รายละเอียด
       
  ตารางสอบซ่อม อบรม และทดสอบความพร้อม ครั้งที่ : 19 /2555 ( วันที่สอบซ่อม 31-10-2555 )
สถานที่สอบ ห้องประชุม สำนักงานสภาวิศวกร
 
       


           
    วิชา : จรรยาบรรณ   ลงทะเบียน : 09:00   เวลาสอบ : 09:30 - 10:00  
    214243 กัจฐพงศ์   เมืองเกตุ    
    226831 กิตติพันธ์   คำเนตร    
    226942 กิตติศักดิ์   กองสวรรค์    
    226626 เกรียงไกร    ดำรงสกุล    
    227542 ชวิน   ปะละนัชสุข    
    103711 ชัชชัย   ชนะกุล    
    227000 ชัยพร   จงกลาง    
    227182 ณภัทรชล   ดาวเรือง    
    226644 ณัฐวัฒน์   โพธิ์ทอง    
    227976 ดุสิต   สารักษ์    
    227271 ทิวา   จำปาแก้ว    
    221200 ธนกร   ไทยภักดี    
    226795 ธนกฤต   สาวงษ์นาม    
    227481 ธัชพรรณ   คลี่บำรุง    
    227422 นวสันต์   ซอมขุนทด    
    226805 นิภาวรรณ   ถันทอง    
    220250 บุญทวี   ขอบทอง    
    215087 ใบเตย   เรืองแสน    
    225158 ประภากร   เถาโท    
    226666 พงษ์เทพ   นะรานันท์    
    225537 ฟัครียะฮ์   มะดีเยาะ    
    227206 ภัสราวรรณ   ศรีดี    
    227180 ภูมินทร์   อำลอย    
    226839 มูฮำมัดฟิตรี   มณีชยางกูร    
    228096 มูฮำหมัด   หวังเล๊าะ    
    211112 วรพงษ์   ชุมขวัญ    
    227486 สบาย   ศรีหมุน    
    223593 สักรินทร์   มุนินทร    
    223325 สุทธิพันธ์   ชินเทศ    
    227669 สุธาสินี   ม่วงเรือง    
    225579 สุนทร   ทองสมบัติ    
    227061 สุภทรชัย   จงมีเดช    
    226814 สุรเดช   เขียวขำ    
    227682 อภิชาติ   เวฬุวะนารักษ์    
    227479 อิศรินทร์   อรุณสวัสดิ์    
    วิชา : สิ่งแวดล้อม   ลงทะเบียน : 09:00   เวลาสอบ : 09:30 - 10:00  
    226528 จตุพล   ประสมทรัพย์    
    226951 ชวพล   พลศิลป์    
    227208 ธีระเดช    ทองเจิม    
    226883 ปิยะไชย   โคกแก้ว    
    227370 รมณ   ทองศรี    
    227610 อำนวย   มาเหมือน    
    วิชา : กฏหมาย + จรรยาบรรณ + สิ่งแวดล้อม   ลงทะเบียน : 09:00   เวลาสอบ : 09:30 - 11:00  
    188152 ฉัตร   จักขุจันทร    
    217859 สุนทร   โต๊ะงาม    
    วิชา : กฏหมาย + ความปลอดภัย   ลงทะเบียน : 09:00   เวลาสอบ : 09:30 - 11:00  
    227299 ติงติง   แซ่หวู่    
    วิชา : สิ่งแวดล้อม + ความปลอดภัย   ลงทะเบียน : 09:00   เวลาสอบ : 09:30 - 11:00  
    226190 ณัฐวุฒิ   รัศมี    
    227078 เสาวภา   ขุนประดา    
    วิชา : จรรยาบรรณ + ความปลอดภัย   ลงทะเบียน : 09:00   เวลาสอบ : 09:30 - 11:00  
    227075 ประสิทธิ์   ชัยศิริอุดมโชค    
    วิชา : กฏหมาย + จรรยาบรรณ + ความปลอดภัย   ลงทะเบียน : 09:00   เวลาสอบ : 09:30 - 11:30  
    225264 ธีรพงษ์   ชื่นพันธ์    
    วิชา : จรรยาบรรณ + สิ่งแวดล้อม + ความปลอดภัย   ลงทะเบียน : 09:00   เวลาสอบ : 09:30 - 11:30  
    225991 ไพวงค์   ตะเคียนศก    
    วิชา : กฏหมาย   ลงทะเบียน : 10:30   เวลาสอบ : 11:00 - 11:30  
    225099 กฤษฎา   ปะยัง    
    227303 ไกรวี   โนศรี    
    227099 จตุพร   พรหมมา    
    227238 ชนินทร์   บุญสอด    
    222440 ชัยวัฒน์   อ่อนทอง    
    227554 ณัฐพล   สายทองสด    
    227429 ธัญญ   รัตนะ    
    227322 ธีระพันธ์   สุขยา    
    227539 ธีระวัฒน์   ใจนาน    
    227096 นภาภรณ์   มัธนัง    
    226525 นิยศักดิ์   คงสีปาน    
    228143 นุวัฒน์   แสนสุข    
    227417 ปิยากร   ฆ้องก่ำ    
    226340 พัชนิกา   นุกันยา    
    227179 ภัทรสุดา   ทะแพงพันธ์    
    227493 มนตรี   เรืองมี    
    228101 รณชัย   หมัดปาน    
    226791 วรการ   มรม่วง    
    226184 วิทูร   ละม่อมงาม    
    220821 ศักกภัทร์   เดชพันธ์    
    227095 ศักดิ์ชัย   จันทนะ    
    220305 สมโชค   สุทธิโพธิ์สุวรรณ์    
    224395 สิทธิโชค   ปักษี    
    222763 สุขนิรันดร์   อนันต๊ะ    
    224744 สุปัญญา   บุญชู    
    223871 สุพจน์   มหายศนันท์    
    227380 อภิชาต   สิทธิชัยเนตร    
    225392 อัครวุฒิ   หนูทอง    
    225680 เอกวุฒิ   ดิษฐแย้ม    
    160493 เอนก   ม่วงเมือง    
    วิชา : กฏหมาย + จรรยาบรรณ   ลงทะเบียน : 10:30   เวลาสอบ : 11:00 - 12:00  
    224446 ชาญชัย   จันทร์สว่าง    
    226421 ธนาวัฒน์   เชี่ยวชาญวณิช    
    226080 วลัยลักษณ์   อัครอังศุนาก    
    227162 วินิจ   ใจบุญ    
    วิชา : ความปลอดภัย   ลงทะเบียน : 10:30   เวลาสอบ : 11:00 - 12:00  
    225877 จิรานุวัฒน์   กลัดสำเนียง    
    226838 นริศรา   ใจเย็น    
    227181 นฤมล   จำปาศรี    
    226419 ปาริฉัตร   สงวนใจ    
    227124 พีรนนท์   รวมเจริญ    
    228174 ภทวิทย์    ประสิทธิ์อธิกุล    
    227207 ยุทธนา   โคตาหา    
    226514 ศุภวัฒน์   เหมืองอินต๊ะ    
    วิชา : จรรยาบรรณ + สิ่งแวดล้อม   ลงทะเบียน : 10:30   เวลาสอบ : 11:00 - 12:00  
    225811 ชาณุรัตน์   ศรีรัตนพงษ์    
    วิชา : กฏหมาย + สิ่งแวดล้อม   ลงทะเบียน : 10:30   เวลาสอบ : 11:00 - 12:00  
    224914 ธนิตย์   เทพทอง    
    227200 ประยูรศักดิ์   เสนาะจำนงค์    
    226821 ศุภรักษ์   เอื้อเฟื้อ