สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
   วิศวกรรมน่ารู้ Q&A ปัญหาการประกอบวิชาชีพ
1. สรุปคำถาม-ตอบในการสัมมนา เรื่อง การแนะนำเพื่อขอเลื่อนระดับจากระดับภาคีวิศวกร เป็นระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  [#ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต] 
2. สรุปข้อสงสัยในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   [#ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต] 
3. ผู้ได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษจะสามารถเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรได้หรือไม่  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
4. วิธีการและขั้นตอนการร้องเรียนจรรยาบรรณของวิศวกร  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
5. บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภาวิศวกร  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
6. ข้อควรระมัดระวัง ! เกี่ยวกับการโฆษณางานด้านวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
7. ข้อควรระวัง ! เกี่ยวกับสำเนาใบอนุญาต  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
8. จะโทรศัพท์สอบถามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของวิศวกรจากสภาวิศวกรได้หรือไม่  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
9. การตรวจสอบใบอนุญาตและสถานะใบอนุญาตของบุคคลและนิติบุคคล  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
10. กรณีที่ผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการ/เจ้าของอาคาร มีคำสั่งให้ทำการแก้ไขจนงานก่อสร้างผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
11. ระวัง ! การก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่ยังมิได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
12. ผู้ควบคุมงานที่ประสงค์จะถอนตัว  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
13. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบและคำนวณ  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
14. ข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานรัฐ  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
15. เมื่อถูกพักใช้ใบอนุญาตจนครบกำหนดระยะเวลา เมื่อจะขอใช้ใบอนุญาตจะต้องทำอย่างไร  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
16. เมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะสามารถกลับมาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้อีกหรือไม่  [#สำนักกฎหมายฯ] 
17. โรคต้องห้ามในการสมัครเป็นสมาชิกสภาวิศวกร  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
18. วิศวกรผู้ตรวจสอบการติดตั้ง CNG / LPG  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
19. วิศวกรตรวจทดสอบและรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำหรือหม้อต้ม  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
20. การตรวจสอบปั้นจั่น  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
21. หน้าที่และความรับผิดชอบของวิศวกรผู้ควบคุมงาน  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
22. รวมประเด็นคำตอบปัญหาอาคารสาธารณะ  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
23. เจ้าหน้าที่รัฐรับเป็นผู้ควบคุมงาน (งานส่วนตัว) ได้หรือไม่  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
24. เจ้าหน้าที่รัฐรับทำงานออกแบบและคำนวณ (งานส่วนตัว) ได้หรือไม่  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
25. กรณีที่หน่วยงานรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน / กรรมการตรวจการจ้าง   [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
26.  เจ้าหน้าที่รัฐประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ หรือไม่  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
27. เราจะป้องกันการปลอมแปลงใบอนุญาตได้อย่างไรครับ  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
28. ภาคีสาขาวิศวกรรมโยธาสามารถออกแบบและคำนวณอาคารสาธารณะได้หรือไม่ครับ  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
29. อาคารสาธารณะคืออะไร มีตัวอย่างอะไรบ้างครับ  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
30. ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 52 เป็นต้นไป จะต้องได้ C ในรายวิชาที่กำหนดหรือไม่   [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
         

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ