สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
   วิศวกรรมน่ารู้ บทความ/เอกสารทางวิชาการ
1. ตึกถล่ม สาเหตุ และแนวทางป้องกัน   [#ศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ กรรมการสภาวิศวกร] 
2. การเสริมความแข็งแรงอาคารเก่าต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1  [#ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ กรรมการสภาวิศวกร] 
3. สถานการณ์ความเสี่ยงแผ่นดินไหวในไทยและแนวทางการรับมือ  [#ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ กรรมการสภาวิศวกร] 
4. การจดทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)  [#ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ กรรมการสภาวิศวกร] 
5. อายุความฟ้องวิศวกรผู้ออกแบบ   [#คัมภีร์ แก้วเจริญ] 
6. การจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง  [#คัมภีร์ แก้วเจริญ] 
7. กำหนดส่งงานก่อสร้างย้อนหลังเป็นโมฆะหรือไม่  [#คัมภีร์ แก้วเจริญ] 
8. การริบสิ่งของที่ใช้ก่อสร้าง เมื่อเลิกสัญญา   [#คัมภีร์ แก้วเจริญ] 
9. การชดใช้ค่างานเมื่อเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง  [#คัมภีร์ แก้วเจริญ] 
10. การเรียกค่าเสียหายเมื่อผู้ประมูลงานก่อสร้างถอนตัว  [#คัมภีร์ แก้วเจริญ] 
11. ผลของการแก้กฎหมายที่มีต่อค่าจ้างก่อสร้าง  [#คัมภีร์ แก้วเจริญ] 
12. ค่าก่อสร้างเพิ่มเพราะเหตุสุดวิสัย ใครรับผิดชอบ  [#คัมภีร์ แก้วเจริญ] 
13. ลำดับวิกฤตการณ์อุบัติเหตุโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกูชิมาไดอิชิ ญี่ปุ่น  [#รวบรวม เรียบเรียงโดย ดร.กมล ตรรกบุตร] 
14. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ฟูกูชิมา ไดอิชิ ญี่ปุ่น  [#รวบรวม เรียบเรียงโดย ดร.กมล ตรรกบุตร] 
15. โครงการวิจัยและพัฒนาชุดผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก  [#ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ] 
16. หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าจ้างวิศวกรตามระดับใบอนุญาตวิศวกรทุกระดับ  [#] 
17. บทความเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  [#นายแสงสิทธิ์ กิจตั้งจรัส] 
18. จะเป็นวุฒิวิศวกร (โยธา) ได้อย่างไร  [#นายเสรี สุธรรมชัย] 
19. พระราชบัญญัติวิศวกร 2542 กับการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  [#ดร.กมล ตรรกบุตร] 
20. ทางเลือกพลังงานนิวเคลียร์  [#ดร.กมล ตรรกบุตร] 
21. กฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  [#] 
22. การอภิปรายเรื่อง “บทบาทของสภาวิศวกรในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม”  [#] 
23. สารปีใหม่องคมนตรี  [#] 
24. อินทะเนียร์เสวนา  [#นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา] 
25. งานออกแบบในประเทศกาตาร์  [#พิสิฐ พุฒิไพโรจน์] 
26. ทางเลือกพลังงาน "นิวเคลียร์ "  [#ดร.กมล ตรรกบุตร] 
27. วิธีการคิดและการกระทำของผู้นำแบบ CEO  [#พีระมิด] 
28. ระบบสุขาภิบาลในบ้าน  [#นายโสภณ เหล่าสุวรรณ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์] 
29. เรื่องน่ารู้ ทางด้านวิศวกรรมจราจร  [#โดย นายปิยะ เศรษฐรัตนพงษ์ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สภา] 
30. เรื่องน่ารู้วิศวกรรมเครื่องกล (ระบบปรับอากาศ – ระบายอากาศ )  [#นายเกชา ธีระโกเมน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาวิศวกร] 
31. การเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับ ปริญญาตรีเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย  [#ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑล ทองศรี] 
32. บทความเรื่องน้ำท่วม  [#สภาวิศวกร] 
33. จับกระแสโลกร้อน  [#คุณเกชา] 
34. บทความ FTA  [#พิสิฐ พุฒิไพโรจน์] 
35. การตรวจสอบสภาพอาคาร  [#ประสงค์ ธาราไชย] 
         

   วิศวกรรมน่ารู้ Code of Practice
1. เนื้อหา มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ  [#คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ] 
2. มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ Code of Practice   [#คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ] 
         

   วิศวกรรมน่ารู้ กฎหมายใหม่น่ารู้
1. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  [#] 
2. ระเบียบการทดสอบความรู้ระดับสามัญวิศวกรฉบับใหม่  [#สำนักกฎหมายฯ] 
3. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
         

   วิศวกรรมน่ารู้ ตารางขอบเขตการประกอบวิชาชีพ
1. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
2. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
3. สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
4. สาขาวิศวกรรมเคมี  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
5. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
6. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
7. สาขาวิศวกรรมโยธา  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
         

   วิศวกรรมน่ารู้ Q&A ปัญหาการประกอบวิชาชีพ
1. สรุปคำถาม-ตอบในการสัมมนา เรื่อง การแนะนำเพื่อขอเลื่อนระดับจากระดับภาคีวิศวกร เป็นระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  [#ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต] 
2. สรุปข้อสงสัยในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   [#ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต] 
3. ผู้ได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษจะสามารถเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรได้หรือไม่  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
4. วิธีการและขั้นตอนการร้องเรียนจรรยาบรรณของวิศวกร  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
5. บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภาวิศวกร  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
6. ข้อควรระมัดระวัง ! เกี่ยวกับการโฆษณางานด้านวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
7. ข้อควรระวัง ! เกี่ยวกับสำเนาใบอนุญาต  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
8. จะโทรศัพท์สอบถามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของวิศวกรจากสภาวิศวกรได้หรือไม่  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
9. การตรวจสอบใบอนุญาตและสถานะใบอนุญาตของบุคคลและนิติบุคคล  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
10. กรณีที่ผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการ/เจ้าของอาคาร มีคำสั่งให้ทำการแก้ไขจนงานก่อสร้างผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
11. ระวัง ! การก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่ยังมิได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
12. ผู้ควบคุมงานที่ประสงค์จะถอนตัว  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
13. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบและคำนวณ  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
14. ข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานรัฐ  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
15. เมื่อถูกพักใช้ใบอนุญาตจนครบกำหนดระยะเวลา เมื่อจะขอใช้ใบอนุญาตจะต้องทำอย่างไร  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
16. เมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะสามารถกลับมาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้อีกหรือไม่  [#สำนักกฎหมายฯ] 
17. โรคต้องห้ามในการสมัครเป็นสมาชิกสภาวิศวกร  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
18. วิศวกรผู้ตรวจสอบการติดตั้ง CNG / LPG  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
19. วิศวกรตรวจทดสอบและรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำหรือหม้อต้ม  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
20. การตรวจสอบปั้นจั่น  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
21. หน้าที่และความรับผิดชอบของวิศวกรผู้ควบคุมงาน  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
22. รวมประเด็นคำตอบปัญหาอาคารสาธารณะ  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
23. เจ้าหน้าที่รัฐรับเป็นผู้ควบคุมงาน (งานส่วนตัว) ได้หรือไม่  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
24. เจ้าหน้าที่รัฐรับทำงานออกแบบและคำนวณ (งานส่วนตัว) ได้หรือไม่  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
25. กรณีที่หน่วยงานรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน / กรรมการตรวจการจ้าง   [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
26.  เจ้าหน้าที่รัฐประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ หรือไม่  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
27. เราจะป้องกันการปลอมแปลงใบอนุญาตได้อย่างไรครับ  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
28. ภาคีสาขาวิศวกรรมโยธาสามารถออกแบบและคำนวณอาคารสาธารณะได้หรือไม่ครับ  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
29. อาคารสาธารณะคืออะไร มีตัวอย่างอะไรบ้างครับ  [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
30. ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 52 เป็นต้นไป จะต้องได้ C ในรายวิชาที่กำหนดหรือไม่   [#สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ] 
         

   วิศวกรรมน่ารู้ กฎหมายของสภาวิศวกรฉบับภาษาอังกฤษ
1. Engineer Act B.E. 2542  [#] 
         

   วิศวกรรมน่ารู้ กิจกรรมที่ผ่านมา
         

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ