รายละเอียด
       
  ตารางสอบซ่อม อบรม และทดสอบความพร้อม ครั้งที่ : 26 /2554 ( วันที่สอบซ่อม 29-10-2554 )
สถานที่สอบ ห้องประชุม สำนักงานสภาวิศวกร
 
       


           
    วิชา : กฏหมาย + จรรยาบรรณ + สิ่งแวดล้อม + ทักษะ + ความปลอดภัย   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 09:40  
    218523 ธีระยุทธ   โสวรรณะ    
    วิชา : กฏหมาย   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 09:40  
    199603 พิชัย   ศรีมันตะ    
    219068 รัชภูมิ   บุญมา    
    218097 วนษา   สินจังหรีด    
    212676 โอภาส   สาธิตพัฒนศิริ    
    วิชา : จรรยาบรรณ + สิ่งแวดล้อม + ทักษะ + ความปลอดภัย   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 09:40  
    214874 กรวิฑิต   รวยทรัพย์    
    216279 กิตติธัช   พุ่มมูล    
    210789 กิตติพงษ์   ด้วงพร้าว    
    216300 เกียรติภูมิ   เอี่ยมชโลทร    
    219636 จตุรภัทร   หอมจันทร์    
    214944 จริยา   สิงห์ชัย    
    218030 จิรณัฐ์   ตั้งจิตติจริยา    
    214101 ธนากร   สุน้อง    
    219130 ธเนศ   ถิ่นกาญจน์วัฒนา    
    218083 ธีรศักดิ์   ฤทธิเดช    
    218400 ภัทรกานต์   เหล่าไพฑูรย์    
    217574 ภาณุพงศ์   ศรีจันทร์    
    218401 วชิรวิชญ์   กองยา    
    213182 วันชัย   อุบัวบล    
    218529 สรจักร   รัตนแจ่มจรัส    
    วิชา : จรรยาบรรณ   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 09:40  
    206862 วีรชน   วิเศษสังข์    
    วิชา : กฏหมาย + จรรยาบรรณ + สิ่งแวดล้อม + ทักษะ   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 10:00  
    218188 กฤษฎา   ยมนา    
    219563 จิรพันธ์   กันธิโน    
    200875 พงศธร   พิลึก    
    214998 รัชฎา   ทองมาก    
    214449 สุวัฒน์   สารจันทร์    
    วิชา : ความปลอดภัย   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 10:00  
    217410 ณัฐ   โพธิ์เงิน    
    216685 พัฒนา   ทองศรี    
    วิชา : กฏหมาย + จรรยาบรรณ   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 10:20  
    215901 อาทิตย์   อุดมชัย    
    วิชา : จรรยาบรรณ + ทักษะ   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 10:20  
    218244 ชัยวัฒน์   พงค์โสภี    
    วิชา : จรรยาบรรณ + สิ่งแวดล้อม + ความปลอดภัย   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 10:20  
    218553 กัมพล   ศรีนอบน้อม    
    151734 โกวิท   พูลวิวัฒน์ชัยการ    
    218475 ขวัญไชย    ชูสิน    
    216995 จิรพงษ์   เที่ยงโถ    
    218583 ทวี   พรมแก้ว    
    217076 ธนากร   แย้มพลาย    
    218150 ธัญภรณ์   คำสุวรรณ    
    218193 ธีรพงศ์   สาลีเพ็ง    
    214121 ประพัฒน์พงษ์   รักชาติ    
    218293 สุพัฒน์   ปู่กลิ่น    
    217193 อนุรักษ์   นาเลี้ยง    
    วิชา : กฏหมาย + สิ่งแวดล้อม + ความปลอดภัย   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 10:20  
    217920 กัญญาภัค   มหาวรรณ    
    210084 สุรกาจ   ปุรณะพรรค์    
    วิชา : กฏหมาย + ทักษะ   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 10:20  
    215993 ชัยวัตร   ดุงโคกกรวด    
    214435 วรกฤษ   อาษาสะนา    
    176045 สุรเวท   ศิริพานิช    
    217357 อภิณห์   วรวิวัฒน์    
    215228 อาณัติ   เปรมทอง    
    วิชา : กฏหมาย + สิ่งแวดล้อม + ทักษะ + ความปลอดภัย   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 10:20  
    218341 ธนากร   มั่นสติ    
    วิชา : กฏหมาย + จรรยาบรรณ + สิ่งแวดล้อม + ทักษะ   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 10:40  
    215994 ณัฐวุฒิ   รัตนบุรี    
    216375 ภาคภูมิ   ห้วยหงษ์ทอง    
    215880 เล่ง   แซ่จ้าง    
    217859 สุนทร   โต๊ะงาม    
    วิชา : ทักษะ + ความปลอดภัย   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 10:40  
    213296 พรทิพย์   การเขว้า    
    209792 อาทิตย์   อธิปัตยกุล    
    วิชา : กฏหมาย + จรรยาบรรณ + สิ่งแวดล้อม + ความปลอดภัย   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 10:40  
    216661 พีระพงษ์   ประสมพล    
    วิชา : กฏหมาย + จรรยาบรรณ + สิ่งแวดล้อม   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 10:40  
    215928 กมลเดช   อุดมเวทยนันท์    
    217810 จารึก   สะและหมัด    
    217395 จุฑาสิณี   หวังเฝ้ากลาง    
    217814 ณิชชนันทร์   มูลเอก    
    217575 เสฐียรพงษ์   เชิดวงศ์สูง    
    214102 เอกชัย   ชางฉิ่ง    
    วิชา : กฏหมาย + สิ่งแวดล้อม + ทักษะ + ความปลอดภัย   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 11:20  
    216941 อาทิตย์   โคตะมี    
    วิชา : กฏหมาย + สิ่งแวดล้อม + ทักษะ   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 11:20  
    216020 อภิชาติ   จรัสโรจน์กำจร    
    วิชา : จรรยาบรรณ + สิ่งแวดล้อม   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 11:20  
    218191 กฤษณ์   วีระตระกูล    
    217343 ทินกร   อัยยาพงษ์    
    215387 วราวุฒิ   สุกมาก    
    200456 วิจิตต์   แอเหย็บ    
    วิชา : จรรยาบรรณ + สิ่งแวดล้อม + ทักษะ   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 11:20  
    192303 ศิริโชค   จันทร์พา    
    วิชา : กฏหมาย + ทักษะ + ความปลอดภัย   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 11:20  
    208553 ชัยวัฒน์   ชู้กระโทก    
    วิชา : จรรยาบรรณ   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 12:00  
    217022 ศุภวิชญ์   โชติยากร    
    วิชา : สิ่งแวดล้อม   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 09:00 - 12:00  
    217733 เฉลิมวุฒิ   รักมนุษย์    
    วิชา : กฏหมาย + จรรยาบรรณ + สิ่งแวดล้อม + ทักษะ + ความปลอดภัย   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 14:00 - 14:40  
    170536 ฐิติ   แก้วมุกดา    
    213906 ธวนนท์   ชัยชนะ    
    213899 ปริญญา   บุญรัตน์    
    217928 วรัญญู   สู่สุข    
    215032 วรายุทธ   เมี้ยนชัยภูมิ    
    183935 วิชิต   คงโนนกอก    
    210846 ศรัณยกฤษฎิ์   สารศรี    
    217369 สิทธิชัย   เจริญรบ    
    213004 อรรถพล   จวรรณตุม    
    วิชา : กฏหมาย + จรรยาบรรณ + สิ่งแวดล้อม + ความปลอดภัย   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 14:00 - 14:40  
    217883 กมล   สุภานัส    
    147048 กฤดสร   เส้งสุ้น    
    218519 กฤษดา   แสงโสภณ    
    217716 กวียา   วิมลเจริญ    
    216042 กัณทิมา   พลนอก    
    218727 ไกรฤทธิ์   จัยวัฒน์    
    218133 คณิศร   พิศิลป์    
    215304 ครรชิตพล   เขื่อนศิริ    
    217974 จตุรงค์   กาเร็ว    
    205932 จรูญ   ไทยถานันดร์    
    218381 จักรพงษ์   ภูทวี    
    217989 จุฑามาส   รัตนะพรหม    
    217490 เจษฎา   หาญพล    
    218472 ฉัตรชัย   วงจันทร์    
    213169 ฉัตรชัย    ทศพร    
    217761 ฉัตรโชติ   รุ่งสว่าง    
    218092 ชัยยศ   สวนเศรษฐ    
    218209 ชัยวัฒน์   คงปราโมทย์    
    218951 ฐิติกรณ์   เข็มศรี    
    218482 ดิฐพูม   ชิณบุตร    
    213797 ตรีทศพล   มาลัยศรี    
    211657 ตรีพัฒน์   แซ่พู่    
    217143 ถาวร   อินทรมณี    
    215120 เทพฤทธิ์   เลิศสุคนธ์    
    217714 ไทยรัฐ   น่วมน้อย    
    218524 ธนาคม   หินทอง    
    218397 ธนาภา   อินทรกำแหง    
    218709 ธเนษฐ   เนียมน้อย    
    217509 ธิติศักดิ์   จันธิมา    
    217577 ธีภพ   มาสงามเมือง    
    218048 ธีรพงษ์   แววสีงาม    
    218132 ธีรพล   ภู่พัด    
    217856 นรินทร์   ทองคำ    
    204806 นันทวัน   แพงศรี    
    214293 บัญชา   หอมกลาง    
    217094 ปิยณัฐ   แออ่วม    
    217816 ปิยะณัฐ   เจริญพร    
    217508 ปิยะพงษ์    โสภณพัฒนศักดิ์    
    217381 เผ่าพันธุ์   มงคลหัสดินทร์    
    150829 พรพิมล   ภิญโญ    
    217042 พัชยา   คีรินทร์    
    215056 พัชราภรณ์    เรืองฤทธิ์    
    218679 พัฒน์ลภณ   ชมภูศรี    
    196569 ภูมินทร์   เกตุโฉม    
    214607 ภูวดล   นามวิชัย    
    218279 รัตนโชติ   ส่วนบุญ    
    217486 ฤทธิชัย   ไตรแก้ว    
    218593 วัชระ   คงห่อ    
    217063 วัชระ   บำรุงรัมย์    
    217339 วัชราภรณ์   เขียวหวาน    
    216471 วิชาญ   จันทะเขตร์    
    195927 วิสุทธิคุณ   เขียวจันทร์แสง    
    218407 วีระชาติ   พิละมะโน    
    218130 เวนิสา   ตักโพธิ์    
    217811 ศราวุฒิ   รอมาลี    
    215963 ศักดิ์ชัย    มอเตเลีย    
    218518 สันติชัย   สิทธิรักษ์    
    199734 สัมฤทธิ์   เจริญดี    
    217860 เสรีชัย   ภัยปัด    
    218211 หรัตน์   บุตรดี    
    207194 อรรณพ   คุ้มสุวรรณ    
    วิชา : ทักษะ   ลงทะเบียน :   เวลาสอบ : 14:00 - 14:40  
    213298 กฤษกร   บุญโพธิ์ทอง    
    217126 เจษฎา   ยาวิไชย    
    206392 ปราโมทย์   สมจิต    
    218347 ปัญญา   ป้อมเกิด    
    218724 ปิยภัทร    เกษมภักดีพงษ์    
    217825 ปิยวรรณ   แก้วพิลา    
    214560 พิชามญชุ์   แสงมณี    
    203143 พีรวิชญ์   มัทวานนท์    
    169201 มานัส   ยอดทอง    
    219457 ลักขณา   พรมวงศ์    
    211676 เลอพงศ์   เดชากุล    
    217791 วิภูษณะ   ฉายินทุ    
    214262 ศิวกร   ชัยเลิศ    
    218466 สมเกียรติ   นันต๊ะรัตน์    
    217549 สุพจน์   ประกายสันติ    
    213687 อธิปตย์   จันทร์ดี    
    217851 อรพินท์   บัวออน    
    198758 อาทิตย์   ทองศรี    
    215757 อุษณี   นาคประเสริฐ