Font : + | - |
 
ลำ
ดับ
สถาบันที่ศึกษา สาขา หลักสูตร การรับรอง วันที่ยื่นขอรับรองประชุมครั้งที่ 1แจ้งแก้ไข 1ส่งกลับแก้ไข 1แจ้งแก้ไข 2ส่งกลับแก้ไข 2แจ้งแก้ไข 3ส่งกลับแก้ไข 3แจ้งแก้ไข 4ส่งกลับแก้ไข 4ตรวจเยี่ยมแจ้งขอเอกสารเพิ่มส่งเอกสารเพิ่มอนุฯ รับรองปริญญาอนุฯ มาตรฐานแล้วเสร็จ
1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6026/02/57
เครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต56-6026/03/58
เครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(หลักสูตรนานาชาติ)56-6026/03/58
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเครื่องกลวิศวกรรมเกษตร56-6025/03/58
3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนครเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต55-5927/05/56
4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาโยธาวิศวกรรมโยธา56-6010/09/57
โยธาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม56-6004/04/56
5.มหาวิทยาลัยขอนแก่นโยธาวิศวกรรมเกษตร (ดินและน้ำ)56-6028/11/56
6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโยธาวิศวกรรมโยธา46-4925/01/56
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6026/11/57
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5526/11/57
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)55-5926/11/57
7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6025/07/57
8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายโยธาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง5107/02/55
9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล53-5422/01/58
10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือโยธาวิศวกรรมโยธา53-5710/09/57
11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5912/03/58
12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรีไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า56-6001/04/58
13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า56-6007/07/58
14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาโยธาวิศวกรรมสำรวจ53-5709/11/54
เครื่องกลเครื่องจักรกลเกษตร57-6106/05/58
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล57-6119/03/58
โยธาวิศวกรรมโยธา56-5610/09/57
15.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครอุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการ53-5718/08/54
16.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโยธาวิศวกรรมโยธา54-5510/09/57
โยธาวิศวกรรมโยธา56-6010/09/57
17.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ56-6019/12/57
ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคภาษาอังกฤษ56-6011/12/57
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล ภาคภาษาอังกฤษ56-6029/04/58
ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคภาษาอังกฤษ56-6011/12/57
18.มหาวิทยาลัยนครพนมโยธาวิศวกรรมโยธา56-6022/10/55
19.มหาวิทยาลัยนเรศวรไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า55-5914/05/58
ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมไฟฟ้า55-5914/05/58
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5914/05/58
20.มหาวิทยาลัยบูรพาโยธาวิศวกรรมโยธา54-5810/07/56
21.มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์55-5925/05/58
22.มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาโยธาวิศวกรรมโยธา55-5910/09/57
23.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลโยธาวิศวกรรมโยธา56-6010/09/57
เครื่องกลวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์56-6010/06/57
24.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขนเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรนานาชาติ)56-6026/02/57
25.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์โยธาวิศวกรรมโยธา55-5910/09/57
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5926/02/57
26.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโยธาวิศวกรรมโยธา55-6006/06/58
27.สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)56-6018/02/58
28.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กรุงเทพฯ)เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5910/03/58
29.สถาบันรัชต์ภาคย์เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6001/10/57
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697