 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานสภาวิศวกร 
 
 


    [2014-04-26]
       : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร 26 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 
 


    [2014-04-25]
       : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร 25 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 
 


    [2014-04-10]
       : เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารสภาวิศวกรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ สำนักงานสภาวิศวกร ชั้น 5 อาคาร วสท.
 
 


    [2014-04-04]
       : สมาคมนักบินไทย เข้าพบนายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร และ นายเกชา ธีระโกเมน เลขาธิการสภาวิศวกร เพื่อขอคำแนะนำแนวทางการจัดตั้งสมาคมนักบิน รวมทั้งนโยบาย แผนการดำเนินการและขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกของสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2014-04-09]
       :
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช  ชั้น 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 
 


    [2014-04-03]
       : นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยคณะ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์มอบรางวัล IPad mini 16 GB wifi ให้แก่ นายวีระชัย บ่างมณีสกุล เลขที่สมาชิก 63101 ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสารสภาวิศวกร ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว ณ สำนักงานสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
 
 


    [2014-04-03]
       : นายประศาสน์ จันทราทิพย์ (ขวา) กรรมการสภาวิศวกร ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการสภาวิศวกรมอบช่อดอกไม้แสดงความยินกับ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล (ซ้าย) นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยคนใหม่ หลังจากที่ประชุมมีมติเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ ประจำปี 2557-2558 เมื่อวันที่ 27 มีนคม 2557 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-03-27]
       : สัมมนา เรื่อง “ประกันภัยวิชาชีพ” (Professional Indemnity Insurance : PII) (ครั้งที่ 2) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-03-25]
       : การประชุมโต๊ะกลม เพื่อหาข้อเสนอแนะทางวิศวกรรม เรื่อง "ภัยพิบัติไฟไหม้บ่อขยะกับแนวทางการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" และแถลงข่าว วันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
 
 


    [2014-03-24]
       : คณะผู้บริหารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าพบคณะผู้บริหารสภาวิศวกรเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์กร ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้เข็มแข็ง และเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเสรีทางการค้าในปี 2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2014-03-19]
       : นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 มอบวุฒิบัตรให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2014-03-05]
       : การสัมมนา “การบริหารความปลอดภัย - มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” วันที่ 5 มี.ค.2557 ณ โรงแรม Grand Lord Boutique Hotel กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-02-28]
       : การสัมมนา “เตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับ สามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" วันที่ 28 ก.พ. 2557 ณ ห้องแก้วสมุย 1 โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี
 
 


    [2014-02-22]
       : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร รอบที่ 22/2557 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) จ.ขอนแก่น
 
 


    [2014-02-21]
       : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร รอบที่ 21/2557 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม)  จ.ขอนแก่น
 
 


    [2014-02-07]
       : การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากดินถล่ม" วันศุกร์ที่ 7 กพ. 2557 ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
 
 


    [2014-02-06]
       : นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน นายกสภาสถาปนิก เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสถาปนิกปีที่ 14 ณ อาคารที่ทำการสภาสถาปนิก กรุงเทพฯ
 
 


    [2014-01-22]
       : การสัมมนา“ประกันภัยวิชาชีพ” (Professional Indemnity Insurance : PII) 22 ม.ค.57 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
 
 


    [2014-01-22]
       : ผู้บริหารสภาวิศวกร มอบเกียรติบัตรให้นายวิชาธร กานต์ศิริกุล นายวิรุฬห์ แก้วเสน่ห์ใน และนายไวกูณฐ์ นวลย่อง ผู้ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ทำคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก
 
 


    [2014-01-21]
       : สภาวิศวกรแสดงความยินดีกับคณะกรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยชุดใหม่ที่เข้ารับตำแหน่ง พร้อมประชุมหารือร่วมในการดำเนินงานร่วมกันของทั้ง 2 องค์กร
 
 


    [2014-01-07]
       : เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรเข้าอวยพรปีใหม่อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และเลขาธิการสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 6 และ 7 มกราคม 2557
 
 


    [2014-01-06]
       : สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 6 มกราคม 2557 ณ การเคหะแห่งชาติ
 
 


    [2014-01-03]
       : เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรเข้าอวยพรปีใหม่นายกสภาวิศวกร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และเหรัญญิกสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557
 
 


    [2014-01-26]
       : สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง“เหลียวหลัง...แลหน้าสภาวิศวกร” วันที่ 26 ธ.ค. 56 ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2013-12-25]
       : คณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร เข้าพบนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
 
 


    [2013-12-17]
       : สภาวิศวกรจัดโครงการศึกษาดูงานการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยายแบริ่ง-สมุทรปราการ) ให้กับสมาชิกและนักศึกษา เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 56 ณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จ.สมุทรปราการ
 
 


    [2013-12-17]
       : นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มอบรางวัล IPad mini 16 GB wifi ให้แก่ นายธีระศักดิ์ หอประเสริฐวงศ์ เลขที่สมาชิก 233410 ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสารสภาวิศวกร ฉบับที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556
 
 


    [2013-12-14]
       : สภาวิศวกรจัดโครงการ”แบ่งปันธารน้ำใจให้น้อง ๆ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์” โดยนำเงินและสิ่งของต่าง ๆ พร้อมจัดกิจกรรมร่วมกับน้อง ๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
 


    [2013-11-29]
       : ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร จับรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับรางวัล Apple ipad mini Wi-Fi (16GB) จำนวน 1 เครื่อง ผู้โชคดีคือ นายธีระศักดิ์ หอประเสริฐวงศ์ เลขที่สมาชิก 233410 จากการตอบแบบสอบถามในสารสภาวิศวกร ฉบับที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556
 
 


    [2013-11-29]
       : การสัมมนา “การบริหารความปลอดภัย - มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” 29 พ.ย.56 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี
 
 


    [2013-12-03]
       : พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พระสงฆ์สวดธรรมจักร และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนาสภาวิศวกร วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2013-11-14]
       : เหรียญรางวัลและประกาศนียบัตร “ AFEO Honorary Fellow Award” ประจำปี 2556
ในวาระการประชุมของ จาก Asean Federation of Engineering Organisations (AFEO) ครั้งที่ 31 (CAFEO 31) ที่ Jakarta Hotel Convention Center กรุง Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2556
คณะกรรมการของ AFEO ได้คัดเลือกวิศวกรดีเด่น จากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ เพื่อมอบรางวัล “ AFEO Honorary Fellow Award” ประจำปี 2556          
 
 


    [2013-11-23]
       : สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสาร และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 23 พ.ย. 56 ณ ห้องอุดรธานี 2 โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
 
 


    [2013-11-22]
       : การสัมมนา “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ รู้ก่อน ป้องกันได้” พร้อมบริการตรวจสุขภาพฟรี วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 56 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ชั้น 4
 
 


    [2013-11-20]
       : การสัมมนาเรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์ทำงานระดับสากล ประเทศในกลุ่ม ASEAN ด้านการก่อสร้าง กับเจ้าของงานต่างชาติ วันที่ 20 พ.ย. 56 เวลา 09.00- 12.00 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
 
 


    [2013-11-14]
       : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร 14 พ.ย. 56 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์)
 
 


    [2013-11-13]
       : สภาวิศวกรออกบูธวันแรก (13 พ.ย. 56) ที่งานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
 
 


    [2013-11-13]
       : การเสวนา เรื่อง “ความคืบหน้าในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอาเซียน” ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:00-12:00 น ณ ห้อง Jupiter 12-13 อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
 
 


    [2013-11-07]
       :

ฟรีเสวนา ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 14 – 15 พ.ย. 56 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
 


    [2013-11-07]
       : การสัมมนาการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง และอบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง วันที่ 7 พ.ย. 56 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.
 
 


    [2013-11-06]
       : งานแถลงข่าวงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556 วันที่ 6 พ.ย. 56 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 7 โรงแรม Westin Grande Sukhumvit
 
 


    [2013-11-06]
       : การสัมมนาเรื่อง “เรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์ทำงานระดับสากล ประเทศในกลุ่ม ASEAN ด้านการออกแบบ กับเจ้าของงานต่างชาติ” ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00- 12.00 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2013-10-26]
       : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร 26 ต.ค.2556 ณ อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 


    [2013-10-25]
       : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร 25 ต.ค.2556 ณ อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 


    [2013-10-18]
       : สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 อาคารโรงแรม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2013-10-18]
       : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ม.สงขลานคินทร์ จ.สงขลา
 
 


    [2013-10-16]
       : สัมมนาการเตรียมความพร้อม เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญและวุฒิ สาขาเครื่องกล วันที่ 16 ต.ค.56 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
 


    [2013-10-11]
       : สัมมนาการเตรียมความพร้อม เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญและวุฒิ สาขาสิ่งแวดล้อม วันที่ 11 ต.ค. 56 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 


    [2013-10-09]
       : สัมมนาการเตรียมความพร้อม เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญและวุฒิ สาขาเคมี วันที่ 9 ต.ค.56 จังหวัดระยอง
 
 


    [2013-10-04]
       : สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการประเมินและเสริมกำลังอาคารเพื่อต้านแผ่นดินไหว 4 ตุลาคม 2556 ณ ห้องสันพระเนตร ชั้น 1 โรงอรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 
 


    [2013-10-04]
       : สภาวิศวกรจัดอบรมและทดสอบความพร้อม ครั้งที่ 40/2556 ในส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ เมื่อ 14 ก.ย. 2556 ที่ผ่านมา
 
 


    [2013-09-20]
       : เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารสภาวิศวกรได้เข้ารับมอบ เครื่องหมายความสามารถในการทำงานในอากาศ ประเภทสื่อสารเป็นกิตติมศักดิ์ ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 3 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

ในฐานะผู้ที่ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนภารกิจการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 132 ปี วันคล้ายวันประสูติของ นายพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน “พระบิดาเหล่าทหารสื่อสาร” และ “พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย” ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 3 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ โดย พลอากาศโท หม่อมหลวงชนากร วรวรรณ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถดังกล่าว
 
 


    [2013-09-21]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาให้ความรู้เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรระดับบริหาร เรื่อง ภาวะผู้นำ วันที่ 21-22 กันยายน 2556 จ.เพชรบุรี เพื่อพัฒนา และเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดความสามัคคี และการทำงานร่วมกันเป็นทีม 
 
 


    [2013-09-18]
       : ภาพงานสัมมนา “ปัญหาและอุปสรรคในงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับกฎหมายที่นิติบุคคลและวิศวกรควรทราบ” ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คน

รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่
http://www.coe.or.th/coe/main/coeHome.php?aMenu=902&aNo=64&aYear=2556&aShow=2 
 


    [2013-09-10]
       : สภาวิศวกรได้รับเชิญให้บรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดสมรรถนะของนายช่างโยธา เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 10 กันยายน 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
 
 


    [2013-09-04]
       : "Engineering Mobility" Roundtable Discussion on ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS 75th) Bangkok, Thailand. 3rd September 2013, The Landmark Hotel, Bangkok
 
 


    [2013-08-25]
       : สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 152/2556 - 153/2556 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 


    [2013-08-23]
       : การสัมมนาเรื่อง “การประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ" วันที่ 23 ส.ค. 2556  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2013-08-20]
       : คณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร เข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ในฐานะดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนที่ 12
 
 


    [2013-08-17]
       : การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร และการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมพีช (PEACH) โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี
 
 


    [2013-08-15]
       : การประชุมหารือร่วมระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสภาวิศวกร วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2013-08-07]
       : อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ส.ค. 2556 เวลา 15:00-17:00 น ณ สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2013-08-06]
       : อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ส.ค. 2556 เวลา 15:00-17:00 น ณ สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2013-08-05]
       : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) ระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับสภาวิศวกร วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมดกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
 
 


    [2013-08-02]
       : การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ อาคารโรงแรม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 
 
 


    [2013-07-30]
       : อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ก.ค. 2556 เวลา 15:00-17:00 น ณ สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2013-07-26]
       :
โครงการสัมมนา “ การบริหารความปลอดภัย - มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้ ” วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง โดย สภาวิศวกรได้มีการจัดชุดบริการเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการต่าง ๆ อาทิ การต่ออายุใบอนุญาต, ต่ออายุสมาชิก, แจ้งเปลี่ยนที่อยู่, ให้คำแนะนำการเลื่อนระดับใบอนุญาต ฯลฯ
 
 


    [2013-07-19]
       : การเสวนาเรื่อง"วิศวกร...กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งระบบราง" 19 ก.ค. 2556 โรงแรม แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
 
 


    [2013-07-19]
       : การสัมมนาเรื่อง "การประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ”  19 ก.ค. 2556 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
 
 


    [2013-07-16]
       : งานสัมมนาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. .... 16 ก.ค. 2556 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
 
 


    [2013-07-03]
       : กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์สัญจร "การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่วิชาชีพวิศวกร และการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกร" วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
 
 


    [2013-07-02]
       : กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์สัญจร "การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่วิชาชีพวิศวกร" วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง 6450 ชั้น 4 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) จ.นครปฐม
 
 


    [2013-06-16]
       : สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 119/2556 วันที่ 16 มิถุนายน 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 


    [2013-06-15]
       : สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 118/2556 วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 


    [2013-06-14]
       : สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่
117/2556 วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 


    [2013-05-23]
       : สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมและขอคำปรึกษาเรื่อง แนวทางการขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) แขนงระบบควบคุมและการวัดและแมคคาทรอนิกส์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 5
 
 


    [2013-05-21]
       : คณะอนุกรรมการสวัสดิการสภาวิศวกร จัดประชุมร่วมสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม และองค์กรแม่ข่าย ของสภาวิศวกร เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการอบรมสมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรม ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
 
 


    [2013-05-15]
       : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับผลกระทบที่สำคัญจาก AEC ในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมของประเทศไทย วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
 
 


    [2013-05-20]
       : สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย ภายใต้หัวข้อหลัก ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและความท้าทายการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำ มีผู้เข้าร่วมฟังประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร บุคลากรจากหน่วยงานรัฐภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 40 คน วิทยากรประกอบด้วย 1. นายสนั่น  ศิริอ่อน 2.นายธวัชชัย ติงสัญชลี 3. นายเชาวลิต จันทรรัตน์ และนายประสงค์  ธาราไชย  อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา
 
 


    [2013-04-10]
       : ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2556 วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 7 อาคาร ท.102  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 
 


    [2013-03-27]
       : สัมมนายุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านต่างประเทศของสภาวิศวกร 27 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องวาสนา 6-7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า
 
 


    [2013-03-26]
       : สัมมนาบทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of Engineers วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้องสร้อยทอง 1-2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
 
 


    [2013-03-14]
       : สัมมนาบทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of Engineers 14 มีนาคม 2556
ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 


    [2013-02-26]
       : สัมมนาบทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of Engineers 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2013-03-12]
       : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เข้าพบนายกสภาวิศวกร เพื่อศึกษาระบบการจัดองค์กรของสภาวิศวกร
 
 


    [2013-03-09]
       : สัมมนาคณะทำงานออกข้อสอบและปรับปรุงข้อสอบ ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 9 มีนาคม 2556 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ
 
 


    [2013-03-07]
       : สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ในวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2556
 
 


    [2013-02-28]
       : สภาวิศวกรจัดเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง “ความพร้อมของไทยต่อสถานการณ์พลังงาน” วันที่ 28 ก.พ. 2556 เวลา 13.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. 


 
 


    [2013-02-13]
       : 13 ก.พ. 2556 ประชุมร่วมคณะอนุกรรมการทุกสาขา เพื่อหาแนวทางการรับรองปริญญา ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท


 
 


    [2013-02-12]
       : นายกสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดี 40 ปี การเคหะแห่งชาติ 2556 วันที่ 12 ก.พ. 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 

 
 


    [2013-02-07]
       : นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 นายเกชา ธีระโกเมน เลขาธิการสภาวิศวกร และนายชัชวาลย์ คุณค้ำชู เหรัญญิกสภาวิศวกร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก
 
 


    [2013-01-30]
       : การจัดเสวนา เรื่อง “ บทบาทการพัฒนาโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค” ณ ห้องสัมมนา กรมการขนส่งทางบก ชั้น 7 กรุงเทพฯ เวลา 08.00 - 12.00 น.
 
 


    [2013-01-25]
       : สภาวิศวกรสัญจร "บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of Engineers" ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 
 


    [2013-01-23]
       : คณะผู้แทนจากการเคหะแห่งชาติ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และกรรมการสภาวิศวกร
 
 


    [2013-01-14]
       : ตัวแทนจากกองทัพอากาศ สวัสดีปีใหม่นายกสภาวิศวกร
 
 


    [2013-01-10]
       : ตัวแทนจากฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการท่อจัดจำหน่ายก๊าซฯ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สวัสดีปีใหม่นายกสภาวิศวกร
 
 


    [2012-12-27]
       : นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู เหรัญญิกสภาวิศวกร เป็นตัวแทนร่วมประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 โดยประธาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ประธานที่ประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีและต้อนรับสภาวิศวกรที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ทั้งนี้ นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล อดีตเลขาธิการสภาวิศวกรในฐานะเลขาธิการสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ได้ร่วมประชุมอยู่ด้วย
 
 


    [2012-12-26]
       : นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกรอวยพรปีใหม่ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
 


    [2012-12-01]
       : การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ประจำปี 2555 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2555
 
 


    [2012-11-30]
       : เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาวิศวกร ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายพานดอกไม้ และถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
 
 


    [2012-11-30]
       : พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปีวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร  วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.


 
 


    [2012-11-23]
       : สภาวิศวกรเข้าร่วมทัศนศึกษาดูงาน "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำบางโฉมศรี จ.สิงห์บุรี" [2012-11-23]

 
 


    [2012-11-17]
       : การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13:00 น. ณ ห้องพาโนรามา โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
 
 


    [2012-11-17]
       : บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of Engineers" เสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องพาโนรามา โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
 
 


    [2012-11-09]
       : สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เข้าพบนายกสภาวิศวกร เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัย 5 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9:45น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ชั้น 2
 
 


    [2012-11-05]
       : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย เข้าพบนายกสภาวิศวกร เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัย 5
 
 


    [2012-11-02]
       : สภาสถาปนิกร่วมแสดงความยินดีกับนายกสภาวิศกวกรและคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น. ณ ห้องบุษราคัม สวนอาหารนาทอง
 
 


    [2012-10-31]
       : สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสภาวิศวกร เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัย 5
 
 


    [2012-10-24]
       : ผู้แทนสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยได้เข้าพบนายกสภาวิศวกร เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 วันพุทธที่ 24 ตุลาคม 2555
 
 


    [2012-10-18]
       : สภาวิศวกรร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทดสอบความรู้ระดับภาคี ซึ่งได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดี ในการนี้ สภาวิศวกรยังเปิดให้บริการนอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก
 
 


    [2012-10-17]
       : สภาวิศวกรขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียคุณแม่ของคุณภูเธียร พงศ์พิทยาภา ในการการนี้ สภาวิศวกรได้มอบให้นายชัชวาลย์ คุณค้ำชูเหรัญญิกสภาวิศวกรเป็นตัวแทนสภาวิศวกรไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ
 
 


    [2012-10-12]
       : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 สภาวิศวกรจัดประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (วาระพิเศษ) เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ สภาวิศวกร ซึ่งมีวิสัยทัศน์โดยเน้นการปรับปรุงองค์กรให้มีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพ พัฒนาและสนับสนุนมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมและขีดความสามารถของวิศวกร เสริมสร้างความพร้อมสู่ระดับสากล
 
 


    [2012-10-08]
       : การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง สภาวิศวกรและสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555 ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ปาร์ค ถ.สุวินทวงศ์ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และร่วมปรึกษาหารือ โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเลขาธิการสภาวิศวกร
 
 


    [2012-10-01]
       : แถลงข่าว ความร่วมมือระหว่างสภาวิศวกรและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 29 กันยายน 2555
 
 


    [2012-10-01]
       : ส่งมอบงานคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 4
 
 


    [2012-07-03]
       : สภาวิศวกรได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 ที่ ทต.ยางชุมน้อย จังหวัดศรีษะเกษ
 
 


    [2012-07-03]
       : สภาวิศวกรได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 ที่ ทอ.เมือง อำนาจเจริญ
 
 


    [2012-07-03]
       : สภาวิศวกรได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 ที่ อบต.สว่าง จังหวัดอุบลราชธานี
 
 


    [2012-07-03]
       : สภาวิศวกรได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 ที่จังหวัดอ่างทอง
 
 


    [2012-07-03]
       : สภาวิศวกรได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 ที่จังหวัดนครสวรรค์
 
 


    [2012-07-03]
       : สภาวิศวกรได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 ที่จังหวัดเชียงราย
 
 


    [2012-02-06]
       : สภาวิศวกรจัดศึกษาดูงานให้แก่ผู้สมัครโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 โดยจัดศึกษาดูงานในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 


    [2011-09-01]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนานิติบุคคลในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลในวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554
 
 


    [2012-01-20]
       : สภาวิศวกรจัดอบรมทดสอบความพร้อมรอบที่ 2/2555 ในวันที่ 19-20 มกราคม 2555
 
 


    [2011-12-15]
       : สภาวิศวกรแนะระบบวิศวกรรมป้องกันมหาอุทกภัยของชาติ
 
 


    [2011-12-01]
       : สภาวิศวกรจัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานสภาวิศวกร กรรมการสภาวิศวกร อนุกรรมการ คณะทำงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554
 
 


    [2011-10-18]
       : อบรมกฎหมายปกครอง ปี 2554
 
 


    [2011-10-06]
       : ผู้บริหารสภาวิศวกรเข้าพบแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
 


    [2011-09-21]
       : จรรยาบรรณสัญจร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 15 ก.ย. 54
 
 


    [2011-08-29]
       : สภาวิศวกรจัดอบรมทดสอบความพร้อมผู้ที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมครั้งที่ 23/2554 ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 โรงแรมอินทรารีเจนท์
 
 


    [2011-08-29]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่องการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง CPD ที่จังหวัดภูเก็ต โดย อ.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
 
 


    [2011-08-29]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่องการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง CPD ที่จังหวัดพิษณุโลก โดย อ.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
 
 


    [2011-08-29]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่องการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง CPD ที่จังหวัดขอนแก่น โดย อ.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
 
 


    [2011-08-15]
       : สภาวิศวกรเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อรับรองปริญญา
 
 


    [2011-08-15]
       : สภาวิศวกรเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อรับรองปริญญา
 
 


    [2011-08-15]
       : สภาวิศวกรเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนปทุมวันเพื่อรับรองปริญญา
 
 


    [2011-04-11]
       : สภาวิศวกรจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2011-04-01]
       : สภาวิศวกรจัดบรรยายในหัวข้อเรื่องโลกทัศน์ใหม่เพื่อให้บริการสมาชิกของสภาวิศวกรเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม GH214 ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ประสบความสำเร็จอย่างดีซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นพิเศษ เอกสารประกอบด้วย 1. โลกทัศน์ใหม่เพื่อให้บริการสมาชิกของสภาวิศวกร โดย นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล เลขาธิการสภาวิศวกร 2. วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดย นายชัยฤทธิ์ สันยาประเสริฐ รองเลขาธิการสภาวิศวกร 3. กรอบความสามารถของสภาวิศวกร และแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ โดย นายเอสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 4. การรับรองปริญญา โดย นายศุลี บรรจงจิตร ประธานอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา 5. Call Center โดย นางสุรี ขาวเธียร เหรัญญิกสภาวิศวกร
 
 


    [2010-04-21]
       : การจัดทดสอบข้อเขียนในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมแม๊กซ์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2010-04-21]
       : สัมมนาโต๊ะกลม เรื่อง กรอบวัดความสามารถการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
 
 


    [2010-04-21]
       : คณะทำงานตรวจพิสูจน์เนื้อหา มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ เรื่อง การจัดการไซยาไนด์ในกระบวนการสกัดทองคำ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมเหมืองทองคำ เพื่อประกอบการตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของเนื้อหา วันที่ 26 27 กุมภาพันธ์ 2553 ณ เหมืองทองคำในพื้นที่สัมปทานของ บริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด จังหวัดพิจิตร
 
 


    [2010-02-26]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ เรื่อง ระบบหม้อไอน้ำ
 
 


    [2010-01-13]
       : การสัมมนา การกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนการปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา สมัยที่ 4 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552
 
 


    [2010-01-13]
       : สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมแมนดาริน
 
 


    [2009-12-28]
       : เทคนิคพิจารณ์ (Technical Hearing) มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practice) เรื่อง “การตรวจสอบและการทดสอบระบบสายเคเบิลเพื่อการสื่อสาร”
 
 


    [2009-12-01]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practice)เรื่อง “ประสิทธิผลทางพลังงานและการติดตั้งของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
 
 


    [2009-11-03]
       : สภาวิศวกร จัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคี ณ สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2009-09-08]
       : การอบรมการใช้โปรแกรมองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง
 
 


    [2009-09-07]
       : จรรยาบรรณสัญจร ณ จังหวัดภูเก็ต
 
 


    [2009-09-03]
       : สัมมนาการประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับใหม่ ณ โรงแรม มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ 2/9/2552
 
 


    [2009-09-02]
       : สภาวิศวกร ได้จัดสัมมนาเทคนิคพิจารณ์เรื่องมาตรฐานการใช้แก๊สในรถยนต์
 
 


    [2009-09-02]
       : สภาวิศวกรได้รับความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
 
 


    [2008-10-29]
       : การเสวนาน้ำท่วม วันที่ 28/10/2551 ที่สภาวิศวกร
 
 


    [2008-10-16]
       : คณะทำงานศึกษาสถานภาพ Code of Practice จัดสัมมนาเพื่อขอความคิดเห็น
 
 


    [2008-10-13]
       : แนวทางการสอบในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 11 ตุลาคม 2551
 
 


    [2008-10-01]
       : การสะสมหน่วยความรู้เพื่อการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร จังหวัดพิษณุโลก
 
 


    [2008-09-27]
       : อบรมชี้แนะระเบียบและวิธีปฏิบัติ และแนวทางการสอบในการเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา
 
 


    [2008-09-27]
       : อบรมชี้แนะระเบียบและวิธีปฏิบัติ และแนวทาการสอบในการเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 
 


    [2008-09-27]
       : สัมมนาเรื่อง “โครงการจัดทำผังมาตรฐานไฟฟ้า ประเทศไทย”
 
 


    [2008-09-23]
       : คณะกรรมการคุรุสภา ศึกษาดูงานสภาวิศวกร เมื่อ 23 ก.ย. 2551 ณ สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2008-09-19]
       : การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2551
 
 


    [2008-07-17]
       : จัดการบรรยายเรื่อง “ หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร
 
 


    [2008-06-05]
       : ม.เมลเบิร์นเยี่ยมสภาวิศวกร
 
 


    [2008-06-05]
       : สภาวิศวกร ร่วมบริจาก เหตุการณ์ นาร์กีส
 
 


    [2008-05-27]
       : โยธาแห่งชาติ
 
 


    [2008-05-27]
       : นายกไปบรรยายที่บางปู
 
 


    [2008-04-08]
       : สภาวิศวกรจัดประชุมใหญ่สามัญฯ ประจำปี 2551
 
 


    [2008-02-01]
       : สภาวิศวกรตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
 
 


    [2008-01-07]
       : สภาวิศวกร จับมือ 3 หน่วยงานจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พรรษา เมื่อวันเสาร์
 
 


    [2007-12-03]
       : สภาวิศวกร จัดงานทำบุญครบรอบวันสภาปณา 30 พ.ย. 2550
 
 


    [2007-11-08]
       : บรรยากาศสมอบภาคี วันที่ 27/10/2550
 
 


    [2007-10-19]
       : ประชุมใหญ่วิสามัญ 2550
 
 


    [2007-09-25]
       : ส่งมอบงานจรรยาบรรณ
 
 


    [2007-10-04]
       : จัดนิทรรศการ และบรรยายเรื่อง ภาวะโลร้อน ในงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ จังหวัดระยอ
 
 
 
         
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ