Font : + | - |
 
ลำ
ดับ
สถาบันที่ศึกษา สาขา หลักสูตร การรับรอง วันที่ยื่นขอรับรองประชุมครั้งที่ 1แจ้งแก้ไข 1ส่งกลับแก้ไข 1แจ้งแก้ไข 2ส่งกลับแก้ไข 2แจ้งแก้ไข 3ส่งกลับแก้ไข 3แจ้งแก้ไข 4ส่งกลับแก้ไข 4ตรวจเยี่ยมแจ้งขอเอกสารเพิ่มส่งเอกสารเพิ่มอนุฯ รับรองปริญญาอนุฯ มาตรฐานแล้วเสร็จ
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคมีวิศวกรรมเคมี54-5806/06/57
โยธาวิศวกรรมโยธา54-5910/09/57
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(หลักสูตรนานาชาติ)51-5514/09/55
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6026/02/57
3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเครื่องกลวิศวกรรมการอาหาร55-5917/07/57
4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนครเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต55-5927/05/56
5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาโยธาวิศวกรรมโยธา56-6010/09/57
โยธาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม56-6004/04/56
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ56-6004/03/56
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต56-6004/03/56
6.มหาวิทยาลัยขอนแก่นเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6026/08/57
โยธาวิศวกรรมเกษตร (ดินและน้ำ)56-6028/11/56
7.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรนานาชาติ)56-6026/02/57
8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโยธาวิศวกรรมโยธา46-4925/01/56
9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโยธาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา56-6010/09/57
เครื่องกลวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ55-5926/02/57
10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโยธาวิศวกรรมโยธา53-5518/07/55
11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6025/07/57
เคมีวิศวกรรมเคมี56-6010/09/57
12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายโยธาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง5107/02/55
13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล53-5706/06/57
โยธาวิศวกรรมโยธา56-6010/09/57
โยธาวิศวกรรมโยธา55-5510/09/57
14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือโยธาวิศวกรรมโยธา53-5710/09/57
15.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายาโยธาวิศวกรรมโยธา55-5510/09/57
โยธาวิศวกรรมโยธา56-6010/09/57
16.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลโยธาวิศวกรรมโยธา55-5510/09/57
โยธาวิศวกรรมโยธา56-6010/09/57
17.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมอุตสาหการ55-5910/07/56
18.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5920/08/57
โยธาวิศวกรรมโยธา55-5510/09/57
โยธาวิศวกรรมโยธา56-6026/04/56
19.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเครื่องกลเครื่องจักรกลเกษตร53-5416/08/55
20.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการโยธาวิศวกรรมโยธา55-5510/09/57
โยธาวิศวกรรมโยธา56-6010/09/57
21.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรีเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5517/09/57
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6017/09/57
22.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาโยธาวิศวกรรมสำรวจ53-5709/11/54
เครื่องกลวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ56-6006/06/57
โยธาวิศวกรรมโยธา56-5610/09/57
23.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครอุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการ53-5718/08/54
24.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโยธาวิศวกรรมโยธา54-5510/09/57
เครื่องกลวิศวกรรมยานยนต์55-5921/11/55
โยธาวิศวกรรมโยธา56-6010/09/57
เครื่องกลวิศวกรรมยานยนต์53-5310/04/56
เครื่องกลวิศวกรรมอากาศยาน55-5921/11/55
25.มหาวิทยาลัยธนบุรีเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5906/06/57
26.มหาวิทยาลัยนครพนมโยธาวิศวกรรมโยธา56-6022/10/55
27.มหาวิทยาลัยบูรพาโยธาวิศวกรรมโยธา54-5810/07/56
ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า54-5808/08/56
ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมไฟฟ้า54-5808/08/56
เคมีวิศวกรรมเคมี54-5809/07/56
28.มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาเคมีวิศวกรรมเคมี55-5903/10/57
โยธาวิศวกรรมโยธา55-5910/09/57
29.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมโยธาวิศวกรรมโยธา56-6010/09/57
30.มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีโยธาวิศวกรรมโยธา52-5619/03/56
31.มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)โยธาวิศวกรรมโยธา5511/07/56
32.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล56-6006/08/57
โยธาวิศวกรรมโยธา56-6010/09/57
33.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โยธาวิศวกรรมโยธา55-5510/09/57
โยธาวิศวกรรมโยธา56-6010/09/57
34.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขนเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรนานาชาติ)56-6026/02/57
35.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์โยธาวิศวกรรมโยธา55-5910/09/57
เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล55-5926/02/57
36.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเคมีวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ55-5913/11/57
โยธาวิศวกรรมโยธา56-6014/05/55
37.โรงเรียนนายเรือเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลเรือ53-5726/02/57
38.สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรนานาชาติ)56-6025/10/56
39.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กรุงเทพฯ)เครื่องกลวิศวกรรมขนส่งทางราง56-6006/06/57
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697