Font : + | - |
 
ลำ
ดับ
สถาบันที่ศึกษา สาขา หลักสูตร การรับรอง วันที่ยื่นขอรับรองประชุมครั้งที่ 1แจ้งแก้ไข 1ส่งกลับแก้ไข 1แจ้งแก้ไข 2ส่งกลับแก้ไข 2แจ้งแก้ไข 3ส่งกลับแก้ไข 3แจ้งแก้ไข 4ส่งกลับแก้ไข 4ตรวจเยี่ยมแจ้งขอเอกสารเพิ่มส่งเอกสารเพิ่มอนุฯ รับรองปริญญาอนุฯ มาตรฐานแล้วเสร็จ
1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า56-6001/10/58
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต56-6026/03/58
เครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ)56-6026/03/58
3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนโยธาวิศวกรรมโยธา56-6004/05/59
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6012/04/59
4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาโยธาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม56-6004/04/56
เครื่องกลวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ55-5922/01/59
5.มหาวิทยาลัยขอนแก่นโยธาวิศวกรรมเกษตร (ดินและน้ำ)56-6028/11/56
6.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล58-6212/01/59
7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)55-5916/12/58
ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า58-6202/06/59
8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ57-6119/06/58
เครื่องกลเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์57-6112/01/59
9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายโยธาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง5107/02/55
เคมีวิศวกรรมเคมี58-6224/04/58
10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล53-5422/01/58
11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือโยธาวิศวกรรมโยธา53-5710/09/57
12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรีไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมโทรคมนาคม55-5907/04/59
13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาโยธาวิศวกรรมสำรวจ53-5709/11/54
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล57-6119/03/58
14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นโยธาวิศวกรรมโยธา56-6004/05/59
15.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครอุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการ53-5718/08/54
16.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเครื่องกลวิศวกรรมเกษตรและอาหาร54-5807/04/59
17.มหาวิทยาลัยนครพนมโยธาวิศวกรรมโยธา56-6022/10/55
18.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า58-6004/04/59
19.มหาวิทยาลัยปทุมธานีเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6024/08/58
20.มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า56-6027/04/59
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6018/04/59
21.มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล59-6317/03/59
22.มหาวิทยาลัยศรีปทุมเครื่องกลวิศวกรรมยานยนต์57-6112/02/59
23.มหาวิทยาลัยสยามเครื่องกลวิศวกรรมยานยนต์55-5917/03/59
24.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า55-5908/02/59
ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมไฟฟ้า55-5908/02/59
25.วิทยาลัยเชียงรายไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า53-5703/07/58
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล53-5712/12/59
26.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโยธาโยธาและเทคโนโลยี55-5517/03/58
เครื่องกลเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ55-5927/08/58
โยธาโยธาและเทคโนโลยี56-6017/03/58
เครื่องกลเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ52-5427/08/58
27.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเครื่องกลวิศวกรรมยานยนต์54-5822/12/59
28.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม55-5910/09/58
ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมการวัดและควบคุม55-5926/11/58
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697