ผลการดำเนินงาน
หน้าแรก

รายชื่อโครงการที่ส่งเข้าประกวด
โครงการ "ชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 3 ปี 2549

รวมจำนวน 102 โครงการ 42 จังหวัด

ประเภทชุมชน 10 โครงการ 10 ชุมชน

1. โครงการ "ชุมชน ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน" ปี 2549
นายสมบูรณ์ เงินลาด ชุมชนลาดใต้ หมู่ที่ 1 147
หมู่บ้านลาดใต้ ถนนโชคอวยชัย เขตเทศบาลตำบลชุมชนลาดใต้
อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210 โทร.087-2578219

2. โครงการ "ชุมชนสระแก้วร่วมใจพัฒนา"
นางสมร บุญทัน
ชุมชนสระแก้วร่วมใจพัฒนา 62 ซอยนิกรประสิทธิ์ 2 ถนนิกรประสิทธิ์ อ.ท่าบ่อ หนองคาย 43110
โทร. 089-2383857

3. โครงการ "ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน"
นายเกษม ศรีน้ำทอง
ชุมชนวัดอมรทายิการาม 727/68 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 02-866-1291

4.โครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน
นายบุญส่ง ประสงค์ หมู่ที่ 5
หมู่บ้านคลองท่าแค ต.พิกุลทอง 30 หมู่ 5 ถนนยางมตี พิกุลทอง อ.ท่าช้าง สิงห์บุรี 10640
โทร. 089-4290839

5. โครงการจัดระเบียบชุมชน
ด.ต.สมาน ฑีฆาวงค์
ชุมชนบ้านน้ำด้วน 1 174 หมู่บ้านชุมชนบ้านน้ำด้วน อ.วังทอง พิษณุโลก 65130
โทร. 081-9714724

6. โครงการ "ชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน"
พ.ท.ปีชา เวทาธรนารี
ชุมชนตะวันนา 5/309 ซอยตะวันนา ถนนสนามบินน้ำ เขตนางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทร. 086-980-6489

7. โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยถนนยุทธศาสตร์
นายปรีชา ขำหลง
ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 2 64 อ.หันคา ชัยนาท 17160
โทร. 089-8592664/056-489688

8. โครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ประชาชนมีถนนทางออก
นายอุทัย แก้วแสงเอก
ชุมชนซอยพรหมนิมิตร หมู่ 10 11/30 ม.10 ซอยพรหมนิมิตร ถนนวัดกำแพง ต.ตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทร. 02-5265882

9. โครงการ "ซอยพร้อมใจปลอดภัยทางถนน"
นายนิยม ทรัพย์เจิรญ
ชุมชนซอยพร้อมใจ 105/2 ซอยพร้อมใจ ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทร. 089-014-3639

10."โครงการ ชุมชนร่วมใจพิชิตภัยอุบัติเหตุ ปี 2548-2549"
นายศิริพงษ์ ดีโก๋
บ้านหนองยาวหมู่ 4 ต.เวียง 83 หมู่ 4 อ.เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
โทร. 086-1923742/053-782192

ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล 64 โครงการ 60 อบต.

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุต่อเนื่อง
นายสมัย รัตนจันทร์
อบต.ท่าสาย 377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร 0-5370-1312

2.โครงการ "อบต.ร่วมใจพิชิตภัยอุบัติเหตุ"
นายสุทัศน์ กาปัญญา
อบต. ป่าซาง 196 หมู่บ้านบ้านป่าซาง อ.แม่จัน
จ.เชียงราย 57110 โทร 081-7834169/053-914846

3. โครงการถางหญ้าสองข้างทาง
นายทารา สานุรักษ์
อบต.ขอนคลาน 118/3 ม. 4 หมู่บ้านราไวเหนือ ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โทร 081-0956545/084-6321292

4.โครงการก่อสร้างเสาสัญญานไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์
นายสมาน องอาจ
อบต.หลุมดิน (โครงการ1) 21/1 ม.2 หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร 081-9815067

5.โครงการ "ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน" ปี 2549
นายอาคม ศิลปดอนบม
อบต. สำราญ 87 ม.12 บ้านโคก ต.สำราญ อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000
โทร 043-393813/081-646922

6.โครงการทุกชีวิตปลอดภัยเมื่ออยู่ในท้องถนน อบต.ท่าแค
พันโทสรรเสริญ อินทร์พักทัน
อบต. ท่าแค หมู่ที่ 3 ต.ท่าแค อำเภอเมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร 036-412-356/081-756-0092

7 .โครงการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อบต.เขาดิน
นายวิสุทธิ์ พุทธคาวี
อบต.เขาดิน 5/4 หมู่ 1 นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทร 081-7366505

8.โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4
อบต.แหลมประดู่ ฉะเชิงเทรา

9.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2550
นายชยุตม์เทพ ป๊อกตัง
อบต.ชากไทย 721/1 ถนนบำราศราดูร หมู่ 7 ต.ชากไทย กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 22210
โทร 039-452072/086-1565588

10.โครงการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปี 2547
นายสมาน องอาจ
อบต.หลุมดิน (โครงการ 2) 21/1 ม.2 หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร 081-9815067

11.โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนนในเขตชุมชนพื้นที่ตำบลโพธิ์ใหญ่
นายศักดินันท์ สิงหาทรัพย์
อบต.โพธิใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

12. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน เทศกาลสงกรานต์ ปี 2549
นายวิศิษฐ์ คลังทอง
อบต.หนองขาม 189 หมู่บ้านหนองตานา หนองขาม อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทร 044-810035

13. โครงการ "ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน" ปี 2549
นายสงวน สาริมาตย์
อบต.ค่ายบกหวาน 154 หมู่บ้านบกหวาน ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
โทร 089-7129651

14. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
นายประวิทย์ สอนศิริ
อบต.สระกำแพงใหญ่ ม.12 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร 045-638322/081-5478701

15.โครงการขับขี่ปลอดภัย
นายบัวเลียน มังลา
อบต.นางัว 151 หมู่บ้านนาคอย ถนนนาหว้า-ดอนเชียงบาน ต.นางัว อ.นาหว้า จ. นครพนม 48180
โทร 087-8625790/042551041

16.โครงการบูรณาการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร
นายชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูล
อบต.วังแขม 116 ต.วังแขม อำเภอคลองขลุ ง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร 055-752512-3 ต่อ 15/084-6209257

17. โครงการ "ตำบลแม่ลาดร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน"
นายสนิท มณีพราย
อบต. แม่ลาด 25/2 ซอยท่ามะขาม ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร 081-0396970

18. โครงการ "ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน" ปี 2549
นางประชิต กาทองทุ่ง
อบต.ร่องฟอง 117 หมู่ 3 ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร 081-8842727

19. โครงการ การรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ
นายประทิว แก้วจันทร์
อบต.ท่าเยี่ยม หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง ต.ทางเยี่ยม กิ่งอำเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร 66160
โทร 05-661-4509/089-7028006

20. โครงการเพื่อนร่วมเดินทาง ชุมชนร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน
นายสุพรชัย วงค์สุบรรณ
อบต.บางเดือน หมู่ 2 ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร 077-443030

21. โครงการการแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนน ปี 2549
นายเยาว์ เชิดชู
อบต. ถ้ำสิงห์ 114/1 หมู่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100
โทร 077-520032

22. โครงการการดำเนินโครงการความปลอดภัยทางถนนในเขตพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนากิ่ง อ.มะนัง จ.สตูล
นางอุทัย สุวรรณโณ
อบต.นิคมพัฒนา หมู่ 3 ต.นิคมพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จ.สตูล 91130
โทร 074-720407

23. โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร
นายพีรพงศ์ ทรัพย์พฤทธิกุล
อบต.สระแก้ว 207/4 อำเภอเมือง จ. กำแพงเพชร 62000
โทร 055-708-560

24. "โครงการชุมชนเป็นสุข ทุกชีวิตปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร"
นายณัฐวัฒน์ เนตรจรัสแสง
อบต.หนองงูเหลือม 40 หมู่ 4 หมู่บ้านหนองหม้อแตก ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทร 086-666-1475

25. โครงการ"ชุมชนตำบลวังน้ำลัดร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน" ปี 2549
นายประยงค์ มาลัย
อบต.วังน้ำลัด 529 หมู่ที่ 3 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร 056-237-245


26. โครงการฝึกอบรมทบทวนและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2549
นางกรวิภา เกิดสงค์
อบต.หนองบัว 2 หมู่บ้านหนองไผ่ ถนนหนองบัว-ชัยภูมิ ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โทร 081-888-3776

27. โครงการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2549
นางกรวิภา เกิดสงค์
อบต.หนองบัว 2 หมู่บ้านหนองไผ่ ถนนหนองบัว-ชัยภูมิ ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โทร 081-888-3776

28. โครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในหมู่บ้าน ตำบล ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2549
นางกรวิภา เกิดสงค์
อบต.หนองบัว 2 หมู่บ้านหนองไผ่ ถนนหนองบัว-ชัยภูมิ ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โทร 081-888-3776

29. โครงการเพิ่มศักยภาพในการขับขี่ในชุมชน/หมู่บ้าน
นางกรวิภา เกิดสงค์
อบต.หนองบัว 2 หมู่บ้านหนองไผ่ ถนนหนองบัว-ชัยภูมิ ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โทร 081-888-3776

30. โครงการ "ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน"
นายศิริ สีมาวงค์
อบต.หนองบัว ที่ทำการองค์กรบริหารส่วน-ตำบลหนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โทร 036-360026

31. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
นางแสงอรุณ สมุทรภักดี
อบต. บางเก่า 94 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทร 032-503057

32. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนจากการขับขี่รถอย่างไรไม่รู้กฏจราจร
นายสมปอง สายทอง
อบต.ปะตง 499 ถนนปะตง-ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
โทร 039-364214/089-8348375

33. โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน
นายนิกร โลหะวรกุล
อบต.รำพัน หมู่ 5 ถนนสายหนองสีงา-แหลมเสด็จ ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
โทร 039-417123/089-0943486

34. โครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน
นายสนั่น คูคำ
อบต.คลองตะเกรา 100 หมู่ 12 อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โทร 087-0339934

35. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถอย่างปลอดภัย
นายบุญถม ทองเหลา
อบต.บ้านฝาง 121 หมู่ 7 บ้านศรีภูธร ต.บ้านฟาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โทร 085-7397592

36. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและจุดตรวจความปลอดภัยทางถนน
นายมนตรี ทามูลเรศ
อบต.หนองแวงนางเบ้า 23 ม.10 หมู่บ้านวังจาน ถนนมิตรภาพ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร 086-8553241

37. โครงการประชาชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2549
นายโสภณ อัปหัง
อบต.หนองเสาเล้า จ.ขอนแก่น

38. โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนในตำบล
ส.อ. สมจิต วังคะวิง
อบต.บ้านผือ 7/5 หมู่บ้านโพธิ์ตาก ถนนดอนโมง-โนนฆ้อง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
โทร 089-5694554

39. โครงการออกตรวจป้องกันปราบปรามลดเสพติด-อาชญากรรมและการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด
นายถาวร นันทพานิช
อบต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 24140
โทร 038-516-384/0816638436

40. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
นายวิวัฒน์ ศรีธรรม
อบต.สระนาแก้ว ถนนโพนทอง-เสลภูมิ ต.สระนาแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทร 043-571437/081-0667640

41. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ การจราจรทางถนน
นายอรรถวิทย์ กุลเทียนประดิษฐ์ อบต.หนองผือ เลย 178 หมู่บ้านเมี่ยง ถนนท่าลี-ปากห้วย อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140
โทร 042-889509/086-2244217

42. โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร
นายพิรุณ ทมเจริญ
อบต.โคกงาม 242 หมู่บ้านโคกงาม ถนนเลย-ด่านซ้าย ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โทร 042-892037/089-6100674

43.โครงการอบรมวินัยจราจร
นายชื่น เพ็งแจ่ม
อบต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร 045-615162

44. โครงการ "ท้องถิ่น ชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
นายจำรูญ คำผาง อบต.สำโรงตาเจ็น
อบต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทร 081-7259674/045-674612

45. โครงการ "ช่วยเหลือรถยนต์ซึ่งเกิดปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้อง หรือไม่สามารถขับต่อไปได้"
นายพิชิต หล่อคุณธรรม
อบต.ก้านเหลือง หมู่บ้านบ้านก้านเหลือง ถนนอุทุมพรพิสัย-ปรางค์กู่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 3120
โทร 081-9967300

46. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการจราจร
นางสาวพนารัตน์ นาโควงค์
อบต.นาหัวบ่อ ม.15 อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

47. โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนตามมาตรการ 3 ม. 2ข. 1ร.
นายเสถียร จันทร์มาลา
อบต.เดื่อศรีคันไชย ม.15 อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
โทร 042-706345/083-3356630

48. โครงการฝึกอบรมจราจรทางบกและการขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2548-2549
นายสามชัย ชาไมล์
อบต.โพนแพง ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
โทร 042-798100/081-2613182

49.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2550
นายปิติพงษ์ พลศักดิ์ขวา
อบต.ขมิ้น หมู่บ้านขมิ้น ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร 47220
โทร 086-8608763

50. โครงการหลักพื้นฐาน การขับขี่ปลอดภัย 10 ประการ
นายสายชน ทองแตม
อบต.บ้านหม้อ หมู่บ้านบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทร 086-2199004


51.โครงการสงกรานต์ไทย เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ ช่วยประเทศชาติ
นายวีรยุทธ นงคะวาส
อบต.โคกสะอาด หมู่บ้านนิคมฯ 3 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร 042-237096

52. โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2550
นายบุญเพ็ง สาครเจริญ
อบต.พังงู 11 ม.2 ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โทร 081-7086089

53. โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2549
นายเริ่ม จันทร์สุข
อบต.ไหล่ทุ่ง 64 หมู่บ้านดอนงัว ถนนตระการฯ –พนา อ.ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี 34130
โทร 081-7896604

54. โครงการ"ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน" ปี 2549
นายจำรูฐ ขุนแผ้ว
อบต.นาคา 71 หมู่บ้านนาพรุ ถนนเพชรเกษม กิ่งอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง 85120
โทร 077-824154

55. โครงการจัดซื้อกรวยจราจรและเสื้อกั๊กจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกทางถนน
นายหร่อเอน แอเดียว
อบต. สำนักแต้ว 5/2 หมู่ 2 สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทร 074-46027

56. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์แสงสว่างโคมไฟสาธารณะสี่แยกป่าก้าง
นายสุจิตร ปาลี
อบต.ห้วยยาบ 39 หมู่บ้านห้วยไซเหนือ ห้วยยาย อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180
โทร 087-175-3885

57. "โครงการ อบต. ร่วมใจพิชิตภัยอุบัติเหตุ"
นายพิสูจน์ ใจทา
อบต.เวียง 103 หมู่ 6 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร 053-648856

58. โครงการ "ชุมชน ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน" ปี 2549
นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ
อบต.สันทรายงาม 94 หมู่บ้านสันทรายงาม ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โทร 053-720056/089-8524117

59. โครงการแก้ปัญหา และสร้างความปลอดภัยทางถนน อบต.นางแล
นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร
อบต.นางแล 476 หมู่ 12 ภ.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร 053-7060

60.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2550
นายสมชาติ จายน้อย
อบต.ดอยงาม 340 หมู่บ้านสันหนองความย ต.ดอยงาม อ.พาน เชียงราย 053-918052/081-8817806

61. โครงการการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงสี่แยกถนนวงแหวนรอบนอกตัวเมืองเชียงใหม่บริเวณจุดตัดระหว่างหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
นายอนันต์ คำชัยวงค์
อบต.หนองจ๊อม 179 หมู่ 9 หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร 053-396201/053-847380

62.โครงการอบรมวินัยจราจร
นายวรชัย อินต๊ะแก้ว
อบต.แม่บ่า 115 หมู่ 7 ศรีตงเย็น อ.ไชยประการ จ.เชียงใหม่ 50320
โทร 081-9981-800

63. โครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน
นายวิเชียร สมฤทธิ์
อบต.นาพูน หมู่ 4 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทร 081-8851386

64.โครงการ "ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน"
นายณรงค์ ถาวร
อบต. หนองจิก 15 หมู่ 12 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โทร 055-613-744

ประเภทเทศบาล 28 โครงการ 27 จังหวัด

1. โครงการเทศบาลสร้างความปลอดภัย เทิดไท้ 80 พรรษา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 70/21 ถนนถีนานนท์ อ.เมือง กาฬสินธุ์
043-821354-6

2.โครงการจัดระบบจราจรในเขตเทศบาล
นางชลลดา นิวาสวุฒิกิจ
เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย ถนนชาญอนุเคราะห์ ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย สงขลา
074-377199

3.โครงการสนับสนุนให้ประชาร่วมใจ มีวินัยในการใช้รถใช้ถนน "ถนนแห่งรอยยิ้ม"
กัญญณัช กาญจนะ
เทศบาลตำบลหนองสำโรง 252/2 อุดรดุษฎี ถนนอุดรดุษฎี อ.เมือง อุดรธานี
081-3803585

4.โครงการ "เทศบาลเมืองตากร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน"
นายสมชาติ เพ็ชรประเสริฐ
เทศบาลเมืองตาก 901 ถนนตากสิน ระแหง อ.เมืองตาก ตาก
055-518888/081-8881777

5.โครงการปรับปรุงจุดกลับรถเกาะกลางถนนแสงชูโตทางหลวงหมายเลข 323 (0103)
และโครงการติดตั้งเสาสัญญานไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์
นายทรงยศ อรัญยกานนท์
เทศบาลตำบลท่าผา ถนนแสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง ราชบุรี
032-302117-8

6.โครงการร่วมมือร่วมใจจัดระบบการจราจรสร้างความปลอดภัยถนนนารายณ์มหาราช เทศบาลเมืองลพบุรี
นางวนิดา มโนสุจริตธรรม
เทศบาลเมืองลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อ.เมือง ลพบุรี

7.จัดการจราจรในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
นายบัณฑิต แดงศิริ
เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ 1 ซอย 20 ถนนปราจีน-เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
081-525-8998

8. โครงการขับรถดี มีวินัยปลอดภัย 100%
สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง
เทศบาลเมืองนางรอง 906 ถนนโชค-เดชอุดม อ.นางรอง บุรีรัมย์
044-632171

9.โครงการ "ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างความปลอดภัยทางถนน"
นายพิชัย กิตติพันธ์วรกุล
เทศบาลตำบลหนองหิน 189 หมู่ 4 เทศบาลตำบลหนองหิน หมู่บ้านบ้านฟากนา ถนนมลิวรรณ อ.หนองหิน เลย
042-852-151/081-8728205

10.โครงการขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก กับเทศบาลตำบลบ้านแก่ง บนเส้นทางสาย 1204,1214
นางสุมณฑา พรมสาร
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง 79/11 อ.ตรอน อุตรดิตถ์
055-491151

11.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ปี 2549
ของเทศบาลตำบลแม่ริม ประจำปี งบประมาณ 2549
นายบรรเจิด มาตัน
เทศบาลตำบลแม่ริม 333 หมู่ 8 ถนนแม่ริม-สันทราย อ.แม่ริน เชียงใหม่
053-297613

12.โครงการ "ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน" ปี 2550
นางวิชุตา ทองแกมแก้ว
43 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลช่องแค อ.ตาคลี นครสวรรค์
056-269254

13. โครงการถนนสาย ง1
นายวัลลภ ตั้งรักษาสัตย์
เทศบาลตำบลท่าใหม่ 112 ถนนราชกิจ อ.ท่าใหม่ จันทรบุรี
081-8651139

14. โครงการ "ท่าช้างร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน"
นายพงษ์ชัย เจริญยศ
เทศบาลตำบลท่าช้าง 55 หมู่ 9 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จันทรบุรี
039-325909/039-321990 ต่อ 111

15. โครงการอบรมความรู้ด้านกฏหมายจราจร ประจำปี 2550
นายลิขิต สิริมณีรัตน์
เทศบาลตำบลบางละมุง ถนนบางละมุง12/2 ต.บางละมุง อ.บางละมุง ชลบุรี
038-240881 ต่อ 704

16.โครงการ "ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน" ปี 2550
นายชวลิต ธนิตกุล
เทศบาลตำบลสมเด็จ เทศบาลตำบลสมเด็จ อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์
043-860242/081-8718255

17. โครงการจัดตั้งจุดตรวจตามมาตรการลดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2549
นายศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย
เทศบาลตำบลบ้านแฮด 262 ม. 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านแสด กิ่งอำเภอบ้านแสด ขอนแก่น
087-7085778

18. โครงการพัฒนาถนนปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
นายสันติภาพ เชื้อบุญมี
สำนักงานเทศบาลตำบลด่านซ้าย 35/1 หมู่ 2 หมู่บ้านบ้านเหนือ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย เลย
089-8414131

19. โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน
นายสายัณห์ รัตนวงษา
เทศบาลตำบลโนนสะอาด 444 หมู่ 1 ถนนศรัทธาธรรม 2 อ.โนนสะอาด อุดรธานี
042-392688 ต่อ 11

20.โครงการตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2549
นายธวัชชัย รุ่งเรืองชัยทอง
เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ 119 ม.15 ถนนศรีเมืองใหม่-แห้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
045-399123 ต่อ 17

21.โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2550
นายเฉลิมพันธุ์ คำแผ่นไชย
เทศบาลตำบลบ้านต้า 1 หมู่บ้านต้าตลาด ถนนเทิง-เชียงของ อ.ขุนตาล เชียงราย
085-866-6106

22.เทศบาลร่วมใจพิชิตภัยอุบัติเหตุ ปี2548-2549
นายนวพล อุ่ยอุทัย
เทศบาลตำบลเวียงเชียงทอง 222 หมู่ที่ 12 ต.เวียง อ.เชียงของ เชียงราย
053-791171 ต่อ 18

23.โครงการสร้างความปลอดภัยบนถนนแบบบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่คำ
นายสุเวช ภูมิรัตน์ เทศบาลตำบลแม่คำ
เทศบาลตำบลแม่คำ 199 หมู่ 10 บ้านแม่คำหลังวัด ต.แม่คำ อ.แม่จัน เชียงราย
053-7769198/081-9807494

24. โครงการการป้องกันอุบัติภัยด้านการจราจร
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
เทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ถนนวังสิงห์คำ อ.เมือง เชียงใหม่

25. โครงการให้ความรู้ประชาชนขับขี่ปลอดภัย
นายศราวุธ วงศาโรจน์
เทศบาลต.ริมปิง 95 ถนนขุนแผน อ.เมือง ลำพูน
081-5952937

26. โครงการ "ชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน" กิจกรรม "เมื่อยนัก พักนวด"
นายสมบัติ เมืองขวา
เทศบาลตำบลวังดิน 62 หมู่ที่ 6 ลำพูน
085-7063422

27. โครงการ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด และการเปิดเกาะกลางถนนแก้ปัญหาการจราจรถนนเทวาภิบาล
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด
043-511222