Font : + | - |
 
ลำ
ดับ
สถาบันที่ศึกษา สาขา หลักสูตร การรับรอง วันที่ยื่นขอรับรองประชุมครั้งที่ 1แจ้งแก้ไข 1ส่งกลับแก้ไข 1แจ้งแก้ไข 2ส่งกลับแก้ไข 2แจ้งแก้ไข 3ส่งกลับแก้ไข 3แจ้งแก้ไข 4ส่งกลับแก้ไข 4ตรวจเยี่ยมแจ้งขอเอกสารเพิ่มส่งเอกสารเพิ่มอนุฯ รับรองปริญญาอนุฯ มาตรฐานแล้วเสร็จ
1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6026/02/57
เครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต56-6026/03/58
เครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(หลักสูตรนานาชาติ)56-6026/03/58
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนครเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต)55-5931/10/58
3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาโยธาวิศวกรรมโยธา56-6010/09/57
โยธาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม56-6004/04/56
4.มหาวิทยาลัยขอนแก่นโยธาวิศวกรรมเกษตร (ดินและน้ำ)56-6028/11/56
5.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า58-6214/09/58
ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมไฟฟ้า58-6214/09/58
6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6026/11/57
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)55-5926/11/57
7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ57-6119/06/58
8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายโยธาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง5107/02/55
เคมีวิศวกรรมเคมี58-6224/04/58
9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล53-5422/01/58
10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือโยธาวิศวกรรมโยธา53-5710/09/57
11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรีไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า56-6001/04/58
12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า56-6007/07/58
13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาโยธาวิศวกรรมสำรวจ53-5709/11/54
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล57-6119/03/58
เครื่องกลเครื่องจักรกลเกษตร57-6106/05/58
โยธาวิศวกรรมโยธา56-5610/09/57
14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครอุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการ53-5718/08/54
15.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ56-6019/12/57
ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคภาษาอังกฤษ56-6011/12/57
ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคภาษาอังกฤษ56-6011/12/57
ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมไฟฟ้า56-6005/08/58
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล ภาคภาษาอังกฤษ56-6029/04/58
เคมีวิศวกรรมเคมี56-6021/07/58
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6021/07/58
เคมีวิศวกรรมเคมี ภาคภาษาอังกฤษ56-6008/07/58
ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า56-6005/08/58
16.มหาวิทยาลัยนครพนมโยธาวิศวกรรมโยธา56-6022/10/55
17.มหาวิทยาลัยนเรศวรเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5914/05/58
18.มหาวิทยาลัยบูรพาโยธาวิศวกรรมโยธา54-5810/07/56
19.มหาวิทยาลัยปทุมธานีเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6024/08/58
20.มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาโยธาวิศวกรรมโยธา55-5910/09/57
21.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลโยธาวิศวกรรมโยธา56-6010/09/57
เครื่องกลวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์56-6010/06/57
22.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขนเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรนานาชาติ)56-6026/02/57
23.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์โยธาวิศวกรรมโยธา55-5910/09/57
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5926/02/57
24.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโยธาวิศวกรรมโยธา55-6006/06/58
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5909/06/58
25.มหาวิทลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า58-6227/07/58
26.วิทยาลัยเชียงรายไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า53-5703/07/58
27.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเครื่องกลเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ52-5427/08/58
เครื่องกลเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ55-5927/08/58
28.สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)56-6018/02/58
29.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม55-5910/09/58
30.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล51-5124/06/58
31.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กรุงเทพฯ)เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5910/03/58
เครื่องกลวิศวกรรมเกษตร54-5818/06/58
32.สถาบันรัชต์ภาคย์เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6001/10/57
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697