สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
 ภาพเป็นข่าว


    [2015-03-24]
       : สภาวิศวกร จัดการสัมมนา เรื่องการวิเคราะห์ความพร้อมและความเสี่ยงของการใช้หม้อน้ำในภาคอุตสาหกรรมไทย วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30–16.15นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวสท.
 
 


    [2015-03-18]
       : เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1. นายนพสิทธิ์ ลิชิตพิชิตชัย 2. นายโชคชัย ถนัดค้า 3. นางสาวสุกัญญา โพธิสุนทร 4.นายกิตติคุณ คะโยธา
 
 


    [2015-03-11]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา "ความจำเป็นในการมีระบบรับรองคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์" วันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2015-03-09]
       : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 49/2558 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
 


    [2015-03-07]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
 
 


    [2015-02-26]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา"หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง(PDU) มาใช้กับการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร" และ "การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค" วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2015-02-21]
       : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จังหวัดสงขลา
 
 


    [2015-03-05]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา "หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง(PDU) มาใช้กับการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และ การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค" วันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา
 
 


    [2015-03-05]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง
 
 


    [2015-03-19]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพิจารณาการตรวจสอบอาคาร” ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
 
 


    [2015-02-18]
       : เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนมกราคม 2558 จำนวน 2 คน ประกอบด้วย 1. นางสาวกมลเนตร แสงเรือง 2. นายเจษฎา เหล่าธนสถิตย์ชัย
 
 


    [2015-02-24]
       : สภาวิศวกรจัดประชุมสัมมนา เรื่อง "กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสำรวจของอาเซียน" วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30-12.00 น ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2015-02-20]
       : สภาวิศวกรร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดสัมมนาเรื่อง "บทบาทวิศวกรในการออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว" วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 –16.15 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
 
 


    [2015-02-16]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่อง การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต:ข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.119 วันจันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30–17.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวสท.
 
 


    [2015-02-11]
       : สภาวิศวกรเข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
 
 


    [2015-02-07]
       : การสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 
 


    [2015-02-04]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จังหวัดสงขลา
 
 


    [2015-01-23]
       : สภาวิศวกร จัดการสัมมนาเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (ตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
 
 


    [2015-01-20]
       : สภาวิศวกรจัดการสัมมนาเรื่อง “การประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
 
 


    [2014-12-17]
       : นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกรให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกผู้ทำคะแนนสูงสุดประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานสภาวิศวกร ถ.รามคำแหง
 
 


    [2015-01-12]
       : สภาวิศวกร ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี วันที่ 12 มกราคม 2558
 
 


    [2015-01-31]
       : สภาวิศวกรจัดการอบรมทดสอบพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ครั้งที่ 30/2557 วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 


    [2015-01-31]
       : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 124/2557 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 


    [2015-01-31]
       : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 123/2557 วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 


    [2014-12-12]
       : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารความปลอดภัย – มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00- 16.00 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 โรงแรม บุรีศรีภูบูติคโฮเต็ล จังหวัดสงขลา
 
 


    [2014-11-28]
       : การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง MR 217 ชั้น 2 งานวิศวกรรม’57 ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-11-27]
       : การสัมมนา เรื่อง “วิศวกรไทย ก้าวไกลสู่วิศวกรอาชีพอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องสัมมนา MR 213-214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม   ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-11-25]
       : การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-11-22]
       : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
 
 


    [2014-11-19]
       : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา ณ จังหวัดระยอง
 
 


    [2014-11-19]
       :  นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกรให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกผู้ทำคะแนนสูงสุดประจำเดือนตุลาคม 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานสภาวิศวกร ถ.รามคำแหง
 
 


    [2014-11-13]
       : การสัมมนาการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของวิศวกรไทยในการรองรับการเปิด AEC วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-10-22]
       : สภาวิศวกรประชุมร่วมกับสภาคณบดี 22 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอร์ริน
 
 


    [2014-10-30]
       : การสัมมนาหลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้ (PDU) มาใช้กับการพัฒนาวิศวกรรมต่อเนื่อง และการบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง การเตรียมสอบอาคารและโรงงาน ด้านอัคคีภัย และแนวทางการตรวจสอบอาคาร ด้านโครงสร้าง วันที่ 30 ตุลาคม 2527 สภาวิศวกรจัด ณโรงแรม พูลแมน จ. ขอนแก่น
 
 


    [2014-10-25]
       : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม” เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-10-25]
       : สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม” เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-10-25]
       : การสัมมนาแนวทางการขอรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราบภัฎเชียงราย
 
 


    [2014-10-29]
       : การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิศวกรอาเซียน” วันที่ 29 ตุลาคม 2557 รร.พูลแมน​ จังหวัดขอนแก่น
 
 


    [2014-10-28]
       : การสัมมนาแนวทางการเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จ.สระบุรี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด จังหวัดสระบุรี
 
 


    [2014-10-08]
       : คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาสถาปนิกเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศของสภาวิศวกร วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00-18.00 น. ณ.สำนักงานสภาวิศวกร ชั้น 6 อาคาร วสท.
 
 


    [2014-10-12]
       : การอบรมทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ วันที่ 12 ตุลาคม 2557 ณ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 


    [2014-10-11]
       : การทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร วันที่ 11 ตุลาคม 2557 ณ  อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 


    [2014-10-10]
       : การเสวนาปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหา วิชาชีพเฉพาะ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 10 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
 
 


    [2014-10-06]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา “รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกรและร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ฉบับเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2557” เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-09-27]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง " หลักเกณฑ์ ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา" เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 
 


    [2014-09-29]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "การแก้ไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิศวกรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต" เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
 
 


    [2014-09-26]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การบริหาร ความปลอดภัย – มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00- 16.00 ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 4 โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
 
 


    [2014-09-23]
       : การสัมมนาเรื่อง "คะแนนหน่วยความรู้ PDU"และ"การตรวจสอบอาคารด้านอัคคีภัย และโครงสร้าง" รวมทั้งประชาสัมพันธ์ COE Thailand แอพลิเคชั่นของสภาวิศวกร บน Smart Phone/Tablet และให้บริการสมาชิกนอกสถานที่ วันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องสร้อยทอง 2 รร.โกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง
 
 


    [2014-09-20]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 


    [2014-09-19]
       : การสัมมนา เรื่อง “การประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-09-18]
       : การสัมมนาเรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
 
 


    [2014-09-17]
       : เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนสิงหาคม
 
 


    [2014-09-13]
       : การประชุมระดมสมอง เรื่อง การติดตามผลสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย วันที่ 13 กันยายน 2557 รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 
 


    [2014-09-13]
       : การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอเลื่อนระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 13 กันยายน 2557 รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 
 


    [2014-09-13]
       : การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอเลื่อนระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 13 กันยายน 2557 รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 
 


    [2014-09-13]
       : การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอเลื่อนระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วันที่ 13 กันยายน 2557 รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 
 


    [2014-09-04]
       : การสัมมนาเรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
 
 


    [2014-09-03]
       : การสัมมนาเรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
 


    [2014-09-04]
       : การสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า หาดใหญ๋ จังหวัดสงขลา
 
 


    [2014-09-04]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง " การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา "
วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า หาดใหญ๋ จังหวัดสงขลา
 
 


    [2014-09-02]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "เทคโนโลยีอาคารเขียว" วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 ณ ห้องเทพลีลา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-08-30]
       : สภาวิศวกรจัดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ณ โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา
 
 


    [2014-08-28]
       : สภาวิศวกร จัดสัมมนาหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 


    [2014-08-26]
       : สภาวิศวกรร่วมกับ วสท. จัดการสัมมนา เรื่อง "ตึกถล่ม สาเหตุและแนวทางป้องกัน" วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องเทพลีลา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-08-25]
       : สภาวิศวกรจัดแถลงข่าว "หม้อไอน้ำระเบิด สาเหตุและแนวทางการป้องกัน" วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2014-08-25]
       : เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานสภาวิศวกร ประกอบด้วย นางสาวชิดชนก ภู่เกิด นายอมเรศ มธุรส และ นายดลวัฒน์ เกวี
 
 


    [2014-08-19]
       : เลขาธิการสภาวิศวกร ลงตรวจพื้นที่ตรวจหม้อต้มน้ำขนาดใหญ่ระเบิด ภายในบริษัท วงศ์พสิษฐ์  การพิมพ์ จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 พร้อมด้วยนายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ นายอภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา อนุกรรมการสภาวิศวกร ในส่วนของรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 
 


    [2014-08-18]
       : สภาวิศวกรจัดแถลงข่าว ตึกถล่ม สาเหตุ/แนวทางการป้องกันตึกถล่มและความรับผิดชอบของวิศวกร วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานสภาวิศวกร ชั้น 6 อาคาร วสท. กรุงเทพฯ
 
 


    [2014-08-16]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเลื่อนระดับสามัญและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมทั้งออกบูธประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการผ่าน'COE Thailand' แอพลิเคชั่นของสภาวิศวกร บน Smart Phone/Tablet รวมทั้งให้บริการนอกสถานที่ เวลา 09.00-16.00 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น
 
 


    [2014-08-15]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ” วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา ณ รร.กรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 


    [2014-08-09]
       : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 120/2557 วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 
 


    [2014-07-16]
       : นายอมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งประกอบด้วย นายอนุวัฒน์ จันทร์โฮม นายเอกกิตติ วิกยานนท์ และนายปุณณอเนก ศรีสุรินทร์ ณ สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2014-07-29]
       : สภาวิศวกรจัดเสวนา Lunch Talk หัวข้อ “บทบาทของวิศวกรกับการปฏิรูปประเทศ” เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องกระดังงา 7-8 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
 
 


    [2014-07-25]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารความปลอดภัย – มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00- 16.00 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่
 
 


    [2014-08-02]
       : การสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ "แนวทางการตรวจสอบอาคารทางด้านโครงสร้าง” โดย รศ. ดร.อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร   ระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9  ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 


    [2014-08-02]
       : งานทำบุญเปิดที่ทำการสำนักงานสภาวิศวกร สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 07.30 – 12.00 นาฬิกา ณ สำนักงานสภาวิศวกร สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 


    [2014-07-23]
       : โครงการค่ายจิตอาสา การติดตั้งระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่จริง วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ชุมชนบางบัว กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-07-23]
       : โครงการค่ายจิตอาสา การติดตั้งระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่จริง วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ ชุมชนบางบัว กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-07-21]
       : สภาวิศวกรจัดอบรมทดสอบความพร้อม รอบที่ 15/2557 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557
 
 


    [2014-07-18]
       : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 
 


    [2014-07-05]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-07-05]
       : สภาวิศวกร ร่วมกับ วสท.ภาคเหนือ 1 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเรื่อง "การออกแบบ การประเมิน และการเสริมความแข็งแรงสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับแผ่นดินไหวในภาคเหนือตอนบน" เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 


    [2014-06-30]
       : การสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิศวกรอาเซียน วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-06-18]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง อนาคตอาคารเขียวในประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-06-14]
       : คณะทำงานเตรียมการระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกิจการสมาชิกสัมพันธ์ ประชุมหารือแนวทางการจัดทำระบบเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 


    [2014-06-14]
       : พิธีเปิดสำนักงานสภาวิศวกร สำนักงานสาขาเชียงใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ ลานรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 


    [2014-06-12]
       : การสัมมนาแนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง 206 กองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
 
 


    [2014-06-13]
       : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร วันที่ 13-14 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 
 


    [2014-06-03]
       : คณะสภาวิศวกรแห่งปากีสถาน (Pakistan Engineering Council) เข้าพบหารือกับนายกสภาวิศวกรและคณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการรับรองวุฒิการศึกษาระหว่างกันในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557
 
 


    [2014-05-29]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล" วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ
 
 


    [2014-05-21]
       : นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทำคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ในการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนเมษายน 2557  
 
 


    [2014-05-30]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่” เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมเมาะหลวง ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) จังหวัดลำปาง
 
 


    [2014-05-31]
       : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 
 


    [2014-05-30]
       : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 
 


    [2014-05-26]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการประเมินและเสริมกําลังอาคารเพื่อตานแผนดินไหว วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หองเชียงรุง โรงแรมเวียงอินทร      จ.เชียงราย
 
 


    [2014-05-21]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.30- 16.15 น. ณ ห้องสร้อยทอง 3-4 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
 
 


    [2014-05-17]
       : สภาวิศวกรร่วมกับ วสท. และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการวิศวกรอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
 
 


    [2014-05-16]
       : สภาวิศวกรได้กำหนดจัดสัมมนา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เริ่มตั้งแต่ 8.30 น. – 12:00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-05-16]
       : การประชุมระดมสมอง เพื่อจัดทำแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
 
 


    [2014-05-14]
       : วันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกคนที่ 2 ร่วมงานวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 19 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น พร้อมกันนี้ยังเป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงานดังกล่าวอีกด้วย
 
 


    [2014-05-07]
       : นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 เดินทางไปร่วมตรวจพื้นที่แผ่นดินไหว.จ.เชียงราย 7 พฤษภาคม 2556 เพื่อขวัญและกำลังใจ เพื่อเกิดความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้อาคาร 
 
 


    [2014-04-23]
       : นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 มอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้าสอบภาคีที่ได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน มีนาคม 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานสภาวิศวกร 
 
 


    [2014-04-26]
       : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร 26 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 
 


    [2014-04-25]
       : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร 25 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 
 


    [2014-04-10]
       : เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารสภาวิศวกรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ สำนักงานสภาวิศวกร ชั้น 5 อาคาร วสท.
 
 


    [2014-04-04]
       : สมาคมนักบินไทย เข้าพบนายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร และ นายเกชา ธีระโกเมน เลขาธิการสภาวิศวกร เพื่อขอคำแนะนำแนวทางการจัดตั้งสมาคมนักบิน รวมทั้งนโยบาย แผนการดำเนินการและขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกของสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2014-04-09]
       :
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช  ชั้น 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 
 


    [2014-04-03]
       : นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยคณะ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์มอบรางวัล IPad mini 16 GB wifi ให้แก่ นายวีระชัย บ่างมณีสกุล เลขที่สมาชิก 63101 ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสารสภาวิศวกร ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว ณ สำนักงานสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
 
 


    [2014-04-03]
       : นายประศาสน์ จันทราทิพย์ (ขวา) กรรมการสภาวิศวกร ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการสภาวิศวกรมอบช่อดอกไม้แสดงความยินกับ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล (ซ้าย) นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยคนใหม่ หลังจากที่ประชุมมีมติเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ ประจำปี 2557-2558 เมื่อวันที่ 27 มีนคม 2557 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-03-27]
       : สัมมนา เรื่อง “ประกันภัยวิชาชีพ” (Professional Indemnity Insurance : PII) (ครั้งที่ 2) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-03-25]
       : การประชุมโต๊ะกลม เพื่อหาข้อเสนอแนะทางวิศวกรรม เรื่อง "ภัยพิบัติไฟไหม้บ่อขยะกับแนวทางการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" และแถลงข่าว วันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
 
 


    [2014-03-24]
       : คณะผู้บริหารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าพบคณะผู้บริหารสภาวิศวกรเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์กร ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้เข็มแข็ง และเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเสรีทางการค้าในปี 2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2014-03-19]
       : นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 มอบวุฒิบัตรให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2014-03-05]
       : การสัมมนา “การบริหารความปลอดภัย - มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” วันที่ 5 มี.ค.2557 ณ โรงแรม Grand Lord Boutique Hotel กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2014-02-28]
       : การสัมมนา “เตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับ สามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" วันที่ 28 ก.พ. 2557 ณ ห้องแก้วสมุย 1 โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี
 
 


    [2014-02-22]
       : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร รอบที่ 22/2557 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) จ.ขอนแก่น
 
 


    [2014-02-21]
       : สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร รอบที่ 21/2557 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม)  จ.ขอนแก่น
 
 


    [2014-02-07]
       : การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากดินถล่ม" วันศุกร์ที่ 7 กพ. 2557 ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
 
 


    [2014-02-06]
       : นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน นายกสภาสถาปนิก เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสถาปนิกปีที่ 14 ณ อาคารที่ทำการสภาสถาปนิก กรุงเทพฯ
 
 


    [2014-01-22]
       : การสัมมนา“ประกันภัยวิชาชีพ” (Professional Indemnity Insurance : PII) 22 ม.ค.57 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
 
 


    [2014-01-22]
       : ผู้บริหารสภาวิศวกร มอบเกียรติบัตรให้นายวิชาธร กานต์ศิริกุล นายวิรุฬห์ แก้วเสน่ห์ใน และนายไวกูณฐ์ นวลย่อง ผู้ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ทำคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก
 
 


    [2014-01-21]
       : สภาวิศวกรแสดงความยินดีกับคณะกรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยชุดใหม่ที่เข้ารับตำแหน่ง พร้อมประชุมหารือร่วมในการดำเนินงานร่วมกันของทั้ง 2 องค์กร
 
 


    [2014-01-07]
       : เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรเข้าอวยพรปีใหม่อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และเลขาธิการสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 6 และ 7 มกราคม 2557
 
 


    [2014-01-06]
       : สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 6 มกราคม 2557 ณ การเคหะแห่งชาติ
 
 


    [2014-01-03]
       : เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรเข้าอวยพรปีใหม่นายกสภาวิศวกร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และเหรัญญิกสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557
 
 


    [2014-01-26]
       : สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง“เหลียวหลัง...แลหน้าสภาวิศวกร” วันที่ 26 ธ.ค. 56 ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2013-12-25]
       : คณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร เข้าพบนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
 
 


    [2013-12-17]
       : สภาวิศวกรจัดโครงการศึกษาดูงานการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยายแบริ่ง-สมุทรปราการ) ให้กับสมาชิกและนักศึกษา เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 56 ณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จ.สมุทรปราการ
 
 


    [2013-12-17]
       : นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มอบรางวัล IPad mini 16 GB wifi ให้แก่ นายธีระศักดิ์ หอประเสริฐวงศ์ เลขที่สมาชิก 233410 ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสารสภาวิศวกร ฉบับที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556
 
 


    [2013-12-14]
       : สภาวิศวกรจัดโครงการ”แบ่งปันธารน้ำใจให้น้อง ๆ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์” โดยนำเงินและสิ่งของต่าง ๆ พร้อมจัดกิจกรรมร่วมกับน้อง ๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
 


    [2013-11-29]
       : ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร จับรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับรางวัล Apple ipad mini Wi-Fi (16GB) จำนวน 1 เครื่อง ผู้โชคดีคือ นายธีระศักดิ์ หอประเสริฐวงศ์ เลขที่สมาชิก 233410 จากการตอบแบบสอบถามในสารสภาวิศวกร ฉบับที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556
 
 


    [2013-11-29]
       : การสัมมนา “การบริหารความปลอดภัย - มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” 29 พ.ย.56 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี
 
 


    [2013-12-03]
       : พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พระสงฆ์สวดธรรมจักร และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนาสภาวิศวกร วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2013-11-14]
       : เหรียญรางวัลและประกาศนียบัตร “ AFEO Honorary Fellow Award” ประจำปี 2556
ในวาระการประชุมของ จาก Asean Federation of Engineering Organisations (AFEO) ครั้งที่ 31 (CAFEO 31) ที่ Jakarta Hotel Convention Center กรุง Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2556
คณะกรรมการของ AFEO ได้คัดเลือกวิศวกรดีเด่น จากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ เพื่อมอบรางวัล “ AFEO Honorary Fellow Award” ประจำปี 2556          
 
 


    [2013-11-23]
       : สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสาร และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 23 พ.ย. 56 ณ ห้องอุดรธานี 2 โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
 
 


    [2013-11-22]
       : การสัมมนา “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ รู้ก่อน ป้องกันได้” พร้อมบริการตรวจสุขภาพฟรี วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 56 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ชั้น 4
 
 


    [2013-11-20]
       : การสัมมนาเรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์ทำงานระดับสากล ประเทศในกลุ่ม ASEAN ด้านการก่อสร้าง กับเจ้าของงานต่างชาติ วันที่ 20 พ.ย. 56 เวลา 09.00- 12.00 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
 
 


    [2013-11-14]
       : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร 14 พ.ย. 56 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์)
 
 


    [2013-11-13]
       : สภาวิศวกรออกบูธวันแรก (13 พ.ย. 56) ที่งานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
 
 


    [2013-11-13]
       : การเสวนา เรื่อง “ความคืบหน้าในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอาเซียน” ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:00-12:00 น ณ ห้อง Jupiter 12-13 อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
 
 


    [2013-11-07]
       :

ฟรีเสวนา ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 14 – 15 พ.ย. 56 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
 


    [2013-11-07]
       : การสัมมนาการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง และอบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง วันที่ 7 พ.ย. 56 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.
 
 


    [2013-11-06]
       : งานแถลงข่าวงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556 วันที่ 6 พ.ย. 56 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 7 โรงแรม Westin Grande Sukhumvit
 
 


    [2013-11-06]
       : การสัมมนาเรื่อง “เรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์ทำงานระดับสากล ประเทศในกลุ่ม ASEAN ด้านการออกแบบ กับเจ้าของงานต่างชาติ” ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00- 12.00 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2013-10-26]
       : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร 26 ต.ค.2556 ณ อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 


    [2013-10-25]
       : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร 25 ต.ค.2556 ณ อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 


    [2013-10-18]
       : สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 อาคารโรงแรม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2013-10-18]
       : การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ม.สงขลานคินทร์ จ.สงขลา
 
 


    [2013-10-16]
       : สัมมนาการเตรียมความพร้อม เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญและวุฒิ สาขาเครื่องกล วันที่ 16 ต.ค.56 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
 


    [2013-10-11]
       : สัมมนาการเตรียมความพร้อม เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญและวุฒิ สาขาสิ่งแวดล้อม วันที่ 11 ต.ค. 56 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 


    [2013-10-09]
       : สัมมนาการเตรียมความพร้อม เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญและวุฒิ สาขาเคมี วันที่ 9 ต.ค.56 จังหวัดระยอง
 
 


    [2013-10-04]
       : สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการประเมินและเสริมกำลังอาคารเพื่อต้านแผ่นดินไหว 4 ตุลาคม 2556 ณ ห้องสันพระเนตร ชั้น 1 โรงอรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 
 


    [2013-10-04]
       : สภาวิศวกรจัดอบรมและทดสอบความพร้อม ครั้งที่ 40/2556 ในส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ เมื่อ 14 ก.ย. 2556 ที่ผ่านมา
 
 


    [2013-09-20]
       : เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารสภาวิศวกรได้เข้ารับมอบ เครื่องหมายความสามารถในการทำงานในอากาศ ประเภทสื่อสารเป็นกิตติมศักดิ์ ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 3 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

ในฐานะผู้ที่ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนภารกิจการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 132 ปี วันคล้ายวันประสูติของ นายพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน “พระบิดาเหล่าทหารสื่อสาร” และ “พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย” ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 3 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ โดย พลอากาศโท หม่อมหลวงชนากร วรวรรณ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถดังกล่าว
 
 


    [2013-09-21]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาให้ความรู้เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรระดับบริหาร เรื่อง ภาวะผู้นำ วันที่ 21-22 กันยายน 2556 จ.เพชรบุรี เพื่อพัฒนา และเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดความสามัคคี และการทำงานร่วมกันเป็นทีม 
 
 


    [2013-09-18]
       : ภาพงานสัมมนา “ปัญหาและอุปสรรคในงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับกฎหมายที่นิติบุคคลและวิศวกรควรทราบ” ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คน

รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่
http://www.coe.or.th/coe/main/coeHome.php?aMenu=902&aNo=64&aYear=2556&aShow=2 
 


    [2013-09-10]
       : สภาวิศวกรได้รับเชิญให้บรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดสมรรถนะของนายช่างโยธา เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 10 กันยายน 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
 
 


    [2013-09-04]
       : "Engineering Mobility" Roundtable Discussion on ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS 75th) Bangkok, Thailand. 3rd September 2013, The Landmark Hotel, Bangkok
 
 


    [2013-08-25]
       : สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 152/2556 - 153/2556 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 


    [2013-08-23]
       : การสัมมนาเรื่อง “การประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ" วันที่ 23 ส.ค. 2556  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2013-08-20]
       : คณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร เข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ในฐานะดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนที่ 12
 
 


    [2013-08-17]
       : การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร และการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมพีช (PEACH) โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี
 
 


    [2013-08-15]
       : การประชุมหารือร่วมระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสภาวิศวกร วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2013-08-07]
       : อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ส.ค. 2556 เวลา 15:00-17:00 น ณ สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2013-08-06]
       : อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ส.ค. 2556 เวลา 15:00-17:00 น ณ สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2013-08-05]
       : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) ระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับสภาวิศวกร วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมดกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
 
 


    [2013-08-02]
       : การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ อาคารโรงแรม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 
 
 


    [2013-07-30]
       : อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ก.ค. 2556 เวลา 15:00-17:00 น ณ สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2013-07-26]
       :
โครงการสัมมนา “ การบริหารความปลอดภัย - มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้ ” วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง โดย สภาวิศวกรได้มีการจัดชุดบริการเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการต่าง ๆ อาทิ การต่ออายุใบอนุญาต, ต่ออายุสมาชิก, แจ้งเปลี่ยนที่อยู่, ให้คำแนะนำการเลื่อนระดับใบอนุญาต ฯลฯ
 
 


    [2013-07-19]
       : การเสวนาเรื่อง"วิศวกร...กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งระบบราง" 19 ก.ค. 2556 โรงแรม แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
 
 


    [2013-07-19]
       : การสัมมนาเรื่อง "การประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ”  19 ก.ค. 2556 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
 
 


    [2013-07-16]
       : งานสัมมนาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. .... 16 ก.ค. 2556 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
 
 


    [2013-07-03]
       : กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์สัญจร "การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่วิชาชีพวิศวกร และการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกร" วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
 
 


    [2013-07-02]
       : กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์สัญจร "การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่วิชาชีพวิศวกร" วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง 6450 ชั้น 4 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) จ.นครปฐม
 
 


    [2013-06-16]
       : สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 119/2556 วันที่ 16 มิถุนายน 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 


    [2013-06-15]
       : สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 118/2556 วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 


    [2013-06-14]
       : สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่
117/2556 วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 


    [2013-05-23]
       : สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมและขอคำปรึกษาเรื่อง แนวทางการขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) แขนงระบบควบคุมและการวัดและแมคคาทรอนิกส์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 5
 
 


    [2013-05-21]
       : คณะอนุกรรมการสวัสดิการสภาวิศวกร จัดประชุมร่วมสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม และองค์กรแม่ข่าย ของสภาวิศวกร เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการอบรมสมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรม ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
 
 


    [2013-05-15]
       : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับผลกระทบที่สำคัญจาก AEC ในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมของประเทศไทย วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
 
 


    [2013-05-20]
       : สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย ภายใต้หัวข้อหลัก ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและความท้าทายการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำ มีผู้เข้าร่วมฟังประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร บุคลากรจากหน่วยงานรัฐภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 40 คน วิทยากรประกอบด้วย 1. นายสนั่น  ศิริอ่อน 2.นายธวัชชัย ติงสัญชลี 3. นายเชาวลิต จันทรรัตน์ และนายประสงค์  ธาราไชย  อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา
 
 


    [2013-04-10]
       : ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2556 วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 7 อาคาร ท.102  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 
 


    [2013-03-27]
       : สัมมนายุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านต่างประเทศของสภาวิศวกร 27 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องวาสนา 6-7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า
 
 


    [2013-03-26]
       : สัมมนาบทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of Engineers วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้องสร้อยทอง 1-2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
 
 


    [2013-03-14]
       : สัมมนาบทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of Engineers 14 มีนาคม 2556
ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 


    [2013-02-26]
       : สัมมนาบทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of Engineers 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2013-03-12]
       : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เข้าพบนายกสภาวิศวกร เพื่อศึกษาระบบการจัดองค์กรของสภาวิศวกร
 
 


    [2013-03-09]
       : สัมมนาคณะทำงานออกข้อสอบและปรับปรุงข้อสอบ ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 9 มีนาคม 2556 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ
 
 


    [2013-03-07]
       : สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ในวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2556
 
 


    [2013-02-28]
       : สภาวิศวกรจัดเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง “ความพร้อมของไทยต่อสถานการณ์พลังงาน” วันที่ 28 ก.พ. 2556 เวลา 13.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. 


 
 


    [2013-02-13]
       : 13 ก.พ. 2556 ประชุมร่วมคณะอนุกรรมการทุกสาขา เพื่อหาแนวทางการรับรองปริญญา ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท


 
 


    [2013-02-12]
       : นายกสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดี 40 ปี การเคหะแห่งชาติ 2556 วันที่ 12 ก.พ. 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 

 
 


    [2013-02-07]
       : นายประสงค์ ธาราไชย อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 นายเกชา ธีระโกเมน เลขาธิการสภาวิศวกร และนายชัชวาลย์ คุณค้ำชู เหรัญญิกสภาวิศวกร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก
 
 


    [2013-01-30]
       : การจัดเสวนา เรื่อง “ บทบาทการพัฒนาโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค” ณ ห้องสัมมนา กรมการขนส่งทางบก ชั้น 7 กรุงเทพฯ เวลา 08.00 - 12.00 น.
 
 


    [2013-01-25]
       : สภาวิศวกรสัญจร "บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of Engineers" ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 
 


    [2013-01-23]
       : คณะผู้แทนจากการเคหะแห่งชาติ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และกรรมการสภาวิศวกร
 
 


    [2013-01-14]
       : ตัวแทนจากกองทัพอากาศ สวัสดีปีใหม่นายกสภาวิศวกร
 
 


    [2013-01-10]
       : ตัวแทนจากฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการท่อจัดจำหน่ายก๊าซฯ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สวัสดีปีใหม่นายกสภาวิศวกร
 
 


    [2012-12-27]
       : นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู เหรัญญิกสภาวิศวกร เป็นตัวแทนร่วมประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 โดยประธาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ประธานที่ประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีและต้อนรับสภาวิศวกรที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ทั้งนี้ นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล อดีตเลขาธิการสภาวิศวกรในฐานะเลขาธิการสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ได้ร่วมประชุมอยู่ด้วย
 
 


    [2012-12-26]
       : นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกรอวยพรปีใหม่ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
 


    [2012-12-01]
       : การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ประจำปี 2555 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2555
 
 


    [2012-11-30]
       : เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาวิศวกร ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายพานดอกไม้ และถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
 
 


    [2012-11-30]
       : พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปีวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร  วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.


 
 


    [2012-11-23]
       : สภาวิศวกรเข้าร่วมทัศนศึกษาดูงาน "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำบางโฉมศรี จ.สิงห์บุรี" [2012-11-23]

 
 


    [2012-11-17]
       : การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13:00 น. ณ ห้องพาโนรามา โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
 
 


    [2012-11-17]
       : บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of Engineers" เสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องพาโนรามา โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
 
 


    [2012-11-09]
       : สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เข้าพบนายกสภาวิศวกร เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัย 5 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9:45น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ชั้น 2
 
 


    [2012-11-05]
       : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย เข้าพบนายกสภาวิศวกร เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัย 5
 
 


    [2012-11-02]
       : สภาสถาปนิกร่วมแสดงความยินดีกับนายกสภาวิศกวกรและคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น. ณ ห้องบุษราคัม สวนอาหารนาทอง
 
 


    [2012-10-31]
       : สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสภาวิศวกร เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัย 5
 
 


    [2012-10-24]
       : ผู้แทนสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยได้เข้าพบนายกสภาวิศวกร เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 วันพุทธที่ 24 ตุลาคม 2555
 
 


    [2012-10-18]
       : สภาวิศวกรร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทดสอบความรู้ระดับภาคี ซึ่งได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดี ในการนี้ สภาวิศวกรยังเปิดให้บริการนอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก
 
 


    [2012-10-17]
       : สภาวิศวกรขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียคุณแม่ของคุณภูเธียร พงศ์พิทยาภา ในการการนี้ สภาวิศวกรได้มอบให้นายชัชวาลย์ คุณค้ำชูเหรัญญิกสภาวิศวกรเป็นตัวแทนสภาวิศวกรไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ
 
 


    [2012-10-12]
       : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 สภาวิศวกรจัดประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (วาระพิเศษ) เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ สภาวิศวกร ซึ่งมีวิสัยทัศน์โดยเน้นการปรับปรุงองค์กรให้มีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพ พัฒนาและสนับสนุนมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมและขีดความสามารถของวิศวกร เสริมสร้างความพร้อมสู่ระดับสากล
 
 


    [2012-10-08]
       : การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง สภาวิศวกรและสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555 ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ปาร์ค ถ.สุวินทวงศ์ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และร่วมปรึกษาหารือ โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเลขาธิการสภาวิศวกร
 
 


    [2012-10-01]
       : แถลงข่าว ความร่วมมือระหว่างสภาวิศวกรและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 29 กันยายน 2555
 
 


    [2012-10-01]
       : ส่งมอบงานคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 4
 
 


    [2012-07-03]
       : สภาวิศวกรได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 ที่ ทต.ยางชุมน้อย จังหวัดศรีษะเกษ
 
 


    [2012-07-03]
       : สภาวิศวกรได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 ที่ ทอ.เมือง อำนาจเจริญ
 
 


    [2012-07-03]
       : สภาวิศวกรได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 ที่ อบต.สว่าง จังหวัดอุบลราชธานี
 
 


    [2012-07-03]
       : สภาวิศวกรได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 ที่จังหวัดอ่างทอง
 
 


    [2012-07-03]
       : สภาวิศวกรได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 ที่จังหวัดนครสวรรค์
 
 


    [2012-07-03]
       : สภาวิศวกรได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 ที่จังหวัดเชียงราย
 
 


    [2012-02-06]
       : สภาวิศวกรจัดศึกษาดูงานให้แก่ผู้สมัครโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2554 โดยจัดศึกษาดูงานในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 


    [2011-09-01]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนานิติบุคคลในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลในวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554
 
 


    [2012-01-20]
       : สภาวิศวกรจัดอบรมทดสอบความพร้อมรอบที่ 2/2555 ในวันที่ 19-20 มกราคม 2555
 
 


    [2011-12-15]
       : สภาวิศวกรแนะระบบวิศวกรรมป้องกันมหาอุทกภัยของชาติ
 
 


    [2011-12-01]
       : สภาวิศวกรจัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานสภาวิศวกร กรรมการสภาวิศวกร อนุกรรมการ คณะทำงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554
 
 


    [2011-10-18]
       : อบรมกฎหมายปกครอง ปี 2554
 
 


    [2011-10-06]
       : ผู้บริหารสภาวิศวกรเข้าพบแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
 


    [2011-09-21]
       : จรรยาบรรณสัญจร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 15 ก.ย. 54
 
 


    [2011-08-29]
       : สภาวิศวกรจัดอบรมทดสอบความพร้อมผู้ที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมครั้งที่ 23/2554 ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 โรงแรมอินทรารีเจนท์
 
 


    [2011-08-29]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่องการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง CPD ที่จังหวัดภูเก็ต โดย อ.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
 
 


    [2011-08-29]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่องการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง CPD ที่จังหวัดพิษณุโลก โดย อ.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
 
 


    [2011-08-29]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่องการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง CPD ที่จังหวัดขอนแก่น โดย อ.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
 
 


    [2011-08-15]
       : สภาวิศวกรเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อรับรองปริญญา
 
 


    [2011-08-15]
       : สภาวิศวกรเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อรับรองปริญญา
 
 


    [2011-08-15]
       : สภาวิศวกรเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนปทุมวันเพื่อรับรองปริญญา
 
 


    [2011-04-11]
       : สภาวิศวกรจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2011-04-01]
       : สภาวิศวกรจัดบรรยายในหัวข้อเรื่องโลกทัศน์ใหม่เพื่อให้บริการสมาชิกของสภาวิศวกรเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม GH214 ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ประสบความสำเร็จอย่างดีซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นพิเศษ เอกสารประกอบด้วย 1. โลกทัศน์ใหม่เพื่อให้บริการสมาชิกของสภาวิศวกร โดย นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล เลขาธิการสภาวิศวกร 2. วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดย นายชัยฤทธิ์ สันยาประเสริฐ รองเลขาธิการสภาวิศวกร 3. กรอบความสามารถของสภาวิศวกร และแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ โดย นายเอสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 4. การรับรองปริญญา โดย นายศุลี บรรจงจิตร ประธานอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา 5. Call Center โดย นางสุรี ขาวเธียร เหรัญญิกสภาวิศวกร
 
 


    [2010-04-21]
       : การจัดทดสอบข้อเขียนในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมแม๊กซ์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
 
 


    [2010-04-21]
       : สัมมนาโต๊ะกลม เรื่อง กรอบวัดความสามารถการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
 
 


    [2010-04-21]
       : คณะทำงานตรวจพิสูจน์เนื้อหา มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ เรื่อง การจัดการไซยาไนด์ในกระบวนการสกัดทองคำ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมเหมืองทองคำ เพื่อประกอบการตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของเนื้อหา วันที่ 26 27 กุมภาพันธ์ 2553 ณ เหมืองทองคำในพื้นที่สัมปทานของ บริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด จังหวัดพิจิตร
 
 


    [2010-02-26]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ เรื่อง ระบบหม้อไอน้ำ
 
 


    [2010-01-13]
       : การสัมมนา การกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนการปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา สมัยที่ 4 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552
 
 


    [2010-01-13]
       : สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมระดับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมแมนดาริน
 
 


    [2009-12-28]
       : เทคนิคพิจารณ์ (Technical Hearing) มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practice) เรื่อง “การตรวจสอบและการทดสอบระบบสายเคเบิลเพื่อการสื่อสาร”
 
 


    [2009-12-01]
       : สภาวิศวกรจัดสัมมนาเทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practice)เรื่อง “ประสิทธิผลทางพลังงานและการติดตั้งของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
 
 


    [2009-11-03]
       : สภาวิศวกร จัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคี ณ สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2009-09-08]
       : การอบรมการใช้โปรแกรมองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง
 
 


    [2009-09-07]
       : จรรยาบรรณสัญจร ณ จังหวัดภูเก็ต
 
 


    [2009-09-03]
       : สัมมนาการประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับใหม่ ณ โรงแรม มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ 2/9/2552
 
 


    [2009-09-02]
       : สภาวิศวกร ได้จัดสัมมนาเทคนิคพิจารณ์เรื่องมาตรฐานการใช้แก๊สในรถยนต์
 
 


    [2009-09-02]
       : สภาวิศวกรได้รับความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
 
 


    [2008-10-29]
       : การเสวนาน้ำท่วม วันที่ 28/10/2551 ที่สภาวิศวกร
 
 


    [2008-10-16]
       : คณะทำงานศึกษาสถานภาพ Code of Practice จัดสัมมนาเพื่อขอความคิดเห็น
 
 


    [2008-10-13]
       : แนวทางการสอบในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 11 ตุลาคม 2551
 
 


    [2008-10-01]
       : การสะสมหน่วยความรู้เพื่อการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร จังหวัดพิษณุโลก
 
 


    [2008-09-27]
       : อบรมชี้แนะระเบียบและวิธีปฏิบัติ และแนวทางการสอบในการเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา
 
 


    [2008-09-27]
       : อบรมชี้แนะระเบียบและวิธีปฏิบัติ และแนวทาการสอบในการเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 
 


    [2008-09-27]
       : สัมมนาเรื่อง “โครงการจัดทำผังมาตรฐานไฟฟ้า ประเทศไทย”
 
 


    [2008-09-23]
       : คณะกรรมการคุรุสภา ศึกษาดูงานสภาวิศวกร เมื่อ 23 ก.ย. 2551 ณ สำนักงานสภาวิศวกร
 
 


    [2008-09-19]
       : การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2551
 
 


    [2008-07-17]
       : จัดการบรรยายเรื่อง “ หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร
 
 


    [2008-06-05]
       : ม.เมลเบิร์นเยี่ยมสภาวิศวกร
 
 


    [2008-06-05]
       : สภาวิศวกร ร่วมบริจาก เหตุการณ์ นาร์กีส
 
 


    [2008-05-27]
       : โยธาแห่งชาติ
 
 


    [2008-05-27]
       : นายกไปบรรยายที่บางปู
 
 


    [2008-04-08]
       : สภาวิศวกรจัดประชุมใหญ่สามัญฯ ประจำปี 2551
 
 


    [2008-02-01]
       : สภาวิศวกรตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
 
 


    [2008-01-07]
       : สภาวิศวกร จับมือ 3 หน่วยงานจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พรรษา เมื่อวันเสาร์
 
 


    [2007-12-03]
       : สภาวิศวกร จัดงานทำบุญครบรอบวันสภาปณา 30 พ.ย. 2550
 
 


    [2007-11-08]
       : บรรยากาศสมอบภาคี วันที่ 27/10/2550
 
 


    [2007-10-19]
       : ประชุมใหญ่วิสามัญ 2550
 
 


    [2007-09-25]
       : ส่งมอบงานจรรยาบรรณ
 
 


    [2007-10-04]
       : จัดนิทรรศการ และบรรยายเรื่อง ภาวะโลร้อน ในงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ จังหวัดระยอ
 
 
 
         
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ