รายละเอียดโครงการ  
  ชื่อโครงการ : โครงการบ้านเอื้ออาทร มุกดาหาร ระยะที่ 3/1    
  สถานที่ตั้ง :    
  จังหวัด : มุกดาหาร    
  งบประมาณ :    
  เจ้าของโครงการ : การเคหะแห่งชาติ    
  รายละเอียด : งานออกแบบถนน ท่อระบายน้ำ คลส. กำแพงดินต่างระดับและคันถนนขอบบ่อถ่วงน้ำ    
           

 

  รายละเอียดสมาชิก  
  ใบอนุญาต   ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ  
  ภย.22678   วรพจน์   เลิศนวกร งานออกแบบและคำนวณ  
           

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ