สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
   วิศวกรรมน่ารู้ บทความ/เอกสารทางวิชาการ
1. ตึกถล่ม สาเหตุ และแนวทางป้องกัน   [#ศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ กรรมการสภาวิศวกร] 
2. การเสริมความแข็งแรงอาคารเก่าต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1  [#ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ กรรมการสภาวิศวกร] 
3. สถานการณ์ความเสี่ยงแผ่นดินไหวในไทยและแนวทางการรับมือ  [#ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ กรรมการสภาวิศวกร] 
4. การจดทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)  [#ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ กรรมการสภาวิศวกร] 
5. อายุความฟ้องวิศวกรผู้ออกแบบ   [#คัมภีร์ แก้วเจริญ] 
6. การจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง  [#คัมภีร์ แก้วเจริญ] 
7. กำหนดส่งงานก่อสร้างย้อนหลังเป็นโมฆะหรือไม่  [#คัมภีร์ แก้วเจริญ] 
8. การริบสิ่งของที่ใช้ก่อสร้าง เมื่อเลิกสัญญา   [#คัมภีร์ แก้วเจริญ] 
9. การชดใช้ค่างานเมื่อเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง  [#คัมภีร์ แก้วเจริญ] 
10. การเรียกค่าเสียหายเมื่อผู้ประมูลงานก่อสร้างถอนตัว  [#คัมภีร์ แก้วเจริญ] 
11. ผลของการแก้กฎหมายที่มีต่อค่าจ้างก่อสร้าง  [#คัมภีร์ แก้วเจริญ] 
12. ค่าก่อสร้างเพิ่มเพราะเหตุสุดวิสัย ใครรับผิดชอบ  [#คัมภีร์ แก้วเจริญ] 
13. ลำดับวิกฤตการณ์อุบัติเหตุโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกูชิมาไดอิชิ ญี่ปุ่น  [#รวบรวม เรียบเรียงโดย ดร.กมล ตรรกบุตร] 
14. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ฟูกูชิมา ไดอิชิ ญี่ปุ่น  [#รวบรวม เรียบเรียงโดย ดร.กมล ตรรกบุตร] 
15. โครงการวิจัยและพัฒนาชุดผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก  [#ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ] 
16. หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าจ้างวิศวกรตามระดับใบอนุญาตวิศวกรทุกระดับ  [#] 
17. บทความเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  [#นายแสงสิทธิ์ กิจตั้งจรัส] 
18. จะเป็นวุฒิวิศวกร (โยธา) ได้อย่างไร  [#นายเสรี สุธรรมชัย] 
19. พระราชบัญญัติวิศวกร 2542 กับการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  [#ดร.กมล ตรรกบุตร] 
20. ทางเลือกพลังงานนิวเคลียร์  [#ดร.กมล ตรรกบุตร] 
21. กฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  [#] 
22. การอภิปรายเรื่อง “บทบาทของสภาวิศวกรในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม”  [#] 
23. สารปีใหม่องคมนตรี  [#] 
24. อินทะเนียร์เสวนา  [#นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา] 
25. งานออกแบบในประเทศกาตาร์  [#พิสิฐ พุฒิไพโรจน์] 
26. ทางเลือกพลังงาน "นิวเคลียร์ "  [#ดร.กมล ตรรกบุตร] 
27. วิธีการคิดและการกระทำของผู้นำแบบ CEO  [#พีระมิด] 
28. ระบบสุขาภิบาลในบ้าน  [#นายโสภณ เหล่าสุวรรณ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์] 
29. เรื่องน่ารู้ ทางด้านวิศวกรรมจราจร  [#โดย นายปิยะ เศรษฐรัตนพงษ์ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สภา] 
30. เรื่องน่ารู้วิศวกรรมเครื่องกล (ระบบปรับอากาศ – ระบายอากาศ )  [#นายเกชา ธีระโกเมน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาวิศวกร] 
31. การเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับ ปริญญาตรีเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย  [#ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑล ทองศรี] 
32. บทความเรื่องน้ำท่วม  [#สภาวิศวกร] 
33. จับกระแสโลกร้อน  [#คุณเกชา] 
34. บทความ FTA  [#พิสิฐ พุฒิไพโรจน์] 
35. การตรวจสอบสภาพอาคาร  [#ประสงค์ ธาราไชย] 
         

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ