Font : + | - |
 
ลำ
ดับ
สถาบันที่ศึกษา สาขา หลักสูตร การรับรอง วันที่ยื่นขอรับรองประชุมครั้งที่ 1แจ้งแก้ไข 1ส่งกลับแก้ไข 1แจ้งแก้ไข 2ส่งกลับแก้ไข 2แจ้งแก้ไข 3ส่งกลับแก้ไข 3แจ้งแก้ไข 4ส่งกลับแก้ไข 4ตรวจเยี่ยมแจ้งขอเอกสารเพิ่มส่งเอกสารเพิ่มอนุฯ รับรองปริญญาอนุฯ มาตรฐานแล้วเสร็จ
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า54-4802/09/56
ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมไฟฟ้า54-5802/09/56
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า56-6007/12/55
เครื่องกลวิศวกรรมการบินและอวกาศ53-5708/06/55
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6026/02/57
ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมไฟฟ้า56-6007/12/55
เครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(หลักสูตรนานาชาติ)51-5514/09/55
3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนครไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์55-5903/06/56
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต55-5927/05/56
4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า56-6027/03/56
โยธาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม56-6004/04/56
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต56-6004/03/56
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ56-6004/03/56
5.มหาวิทยาลัยขอนแก่นโยธาวิศวกรรมเกษตร (ดินและน้ำ)45-5030/11/55
6.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรนานาชาติ)56-6026/02/57
7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโยธาวิศวกรรมโยธา46-4925/01/56
ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงาน)55-5930/08/55
8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออุตสาหการวิศวกรรมการผลิต50-5425/12/56
เครื่องกลวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ55-5926/02/57
9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5925/10/56
10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโยธาวิศวกรรมโยธา52-5518/07/55
โยธาวิศวกรรมโยธา56-6026/06/56
11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)เคมีวิศวกรรมเคมี53-5526/02/57
12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายโยธาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง5107/02/55
13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5926/02/57
14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายอุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการ53-5410/07/56
ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมอุตสาหการ55-5910/07/56
15.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากโยธาวิศวกรรมโยธา55-5926/04/56
16.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเครื่องกลเครื่องจักรกลเกษตร53-5416/08/55
17.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาโยธาวิศวกรรมสำรวจ53-5709/11/54
18.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นเครื่องกลเครื่องจักรกลเกษตร53-5718/04/55
เครื่องกลวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ53-5718/04/55
19.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครอุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการ53-5718/08/54
20.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเครื่องกลวิศวกรรมยานยนต์53-5310/04/56
เครื่องกลวิศวกรรมยานยนต์55-5921/11/55
เครื่องกลวิศวกรรมอากาศยาน55-5921/11/55
21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเคมีวิศวกรรมเคมี ภาคภาษาอังกฤษ52-5609/08/56
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล ภาคภาษาอังกฤษ52-5425/10/56
22.มหาวิทยาลัยนครพนมโยธาวิศวกรรมโยธา56-6022/10/55
23.มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล52-5526/02/57
24.มหาวิทยาลัยบูรพาอุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการ55-5916/08/56
โยธาวิศวกรรมโยธา54-5810/07/56
เคมีวิศวกรรมเคมี54-5809/07/56
ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมไฟฟ้า54-5808/08/56
ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า54-5808/08/56
25.มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาเคมีวิศวกรรมเคมี50-5417/07/56
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5925/10/56
26.มหาวิทยาลัยแม่โจ้เครื่องกลวิศวกรรมเกษตร54-5805/05/56
เครื่องกลวิศวกรรมอาหาร54-5825/10/56
27.มหาวิทยาลัยรังสิตโยธาวิศวกรรมโยธา56-6021/05/55
28.มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีโยธาวิศวกรรมโยธา52-5619/03/56
29.มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)โยธาวิศวกรรมโยธา5511/07/56
30.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขนเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรนานาชาติ)56-6026/02/57
31.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5926/02/57
32.มหาวิทยาลัยศิลปากร วข.พระราชวังสนามจันทร์เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5916/10/56
33.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโยธาวิศวกรรมโยธา56-6014/05/55
34.มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5920/12/54
35.โรงเรียนนายเรือเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลเรือ53-5726/02/57
36.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์อุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการ17/01/57
37.สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรนานาชาติ)56-6025/10/56
38.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กรุงเทพฯ)อุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการ55-5911/10/56
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697