สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
   วิศวกรรมน่ารู้ ตารางขอบเขตการประกอบวิชาชีพ
1. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
2. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
3. สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
4. สาขาวิศวกรรมเคมี  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
5. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
6. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
7. สาขาวิศวกรรมโยธา  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
         

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ