Font : + | - |
 
ลำ
ดับ
สถาบันที่ศึกษา สาขา หลักสูตร การรับรอง วันที่ยื่นขอรับรองประชุมครั้งที่ 1แจ้งแก้ไข 1ส่งกลับแก้ไข 1แจ้งแก้ไข 2ส่งกลับแก้ไข 2แจ้งแก้ไข 3ส่งกลับแก้ไข 3แจ้งแก้ไข 4ส่งกลับแก้ไข 4ตรวจเยี่ยมแจ้งขอเอกสารเพิ่มส่งเอกสารเพิ่มอนุฯ รับรองปริญญาอนุฯ มาตรฐานแล้วเสร็จ
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคมีวิศวกรรมเคมี54-5806/06/57
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6026/02/57
เครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต56-6026/03/58
เครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(หลักสูตรนานาชาติ)56-6026/03/58
3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเครื่องกลวิศวกรรมเกษตร56-6025/03/58
4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนครเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต55-5927/05/56
5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาโยธาวิศวกรรมโยธา56-6010/09/57
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต56-6004/03/56
โยธาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม56-6004/04/56
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ56-6004/03/56
6.มหาวิทยาลัยขอนแก่นโยธาวิศวกรรมเกษตร (ดินและน้ำ)56-6028/11/56
7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโยธาวิศวกรรมโยธา46-4925/01/56
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)55-5926/11/57
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6026/11/57
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5526/11/57
8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6025/07/57
เคมีวิศวกรรมเคมี56-6010/09/57
9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายโยธาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง5107/02/55
10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล53-5422/01/58
11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือโยธาวิศวกรรมโยธา53-5710/09/57
12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5912/03/58
13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากโยธาวิศวกรรมโยธา55-5510/09/57
โยธาวิศวกรรมโยธา56-6026/04/56
14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาโยธาวิศวกรรมสำรวจ53-5709/11/54
โยธาวิศวกรรมโยธา56-5610/09/57
เครื่องกลเครื่องจักรกลเกษตร57-6106/05/58
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล57-6119/03/58
15.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครอุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการ53-5718/08/54
16.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโยธาวิศวกรรมโยธา54-5510/09/57
โยธาวิศวกรรมโยธา56-6010/09/57
เคมีวิศวกรรมเคมี45-4909/06/58
เคมีวิศวกรรมเคมี50-5309/06/58
17.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล ภาคภาษาอังกฤษ56-6029/04/58
18.มหาวิทยาลัยนครพนมโยธาวิศวกรรมโยธา56-6022/10/55
19.มหาวิทยาลัยนเรศวรเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5914/05/58
20.มหาวิทยาลัยบูรพาโยธาวิศวกรรมโยธา54-5810/07/56
ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมไฟฟ้า54-5808/08/56
ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า54-5808/08/56
เคมีวิศวกรรมเคมี54-5809/07/56
21.มหาวิทยาลัยพะเยาเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5922/01/58
22.มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาโยธาวิศวกรรมโยธา55-5910/09/57
23.มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีโยธาวิศวกรรมโยธา52-5619/03/56
24.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลโยธาวิศวกรรมโยธา56-6010/09/57
เครื่องกลวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์56-6010/06/57
25.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขนเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรนานาชาติ)56-6026/02/57
26.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์โยธาวิศวกรรมโยธา55-5910/09/57
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5926/02/57
27.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโยธาวิศวกรรมโยธา55-6006/06/58
28.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์เครื่องกลวิศวกรรมพลังงาน56-6004/07/57
29.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กรุงเทพฯ)เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5910/03/58
30.สถาบันรัชต์ภาคย์เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6001/10/57
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697