สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... และร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
โครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2558
Download เนื้อหาองค์ความรู้ เอกสารการบรรยายประกอบการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาสิ่งแวดล้อม
ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2558 วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณชิ ช้ัน 9 อาคาร ต.040 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวดนนทบุรี
สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX)
 
 
 
 
   กระดานข่าว

ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... และร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....

 (156/-1  #2015-08-10 10:11:09)
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการใช้คำนำหน้าชื่อของวิศวกร (แบบสำรวจ) (36/4  #2013-10-03 12:32:54) 
สอบถามสถานะจัดส่งครับ (42/0  #2015-08-25 19:18:26) 
สอบไม่ผ่าน สมัครสอบใหม่ ต้องยื่นเอกสารใหม่ไหมครับ (167/1  #2015-08-23 15:23:57) 
สอบถามสถานะการจัดส่งใบกว. (74/1  #2015-08-22 11:40:29) 
คำนำหน้าชื่อ (122/1  #2015-08-21 12:35:45) 
การสัมมนาการขอภาคีพิเศษวันที่25สค.นี้ ที่โรงแรมพลูแมนจังหวัดขอนแก่นยังจัดขึ้นอยู่มั้ย (57/1  #2015-08-21 12:26:26) 
สอบถามการอบรม การเลื่อนภาคีเป็นสามัญครับ (277/1  #2015-08-21 11:43:10) 
สอบถามครับ (48/1  #2015-08-21 11:38:18) 
สมัครสอบใบ กว. ไม่ได้ (127/1  #2015-08-20 19:20:16) 
      กระทู้ทั้งหมด..  

   งาน
1.  หจก.ส.สัมพันธ์เอ็นจิเนียริ่ง 25-08-2558
2.  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ: สรอ. หรือ Management System Certification Institute (Thailand): MASCI 13-08-2558
3.  บมจ.ทีพีไอ โพลีน(ปูนทีพีไอ) รับสมัครวิศวกรเครื่องกลระดับหัวหน้างาน 06-08-2558
4.  บริษัท เมนเทล จำกัด 22-07-2558
5.  บริษัท เมนเทล จำกัด 22-07-2558
6.  วุฒิวิศวกร, สามัญวิศวกร และ สามัญสถาปนิกอิสระ รับออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน ตรวจสอบอาคาร พร้อมเซ็นต์รับรองแบบ 09-07-2558
      ทั้งหมด..  
 

ใบอนุญาต
หรือ เลขที่สมาชิก
 
ชื่อ
นามสกุล
 

ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร
สมัครสอบภาคีวิศวกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบ
คลังข้อสอบภาคีวิศวกร
   

การอบรมทดสอบความพร้อม

ผลสอบอบรมทดสอบความพร้อม
ตารางสอบซ่อมอบรมทดสอบความพร้อม
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ
ขอเลื่อนอบรมทดสอบความพร้อม
เอกสารประกอบการอบรมฯ
Download ได้ที่นี่
   

การเลื่อนระดับสามัญ-วุฒิ

คำแนะนำและตัวอย่างการ
ขอเลื่อนระดับสามัญ
ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอ
รับใบอนุญาตระดับภาคีพิเศษ
ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอ
รับใบอนุญาตระดับสามัญ
ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอ
รับใบอนุญาตระดับวุฒิ 
   

 

 
 

 

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ