Font : + | - |
 
ลำ
ดับ
สถาบันที่ศึกษา สาขา หลักสูตร การรับรอง วันที่ยื่นขอรับรองประชุมครั้งที่ 1แจ้งแก้ไข 1ส่งกลับแก้ไข 1แจ้งแก้ไข 2ส่งกลับแก้ไข 2แจ้งแก้ไข 3ส่งกลับแก้ไข 3แจ้งแก้ไข 4ส่งกลับแก้ไข 4ตรวจเยี่ยมแจ้งขอเอกสารเพิ่มส่งเอกสารเพิ่มอนุฯ รับรองปริญญาอนุฯ มาตรฐานแล้วเสร็จ
1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6026/02/57
เครื่องกลวิศวกรรมการบินและอวกาศ56-6012/01/59
เครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต56-6026/03/58
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)46-5023/01/59
เครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ)56-6026/03/58
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาโยธาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม56-6004/04/56
3.มหาวิทยาลัยขอนแก่นโยธาวิศวกรรมเกษตร (ดินและน้ำ)56-6028/11/56
4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า58-6214/09/58
ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมไฟฟ้า58-6214/09/58
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล58-6212/01/59
5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6026/11/57
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)55-5926/11/57
6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ57-6119/06/58
เครื่องกลเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์57-6112/01/59
7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายโยธาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง5107/02/55
เคมีวิศวกรรมเคมี58-6224/04/58
8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล53-5422/01/58
9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือโยธาวิศวกรรมโยธา53-5710/09/57
10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาโยธาวิศวกรรมสำรวจ53-5709/11/54
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล57-6119/03/58
เครื่องกลเครื่องจักรกลเกษตร57-6106/05/58
โยธาวิศวกรรมโยธา56-5610/09/57
11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครอุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการ53-5718/08/54
12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล54-5811/11/58
13.มหาวิทยาลัยนครพนมโยธาวิศวกรรมโยธา56-6022/10/55
อุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการ53-5526/12/57
อุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการ56-6026/12/57
14.มหาวิทยาลัยบูรพาโยธาวิศวกรรมโยธา54-5510/07/56
โยธาวิศวกรรมโยธา56-6018/01/59
15.มหาวิทยาลัยปทุมธานีเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6024/08/58
16.มหาวิทยาลัยมหาสารคามโยธาวิศวกรรมโยธา55-5522/12/57
โยธาวิศวกรรมโยธา56-6022/08/57
17.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลโยธาวิศวกรรมโยธา56-6010/09/57
เครื่องกลวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์56-6010/06/57
18.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขนเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)56-6026/02/57
19.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์โยธาวิศวกรรมโยธา55-5910/09/57
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5926/02/57
20.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ55-5924/01/57
21.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโยธาวิศวกรรมโยธา55-6006/06/58
22.วิทยาลัยเชียงรายไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า53-5703/07/58
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล53-5712/12/59
23.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเครื่องกลเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ52-5427/08/58
เครื่องกลเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ55-5927/08/58
24.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเครื่องกลวิศวกรรมยานยนต์54-5822/12/59
25.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม55-5910/09/58
26.สถาบันรัชต์ภาคย์เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6001/10/57
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697