สำนักงานศาลปกครองขอส่งสำเนาประกาศ ก.ศป. ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนที่ 3 ก ลงวันที่ 11 มกราคม 2556 จำนวน 2 ฉบับ [2013-01-29] :::1949
 
 
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป้นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าอธิบดีและที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ 8 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555
 
 
 -  ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป้น
 -  ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าอธิบดีและที่เ
 


       
    ข่าวอื่นๆ
 1. สภาวิศวกร ขอเลื่อนวันจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ตรวจสอบอาคาร วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556
 2. รับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 5)
 3. สัมมนาแถลงผลการประหยัดพลังงานและการลดต้นทุนการผลิตด้วยสมองซีกขวาสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
 4. ปฏิทินกิจกรรมการอบรมและสัมมนาสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ค.  2556
 5. การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2rd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
 6. สวทช. จัดประชุมวิชาการประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2556 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี


สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ